CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

• PROCESUL - VERBAL încheiat în ședința ordinară a

Consiliului General al Municipiului București din data de 02.11 2006, orele 15,00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III din clădirea Primăriei Municipiului București, la care au participat 41 din cei 55 de consilieri municipali.

La ședință au participat următorii: domnul viceprimar Răzvan Murgeanu, doamna Mantale Mioara - Prefect al Instituției Prefectului Municipiului București, doamna Cristina Coruț subprefect al Instituției Prefectului Municipiului București, domnul Dumitru Stănescu - secretarul general al municipiului București.

Au fost invitați să participe următorii: directorii aparatului propriu al Primăriei Municipiului București, directorii regiilor autonome aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București, presa și televiziunea.

La ședință au fost absenți următorii: Berbecaru A., Botoș L., Constantin Barna S., Dumitrescu V., Enciu I., Giugula M., Goncea G., Paliga S., Stan I., Stan N., Surulescu A., Toma T., Tudorache D.

Dl.secretar general al Municipiului București, Dumitru Stănescu

Domnilor consilieri generali, stimați invitați, bine ați venit la lucrările Consiliului General de astăzi.

Vă informez că în sală sunt prezenți 38 de consilieri generali, deci sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea ședinței.

Vă informez că a fost redactat procesul verbal al ședinței Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2006, a fost afișat pe site-ul Primăriei, nu s-au primit contestații sau completări,a fost verificat cu banda, semnat de cinci consilieri generali. Vi-I supun spre aprobare.

Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței din 12.10.2006? - 37 voturi , abțineri? - 1 vot (Mircea V), împotrivă? - 0 voturi.

Dau citire următoarelor note informative :

Organizația PSD a municipiului București a formulat plângere prealabilă pentru constatarea vacantării posturilor de consilieri generali, care și-au declarat altă apartenență politică față de partidul pe listele căruia a participat la alegeri.    -

Domnul primar general și secretarul general au formulat răspuns din care rezultă că Legea nr.249 nu se aplică retroactiv. Ca urmare își păstrează posturile, sau calitatea de consilieri generali, cei care au trecut de la PSD la alte partide și în consecință nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.12 alin.2 din Legea rir.393 modificată prin Legea nr.249 pentru a iniția și înainta Consiliului General al Municipiului București un referat favorabil prin care să se constate încetarea de drept a mandatelor de consilieri generali.

La solicitarea făcută la ședința din 12 octombrie de a trimite la CNSAS o cerere pentru a verifica consilierii generali, am trimis-o încă din data de 13 octombrie. Așteptăm cu toții răspunsul.

Din eroare la HCGMB nr.206/2006 și la HCGMB 207/2006 anexele s-au inversat. Vă rog să-mi permiteți să fac corectura care se cuvine, în sensul de a trece anexele corespunzător conținutului fiecărei hotărâri C.G.M.B.    ’

- Prin prezenta vă comunicăm faptul că S.C. BIVUAC IMPEX SRL a formulat plângere administrativă prealabilă împotriva Hotărârii C.G.M.B. nr.213/2005 privind aprobarea unor planuri urbanistice zonale, poziția 63 din anexă - Str. Ziduri Moși /P-ța Obor, menționând ca pe acest teren se află din 2004 construcția „Complex Comercial Obor”, pentru care Consiliul local sector 2 a aprobat PUD „Complex Comercial” prin Hotărârea nr.36/07.04.2004, poz.25 din anexă.

Având în vedere cele mai sus menționate S.C. BIVUAC IMPEX SRL invocă faptul că prin Hotărârea C.G.M.B. nr.213/20005 au fost încălcate actele normative emise de Primăria sectorului 2 în urma PUDului aprobat, drept pentru care solicită Consiliului General al Municipiului București revocarea hotărârii nr.213/2005.

Dau cuvântul doamnei președinte de ședință pentru a conduce lucrările ședinței de azi.

Dna .președinte Cosma Roxana

Mulțumesc, domnule secretar. Dau cuvântul domnului viceprimar Răzvan Murgeanu dacă are completări la ordinea de zi.

Dl.viceprimar Răzvan Murgeanu

Mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, domnul primar general își cere scuze că nu participă la lucrările ședinței de azi,din motive medicale.Propun amânarea următoarelor puncte de pe ordinea de zi, deoarece unele nu sunt suficient argumentate, iar altele au erori de redactare:

2. Proiect de hotărâre privind excluderea spațiilor comerciale din Complexul HALA MATACHE, situat în Str. Haralambie Botescu nr.10A (fost nr.1), sector 1, din lista spațiilor comerciale și de prestări de servicii care se vând în temeiul Legii nr.550/2002, pentru că primăria sectorului 1 este deja într-un litigiu comercial și se tem să nu ne încurce mai rău.

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București pentru anul 2007, pentru că Guvernul nu a dat o hotărâre în acest sens și noi nu putem veni înaintea hotărârii de Guvern.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 a Hotărârii C.G.M.B. nr.87/2006 de aprobare a programului de transport public local și a regulamentului - cadru de delegare a serviciului public de transport local de persoane pe trasee secundare, pentru că am avut o discuție pe această temă și am ajuns la concluzia că trebuie să se aprofundeze partea de taxe mai ales.

23.    Proiect de hotărâre privind ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din municipiul București, pentru completarea normelor

24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea reconfigurării / redimensionării rețelelor publice de alimentare cu apă și canalizare aferente unor obiective de interes public local, am cerut personal să îl amânăm pentru a fi mai bine fundamentat

25.    Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în consiliile consultative din cadrul spitalelor publice, pentru a primi propuneri de la consilierii generali

Și vă propun introducerea pe ordinea de zi suplimentară a următoarelor proiecte:

-    Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de recomandări pentru parteneriatul public/privat pentru RADET, este vorba de raportul TRAPEC-ului.

-    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice-RADET , pentru că nu mai pot face achiziții.

-    Proiect de hotărâre privind promovarea elaborării strategiei energetice municipale și formarea comitetului municipal al energiei. Va trebui să preluăm toate centralele și trebuie ca dvs. să decideți cine va face parte din comitet. Dvs.veți decide și cum se va face acest lucru și când.

Dl.consilier Tănase Antonel

Propun introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre:

-    Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului București și administrarea Consiliului Local al sectorului 6 în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor. Direcția Generală de Poliție în acord cu primăria sectorului 6 și cu Administrația Școlilor sector 6, preiau un corp de clădire unde se va înființa secția 25 Politie.

-    Am aprobat anterior un PUZ și acum trebuie să perfectăm un schimb de terenuri așa cum ne-am obligat în PUZ. Proiect de hotărâre privind schimbului de proprietăți între terenul proprietatea domnului Popescu Sergiu Marcel și un alt teren aparținând municipiului București.

Dl.consilier Pop Romeo

Propun introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului București domnului David Ersei, fost director al Teatrului Național în perioada 1971-1974 și eliberat de Nicolae Ceaușescu din această funcție, doctor Honoris Cauza la facultatea de teatru, cetățean al Bucureștiului cu cetățenie română și germană. Este un proiect care nu suportă amânare deoarece săptămâna viitoare începe festivalul internațional de teatru și vrem ca în cadrul acestui festival să dăm acest titlu din partea orașului București domnului David Ersei.

Dna.președinte Cosma Roxana

Propun discutarea următoarelor proiecte de hotărâri:

Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul situat în Șos.Giurgiului nr.58A, sector 4, proprietatea domnului Tudor Mircea Cristian și terenul situat în Șos.Giurgiului nr.126, sector 4, aparținând municipiului București și

Proiect de hotărâre privind vacantarea unui post de consilier

Dl.consilier Adâr Victor

Propun scoaterea de pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre de lapct.8-13.

Mă refer la lărgirile și penetrațiile din București, pentru că studiind procesul verbal am constatat o discrepanță în argumentație: „comisia constată că (nu) sunt întrunite condițiile Legii nr.33/1994 și consideră să (nu) fie declarată de utilitate publică”.

Conform art.8 și art.1O din Legea nr.33/1994 procesul verbal pentru cercetarea prealabilă trebuie să nu aibă echivoc. Trebuie să fie foarte clar, întrucât el poate să stea în instanță și se aplică la art.1 din proiectul de hotărâre că pe baza lui CGMB poate să aprobe utilitatea publică, întrucât nu s-a’tăiat „nu” din paranteză, vreau să vă spun că atunci când s-a declarat Pasajul rutier denivelat superior Basarab de utilitate publică s-a precizat foarte clar conform art.10 din Legea 33: comisia constată că sunt îndeplinite condițiile și propune CGMB să fie declarate de utilitate publică și de interes local această lucrare. în opinia mea, introducerea acestui echivoc, poate să ducă în instanță la anularea hotărârii de consiliu.

Dl.viceprimar Murgeanu Răzvan

Dacă domnul director Udriște este în sală. Sigur că ar fi fost perfect așa cum a spus domnul Adâr dar eu vă propun ca această chestiune să o transformăm într-un amendament.

Dl.consilier Adâr Victor

în opinia mea o comisie a fost îndriduită de CGMB să facă această cercetare prealabilă, în opinia mea CGMB nu are dreptul să modifice. Comisia să se întrunească și să dea procesul verbal corespunzător. Acest act poate avea consecințe în instanță, de aceea voi vota împotrivă.

Dl.consilier Pop Romeo

Această comisie nu recomandă ca aceste lucrări să fie de utilitate publică? Care e finalitatea acestui raport.

Dl.consilier Oprișan Ion

Comisia înființată de CGMB are dreptul să analizeze acest lucru iar putere de discernământ în CGMB are tot CGMB și nu comisia. Consiliul poate spune în momentul de față dacă este de utilitate publică prin hotărâre și nu comisia.

Dl.consilier Adâr victor

Vă citesc ce scrie în art.10:”rezultatul cercetării prealabile va fi consemnat într-un proces verbal care se va înainte după caz, Guvernului, consiliului județean și CGMB”.

Dl.consilier Paraschiv Lucian

Propun introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte :

- Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în suprafață de 759 m.p. din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al sectorului 1 în vederea realizării unui obiectiv sportiv- Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în suprafață de 4867,5 m.p. din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al sectorului 1 în vederea realizării unui obiectiv sportiv

Dl.consilier Zlotea Marian

Comisia juridică a avizat favorabil punctele 8-13 și eu cred că totul este legal.

Data trecută un consilier a propus verificarea tuturor colegilor la CNSAS, lucru pe care domnul secretar general l-a transmis, consider că ar fi moral și corect să cerem verificarea directorilor din PMB.

Propun să se supună acest lucru la vot.

Dl.viceprimar Murqeanu Răzvan

Am o problemă. Gândiți-vă că în momentul de față circulația în București este cea care este, că avem cel puțin pe partea de trafic, probleme pe care Bucureștiul nu le-a avut niciodată, datorită numărului mare de mașini înscrise, peste un milion. Dacă noi o să tergiversăm tot ce înseamnă penetrațiile, prelungirile, dacă vom avea tot timpul reticențe vom ajunge într-o situație fără ieșire. Sigur că domnul Adâr are dreptate, este o chestiune de formă, dar partea finală a recomandării spune clar: voturile au fost toate pentru expropriere. Din punct de vedere formal are dreptate domnul Adâr.

Dl.consilier Găletușe Stelian

Dvs.ați afirmat acum că voturile s-au exprimat favorabil. La voturile pentru și la voturile contra nu este nimic scris. Nici la abțineri nu este nimic scris.

Dl.consilier Adâr Victor

Domnul viceprimar a spus că această comisie a aprobat. Comisia nu a aprobat, rezultatul cercetării.......

Dl.consilier Florescu Dragos

Am o propunere. Să modificăm expunerea de motive, să se întrunească comisia, convocăm o ședință de îndată și apoi terminăm.

Dna.președinte Cosma Roxana

Propun să îi dăm cuvântul domnului director Udriște pentru a ne da lămuririle necesare.

PLconsilier Adâr Victor

Eu am cerut retragerea de pe ordinea de zi a punctelor 8-13, deoarece procesul verbal este ambiguu, în concluzie, punând „nu” între paranteze, nefiind tăiat sau exclus. Conform Legii 33, art.1O, rezultatul votului se consemnează într-un proces verbal i ar aici se constată că acel „nu” schimbă interpretarea.

Dl.director Udriște Gheorqhe

în propunerea de hotărâre de consiliu, în anexă se prezintă acest proces verbal de cercetare prealabilă la toate hotărârile pe care le invocați așa că, altceva în mod suplimentar nu cred că era cazul.

PLconsilier Adâr Victor

Dacă am ajuns la această situație, rog pe doamna Prefect să aibă un punct de vedere, fiind un reprezentant important ai statului, al Guvernului României să aibă un punct de vedere pe lege în acest diferent.

Dl.director Udriște Gheorghe

Este un formular care trebuia să mențină un da sau nu și nu cred că asta este problema cea mai importantă. Trebuie să înțelegem necesitatea declarării utilității publice pentru obiectivele care le propunem și să contați pe faptul că ceea ce am făcut este corect făcut.

Dna. Prefect Mantale Mioara

Doamnelor și domnilor consilieri, membri în această comisie sunt 2 consilieri care bănuiesc că se află în sală-domnul Oprișan și domnul Toma. Dvs. ar trebui să fiți primii care să lămuriți problema, mai mult decât atât, chemați-l pe domnul Creci de la juridic să lămurească. Ei își asumă răspunderea și spun că îndeplinesc toate condițiile legale.în cazul în care acest proiect nu se aprobă, e din cauza lor. Dvs. în calitate de membri ar trebui să știți exact cum stau lucrurile.

PLconsilier Oprișan Ion

Din material se vede că sunt 4 voturi pentru declararea de utilitate publică.

Dna, președinte Cosma Roxana

Domnule Adâr vă mențineți propunerea de amânare, pentru ca la momentul respectiv să o supun votului?

PLconsilier Adâr Victor îmi mențin amendamentul


Dl.consilier Găletușe Stelian

Pentru a fi constructivi am următoarea propunere: din cei 5 membri 2 sunt în sală-dl.Toma și dl.Oprișan.Directorii sunt în Primărie. Să meargă alături, să ia procesele verbale și să facă ce au de făcut.

Dna consilier Patica luliana

în legătură cu introducerea pe ordinea de zi suplimentară a proiectului de hotărâre referitor la secția 25 Poliție, nu sunt de acord cu înființarea acesteia în corpul de clădire a unei școli. Am obligația să vă aduc la cunoștință că există o situație conflictuală în legătură cu această situație. Sunt în posesia unei xerocopii a procesului verbal unde Consiliul de Administrație al școlii nu și-a dat acordul pentru înființarea unei Secții de Poliție. Propun ca acest proiect să fie amânat pentru o ședință viitoare până la lămurirea acestei situații.

Dl.consilier Tănase Antonel

Am vorbit cu chestorul principal de poliție și mi-a spus că avem

acordul Ministerului Educației și învățământului. Nu știu la ce face

referire doamna Patica.

1

Dna.președinte Cosma Roxana

Am rugămintea să lămuriți această problemă până când ajungem la proiectul respectiv.

Dl.consilier Prioteasa Doru

Vă propun să trecem la vot.

Dl.consilier lovici Teodor

Referitor la punctele 8-13, sunt de o importanță covârșitoare pentru acest oraș. Dl.director Udriște trebuia să fie foarte atent când întocmește aceste proiecte. Am avut și alte proiecte asemănătoare. Vă propun să le amânăm.

Dna consilier Patica luliana

Nu sunt împotriva înființării unei secții de poliție, dar doresc să se clarifice problema între școală, poliție și acesta este singurul motiv pentru care am solicitat amânarea acestui proiect.

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru propunerea domnului viceprimar Murgeanu Răzvan de scoaterea a următoarelor proiecte de pe ordinea de zi:

2. Proiect de hotărâre privind excluderea spațiilor comerciale din Complexul HALA MATACHE, situat în Str. Haralambie Botescu nr.10A (fost nr.1), sector 1, din lista spațiilor comerciale și de prestări de servicii care se vând în temeiul Legii nr.550/2002

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București pentru anul 2007

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 a Hotărârii C.G.M.B. nr.87/2006 de aprobare a programului de transport public local și a regulamentului - cadru de delegare a serviciului public de transport local de persoane pe trasee secundare

23.    Proiect de hotărâre privind ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din municipiul București

24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea reconfigurării / redimensionării rețelelor publice de alimentare cu apă și canalizare aferente unor obiective de interes public local :

25.    Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în consiliile consultative din cadrul spitalelor publice, pentru a primi propuneri de la consilierii generali- 41 consilieri

Aceste proiecte au fost scoase de pe ordinea de zi.

Cine este pentru propunerea domnului viceprimar de introducere pe ordinea de zi suplimentară a următoarelor proiecte :

-    Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de recomandări pentru parteneriatul public/privat pentru RADET

-    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice-RADET

-    Proiect de hotărâre privind promovarea elaborării strategiei energetice municipale și formarea comitetului municipal al energiei. - 37 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 4 voturi (Adâr V, Găletușe S, Petrovici O, Moise A)

Aceste proiecte au fost introduse pe ordinea de zi.

Cine este pentru propunerea domnului consilier Tănase A. de introducere pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre:

Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului București și administrarea Consiliului Local al sectorului 6

în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor.

-    Proiect de hotărâre privind schimbului de proprietăți între terenul proprietatea domnului Popescu Sergiu Marcel și un alt teren aparținând municipiului București. - 34 voturi, împotrivă ? - 1 vot (Pațica I), abțineri ? - 6 voturi (Adâr V, Robe P, Gheorghe V, Petrovici O, Moise A, Găletușe S)

Aceste proiecte au fost introduse pe ordinea de zi.

Cine este pentru propunerea domnului Pop de introducere pe ordinea de zi suplimentară a următorului proiect de hotărâre : proiectului de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului București domnului David Ersei ? - 38 voturi, împotrivă ?

-    2 voturi (Adâr V, Petrovici O)

Acest proiect a fost introduse pe ordinea de zi.

Cine este pentru introducerea proiectelor citite de mine anterior? 39 voturi, împotrivă ? 2 voturi.

Aceste proiecte a fost introduse pe ordinea de zi.

Cine este pentru propunerea domnului consilier Adâr V. de scoatere de pe ordinea de zi a proiectelor de la pct. 8-137-7 voturi, împotrivă ? - 29 voturi, abțineri ? - 5 voturi

Aceste proiecte au rămas pe ordinea de zi.

Cine este pentru propunerea domnului consilier Paraschiv L. de introducere pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre:

-    Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în suprafață de 759 m.p. din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al sectorului 1 în vederea realizării unui obiectiv sportiv

-    Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în suprafață de 4867,5 m.p. din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al sectorului 1 în vederea realizării unui obiectiv sportiv ? - 36 voturi, împotrivă ? - 1 vot (Petrovici O), abțineri ? - 4 voturi (Botezatu Enescu P, Câmpurean M, Robe P, Gheorghe V)

Aceste proiecte au fost introduse pe ordinea de zi.

Domnule lovici, vă mai susțineți propunerea care se suprapunea cu cea a domnului Adâr? - nu

Cine este pentru ordinea de zi așa cum a fost completată și modificată ? - 39 voturi, împotrivă ? - 2 voturi (Adâr V, lovici T), abțineri ? - 0 voturi    •

Domnule Zlotea, chiar dacă votăm propunerea dvs. directorii fac parte din executiv, sunt direct subordonați domnului primar general și chiar dacă noi votăm această hotărâre ea nu poate fi pusă în practică.

Cine este pentru propunerea domnului consilier Zlotea M.?- 33 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 8 voturi

Recomandarea dvs. a fost votată, motiv pentru care vă rog domnule secretar general să o transmiteți domnului primar general din partea domnului consilier Zlotea.

Trecem la Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Horărâri de Guvern privind transmiterea imobilelor situate situate în str.Antiaeriană nr.6, sector 5 și Bdul.Ghencea nr.45, sector 6, din proprietatea statului în proprietatea municipiului București

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 39 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 2 voturi (Robe P, Gheorghe V)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul în suprafață de 21,67 m.p. situat în Str. Serg. Pamfil Năstase nr.21, sector 2, proprietatea Domnilor Florin lonescu și Alexandru Florin lonescu și o parcelă în suprafață de 21,67 m.p. situată în Str. Pamfil Năstase, sector 2, aparținând municipiului București

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 39 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 2 voturi (Robe P, Gheorghe V)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind asigurarea continuității furnizării utilităților publice în orașele Buftea și Otopeni

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 39 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 2 voturi (Robe P, Gheorghe V)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru Eficiență Energetică

Dl.consilier Bumbas Florin

Propun următorul amendament : să se introducă ca membri reprezentanți ai asociațiilor de proprietari.

La art. 1, vom introduce ...membri experți de specialitate și reprezentanți ai Ligii Asociației de Proprietari.

Există liga asociației de proprietari Habitat care și-a manifestat

această dorință.

1

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru amendamentul propus de domnul consilier Bumbaș F. ? - 37 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 4 voturi (Meran D, Pop R, Purcărea S, Botezatu Enescu P).

Acest amendament a fost aprobat.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul aprobat ? - 39 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 2 voturi (Botezatu Enescu P, Câmpurean M)

Proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind excluderea din lista spațiilor comerciale și de prestări servicii care se vând în temeiul Legii nr.550/2002 a spațiului situat la parterul imobilului din B-dul.Regina Elisabeta nr.42, sector 5, intr.Zalomit nr.5, sector 1 (limita de sectoare) și predarea acestuia de către Administrația Fondului Imobiliar către Primăria Municipiului București în vederea amenajării uni nou spațiu în care va funcționa Centrul de Informare și Documentare pentru Relații cu Cetățenii al Primăriei Municipiului București

în cazul în care acest proiect va fi aprobat, cetățenii vor avea posibilitatea ca toate doleanțele dânșilor să nu mai fie obligați să le depună la AFI ci le vor depune vis-a-vis de PMB.

Dl.consilier Forăscu Vasile

Ce suprafață are spațiul? Cine îl deține? Vreau să știu de cine este deținut, dacă îl scot de pe listă vreau să știu cine îl deține.

Dna președinte Cosma Roxana

Va fi predat de către AFI.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 37 voturi, împotrivă ? - 1 vot (Forăscu V), Abțineri ? - 3 voturi (Botezatu Enescu P, Petrovjci O, Bumbaș F)    •

Proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a lucrării de interes local “Dublarea diametralei N-S pe Tronsonul Buzești - Berzei - Vasile Pîrvan, etapa 1 din tronsonul Buzești - Berzei - Vasile Pîrvan - B.P.Hașdeu - Uranus - Calea Rahovei”

Dl.consilier Purcărea Sorin

Referitor la aceste proiecte de la punctele 8-13, pentru a evita discuții în contradictoriu și riscul ca aceste proiecte să nu fie legale, s-a făcut propunerea (și eu știu pentru că am făcut parte dintr-o comisie) dacă există acest raport unde majoritatea membrilor comisiei au votat pentru declararea de utilitate publică, să fie considerat anexa la această hotărâre, în baza acestui lucru să considerăm că proiectul este legal. Cu atât mai mult cu cât am înțeles că membri Executivului și colegii consilieri sunt de fată.

Dl.viceprimar Murqeanu Răzvan

Cu fiecare zi cu care întârziem începerea exproprierilor cu atât ne chinuim mai mult în trafic. Avem mare nevoie de aceste aprobări pentru că altfel nu putem trece la expropriere.

Dl.consilier Prioteasa Doru

Eu cred că ar trebui să votăm nominal și să spunem și partidul din care facem parte, deoarece toată ziua în mass-media suntem acuzați că blocăm circulația în București.

Dna.președinte Cosma Roxana

Propuneți vot nominal la toate proiectele de hotărâri?

Cine este pentru ?- majoritatea.

Dl.secretar general al municipiului București Dumitru Stănescu

Această neconformitate a proceselor verbale a fost soluționată. Au tăiat acea particulă și au semnat alături pentru conformitate, pentru legalitate, în sensul că acea comisie este pentru declararea de utilitate publică și așa se supune aprobării CGMB.


Dl.consilier Florescu Draqoș

Vă propun să votăm aceste proiecte de hotărâri.

Dl.consilier Adâr Victor    ‘

întrucât domnul secretar general a anunțat înainte că această

comisie a făcut modificările conform legii, eu îmi retrag amendamentul și sunt pentru aceste proiecte.

Dl.secretar general al municipiului București Dumitru Stănescu

Se trece la procedura de vot nominal.

în urma votului nominal s-au exprimat un număr de 40 de voturi, astfel:

Pentru - 38 voturi

Abțineri - 2 voturi (Robe P., Gheorghe V.) împotrivă- 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Dna președinte Cosma Roxana

Trecem la Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a lucrării de interes local “Penetrație și racord Splaiul Unirii - Autostrada București - Constanța”

Dl.consilier Tănase Antonel

Anterior punctul 8 a trecut, vă propun să renunțăm la votul nominal și vom vota deschis.

Dl.secretar general al municipiului București Dumitru Stănescu

Se trece la procedura de vot nominal.

în urma votului nominal s-au exprimat un număr de 40 de voturi, astfel:

Pentru - 38 voturi

Abțineri - 2 voturi (Robe P., Gheorghe V.) împotrivă- 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Dna președinte Cosma Roxana

Trecem la Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a lucrării de interes local “Penetrație Prelungirea Ghencea -Domnești “

în urma votului nominal s-au exprimat un număr de 40 de voturi, astfel:

’ Pentru - 38 voturi    •

Abțineri - 2 voturi (Robe P., Gheorghe V.) împotrivă - 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Dna președinte Cosma Roxana

Trecem la Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a lucrării de interes local “Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu”

Dl .secretar general al municipiului București Dumitru Stănescu

Se trece la procedura de vot nominal.

în urma votului nominal s-au exprimat un număr de 40 de voturi, astfel:

Pentru - 38 voturi

Abțineri - 2 voturi (Robe P., Gheorghe V.) împotrivă- 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Dl.consilier Goncea Liviu

Vă rog să-mi permite-ți să iau cuvântul.

Dna președinte Cosma Roxana

Trecem la Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a lucrării de interes local “Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București - Pitești”

Dl.secretar general al municipiului București Dumitru Stănescu

Se trece la procedura de vot nominal.

în urma votului nominal s-au exprimat un număr de 40 de voturi, astfel:

Pentru - 38 voturi

Abțineri - 2 voturi (Robe P., Gheorghe V.) împotrivă- 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a lucrării de interes local “Supralărgire Str. Gheorghe lonescu Sisești - Bd. Ion lonescu de la Brad” *

Dl.secretar general al municipiului București Dumitru Stănescu

Se trece la procedura de vot nominal.

în urma votului nominal s-au exprimat un număr de 40 de voturi, astfel:

Pentru - 38 voturi

Abțineri - 2 voturi (Robe P., Gheorghe V.) împotrivă- 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Dna președinte Cosma Roxana

Trecem la Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr.25/2006 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții “Modernizarea unor artere de penetrație, străpungeri, supralărgiri și pasaje rutiere și pietonale”

Dl.consilier Adâr Victor

Referitor la acest proiect de hotărâre făcând o comparație cu

hotărârea nr.25/01.02.2006 am constatat o diferență de 135 mii.EURO 1

între indicatorii tehnico - economici, de 95 mii.EURO din prima hotărâre și acum au urcat la 230 mii.EURO. în raportul de specialitate există o singură frază: membri comisiei au făcut o serie de amendamente și recomandări care au condus la schimbarea unor soluții de proiectare implicând și modificarea indicatorilor tehnico-economici.

Mă întreb ce anume amendamente și recomandări au apărut de a crescut la 230 mii.EURO de la 95 de mii.EURO.

Dna.președinte Cosma Roxana

Domnule Goncea, nu vă pot da cuvântul dacă nu ați semnat prezența. Nu sunteți prezent la ședință.

Dl.director Udriște Gheorghe

Sumele suplimentare pe care le constatați în proiectul de hotărâre provin de la următoarele lucrări suplimentare care urmează a fi făcute în completarea celor făcute deja. La anexa 1: străpungere Bdul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu s-a adăugat și realizarea pasajului peste râul Dâmbovița cu bretelele de rigoare de-a lungul Splaiului. La străpungerea Berzei -Buzești-Uranus e vorba de modernizarea și a liniei de tramvai și aducerea în axul străzii a celor 2 linii. Acolo este un bulevard cu un prospect de 3 benzi și cu linie dublă de tramvai pe mijloc. Penetrația Ghencea-Domnești, aici s-a trecut de la profilul de 14 m la indicația comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, la profilul de 42 m. pe toată lungimea drumului, de la str.Brașov la trecerea peste calea ferată.

Supralărgire Sos.Pipera, 6 benzi de circulație în loc de 4 și pasaj suprateran denivelat de-a lungul sos. Pipera, pasaj care supratraversează str.Barbu Văcărescu și intersecția Calea Floreasca și str.Avionului. La anexele 9 și 10 discutăm de luarea în calcul și a reabilitării carosabilului, după ce se supralărgesc cele 2 străzi.

Dl.consilier Oprișan Ion

Ați luat în calcul la indicatorii tehnico-economici și expropierea?

Dl.director Udriște Gheorghe

Da.

Dl.consilier Adâr Victor

La anexa 1 ați spus străpungere bdul.Nicolae Grigorescu- Splai-Dudescu se prevede un pasaj suprateran.

Aici nu este precizat. Nu scrie nicăieri pasaj suprateran.

Dl.director Udriște Gheorghe

El a fost studiat, există studiu de fezabilitate. E vorba de închiderea inelului median de circulație , lucrăm acum pe străpungerea Doamna Ghica, Nicolae Grigorescu, supratraversăm Dâmbovița, până sus în

Sos.Oltenitei.

1

Dl.consilier Adâr Victor

Am un amendament, la anexa 1, străpungere Nicolae Grigorescu Splai, Dudescu, să se introducă și acest pasaj.

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru amendamentul propus de domnul consilier Adâr V.?-41 voturi

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul votat ? - 39 voturi, abțineri ? - 2 voturi (Botezatu Enescu P, Câmpurean M), împotrivă ? - 0 voturi

Proiectul de hotărâre a fost aprobat.Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiției “Extindere și mansardare clădiri la sediul Administrației Străzilor”

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 39 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 2 voturi (Câmpurean M, Botezatu Enescu P)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 1 aferentă Hotărârii C.G.M.B. nr.235/2005 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din municipiul București

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 33 voturi, împotrivă ? - 3 voturi, abțineri ? - 5 voturi

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Străzilor

Dl.consilier loan Aurelian

în ultima vreme, în unele din sectoarele Bucureștiului, multe din străzile care nu sunt în administrarea Administrației Străzilor au fost asfaltate, modernizate, reabilitate și apare necesitatea montării de indicatoare de marcaje care să reglementeze circulația pe străzi pentru că multe solicitări vin la primăriile din sectoarele respective. Propun următorul amendament:

La art. 3, alin. nou : „Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 sau operatorii serviciilor comunitare de utilități publice desemnați de către acestea vor putea realiza lucrări de reglementare a semnelor de circulație și desfășurarea normală a traficului rutier și pietonal (parcaje, semaforizare, semnalizare rutieră orizontală și verticală, lucrări calmatoare de viteză, de avertizare etc.) cu avizul comisiei tehnice de circulația a municipiului București”.

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea amendamentului propus de domnul consilier loan A. ? - 40 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 1 vot (Botezatu E)

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul aprobat ? - 36 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 5 voturi (Botezatu Enescu P, Câmpurean M, Robe P, Petrovici O, Gheorghe V)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Dna președinte Cosma Roxana

Trecem la Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr.28/2006 privind aprobarea documentațiie tehnico-economice a obiectivului de investiții “Reabilitare străzi - Administrația Străzilor”

Dl.consilier Adâr Victor

Am văzut niște diferențe care de data asta pe același tronson atâția metri diferența este de 41.328.720 RON, diferență între hotărârea de Consiliu 28/2006 și azi suntem în 02.11.2006. Nu au trecut decât 9 luni și eu mă mir că estimarea care s-a făcut la început are o subevaluare de exemplu .Anghel Saligny 350 m- 845 mii RON la 01.02.2006, iar azi 5.740 mii RON. în ce bază s-a făcut așa ceva de avem 41 mii.RON la același tronson de 350 m? în 14 luni , aceeași durată, nu știu ce se întâmplă.Vreau o clarificare.

Dl.director Udriște Gheorghe

Explicația este dată de faptul că au fost organizate licitații deschise care la ofertele prezentate s-a constatat că nu pot fi acoperite cheltuielile cu ceea ce avem în indicatorii inițiali, drept pentru care după 2 licitații consecutive, care s-au desfășurat pe 6 luni de zile a fost verificată și refăcută documentația inițială de fezabilitate și am ajuns la concluzia că valorile inițiale au fost subdimensionate.

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 21 voturi, împotrivă ? - 5 voturi (Câmpurean M, Adâr V, Botezatu Enescu P, Găletușe S, Gheorghe V), abțineri ? - 11 voturi (Florescu D, Forăscu V, loan A, Robe P, Petrovici O, Moise A)

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind dezafectarea unor linii de cale ferată amplasate pe teritoriul municipiului București

Dl.consilier Mircea Valentin

în comisia juridică am sesizat că în acest caz există totuși niște străzi deservite de aceste linii și contracte aflate în derulare. Noi inițial am dat un aviz negativ, aș veni în acest moment cu o idee constructivă și anume, să propun un amendament în care să se menționeze că acest eveniment va avea loc efectiv numai după ce se va obține fie acordul celui deservit fie acel contract va fi reziliat între OFR și utilizator deoarece riscăm să ajungem la litigii și să plătim noi niște bani.

Propun introducerea unui articol nou, art.2: dezafectarea efectivă va avea loc după obținerea acordului beneficiarului liniei de cale ferată sau respectiv, rezilierea contractului de prestări servicii între CFR și acea societate acolo unde există contract.

i ■ î-

Dl.consilier Adâr Victor

Studiind punctul 20 rămân surprins că nu știu cine urmează să plătească dezafectarea acestor linii care sunt pe domeniul public al municipiului București. Care ar fi costul estimativ, cine le va dezafecta? ; Noi trimitem propunerea de dezafectare către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor. Costul lor cine îl suportă?

Dl.secretar general al municipiului București Dumitru Stănescu

Noi prin acest proiect de hotărâre nu facem altceva decât să ne dăm avizul pentru Ministerul Transporturilor și să înaintăm o adresă către ei ca dumnealor să-și rezolve problema, pentru că ale lor sunt și pe ei îi costă tot.

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea amendamentului propus de domnul consilier Mircea V.? - 41 voturi (unanimitate)

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul aprobat ? - 37 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 4 voturi (Gheorghe V, Botezatu Enescu P, Câmpurean M, Robe P)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr.214/2006 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru 13 străzi pe teritoriul municipiului București

Dl.consilier Adâr Victor

Studiind hotărârea nr.214/2006 am constatat niște discrepanțe importante ca să nu spun uriașe între valori. în 30.08 pentru str.Rădiței

erau 304 mii RON iar acum 600 mii RON. Este aceeași problemă ca la proiectul cu numărul 19. în 2 luni de zile o stradă se umflă de 2, 3 ori pentru că ori a fost subevaluată, ori poate niște calcule sau niște coeficienți .....Propun amânarea proiectului de hotărâre pentru că în condițiile în care diferența este de 3-400 de mii RON la 2 luni este inadmisibil.

Dl.director Udriște Gheorghe

Dacă în prima situație vina poate să aparțină Administrației Străzilor în a doua situație vina aparține celor care ne-au predat cele 13 străzi, e vorba de consiliul local al sectorului 5, care ne-a predat în

administrare cele 13 străzi însoțite de o documentație care a fost

1 1

elaborată așa cum a fost elaborată. Atunci când le-au scos la licitație am constatat că sunt mult subevaluate și ele nu au fost concludente, am refăcut documentația, dacă doriți o mai verificăm odată.

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru propunerea domnului consilier Adâr V. de amânare a proiectului de hotărâre ? - 15 voturi, împotrivă ? - 18 voturi, abțineri ? - 4 voturi

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 28 voturi, abțineri ? - 12 voturi (Mircea V, Câmpurean M, Botezatu Enescu P, Ciucă M, Gheorghe V, Robe P), împotrivă ? - 1 vot (Adâr V)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru 14 parcaje subterane pe teritoriul municipiului București

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 35 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 6 voturi (Adâr V, Câmpurean M, Botezatu Enescu P, loan A, Robe P, Gheorghe V)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației pentru Supravegherea și Protecția AnimalelorDl.consilier lovici Victor

Propun următoarele amendamente : la cap.II art.5, obiectivul principal de activitate al ASA constituie rezolvarea problemelor-câinilor și pisicilor fără stăpân. Aș dori să scoatem pisicile.

La cap.IV art.7, strângerea câinilor și pisicilor fără stăpân ...Aș dori să scoatem pisicilor.

La următorul paragraf, constată contravenția și aplică sancțiuni pentru rele tratamente asupra animalelor . Vă propun să se scoată pentru că astea sunt atribuțiile altor organe abilitate.

La paragraful referitor la realizarea de venituri extrabugetare ASA poate presta diverse activități specifice sanitar veterinare pentru persoane fizice și juridice contracost prin încheierea de contracte de prestări servicii sau poate încasa taxe și amenzi conform actelor normative cu care lucrează, percepe taxe conform prestărilor cu aprobarea ordonatorului principal de credite numai pe teritoriul municipiului București.

La amendamentul consiliază, controlează ONG-uri, persoane fizice sau juridice, în sensul deținerii și asigurării condițiilor de bunăstare a animalelor scoatem controlează, deci poate doar să consilieze.

La art.12 la serviciul clinică mobilă, răspunde de identificarea populației canine, nu de identificarea tuturor pentru că sunt și alții care se duc la cabinete particulare.

La activitatea relații cu publicul aș dori să scoatem paragraful cu aplică sancțiuni pentru încălcarea legilor de protecția animalelor, pentru că alte organe sunt abilitate.

La secția l-a depozitul fără câini, pensiune și cabinet social, avem paragraful cazează câini în sistem de pensiune. Dorim să scriem câini fără stăpân. Noi nu suntem cabinet veterinar și nici nu facem pensiune pe banii contribuabililor.

La următorul paragraf asigură continuitatea serviciului în zilele de sâmbătă și duminică și în zilele de sărbători legale la dispoziția primită de la conducătorul instituției. Dorim asigurarea continuității serviciului și a serviciului de adopții în zilele de sâmbătă și duminică, în zilele de sărbători legale la dispoziția primită de conducătorul instituției.

Asigură prestații medicale veterinare către persoane fizice și juridice, proprietari de animale în condițiile unui cabinet veterinar . Fără sintagma cu tarife sociale ce reprezintă venituri extrabugetare.

Dl.consilier Adâr Victor

Propun următorul amendament : la art.7 , identificarea întregii populații canine din municipiul București este destul de ambiguu. Ar trebui să precizăm identificarea întregii populații canine așa cum s-a precizat la art.5. Dacă spunem așa s-ar putea să se interpreteze că toate animalele sunt supuse acestui regulament, ceea ce nu este în ordine. Propun: identificarea populației canine conform art.5, adică a câinilor fără stăpân. Regulamentul care este un act care însoțește acest proiect de hotărâre trebuie să fie clar.De asemenea sterilizarea și identificarea câinilor din instituțiile publice societăți comerciale precum și a celor care aparțin persoanelor fizice sau juridice ar trebui să se facă aici la solicitarea scrisă sau expresă a celor solicitate mai sus. A avut dreptate dl.lovici când a spus la consiliază și controlează nu știu dacă există temei legal pentru ASA să controleze. Există o lege a organizațiilor și fundațiilor din România, există organe abilitate să controleze ONG-urile și cred că este o depășire de atribuții.

Dl.consilier Petrovici Octavian

Ținând cont de foarte multele modificări propuse vă solicit amânarea proiectului de hotărâre. Este un nou sens ce a spus colegul meu că nu pot supraveghea fiindcă există altcineva. Păi atunci să-i schimbăm denumirea.Ar trebui la o solicitare să vină și să ia act că sunt foarte mulți câini și îi schingiuie sau nu știu ce le fac acolo în curte. Au și această autoritate. De exemplu un câine părăsit într-o curte și este legat, cineva sesizează și trebuie să aibă și atribuțiile acestea.

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru amendamentele propuse de domnul consilier lovici V.? - 40 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 1 vot (Paraschiv L)    ’

Cine este pentru amendamentul propus de domnul consilier Adâr V. ? - 41 voturi

Cine este pentru propunerea de amânare a proiectului de hotărâre? - 3 voturi, împotrivă ? - 37 voturi, abțineri ? - 1 vot (Adâr V)

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentele aprobate ? - 38 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 3 voturi (Adâr V, Petrovici O, Moise A)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 din Hotărârea C.G.M.B. rir.211/2006, privind aprobarea „Metodologiei de evaluare a terenurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului București și a documentației cadru de elaborare a ofertelor pentru procedurile de concesionare”

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 36 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 5 voturi (Botezatu • Enescu P, Câmpurean M, Gheorghe V, Robe P, Zătreanu D)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport București a terenurilor pe care sunt amplasate construcții provizorii ale regiei

Dl.consilier Forăscu Vasile

Există o sesizare a consiliului popular cu privire la atribuirea unui teren de 30 m.p.trecut în anexa 7, poz.9 - Dămăroaia str.Piatra Morii nr.24, atâta timp cât ne aflăm în litigiu nu putem transmite acest teren în administrare.

Dna președinte Cosma Roxana

Deci domnule consilier, propuneți retragerea acestei poziții de pe

listă?

Cine este pentru amendamentul propus de domnul consilier Forăscu V. ? - 41 voturi

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul aprobat ? - 37 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 4 voturi (Botezatu Enescu P, Câmpurean M, Robe P, Gheorghe V)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

-    doamna consilier Robe Patricia a părăsit lucrările ședinței -

-    doamna consilier Gheorghe Victorița a părăsit lucrările ședinței

Trecem la proiect de hotărâre privind promovarea elaborării Strategiei Energetice Municipale și Formarea Comitetului Municipal al Energiei

Dl.viceprimar Murgeanu Răzvan

Proiectul de hotărâre are următorul cuprins:

“Art.1- Se aprobă termenii de referință pentru elaborarea Strategiei energetice a municipiului București, prezentați în anexa 1.

Art.2-Se aprobă constituirea Comitetului Municipal al Energiei, având atribuțiile prezentate la anexa 2 și componența prezentată în anexa 3.    „Membrii Comitetului Municipal al Energiei din cadrul municipalității vor forma grupul energie din cadrul Unității municipale pentru monitorizarea serviciilor comunitare • de utilități publice, organizată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 246/2006.

Art.3- Primarul General va organiza la nivelul Primăriei Municipiului București un Grup de lucru dedicat exclusiv alcătuirii și gestionării băncii de date ce va fi necesară consultantului pentru elaborarea proiectului de Strategie Energetică a Municipiului București.

Art. 4- Proiectul de Strategie Energetică a Municipiului București va fi elaborat de consultanți independenți, selectați conform prevederilor legale și va fi supus dezbaterii publice înainte de a fi aprobat de Consiliul General al Municipiului București.

Art. 5- Anexele 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6-Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri”.

Dl.consilier Băleanu Dorin

Această strategie energetică a fost elaborată în baza legii energiei și s-au consultat specialiști, profesori de la Politehnică și specialiști de la instituțiile de proiectări. Termenii de referință se referă la analiza situației actuale privind situația energetică a Bucureștiului atât nevoile cât și acoperirea cu resurse energetice. Pe viitor se elaborează acest studiu privind strategia energetică, întrucât Bucureștiul este într-un fel singura capitală nu numai din uniunea europeană ci și din lumea civilizată care nu are o asemenea strategie energetică, care să stabilească pe baza dezvoltării orașului resursele în corelare cu necesitățile de dezvoltare.

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 37 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 2 voturi (Botezatu Enescu P, Câmpurean M)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Recomandări pentru parteneriat Public Privat pentru RADET

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 38 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? -1 vot (Adâr V)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice-RADET

Dl.consilier lovici Victor

Dl.director Ramba funcționează după o organigramă învechită cu 5 directori pe același profil tehnic și de producție. Având în vedere că funcționează până în februarie, modificăm organigrama, mergem după una modernă nu mergem după un sistem învechit.

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 39 voturi (unanimitate)

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul situat în Șos.Giurgiului nr.58A, sector 4, proprietatea domnului Tudor Mircea Cristian și terenul situat în Șos.Giurgiului nr.126, sector 4, aparținând municipiului București

Dl.consilier Florescu Dragos

Propun amânarea proiectului pentru că nu avem cvorum.

Dl.consilier Adâr Victor

Eu am fost personal pe teren și am constatat că la nr.58A este o zonă verde cu pomi, în fața blocului respectiv, iar la 126 este zonă verde cu pomi și loc de joacă pentru copii .Eu vă spun ce am constatat pe teren, dvs. faceți ce credeți. Propun amânarea proiectului de hotărâre, deoarece în dosar dl. arhitect Bold face precizarea (dacă nu mă înșel) că se poate da la schimb teren în locațiile...Nu precizează în adresa aceea Șos.Giurgiului nr.126.

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru amânarea proiectului de hotărâre ? - 36 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 3 voturi (Tănase A, Zlotea M)

Acest proiect de hotărâre a fost amânat.

Trecem la proiect de hotărâre privind vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului BucureștiDl.secretar general al municipiului București Dumitru Stănescu

Este vorba de domnul consilier general Enciu care a depus o cerere la secretariat prin care spune că se află • în stare de incompatibilitate cu funcția pe care o deține .

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 37 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 2 voturi (Petrovici O, Moise A)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului București și administrarea Consiliului Local al sectorului 6 în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor

Dl.consilier Zlotea Marian

Propun vot nominal.

Dl.consilier Adâr Victor

Propun să se facă prezența consilierilor.

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru propunerea domnului consilier Zlotea M.? - 10 voturi, împotrivă ? - 15 voturi, abțineri ? - 2 voturi

Cine este pentru propunerea domnului consilier Adâr V. ? - 35 voturi, împotrivă ? - 4 voturi, abțineri ? - 0 voturi

Dl.secretar general al municipiului București Dumitru Stănescu

Se trece la procedura de cvorum.

Sunt prezenți 34 de consilieri, absenți 21 de consilieri ( Berbecaru A, Botoș L, Constantin Barna, Dumitrescu V, Enciu I, Găletușe S, Gheorghe V, Giugula M, Goncea L, Paliga S, Pațica I, Pop R, Radu M, Robe P, Stan I, Stan N, Surulescu A, Toma T, Tudorache D, Țica H, Zătreanu D).

Dna președinte Cosma Roxana

Trecem la proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului București domnului David Esrig”

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 32 voturi, împotrivă ?- 0 voturi, abțineri ? - 2 voturi (Bumbaș F, Petrovici O)

Celelalte proiecte de hotărâri nu întrunesc condițiile pentru a fi aprobate deoarece necesită votul a 2/3 din numărul consilierilor în funcție.

Declar închise lucrările ședinței de azi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Maria Roxana Cosma


RETAR GENERAL SjPIULUI BUCUREȘTI
28