Hotărârea nr. 99/2006

HOTARAREnr. 99 din 2006-05-04 HOTARIRE 99 din 04/05/2006 PRIVIND TRANSMITEREA SPATIULUI SITUAT IN STR. MURGUTA NR. 2, BL. 7, SECTOR 6, IN SUPRAFATA DE 57,40 M.P. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6
HOT. 99 04/05/2006
HOTARIRE 99 din 04/05/2006

HOTARIRE     99 din 04/05/2006

PRIVIND TRANSMITEREA SPATIULUI SITUAT IN STR. MURGUTA NR. 2, BL. 7, SECTOR 6, IN SUPRAFATA DE 57,40 M.P. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind transmiterea spatiului situat in Str.  Murguta nr.2, Bl.7, sector 6, in suprafata de 57,40 m.p. in administrarea Consiliului Local Sector 6

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Invatamant;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38(1), (2) lit.”f” si „g”, art.46(2) si art.95(2) lit.”f” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 – Se aproba excluderea din lista spatiilor comerciale si de prestari de servicii care se vand in temeiul Legii nr.550/2002, aprobata prin Hotararea C.G.M.B nr. 109/2003, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Str. Murguta nr.2, Bl.7, sector 6, in suprafata de 57,40 m.p.

            Art.2 – Se aproba transmiterea spatiului prevazut la art.1 in administrarea Consiliului Local sector 6, pentru Directia Generala de Asistenta si Protectia Copilului, in scopul desfasurarii de activitati de asistenta si protectie sociala pentru adulti si copii.

            Art.3 – Schimbarea destinatiei spatiului prevazut la art.1 atrage dupa sine revocarea de drept a prezentei hotarari.

            Art.4 – Administratia Fondului Imobiliar, Consiliul Local sector 6, prin directiile de specialitate vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 04.05.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 04.05.2006

Nr. 99