Hotărârea nr. 98/2006

HOTARAREnr. 98 din 2006-05-04 HOTARIRE 98 din 04/05/2006 PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLU GRATUIT A IMOBILULUI SITUAT IN CALEA VICTORIEI NR. 174, SECTOR 1, IN PROPRIETATEA REPUBLICII FEDERALE GERMANIA
HOTARIRE nr. 98 din 4/05/2006
HOTARIRE 98 din 04/05/2006

HOTARIRE     98 din 04/05/2006

PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLU GRATUIT A IMOBILULUI SITUAT IN CALEA VICTORIEI NR. 174, SECTOR 1, IN PROPRIETATEA REPUBLICII FEDERALE GERMANIA

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind transmiterea  cu titlu gratuit a imobilului situat in Calea Victoriei nr.174, sector 1, in proprietatea Republicii Federale Germania

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate comun al Directiei  Evidenta Imobiliara si Cadastrala si Directiei Juridic, Contencios si Legislatie ;

            Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al  Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile O.U.G nr.13/1997 aprobata cu modificari prin Legea nr.2/2002 si modificata prin O.U.G nr.57/2004 ;

            In temeiul art.38(2) lit. “f” si art.46(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,  cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL  AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 -  Se  aproba  transmiterea  cu titlu gratuit,  in conditiile legii, in proprietatea Republicii Federale Germania a imobilului situat in Calea Victoriei nr.174, sector 1, compus din constructii – corp A si B, identificat conform planului anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 – Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.3/22.01.2004 se abroga.

            Art.3 - Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti  vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 04.05.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 04.05.2006

Nr. 98

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative