Hotărârea nr. 96/2006

HOTARAREnr. 96 din 2006-05-04 HOTARARE 96 din 04/05/2006 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 PENTRU COOPERAREA SI ASOCIEREA IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII LUCRARILOR DE REABILITARE SI REAMENAJARE A TERENURILOR SPORTIVE DIN UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR
HOT. 96 04/05/2006
HOTARARE 96 din 04/05/2006

HOTARARE     96 din 04/05/2006

PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 PENTRU COOPERAREA SI ASOCIEREA IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII LUCRARILOR DE REABILITARE SI REAMENAJARE A TERENURILOR SPORTIVE DIN UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind imputernicirea Consiliului Local al Sectorului 3 pentru cooperarea si asocierea  in vederea finantarii si realizarii lucrarilor de reabilitare si reamenajare a terenurilor sportive din unitatile de invatamant  preuniversitar

 

Avand in vedere Expunerea de motive a  Primarului General  al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Invatamant ;

Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile Legii invatamantului, cu modificarile si completarile ulterioare nr. 84/1995;

In temeiul art. 95(2)  lit. “q”, (3) si art. 46(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL  AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 3  sa hotarasca cu privire la cooperarea sau asocierea in vederea finantarii si realizarii  lucrarilor de reabilitare  si reamenajare a terenurilor sportive din unitatile de invatamant preuniversitar, aflate pe  raza administrativ- teritoriala a  sectorului.

Art.2 - Fac exceptie de la prevederile art. 1 unitatile de invatamant care sunt incluse in « Programul Infrastructurii Educationale in Bucuresti ».

Art.3 - Consiliul Local al Sectorului 3 si directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei  hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 04.05.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 04.05.2006

Nr. 96