Hotărârea nr. 95/2006

HOTARAREnr. 95 din 2006-05-04 HOTARIRE 95 din 04/05/2006 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI CONSILULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2006
HOTARIRE nr. 95 din 4/05/2006
HOTARIRE 95 din 04/05/2006

HOTARIRE     95 din 04/05/2006

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI CONSILULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2006

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

    H O T A R A R E

    privind rectificarea bugetului

   Consiliului General al Municipiului Bucuresti

pe anul 2006

 

            Avand in vedere Raportul Primarului General al municipiului Bucuresti;

            Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.45/2003 privind finantele publice locale;

            In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”d” si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL  MUNICIPIULUI BUCURESTI

H OT A R A S T E :

 

            Art.1 - Bugetul general al Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2006 aprobat prin Hotararea nr. 30/10.02.2006  se rectifica, atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 42.726,0 mii lei si se modifica in structura conform datelor din anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 - Primarul General va introduce modificarile stabilite prin prezenta hotarare in nivelul si structura bugetului general al Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2006 .

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 04.05.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 04.05.2006

Nr. 95

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Hot. Nr 95/lBOț,

Anexa

mii lei

BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

TOTAL BUGET GENERALBUGETUL LOCAL

VENITURI-TOTAL

110201 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul mun. București

110204 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru

sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

420203 Investiții finanțate parțial din imprumuturi externe CHELTUIELI-TOTAL din total pe ordonatori:

RADET

8102 Combustibili si energie 810206 Energie termica

55 Titlul VII Alte transferuri

550112 Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale

MONITORUL OFICIAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 540250 Alte servicii publice generale

01 CHELTUIELI CURENTE .01.01 Transferuri către instituii publice

MUZEUL GEORGE ENESCU

6702 CULTURA,RECREERE,RELIGIE 67020303 Muzee

01 CHELTUIELI CURENTE 51.01.01 Transferuri către instituii publice

ARCUB- Centrul de Proiecte Culturale

6702 CULTURA,RECREERE,RELIGIE 67020330 Alte servicii culturale

01 CHELTUIELI CURENTE 51.01.01 Transferuri către instituii publice

6702

67020312

01

51.01.01

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

6.069.518,19

42.726,00

6.112.244,19

1.691.494,00

42.644,00

1.734.138,00

1.691.494,00

42.644,00

1.734.138,00

8.097,00

-150,00

7.947,00

0,00

40.110,00

40.110,00

0,00

2.684,00

2.684,00

1.691.494,00

42.644,00

1.734.138,00

35.955,70

42.794,00

78.749,70

35.955,70

42.794,00

78.749,70

35.955,70

42.794,00

78.749,70

35.955,70

42.794,00

78.749,70

0,00

1.100,00

1.100,00

0,00

1.100,00

1.100,00

0,00

1.100,00

1.100,00

0,00

1.100,00

1.100,00

150,00

-150,00

0,00

150,00

-150,00

0,00

150,00

-150,00

0,00

150,00

-150,00

0,00

4.639,10

900,00

5.539,10

4.639,10

900,00

5.539,10

4.639,10

900,00

5.539,10

4.639,10

900,00

5.539,10

5.944,00

1.000,00

6.944,00

5.944,00

1.000,00

6.944,00

5.944,00

1.000,00

6.944,00

5.944,00

1.000,00

6.944,00


ADMINISTRAȚIA MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC

CULTURA,RECRE^RE^pSi^

Consolidarea si restaurarea riidnurnentelor istorice CHELTUIELI CUR^NT^ A

Transferuri către'insffțuff publice'.

p t ym - - i\\ lBUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

ADMINISTRAȚIA CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE

7002 Locuinte.servicii si dezvoltare publica

17.305,00

230,00

17.535,00

a^.0250 Alte servicii in domeniile locuințelor,serviciilor si dezvoltării comunale

01

CHELTUIELI CURENTE

17.305,00

230,00

17.535,00

51.01.01

Transferuri către instituii publice

17.305,00

230,00

17.535,00

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR

8402

TRANSPORTURI    '    -

148.185,00

0,00

148.185,00

840203

Transport rutier

148.185,00

0,00

148.185,00

84020303

Străzi

148.185,00

0,00

148.185,00

01

CHELTUIELI CURENTE

din care:

142.685,00

0,00

142.685,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

136.420,00

0,00

136.420,00

20.01

Bunuri si servicii

15.650,00

-10,00

15.640,00

20.01.01

Furnituri de birou

10,00

90,00

100,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

10,00

40,00

50,00

20.01.05 Carburanți si lubrifianti

100,00

900,00

1.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

50,00

70,00

120,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

14.950,00

-1.110,00

13.840,00

20-^1

Cârti, publicații si materiale documentare

20,00

10,00

30,00

0,00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

0,00

5102

Autoritati publice si acțiuni externe

64.611,50

4.500,00

69.111,50

51020103

Autorități executive

64.611,50

4.500,00

69.111,50

01

CHELTUIELI CURENTE

din care:

42.411,50

4.475,00

46.886,50

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL din care:

33.200,00

0,00

33.200,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

25.590,00

0,00

25.590,00

10.01.01

Salarii de baza

11.000,00

-350,00

10.650,00

10.01.06 Alte sporuri

500,00

350,00

850,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII din care :

9.211,50

4.475,00

13.686,50

20.01

Bunuri si servicii

3.501,50

2.280,00

5.781,50

din care :    z- -    ______

20.01.01

Furnituri de birou T    ___ 7,\,

320,00

500,00

820,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța mdtrica . ' \    \

550,00

450,00

1.000,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate lip/'-'    j i    -

20.01.08 Posta, telecomunicații, \adio, tv, internet /    .

110,00

300,00

410,00

420,00

130,00

550,00

BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

800,00

400,00

1.200,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

401,50

500,00

901,50

20.02

Reparații curente

2.000,00

500,00

2.500,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

93,00

370,00

463,00

5A05.01

W05.30

Uniforme si echipament

2,00

6,00

8,00

Alte obiecte de inventar

91,00

364,00

455,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

77,00

225,00

302,00

20.13

Pregătire profesionala

350,00

100,00

450,00

20.30

Alte cheltuieli

2.940,00

1.000,00

3.940,00

20.30.02 Protocol si reprezentare

1.440,00

0,00

1.440,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.500,00

1.000,00

2.500,00

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

22.200,00

25,00

22.225,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

22.200,00

25,00

22.225,00

71.01

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

22.200,00

25,00

22.225,00

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

20.200,00

0,00

20.200,00

71.01.02 Mașini,echipamente si mijloace de transport

0,00

25,00

25,00

71.01.30 Alte active fixe

2.000,00

0,00

2.000,00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

2.580,00

3.100,00

5.680,00

610205

Protecție civila si protecție contra incendiilor

2.580,00

3.100,00

5.680,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.680,00

0,00

1.680,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

800,00

0,00

800,00

>1

din care:

Cheltuieli salariate in bani

599,00

0,00

599,00

10.01.01

din care:

Salarii de baza

350,00

-57,00

293,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

0,00

16,00

16,00

10.01.07

Ore suplimentare

0,00

38,40

38,40

10.01.08

Fond de premii

15,00

2,60

17,60

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

900,00

3.100,00

4.000,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

900,00

3.100,00

4.000,00

71.01

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

900,00

3.100,00

4.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

800,00

3.100,00

3.900,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

100,00

0,00

100,00

FOND DE REZERVA /;

540205 Fond de rezerva la dig'pozitita autorităților locale


23.783,70 -10.830,00    12.953,70


BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

TOTAL


din care:


331050 Alte venituri din prestări servicii si alte activitati 431009 Suventii pentru instituții publice 371001 Sponsorizări


226.840,75

3.162,00

230.002,75

33.217,00

-8,00

33.209,00

193.623,75

3.080,00

196.703,75

0,00

90,00

90,00


Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DE

LA BUGETUL LOCAL

MUZEUL GEORGE ENESCU

0010    TOTAL VENITURI

0010    VENITURI CURENTE

3310    Venituri din prestări servicii si alte    activitati

331050    Alte venituri din prestări servicii si    alte activitati

SUBVENȚII

431009    Subvenții pentru instituții publice

6710    Cultura,recreere si religie

671003    Servicii culturale 67100303 Muzee

TOTAL CHELTUIELI *•- 31    CHELTUIELI CURENTE

10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1001    Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza 10.01.02 Salarii de merit 10.01.03 Indemnizație de conducere 10.01.04

10.01.06

10.01.08

10.01.10

10.01.13

10.03

10.03.01

10.03.02

10.03.03

10.03.04

10.03.06

20

20.01

158,00

-158,00

0,00

8,00

-8,00

0,00

8,00

-8,00

0,00

8,00

-8,00

0,00

150,00

-150,00

0,00

150,00

-150,00

0,00

158,00

-158,00

0,00

158,00

-158,00

0,00

158,00

-158,00

0,00

158,00

-158,00

0,00

158,00

-158,00

0,00

106,20

-106,20

0,00

83,45

-83,45

0,00

37,24

-37,24

0,00

1,11

-1,11

0,00

3,65

-3,65

0,00

10,64

-10,64

0,00

7,89

-7,89

0,00

21,65

-21,65

0,00

1,23

-1,23

0,00

0,04

-0,04

0,00

22,75

-22,75

0,00

14,37

-14,37

0,00

2,06

-2,06

0,00

4,76

-4,76

0,00

0,93

-0,93

0,00

0,63

-0,63

0,00

51,80

-51,80

0,00

29,70

-29,70

0,00


Spor de vechime

Alte sporuri

Fond de premii

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Indemnizații de delegare

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de sarQaj Contribuții de asigurări sociafede>sanatate Contribuții de asigurări pentru ac&îâente de munca si boli profesionale Contribuții pentru concedii si pdemrMzatii TITLUL II BUNURI SI SERV'

Bunuri si serviciiBUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate


Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

20.01.01 Furnituri de birou

1,00

-1,00

0,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

1,00

-1,00

0,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

5,70

-5,70

0,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

2,00

-2,00

0,00

£^0.01.05 Carburanți si lubrifianti

1,00

-1,00

0,00

^x’0.01.06 Piese de schimb

0,50

-0,50

0,00

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

8,00

-8,00

0,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

5,00

-5,00

0,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

5,50

-5,50

0,00

20.02    Reparații curente

5,85

-5,85

0,00

20.05    Bunuri de natura obiectelor de inventar

6,00

-6,00

0,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

6,00

-6,00

0,00

20.11    Cârti, publicații si materiale documentare

1,50

-1,50

0,00

20.13    Pregătire profesionala

2,50

-2,50

0,00

20.14    Protecția muncii

1,25

-1,25

0,00

20.30    Alte cheltuieli

5,00

-5,00

0,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5,00

-5,00

0,00

TEATRUL BULANDRA

8.119,31

54,00

8.173,31

0010 VENITURI TOTAL

8.119,31

54,00

8.173,31

din care:

371001 Donații si sponsorizări

0,00

54,00

54,00

• A

6710 Cultura,recreere si religie

8.119,31

54,00

8.173,31

67100304 Instituții publice de spectacole si concerte

8.119,31

54,00

8.173,31

din care:

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4.663,00

54,00

4.717,00

din care:

20.30 Alte cheltuieli

3.100,00

54,00

3.154,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.100,00

54,00

3.154,00

TEATRUL EVREIESC DE STAT

0010 VENITURI TOTAL

2.574,00

36,00

2.610,00

din care:

371001 Donații si sponsorizări

0,00

36,00

36,00

6710 Cultura,recreere sLreHgîg^^

2.574,00

36,00

2.610,00

67100304 Instituții publice de spâdiacolte^îconcerte

2.574,00

36,00

2.610,00

din care :    / ' ’\

70 70.CHELTUIELI Dfe §AÎ?.ITaI \    \

120,00

36,00

156,00

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANblARE J    < ;    < ,

120,00

36,00

156,00

din care:

BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

71.01.02 Mașini,echipamente si mijloace de transport

36,00

39,00

75,00

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

34,00

-18,00

16,00

71.01.30 Alte active fixe

50,00

15,00

65,00

TEATRUL ION CREANGA

0010 VENITURI TOTAL

3.779,00

0,00

3.779,00

din care:

431009 Subvenții pentru instituții publice

3.459,00

0,00

3.459,00

6710 Cultura,recreere si religie

3.779,00

0,00

3.779,00

67100304 Instituții publice de spectacole si concerte

3.779,00

0,00

3.779,00

din care:

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.759,00

50,00

1.809,00

din care:

20.02 Reparații curente

420,00

50,00

470,00

70 70.CHELTUIELI DE CAPITAL

270,00

-50,00

220,00

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

270,00

-50,00

220,00

din care:

71.01.02 Mașini,echipamente si mijloace de transport

30,00

171,90

201,90

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

190,00

-177,90

12,10

71.01.30 Alte active fixe

50,00

-44,00

6,00

~    ADMINISTRAȚIA MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC

0010 VENITURI TOTAL

5.989,00

1.000,00

6.989,00

din care:

431009 Subvenții pentru instituții publice

5.944,00

1.000,00

6.944,00

6710 Cultura,recreere si religie

5.989,00

1.000,00

6.989,00

67100350 Alte servicii culturale

5.989,00

1.000,00

6.989,00

din care:

70 70.CHELTUIELI DE CAPITAL

275,00

1.000,00

1.275,00

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

275,00

1.000,00

1.275,00

din care:

71.01.01 Construcții

0,00

1.000,00

1.000,00

ARCUB- Centrul de Proiecte Culturale

0010 VENITURI TOTAL

4.739,10

900,00

5.639,10

din care:

431009 Subvenții pentru instituții bublfce>\

4.639,10

900,00

5.539,10

6710 Cultura,recreere si retig(e , , j \

4.739,10

900,00

5.639,10

67100350 Alte servicii cultural^ i,’i: ' i    f ;

\

4.739,10

900,00

5.639,10

BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

din care:

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII din care:

20.30 Alte cheltuieli

f^0.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

ADMINISTRAȚIA CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE

0010 VENITURI TOTAL din care:

431009 Subvenții pentru instituții publice

7010 Locuințe, Servicii si dezvoltare publica

701050 Alte servicii in domeniile locuințelor,serviciilor si dezvoltării publice

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL din care:

100104 Spor vechime 100107 Ore suplimentare

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII din care:

20.01 Bunuri si servicii din care:

L.';20.01.03 încălzit,iluminat si forța motrica 20.01.05 Carburanți si lubrifianti 20.01.08 Posta,telecomunicații,radio,tv,internet 20.01.09 Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05.01 Uniforme si echipament 20.05.30 Alte obiecte de inventar

70    70.CHELTUIELI DE CAPITAL

71    TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE din care :

71.01.30 Alte active fixe

3.995,30

900,00

4.895,30

3.305,00

900,00

4.205,00

3.305,00

900,00

4.205,00


22.605,00

230,00

22.835,00

17.305,00

230,00

17.535,00

22.605,00

230,00

22.835,00

22.605,00

230,00

22.835,00

5.452,50

0,00

5.452,50

412,99

-10,00

402,99

570,57

10,00

580,57

10.902,50

0,00

10.902,50

9.400,00

0,00

9.400,00

365,00

84,00

449,00

100,00

200,00

300,00

104,00

36,00

140,00

8.400,00

-407,00

7.993,00

100,00

87,00

187,00

400,00

0,00

400,00

0,00

10,00

10,00

400,00

-10,00

390,00

6.250,00

230,00

6.480,00

6.250,00

230,00

6.480,00

3.250,00

230,00

3.480,003.230,00

0,00

3.230,00

3.230,00

0,00

3.230,00

846,00

0,00

846,00


BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

1003 Contribuții

163,92

0,00

163,92

100301

din care:

Contribuții de asigurări sociale de stat

93,02

-5,08

87,94

100306 Contribuții pentru concedii si indemnizații

0,00

5,08

5,08

0010

MONITORUL OFICIAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TOTAL VENITURI

759,00

1.100,00

1.859,00

0010

VENITURI CURENTE

759,00

0,00

759,00

3310

Venituri din prestări servicii si alte activitati

759,00

0,00

759,00

331050

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

759,00

0,00

759,00

SUBVENȚII

0,00

1.100,00

1.100,00

431009

Subvenții pentru instituții publice

0,00

1.100,00

1.100,00

5410

Alte servicii publice generale

759,00

1.100,00

1.859,00

541050

Alte servicii publice generale

759,00

1.100,00

1.859,00

TOTAL CHELTUIELI

759,00

1.100,00

1.859,00

01

CHELTUIELI CURENTE

759,00

950,00

1.709,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

463,00

396,00

859,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

350,73

300,77

651,50

10.01.01

Salarii de baza

166,93

204,57

371,50

10.01.02

Salarii de merit

20,00

15,00

35,00

10.01.03

Indemnizație de conducere

64,00

-5,00

59,00

10.01.04

Spor de vechime

25,00

7,00

32,00

0.01.06 Alte sporuri

2,80

3,70

6,50

•y10.01.07 Ore suplimentare

58,00

52,00

110,00

10.01.08 Fond de premii

14,00

16,00

30,00

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

0,00

7,50

7,50

10.03

Contribuții

112,27

95,23

207,50

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

74,52

57,48

132,00

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

8,77

9,23

18,00

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

24,55

22,45

47,00

10.03.04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

1,80

2,20

4,00

10.03.06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

2,63

3,87

6,50

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

296,00

554,00

850,00

20.01

Bunuri si servicii

267,00

516,00

783,00

20.01.01

Furnituri de birou

10,00

15,00

25,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

5,00

4,00

9,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si torta motrica

0,00

25,00

25,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

0,00

9,00

9,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti z

12,00

-1,00

11,00

20.01.06

Piese de schimb    ' " z_____ L    • \\

2,00

5,00

7,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio,;tv, internet \

30,00

40,00

70,00

BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate


Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

198,00

382,00

580,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

10,00

37,00

47,00

20.02

Reparații curente

0,00

0,00

0,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20,00

10,00

30,00

4rj0.05.30 Alte obiecte de inventar

20,00

10,00

30,00

72x1.06

Deplasări, detasari, transferări

0,00

0,00

0,00

20.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări

0,00

0,00

0,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

2,00

1,00

3,00

20.13

Pregătire profesionala

0,00

0,00

0,00

20.14

Protecția muncii

5,00

15,00

20,00

20.30

Alte cheltuieli

2,00

12,00

14,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2,00

12,00

14,00

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

0,00

150,00

150,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

0,00

150,00

150,00

71.01

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

0,00

150,00

150,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

70,00

70,00

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

ADMINISTRAȚIA GRADINA ZOOLOGICA

0,00

80,00

80,00

6710 Cultura,recreere si religie

10.064,00

0,00

10.064,00

671050 Alte servicii in domeniile culturii,recreerii si religiei din care:

10.064,00

0,00

10.064,00

,-20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.192,00

0,00

7.192,00

■i. 30.01

Bunuri si servicii din care:

2.850,00

300,00

3.150,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

412,00

-100,00

312,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional ‘

1.100,00

200,00

1.300,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200,00

200,00

400,00

20.02

Reparații curente

1.500,00

200,00

1.700,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

110,00

50,00

160,00

20.04.01

Medicamente

35,00

50,00

85,00

20.04.02

Materiale sanitare

35,00

0,00

35,00

20.04.04

Dezinfectanti

40,00

0,00

40,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

200,00

100,00

300,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

200,00

100,00

300,00

20.14

Protecția muncii

60,00

100,00

160,00

20.30

Alte cheltuieli

850,00

-750,00

100,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu buniMsi.servicii;

850,00

-750,00

100,00

Y

io

BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

DIRECȚIA GENERALA DE EVIDENTA PERSOANELOR

5410 Alte servicii publice generale

541010 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

TOTAL CHELTUIELI din care:

CHELTUIELI CURENTE

10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

din care:

1001    Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza 10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca 10.01.06 Alte sporuri 10.01.07 Ore suplimentare 10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

20    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

din care:

20.01    Bunuri si servicii

din care:

20.01.01 Furnituri de birou

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.04 Apa, canal si salubritate

„20.01.05 Carburanți si lubrifianti

W20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.06 Deplasări, detasari, transferări 20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări 20.06.02 Deplasări în străinătate

20.13 Pregătire profesionala

POLITIA COMUNITARA

6110 Ordine publica si siguranța naționala 611050 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale

din care:

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII din care:

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05.01 Uniforme si echipamenț/WW 20.05.30 Alte obiecte de inventar.— ' ‘ '

20.30 Alte cheltuieli 20.30.04 Chirii

20.30.30 Alte cheltuielile unpn si servicii10

2.420,00

0,00

2.420,00

2.420,00

0,00

2.420,00

2.420,00

0,00

2.420,00

2.390,00

0,00

2.390,00

1.390,00

0,00

1.390,00

1.056,37

0,00

1.056,37

676,00

-148,00

528,00

0,00

68,00

68,00

0,00

10,00

10,00

133,90

-20,00

113,90

0,00

40,00

40,00

0,00

50,00

50,00

1.000,00

0,00

1.000,00

500,00

0,00

500,00

10,00

10,00

20,00

150,00

-50,00

100,00

40,00

-20,00

20,00

100,00

-35,00

65,00

70,00

10,00

80,00

10,00

70,00

80,00

85,00

0,00

85,00

70,00

-5,00

65,00

15,00

5,00

20,00

20,00

15,00

35,00


11.777,00

0,00

11.777,00

11.777,00

0,00

11.777,00

1.335,00

0,00

1.335,00

400,00

0,00

400,00

0,00

300,00

300,00

400,00

-300,00

100,00

400,00

0,00

400,00

0,00

50,00

50,00

400,00

-50,00

350,00


li