Hotărârea nr. 93/2006

HOTARAREnr. 93 din 2006-04-13 HOTARIRE 93 din 13/04/2006 PRIVIND TRANSMITEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 9.080 MP SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, ANSAMBLUL DE LOCUINTE CONSTANTIN BRANCUSI, SECTOR 6, DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6
HOTARIRE nr. 93 din 13/04/2006
HOTARIRE 93 din 13/04/2006

HOTARIRE     93 din 13/04/2006

PRIVIND TRANSMITEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 9.080 MP SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, ANSAMBLUL DE LOCUINTE CONSTANTIN BRANCUSI, SECTOR 6, DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind transmiterea terenului in suprafata de 9.080 mp situat  in Municipiul Bucuresti, ansamblul de locuinte Constantin Brancusi, sector 6, din domeniul  public  in domeniul privat al municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului Local al Sectorului 6

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate comun al Directiei  Evidenta Imobiliara si Cadastrala si Directiei de Investitii,

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al  Municipiului Bucuresti ;

            Luand in considerare solicitarea Agentiei Nationale pentru Locuinte nr.3216/21.03.2006 precum si H.G.R. nr.1263/18.10.2005 ;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In temeiul art.38(2) lit. “f”, “g”, art.46(2), art.95(2) lit.”f” si (3), din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,  cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

            Art.1 -  Se  aproba  transmiterea   terenului in suprafata de 9.080 mp  situat  in Municipiul Bucuresti, ansamblul de locuinte Constantin Brancusi, sector 6, din  domeniul public in domeniul privat al municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, in vederea construirii de locuinte.

            Art.2  - Terenul se identifica potrivit anexei care face parte integranta din  prezenta  hotarare.

            Art.3 - Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti precum si din cadrul Primariei Sectorului 6, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.04.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 13.04.2006

Nr. 93

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative


dRumut3