Hotărârea nr. 92/2006

HOTARAREnr. 92 din 2006-04-13 HOTARIRE 92 din 13/04/2006 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN STR. IULIU BARASCH, SECTOR 3, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3, IN VEDEREA REALIZARII UNEI UNITATI DE INVATAMANT IN ASOCIERE CU GRADINITA "LAUDER REUT"
HOTARIRE nr. 92 din 13/04/2006
HOTARIRE 92 din 13/04/2006

HOTARIRE     92 din 13/04/2006

PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN STR. IULIU BARASCH, SECTOR 3, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3, IN VEDEREA REALIZARII UNEI UNITATI DE INVATAMANT IN ASOCIERE CU GRADINITA "LAUDER REUT"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind  transmiterea unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, situat in str.Iuliu Barasch, sector 3, in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, in vederea realizarii unei unitati de invatamant in asociere cu Gradinita   Lauder Reut 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei  Evidenta Imobiliara si Cadastrala ;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al  Municipiului Bucuresti ;

In temeiul art.38(2) lit. “f ” si “g ”, art.46(2) si art.95(2) lit. “f ” si “q ”  si (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

Art.1 -  Se  aproba  transmiterea terenului situat in Bucuresti, str.Iuliu Barasch, sector 3, in suprafata de 226 mp, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, in scopul realizarii unei unitati de invatamant in asociere cu Gradinita  Lauder Reut .

Art.2 - Terenul se identifica potrivit anexei care face  parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 – Se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 3 sa hotarasca cu privire la asocierea sau cooperarea in scopul realizarii unor investitii pe terenul prevazut la art.1.

Art.4 - In situatia in care in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari nu s-au inceput lucrarile de investitii sau terenul nu este folosit conform destinatiei pentru care a fost transmis in administrare,  hotararea se revoca de drept.

Art.5 - Primarul General al municipiului Bucuresti si Primarul Sectorului 3 prin directiile de specialitate precum si  Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.04.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 13.04.2006

Nr. 92

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative


WxA W    /'/3 .ot-Jotâ


3