Hotărârea nr. 91/2006

HOTARAREnr. 91 din 2006-04-13 HOTARIRE 91 din 13/04/2006 PRIVIND TRANSMITEREA CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI A CERERII DE INITIERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRANSMITEREA IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 A TERENULUI SITUAT IN STR. MAXIMILIAN POPPER NR. 30, SECTOR 3, IN SUPRAFATA DE 795,80 MP SE ABROGA ART. 3 PRIN HCGMB NR. 235/2008
HOTARARE nr. 91 din 13/04/2006
HOTARIRE 91 din 13/04/2006

HOTARIRE     91 din 13/04/2006

PRIVIND TRANSMITEREA CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI A CERERII DE INITIERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRANSMITEREA IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 A TERENULUI SITUAT IN STR. MAXIMILIAN POPPER NR. 30, SECTOR 3, IN SUPRAFATA DE 795,80 MP

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind transmiterea catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor  si Turismului a cererii de initiere a unei Hotarari de Guvern privind transmiterea in proprietatea municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 a terenului situat in str.Maximilian Popper nr.30, sector 3,  in suprafata de 795,80  mp

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate comun al Directiei  Evidenta Imobiliara si Cadastrala si Directiei Juridic, Contencios si Legislatie;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al  Municipiului Bucuresti;

            Luand in considerare solicitarea Agentiei Nationale pentru Locuinte nr.662/19.01.2006 ;

            In conformitate cu prevederile art.2(1) si (7) din O.U.G. nr.105/14.06.2005 pentru modificarea si completarea Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ;

            In baza Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata;

            In temeiul art.38(2) lit. “f ”, “g”, art.46(1), art.95(2) lit.”f” si (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,  cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

            Art.1 -  Se  aproba transmiterea catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a cererii privind initierea unei Hotarari de Guvern cu privire la transmiterea in proprietatea municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 a terenului in suprafata de 795,80 mp, situat in str.Maximilian Popper nr.30, sector 3.

            Art.2 – Terenul se identifica conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 - Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti precum si din cadrul Primariei Sectorulu 3, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.04.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 13.04.2006

Nr. 91

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

xr.
FISA ^EIRPULUI DE PROPRIETATE

din Sir Maxlnlllan Popper, Nr.3Q;BL F6,Sec torul 3,București

/

. "/    Secțiune plan/r.eriei-icla'burt-.

Nr.sector cadastral    /•

Nr, cadantra al bunului Ino'.-'l................

Nr. carte funciara ..............


L’A. DATE REFERITOARE l.A TERI

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Cad Qrupc destinație

Sup: nfcta din

nasuratorl

<nn)

Clasn de calitate

Zona In cadrul locatltaxli

Rî’hLu.--,!

1

2

3

4

3

6

/

1

Cc

TDI

795.0

TOTAL


\rVtsc

W.


=Ti


D. DATE REFERITOARE LA CîiNS'iKUCrn

Nr. carp clădire/ construcție

Denunlre

Suprafața

utila

(np)

Cod ^rupa destinație

1

Fer.'.L.r.1    |

1

2

3

4

- i

1

CLĂDIRE

718,2

C L

J

j

TOTAL

■ 710.2


Vu '-<

C. DATE REFERITOARE LA PROPRIETAR

i k,

1

1

crt.

proprietarului

CarJcIliu/Stfd'u prapr’s-tar

Ccq nur.trlc personal/Crd

SIRUES

Tipul actului c?p prcpreÎL’tato.r.r.s' data

lnr®E'5 trarll/ellloi rari

Ccd Gpupa proprie tal?

Cupraf uta <rp)

i errn

? *•? '«

* ] *:? F

Tr-r

3

4

5

6

7

’.nb.L.

Str Transilvaniei, nr.2, sector 1 , București

COD FISCAL

11795231/20X399

PROCES VERBAL

NR. 10111 /30.07.2001

HOTARAREA DE GUVERN

DRBINUL NR 579 / 21.06.2001

p I

1 VJ

-


rnrij G.F/'P-'ÎAÎtocnlti Popescu 6


ratai 14,13.2002


^'..n C’.'.t    [ Knrfu'l dp detlrrre I

j Trrc'/cc’strur.'

C'--.«;lruc‘.'pj rc'^Ai-*..-! r;<r<i.<y '-------

3

L_J<

â

F / t

V i.

713.9

ViA-ir ir

/ V; Ti