Hotărârea nr. 90/2006

HOTARAREnr. 90 din 2006-04-13 HOTARIRE 90 din 13/04/2006 PRIVIND TRANSMITEREA CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI A CERERII DE INITIERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRANSMITEREA IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 A TERENULUI SITUAT IN STR. VIRTUTII NR. 22, IN SUPRAFATA DE 1092,81 M.P.
HOTARIRE nr. 90 din 13/04/2006
HOTARIRE 90 din 13/04/2006

HOTARIRE     90 din 13/04/2006

PRIVIND TRANSMITEREA CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI A CERERII DE INITIERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRANSMITEREA IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 A TERENULUI SITUAT IN STR. VIRTUTII NR. 22, IN SUPRAFATA DE 1092,81 M.P.

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A RA R E

privind transmiterea catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a cererii de initiere a unei Hotarari de Guvern privind transmiterea in proprietatea municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a terenului situat in str.Virtutii nr.22, 

in suprafata de 1092,81 mp

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate comun al Directiei  Evidenta Imobiliara si Cadastrala si Directiei Juridic, Contencios si Legislatie,

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al  Municipiului Bucuresti ;

            Luand in considerare solicitarea Agentiei Nationale pentru Locuinte nr.663/19.01.2006 ;

            In conformitate cu prevederile art.2(1) si (7) din O.U.G. nr.105/14.06.2005 pentru modificarea si completarea Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ;

            In baza Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata;

            In temeiul art.38(2) lit. “f ”, “g, art.46(1), art.95(2) lit.”f” si (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,  cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

            Art.1 -  Se  aproba  transmiterea catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a cererii privind initierea unei Hotarari de Guvern cu privire la transmiterea in proprietatea municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a terenului in suprafata de 1092,81 mp situat in str.Virtutii nr.22, sector 6.

            Art.2 – Terenul se identifica conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.3 - Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti precum si din cadrul Primariei Sectorulu 6, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.04.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 13.04.2006

Nr. 90

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

9/

ANEXA


HC 6Mt> n\ 9o//3.a4-

Sector 6

i Teritoriul administrativ BUCUREȘTI \Cod SIRUTA 179196 Iod Intra'.','lar./extravllan    2i_______P’l


i.

'Ar.*'


FISA CORPULUI DE PROPRIETATE

din Str VIRTUȚII, Nr.l9,BL R10,Secțarul â.Bucurestl


Secțiune plan/nonenclatura Nr.sector cadastral Nr. cadastra al bunului Imobil., Nr, rnrte funciara ..............


'JS)
sl prenumele proprietarului


AGENȚIA

XNATIONAL..A

■pENTRU LOCUINȚEDanlcSIu/Sedlu proprietar


Str Transilvaniei, nr.2,

sector 1 , București


întocmiți Petrlscr G

ZZ^OF

Cjiă'-nu^iwaeia

pe^&onol/CcdC.: ȘIRUES p


COD FISCAL' ....

117S3581/ZâDM!S/ r-

IM FISCALV.


DA. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de Folosința

Cod Qrupa destinație

Suprafața din

nasuratorl

(np)

Clasa de calitate

Zona In cadrul localltatll

Mențiuni

1

2

3

4

5

6

7

1

Cc

TDI

1092.6

TOTAL


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Nr. carp clădire/ construcție

Denumire

Suprafața

utila

(np)

Cod grupa destinație

Mențiuni

1

2

3

4

5

1

TEREN IN CONSTRUCȚIE

1092.6

C L

CTT-.E'"

-us

s    TOTAL

........-    ,    .......-,l    1

1092,6PROCCS ^ERBAL

COD fiscal'y'24.07.2001 11755501/20^5.99^^#-^    /

HOTARAREA DE GUVERN ORDINUL NR 579 / 21.06.2001


Cod flrupa proprietate

Suprafața din act

Cnp)

ModU de deținere

Teren/conetructle

Teren

Construcție

Folosința

Exclusiv

6

7

0

9

10

PJ

1092.81

-

-

X

Mențiuni

Verificat...............


Z'


Datai 14.10.2002