Hotărârea nr. 9/2006

HOTARAREnr. 9 din 2006-01-26 HOTARIRE 9 din 26/01/2006 PRIVIND ABROGAREA ART. 6 AL HOTARARII C.G.M.B. NR. 149/20.07.2001 PRIVIND "REABILITAREA TOALETELOR PUBLICE EXISTENTE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI"
HOT. 9 26/01/2006
HOTARIRE 9 din 26/01/2006

HOTARIRE      9 din 26/01/2006

PRIVIND ABROGAREA ART. 6 AL HOTARARII C.G.M.B. NR. 149/20.07.2001 PRIVIND "REABILITAREA TOALETELOR PUBLICE EXISTENTE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind abrogarea art.6 al Hotararii C.G.M.B nr.149/20.07.2001 privind „Reabilitarea toaletelor publice existente pe teritoriul municipiului Bucuresti”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile:

-          Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , cu modificarile si completarile ulterioare;

-          Ordinul MTCT nr.1107/01.08.2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti;

-          Hotararii Guvernului nr.525/1995 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

-          PUG- Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B nr.269/21.12.2000, modificat prin Hotararea C.G.M.B. nr.194/2004;

In temeiul prevederilor art.38(1) si (2) lit.”f” si art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1- Se abroga art.6 din Hotararea C.G.M.B. nr.149/2001 privind „Reabilitarea toaletelor publice existente pe teritoriul municipiului Bucuresti”.

Art.2 - Celelalte prevederi ale Hotararii C.G.M.B nr.149/2001 raman neschimbate.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 26.01.2006

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 26.01.2006

Nr. 9