Hotărârea nr. 88/2006

HOTARAREnr. 88 din 2006-04-13 HOTARIRE 88 din 13/04/2006 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE PRIETENIE SU COOPERARE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI (ROMANIA) SI ORASUL AMMAN (REGATUL HASEMIT AL IORDANIEI)
HOTARIRE nr. 88 din 13/04/2006
HOTARIRE 88 din 13/04/2006

HOTARIRE     88 din 13/04/2006

PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE PRIETENIE SU COOPERARE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI (ROMANIA) SI ORASUL AMMAN (REGATUL HASEMIT AL IORDANIEI)

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Protocolului de Prietenie si Cooperare intre Municipiul Bucuresti (Romania) si Orasul Amman (Regatul Hasemit al Iordaniei)

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Relatii Internationale;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de Avizul nr.H2-1/1992/28.11.2005 al Ministerului Afacerilor Externe – Directia Drept International si Tratate;

            In temeiul prevederilor art.11 (1), art.38(2), lit.”y” si art.46(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H o t a r a s t e:

 

            Art.1 - Se aproba Protocolul de prietenie si Cooperare intre Municipiul Bucuresti (Romania) si Orasul Amman (Regatul Hasemit al Iordaniei), prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 - Primarul General al municipiului Bucuresti va semna pentru si in numele Municipiului Bucuresti protocolul prevazut la art.1.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.04.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 13.04.2006

Nr.88

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

ANEXA

t)r- <$1/3

PROTOCOL DE PRIETENIE ȘI COOPERARE

ÎNTRE PRIMĂRIA METROPOLITANA AMMAN, REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI ȘI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, REPUBLICA ROMÂNIA

în considerarea relațiilor de prietenie care există între Regatul Hașemit al Iordaniei și România, și izvorând din realul interes pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie si cooperare între Amman și București, precum și pentru întărirea și adâncirea amiciției între națiunea iordaniană și cea română. Cele două părți au convenit următoarele:

Articolul (lț.

Cele două orașe vor face schimb de informații și experiență în toate domeniile administrației publice locale, si în mod special în următoarele domenii:

1.    Legislația privind administrația locală

2.    Lucrări de construcții și servicii publice

3.    Planificare urbana și întreținerea și revitalizarea patrimoniului arhitectural

4.    Protecția mediului împotriva poluării

5.    Parcuri și grădini, înfrumusețarea spațiilor publice

6.    Cursuri de perfecționare

7.    Biblioteci publice și activități culturale și artistice

8.    Managementul deșeurilor

9.    Transporturi și semaforizare

10.    Domeniul informațiilor și schimbului publicistic

11.    Domeniul sistemului informatic geo^a^^'ȘGȚlTȘ::)

12.    Oricare alt domeniu de activitate asupra căruia cele două părți au căzut de acord

Articolul (2).

Cele două părți vor colabora pentru întărirea legăturilor dintre ele prin schimb de vizite și delegații atât tehnice cat și administrative în diferite domenii. De asemenea, cele două muncipalitati vor susține organizarea de întâlniri cu caracter social, tehnic și administrativ.

Articolul (3).

Cele două părți vor prezenta programe concrete în vederea aducerii la îndeplinire a articolelor prezentului protocol, sub supravegherea unui comitet comun pentru coordonarea și îndeplinirea acestora.

Articolul (4).

Acest protocol va intra in vigoare la data semnării de către părți.

Semnat în orașul.........................................

Primarul Orașului Amman Eng. Nidal Al-Hadid


Primarul General al Municipiului București Adriean Videanu


3