Hotărârea nr. 87/2006

HOTARAREnr. 87 din 2006-04-13 HOTARIRE 87 din 13/04/2006 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL SI A REGULAMENTULUI-CADRU DE DELEGARE A SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE PE TRASEE SECUNDARE
HOTARIRE nr. 87 din 13/04/2006
HOTARIRE 87 din 13/04/2006

HOTARIRE     87 din 13/04/2006

PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL SI A REGULAMENTULUI-CADRU DE DELEGARE A SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE PE TRASEE SECUNDARE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea programului de transport public local si

a regulamentului - cadru de delegare a serviciului public de transport

local de persoane pe trasee secundare

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti,

            In conformitate cu prevederile Legii nr.326/2001 a serviciilor publice de gospodarie comunala, actualizata, cu prevederile Legii nr. 284/2002 pentru aprobarea O.G. nr.86/30.08.2001 privind serviciile de transport public local de calatori si O.G. nr.60/2001 privind achizitiile publice, aprobata prin Legea 212/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 38 (1), (3) si art. 46 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 - Se aproba programul de transport public local si regulamentul - cadru de delegare a serviciului public de transport local de persoane pe trasee secundare pe teritoriul municipiului Bucuresti.

Art.2 - Operatorii de transport autorizati, detinatori de microbuze si minibuze care au ca obiect de activitate potrivit legii, transport de persoane prin servicii regulate, pot efectua transportul rutier public local de persoane prin servicii regulate pe trasee secundare pe teritoriul municipiului Bucuresti, numai pe baza de autorizatie de traseu, emisa conform prezentelor norme si a licentelor de transport si copiilor conforme, emise de Autoritatea Rutiera Romana.

            Art.3 – Atribuirea serviciului de transport public local de persoane se va face prin procedura de licitatie deschisa, conform prevederilor O.G. nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobata prin Legea 212/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza documentatiei de elaborare si prezentare a ofertei, intocmita de directiile de specialitate si avizata de Comisia de Transporturi si Infrastructura Urbana. Durata contractului de delegare a serviciului public de transport local de persoane este de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii pentru inca 1 an. Taxa perceputa pentru utilizarea traseului se va stabili in caietul de sarcini al licitatiei.

            Art.4 - Serviciul regulat special de transport persoane va functiona pe teritoriul municipiului Bucuresti, fara accesul in interiorul zonei A si a inelului principal de circulatie definite in anexa 4 a prezentei hotarari

Art.5 – Regulamentul - cadru de delegare a serviciului public de transport local de persoane si anexele 1 - 4, fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.6 - Toate prevederile contrare prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea de la data semnarii contractelor de delegare a serviciului public local de transport persoane pe trasee secundare.

            Art.7 – Se imputerniceste Primarul General al municipiului Bucuresti sa semneze contractul de delegare al serviciului de transport local de persoane pe trasee secundare.

            Art.8 - Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte, Directia Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei, Directia Financiar Contabilitate si Directia de Inspectie si Control General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.04.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 13.04.2006

Nr. 87

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

Nr. Crt


Traseu propus / Capete de traseu propuse


Traseu propus cu menționarea arterelor


Lung

traseu

(km)


Nr.

Curse/zi/ microb. * (minime)


Program

de

circulație * (minim)


Durata

cursa

(min)


701


Anexa nr. Y HCGMB


interv.

Succed

(min)


Nr.

necesar

microb.


Nr.

microb.

rezerva


PARTE GRAFICA
702


■ț


703


HYPERMARKET CORA (PARCARE) AUTOGARA OBOR


HYPERMARKET CORA (Peron..,)-Dreapta Sos. Pantelimon-Dreapta Sos. Dudesti-Pantelimon-Stanga Str. Roșu Nicolae-Stanga Str. Eretelui—Dreapta Sos. Gării

Catelu-Dreapta Str. Industriilor-Stanga Str. Radu Tina-Dreapta Str. Valsanesti-Dreapta Str. Depozitului-Stanga Str. Industriilor-Bd.

Basarabia-Dreapta Sos. Mihai Bravu-Dreapta Bd. Ferdinand-AUTOGARA OBOR


14,60


11


5.30-

22.30


88


5 .. 10


18


GURA IALOMITEI -STR. BURNIȚEI


STR. MARIN GRIGORE / STR. RUNCU -STR. N.D. COCEA I STR. RADU DUDESCU


STR. DTRU BRUMARESCU-STR. ZANOAGA I

STR ODEI


GURA IALOMITEI - dreapta Str. Fetesti-dreapta Str. J.Steriadi-dreapta Bd. 1 Decembrie 1918- Str. Liviu Rebreanu-Dreapta Aleea Barajul Dunarii-Dreapta Aleea Barajul Sadului-Stanga Str. Ctin

Brancusi-Dreapta Str. Bucovina -Stanga Ghe. Tatarescu-Dreapta Str. Ghe. Petrascu Stanga Sos. Campia Libertății - Str. Liviu Rebreanu - Bd. Camil Ressu -Str.Ilioara -Str. Malva - Bd.Nicolae Grigorescu -Str. Prevederii -Str.Trapezului - STR. BURNIȚEI


STR. MARIN GRIGORE / STR. RUNCU

Str. Marin Grigore-Sos. Berceni-dreapta Str. Iriceanu-Stanga Str. Runcu-Str. Anton Bacalbasa-Stanga Str. Parincea-Dreapta

Sos. Berceni(Sos. Olteniței) -Piața Sudului Str. Nitu Vasile -Str. Secuilor- Bd. Ctin Brancoveanu- Drumul Găzarului- Sos. Giurgiului-Str. Anghel Alexandru-Str.

Zețarilor- Str.ND Cocea- STR. N.D. COCEA I STR. RADU DUDESCU


STR. DUMITRU BRUMARESCU- Dreapta Bd. Metalurgiei- Sos. Berceni-Stanga Str. Turnu Magurele-Dreapta Str. Emil Racovita Dreapta Str. Nitu Vasile-Piata Sudului -Sos.

Olteniței - Piața Eroii Revoluției - Sos. Giurgiului - Drumul Găzarului- Str. Straja -Str. Reșița -Str. Luica-Str. Zanoaga - STR. ZANOAGA / STR ODEI


10,70


10,30


11,20


15


16


14


5.30-

22.30


5.30-

22.30


5.30-

22.30


64


62


67


5 .. 10


5.. 10


5 .. 10


13


12


13
Nr. Crt


Traseu propus cu menționarea arterelor


microb.

rezerva


705


STR.

POGOANELOR -BD. CAMIL RESSU


STR. POGOANELOR-Stanga Str. Drumul Bercenarului-Dreapta Str. Sacasel-Stanga Str. Actiunii-Dreapta Str. Rosiori-Stanga Str. Orastie-Dreapta Str. Tudor Gociu-Stanga Str. Odei-Dreapta Sos. Giurgiului-Dreapta Str. Ghimpati-Stanga Str. Alunisului-Sos. Oltenitei-Piata Sudului - Cal. Vacarestilor -Sos. Mihai Bravu -Str. Dristorului - BD. CAMIL RESSU


10,00


16


5.30-

22.30


60


5.. 10


12

707


708


STR. ȘINEI / INTR. LACUL PASAREA-STR.MARGELELO R/STR. DRENAJULUI


SOS.

ALEXANDRIEI (ROSTAR) - PISCU CRASANI


STR. PUCHENI / STR. CRASNA -BOJA


STR. ȘINEI / INTR. LACUL PASAREA-Stanga Str. Sinei-stanga Str. Zetarilor-dreapta Prel. Ferentari-stanga Calea Ferentari-dreapta Str. Veseliei-Stanga Sos. Viilor-Str.Odoarei-Piata Chirigiu -Bd.T. Vladimirescu -Cal. 13 Septembrie- Sos. Progresului-Drumul Taberei -Str. Romancierilor - Bd. Timișoara- Str. Moinesti-Bd. luliu Maniu- Str. Apusului- Str. Mărgelelor- intersecția STR.MARGELELOR/STR. DRENAJULUI


SOS. ALEXANDRIEI (ROSTAR)-Sos. Alexandriei -Stanga Str. Margeanului-Stanga Str. Petre Ispirescu-Dreapta Calea 13 Septembrie- Sos. Progresului -Bd. Timisoara-Str.Moinesti- Str.Dezrobirii- Bd. Uverturii-Str.Apusului -Str.Ghirlandei- Str. Mărgelelor- Str. Părăluțelor. -Bd.Anul 1864-STR. PISCU CRASANI


STR. PUCHENI / STR. CRASNA - Str. Pucheni - Sos. Alexandria - Cal. Rahovei -Str. Petre Ispirescu - Bd. Ghencea - Prel. Ghencea - Str. Valea Oltului - Bd. Timișoara - Str. Moinesti - Bd. luliu Maniu- Str. Dreptății -Str.Orșova- STR.BOJA.


17,30


5.30-

22.30


104


5.. 10


21


15,00


11,60


11


14


5.30-

22.30


5.30-

22.30


90


70


5.. 10


5 .. 10


18


14Nr.Crt


Traseu propus cu menționarea artereioi


k

microb.

rezerva


709


STR. LUNCII/ STR. RĂSADNIȚEI -CIMITIRUL GHENCEA 2


STR. LUNCII/ STR. RĂSADNIȚEI - Str. Răsadniței - Calea Giulesti - Stanga Str. Jugastrului-Dreapta Str. Manzului-Stanga Str. Ludus-Dreapta Str. Lamaiului-Str. Butuceni-Bd. Constructorilor (Sos Ciurel -Str. G-ral Petre Popovat)- Sos. Virtutii-Pasajul Lujerului- Bd. Timișoara- Str. Romancierilor- Drumul Taberei-Str Valea lalomitei- Str. Valea Oltului - Prel. Ghencea-CIMITIRUL GHENCEA 2


16,20


10


5.30-

22.30


92


5.. 10


19

STR. GHIDIGENI / PRELUNGIREA GHENCEA-

DRUMUL POIANA LARGULUI


STR. GHIDIGENI / PRELUNGIREA GHENCEA - Prel. Ghencea - Bd. Ghencea Str. C-tin Titel Petrescu- Bd. 1 Mai- Str. Brasov-Pasajul Lujerului - Sos, Virtutii-Sos.Ciurel- Bd.Constructorilor- Cal. Giulesti-Drumul Sabareni- Str. Chitila Triaj - Str. Fiordului -Str. Chitila Triaj - STR. CHITILA TRIAJ / INTRAREA CÂMPUL CU MACI


13,20


12


5.30-

22.30


79


5 .. 10


16


711


BD. LAMINORULUI /STR. STANILESTI STR. REDEA / STR.LONEA


BD. LAMINORULUI/STR STANILESTI-

dreapta Episcopul Vulcan-stanga Str. Brinarul- Str. Subcetate- Bd Bucureștii Noi-Cal. Grivitei - Bd. Ion Mihalache - Str. Clabucet - Cal. Grivitei - Sos. Chitilei- Str. Subcetate - Stanga Str. Munteniei- Str. Mihai Viteazul - Str. Proletarului - Str. Harghitei - Str. Sf. Gheorghe - Str. C-tin Godeanu- Bd. Bucureștii Noi - Sos. București Targoviste- Str. Redea- STR. REDEA / STR.LONEA


12,80


13


5.30-

22.30


77


5 .. 10


15Traseu propus cu menționarea arterelor


microb.

rezerva


12


712


POD CHITI LA/ STR

AEROPORTULUI -GARA BANEASA


POD CHITILA (propunere marcaj discontinuu) - Sos. Chitilei - Str. Ciulnita -Stanga Str Radu Dumitru Durbac - Str. Matei Corvin - Str. Mezes - Sos. Chitilei -Dreapta Str. Vestei - Stanga Str. Hulubitei -

Dreapta Str. Marmurei-Dreapta Str.

Demnitatii-Str. Niagara-Stanga Str. Timisului-Dreapta Sos. Chitilei-Dreapta Calea Grivitei- Bd. Ion Mihalache-Str. Av. Popisteanu- Bd. Expozitiei-Str. Parcului-Str. Tipografilor- GARA BANEASA


10,40


15


5.30-

22.30


62


5 .. 10


12
713


BD. REGIEI / STR. CRISTIAN PASCAL - BIOTERRA BANEASA


BD. REGIEI / STR. CRISTIAN PASCAL

Str. Cristian Pascal - stanga Str. George Mihai Zamfirescu-dreapta Str. Ceahlaul-Dreapta Cal. Crangasi - Podul Grant-dreapta Calea Grivitei-dreapta Str. Caraiman-dreapta Str. Alex. Constantinescu stanga Bd. Marasti-Piata Presei Libere-Sos.

Bucuresti-Ploiesti-dreapta Str. Elena Vacarescu-stanga Str. Belizarie-stanga Str. Horia Macelariu-stanga Str. Neagoe Voda-Str. Elena Vacarescu -Str. C-tin Dobrogeanu Gherea-dreapta Str. Brodina-stanga Bd. Ion lonescu de la Brad-BIOTERRA BANEASA


9,50


17


5.30-

22.30


57


5.. 10


11
14


714


XXL MEGA DISCOUNT -COMPLEX SELGROS BANEASA


XXL MEGA DISCOUNT- Sos. Fundeni stanga Sos. Colentina-Dreapta Str. Doamna Ghica-Stanga Bd. Lacul Tei-stanga Str. Teiul Doamnei-dreapta Bd. Ghica Tei-stanga Str. Judetului-stanga Str. Pargarilor-dreapta Str. Calistrat Grozovici-dreapta Sos.

Ștefan cel Mare-dreapta Str. Barbu Vacarescu-Str. Ramuri Tei- Str. Gheorghe Titeica-Bd. Barbu Vacarescu- Str.Av. Alexandru Serbanescu- Bd. Aerogării- Sos. București Ploiești- COMPLEX SELGROS BANEASA


14,20


11


5.30-

22.30


85


5.. 10


17


Traseu propus cu menționarea arterelor


N..

microb.

rezerva


15


715


PADUREA ANDRONACHE -STR.

DRAGOMIRESTI


PADUREA ANDRONACHE- Sos. Andronache- Str. Cornisor- Sos. Colentina-Sos. Fundeni-Sos. Morarilor-dreapta Str.

Lucretiu Patrascanu-dreapta Str. Ctin Brancusi-stanga Bd. Nicolae Grigorescu-dreapta Str. Liviu Rebreanu-Str. Ramnicu Sarat-Piata Bobocica-Cal. Vitan- Sos. Vitan

Barzesti-Sos. Olteniței- Str. Alunis-Str. Ghimpati-Str. Toporasi-Prel. Ferentari-Str. Zețari- STR. DRAGOMIRESTI


20,70


5.30-

22.30


124


5.. 10


25

POD GROZĂVEȘTI PIAȚA

PROGRESUL


POD GROZAVESTI-stanga/dreapta Splaiul Independentei (sens DUS/INTORS)-stanga Sos. Virtutii-dreapta Str. Lujerului-stanga Bd. Timisoara-dreapta Str. Sibiu-stanga str.

Drumul Taberei-dreapta Str. Mihail Sebastian-stanga Calea Rahovei-dreapta Str. Progresului -Sos. Viilor- Sos Giurgiului-PIATA PROGRESUL cu intoarcere prin Str. Alunis-Sos.Olteniței - Sos. Viilor


13,80


12


5.30-

22.30


83


5.. 10


17717


STR. NITU VASILE / STR. EMIL RACOVITA -

HYPERMARKET

CORA


STR. NITU VASILE / STR. EMIL RACOVITA -Str. Nitu Vasile - Piața Sudului-Cal. Vacarestilor- Sos. Mihai Bravu - Cal. Vitan - Bd. Energiticienilor-Str. Fizicienilor-Str. Camil Ressu - Bd. Th. Pallady- Bd. 1 Decembrie 1918- Bd. Basarabia - Sos. Morarilor- Str. Vergului - HYPERMARKET CORA -cu intoarcere prin Str. Dudesti Pantelimon-Stanga Sos. Pantelimon - Str. Vergului


13,60


12


5.30-

22.30


82


5.. 10


16date medii


225,10

13,24


215,15

12,66


16 ore 1345,00 16 ore 79,12


0,00

0,00


269,00

15,82


27,00

1,59


Ia HCGMB nr

A Anexa nr. 2

A.-

REȚEAUA DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL 17 trasee secundareAnexa nr. A la HCGMB nr^xT/

REGULAMENTUL-CADRU DE DELEGARE A SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE PE TRASEE SECUNDARE

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art.l- Regulamentul-cadru de delegare a serviciului public de transport local de persoane pe trasee secundare reglementează organizarea si efectuarea transportului rutier public local de persoane prin servicii regulate, cu microbuze si minibuze (autobuze urbane cu o capacitate maxima de 50 calatori), pe teritoriul municipiului București.

Art.2- Licența de transport si copiile conforme pentru operatorul de transport sunt documente de valoare cu regim special, emise de Autoritatea Rutiera Romana-reprezentanta București.

Art.3- Eliberarea autorizațiilor de traseu si a exemplarului de serviciu pentru fiecare autovehicul utilizat pentru deservirea traseului se efectuează de direcția de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, in conformitate cu prevederile prezentului regulament, după semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane.

Contractul de delegare a serviciului de public de transport local de calatori, desfasurat pe trasee secundare, se incheie intre Primarul General al municipiului București si reprezentantul legal al operatorului autorizat, câștigător al licitației privind delegarea serviciului.

Transporturile de persoane prin servicii regulate speciale, efectuate pe teritoriul municipiul București se executa pe baza autorizației de traseu speciala eliberata de PMB si nu fac obiectul “Programului de transport public local de persoane prin servicii regulate pe trasee secundare”.

Art.4- Prezentele norme nu se aplica Regiei Autonome de Transport București.

CAPITOLUL II

Autorizația de traseu si exemplarul de serviciu al acesteia

Art.5- Autorizația de traseu este documentul nominal eliberat fiecărui operator de transport care deține autovehicule special destinate si omologate in acest scop de către RAR pentru activitatea de transport persoane prin servicii regulate, necesare acoperirii traseelor ce indeplinesc toate condițiile stabilite de prezentele norme si care atesta dreptul de a efectua transport public local de persoane pe teritoriul municipiului București.

Autorizația de traseu este nominala si netransmisibila (model prevăzut in anexa la).

Pentru fiecare autovehicul detinut legal de operatorul de transport si utilizat pentru executarea serviciului de transport local de persoane se va elibera cate un exemplar de serviciu al autorizației de traseu.

Autorizațiile de traseu aferente traseelor cuprinse in programul de transport public local de persoane prin servicii regulate pe trasee secundare se oferă public, prin licitație, pentru contractare pe o perioada de 2 ani, cu obligativitatea vizei anuale si posibilitatea prelungirii cu inca 1 an.

Art.6- Autorizația de traseu da dreptul operatorului sa efecttrezetransport local de persoane pe trasee secundare numai cu condiția respectării ciclogramei de tfașeuf *.. ‘? A-A.


Art. 7- Datele minime care se vor menționa in formularjul autorizației de traseu

Antet: CGMB-PMB-DTDSC    ! U“    5    *

Nr de ordine :


Operatorul de transport:

Traseul:

Indicativul traseului:

Numerele de inmatriculare ale tutror autovehiculelor folosite pe traseu, cu mentioanrea distincta a celui in cauza (inclusiv autovehiculele de rezerva):

Capacitatea autovehiculului:

Tipul si marca autovehiculului:

Prima ora de plecare si ultima ora de sosire de la fiecare capat de traseu (program de circulație): Zilele in care circula :

Data de valabilitate :

Persoanele care semnează : PRIMAR GENERAL si SECRETAR GENERAL Elemente de securizare: timbru sec si folie hologramata.

Vize anuale :

Anexa la contractul de delegare a serviciului nr......../..........

II.1. Emiterea autorizației de traseu si a exemplarului de serviciu al acesteia

Art.8- Documentele care stau la baza emiterii autorizației de traseu pentru operatorul de transport

sunt:

•    cererea operatorului de transport;

•    certificatul de inmatriculare al societății comerciale;

•    copie legalizata a contractului de asociere inclusiv anexele, după caz;

•    copie legalizata a documentelor doveditoare privind locul de parcare, contractul de service si intretinerea autovehiculelor;

•    copie a contractului de delegare a serviciului de transport local de persoane pe trasee secundare iclusiv anexele, după caz;

•    copie legalizata a autorizației eliberata de Comisia de autorizare a operatorilor de transport public local;

•    copia legalizata a licenței de transport eliberata de ARR;

•    actele persoanei desemnate (atestata de ARR) sa conducă activitatea de transport (contract de munca, atestat valabil, act identitate, fisa postului);

•    dovada achitării tarifelor de eliberare a autorizației de traseu.

Pentru conformitate, documentele vor fi prezentate la sediul serviciului de specialitate, in original si in copie.

Art.9- Documentele care stau la baza emiterii exemplarului de serviciu al autorizației de traseu pentru fiecare autovehicul sunt:

•    cererea operatorului de transport;

•    cartea de identitate sau certificatul de inmatriculare din care sa rezulte caracteristicile constructive ale autovehiculului;

•    talonul - anexa la certificatul de inmatriculare, cu inspecția tehnica valabila efectuata de către statii de inspecție auto avizate RAR;

•    dovada deținerii legale a autovehiculului: contract de închiriere, contract de leasing; in cazul contractelor de inchiriere incheiate intre o persoana fizica si o persoana juridica trebuie sa fie avizat de Administrația Financiara; polița de asigurare obligatorie pentru răspundere civila auto;

•    certificatul de clasificare (stele, categorii) eliberat de RAR;

•    polița de asigurare suplimentara de accidente pentru persoanele transportate;

•    atestatul pentru desfasurarea activitatii de transport persoane eliberat in condițiile prevederilor

legale in vigoare pentru conducătorul auto;    '

•    contractul de munca întocmit conform legislației in vigdte/'L "............

•    dovada achitării tarifelor (recipisa CEC, chitanța fis^Ia^Mâie de varsamant, etc.) de eliberare a exemplarului de serviciu a autorizației de traseu;


In cazul inlocuirii justificate a unui autovehicul, noul autovehicul trebuie sa indeplineasca cel puțin condițiile (punctajul) pe care le-a indeplinit autovehiculul inlocuit, la solicitarea traseului.

Art.10- Serviciul de specialitate, in termen de 30 zile de la depunerea tuturor documentelor prevăzute, emite autorizațiile de traseu si exemplarele de serviciu ale acestora sau comunica in scris operatorului de transport refuzul motivat al emiterii lor.

Art.ll- Pierderea sau deteriorarea autorizațiilor de traseu sau a exemplarelor de serviciu pentru autovehicul se comunica la direcția de specialitate in termen de 48 de ore de la data constatării, acestea inlocuindu-se cu documente noi, cu plata tarifelor aferente.

II.2. Renutarea, suspendarea si anularea autorizația de traseu si exemplarul de serviciu al acesteia

Art.12- Renunțarea la autorizația de traseu se face la cererea operatorului de transport, sau a asociației de operatori de transport, fara recuperarea garanției de buna execuție a serviciului si a taxelor achitate, in următoarele condiții

a)    incetarea activitatii de operator de transport;

b)    incetarea activitatii de transport a posesorului copiei conforme a licenței de transport;

c)    vehiculul nu mai indeplineste condițiile tehnice care au stat la baza acordării copiei conforme a licenței de transport;

d)    renunțarea de către deținătorul autorizației de traseu, ca urmare a unor considerente proprii, ca: vinderea vehiculului, interese economice, etc.

Art. 13- Autorizația de traseu sau exemplarul de serviciu al autovehiculului se poate suspenda, anula sau nu se poate viza anual, in caz de abateri grave sau repetate de la reglementările specifice privind transportul rutier si protecția mediului pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute in contractul de delegare sau când una dintre condițiile impuse pentru obținerea autorizației de traseu nu mai este indeplinita.

Suspendarea autorizației de traseu sau a exemplarului de serviciu al autovehiculului de către inspectorii din cadrul serviciului de specialitate are loc in următoarele cazuri:

-    operatorul de transport nu mai indeplineste condiția de valabilitate a unuia din documentele care au stat la baza eliberării autorizației de traseu, autovehiculul nu este dotat cu vigneta, placa de traseu sau lipsește un element inscripționat pentru identificarea traseului sau pentru informarea calatorilor;

-    lipsa unei persoane atestate pentru organizarea si conducerea activitatii de transport persoane pe o perioada mai mare de 15 zile calendaristice consecutive sau neanuntarea către serviciul de specialitate emitent a achimbarilor survenite in termen de 15 zile;

-    abateri repetate ale prevederilor prezentului regulament, constatate de organele abilitate sa execute controlul;

-    nerespectarea in mod repetat a locului de parcare comunicat;

-    reclamatii repetate din partea beneficiarului, cetetenilor sau a organelor abilitate sa execute controlul adresate direcției de specialitate din cadrul PMB, privind calitatea prestațiilor realizate, comunicate in scris deținătorului de autorizație de traseu, neremediate si constatate de organele abilitate sa execute controlul.

Autorizația de traseu suspendata sau exemplarul de serviciu al autovehiculului suspendat se poate reacorda cu plata tarifelor aferente, la cererea operatorului de transport, astfel:

-    prima data, la 3 luni de la data suspendării;

-    a doua oara, la 6 luni de la data suspendării.

Art.14- Anularea autorizației de traseu se dispune de către se.pdci.ul de specialitate in următoarele

condiții


când se constata falsificarea documentelor de tranșpârt de' către operatorul de transport sau angajatii acestuia si utilizarea lor la efectuarea transportorilor;

la executarea transportului de persoane cu conducătorii auto faraj contracte de munca incheiate in condițiile legii;


(I


in cazul nerefacerii valorii inițiale a fondului de garanție pentru buna desfășurare a serviciului, in termen de 5 zile de la data constatării abaterii din vina operatorului de transport; la a treia suspendare;

nerespectarea traseului prevăzut in anexa contractului de delegare a serviciului;

- evaziune fiscala.

CAPITOLUL III

Obligațiile operatorilor de transport si ale conducătorilor auto

Art. 15. Operatorii de transport au următoarele obligații:

1.    Operatorul de transport impreuna cu persoana desemnata pentru conducerea si organizarea nemijlocita a activitatii de transport răspund de asigurarea stării tehnice si a dotărilor specifice corespunzătoare pentru vehiculele utilizate in aceasta activitate, conform legislației in vigoare.

2.    Persoana desemnata pentru conducerea si organizarea nemijlocita a activitatii de transport răspunde de instruirea personalului pentru efectuarea transporturilor in conformitate cu prevederile legislației in vigoare.

3.    Operatorul de transport are obligația sa dețină la sediul firmei următoarele documente:

•    licența de transport in original;

•    evidenta atestatelor conducătorilor auto;

•    evidenta foilor de parcurs emise si a diagramelor tahograf;

•    evidenta inspecțiilor tehnice periodice ale autovehiculelor;

•    fisele privind instruirea personalului pentru respectarea normelor de protecția muncii si PSI;

•    documente doveditoare din care sa rezulte angajarea coordonatorului activitatii de transport si a conducătorilor auto angajați conform legislației in vigoare;

•    documente doveditoare privind locul de parcare, contractul de service si intretinerea autovehiculelor;

•    evidenta legitimațiilor de călătorie;

•    polița de asigurare pentru răspunderea civila a autovehiculelor- copie;

•    polița de asigurare suplimentara de accidente pentru persoanele transportate - copie;

•    cartea de identitate a autovehiculelor;

•    dovada deținerii legale a autovehiculelor - contract de vanzare-cumparare, contract de leasing sau contract de inchiriere;

•    talonul anexa la certificatul de inmatriculare cu viza inspecției tehnice periodice - copie;

•    raportările privind situația curselor neefectuate;

•    ciclograma de transport aprobata de direcția de specialitate;

•    contractul de delegare a serviciului de transport local de persoane, inclusiv anexele aferente;

•    contractul de asociere.

•    autorizația de traseu pentru cursele regulate de calatori - in original.

4.    Operatorul de transport are obligația sa asigure existenta la bordul vehiculelor a documentelor de categoria de transport efectuata si de prevederile legale in vigoare:

•    copie xerox a licenței de transport sau exemplarul de serviciu al licenței de transport;

•    copia conforma a licenței de transport in original;

•    exemplarul de serviciu al autorizației de traseu;

•    foaia de parcurs si diagrame tahograf;

•    certificatul de inmatriculare al vehiculului, talonul cu inspecția tehnica valabila efectuata de către statii de inspecție auto avizate de RAR;

•    legitimații de călătorie inregistrate financiar;

•    polița de asigurare suplimentara de accidente pentru persoanele transportate;

•    polița de asigurare obligatorie de răspundere civila auto.

Operatorul de transport este obligat sa asigure vigneta si placa, dejxaseu, precum si elementele de identificare a traseului insemnele operatorului de transport penti^^eSitificaf&aautovehiculelor.

5. Operatorul de transport are obligația sa dețină la sediul /firmei diagramelor tahograf, pe durata valabilitatii autorizației de trasee
6.    Sa comunice in termen de 10 zile direcției de specialitate orice modificare aparuta fata de documentele care au stat la baza atribuirii traseului.

7.    Sa declare la direcția de specialitate, in termen de 48 de ore din momentul constatării, pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizației de traseu, cu plata tarifelor aferente.

8.    Operatorul de transport deținător de autorizație de traseu care isi inceteaza activitatea este obligat sa anunțe in scris direcția de specialitate, in termen de 15 zile de la data încetării activitatii, procedandu-se la anularea poziției din evidentele specifice si sa depună autorizația de traseu in original la direcția de specialitate.

9.    Sa asigure realizarea tuturor curselor, iar in caz de imobilizare a autovehicolelor, sa ia masuri de înlocuire a acestora.

10.    Sa asigure gratuit readucerea calatorilor la punctul de plecare, in cazul in care calatoria nu se poate realiza pana la destinație din cauze de forța majora sau din vina transportatorului.

11.    Sa anunțe anticipat cursele care nu pot fi executate.

12.    Sa comunice la direcția de specialitate, pana la data de 10 a lunii in curs, cursele neexecutate si cauza neexecutarii in luna expirata.

13.    Sa asigure autovehicule suplimentare pentru preluarea fluxurilor ocazionale de calatori de pe traseele deservite in exclusivitate.

14.    Sa solicite aprobarea direcției de specialitate, anticipat cu 30 de zile, a oricărei modificări propuse pentru ciclograma traseului.

15.    Sa respecte întocmai traseul contractat si ciclograma aprobata de direcția de specialitate.

16.    Operatorii de transport au obligația sa-si vizeze autorizațiile de traseu si exemplarele de serviciu in termen de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate.

17.    La solicitarea organelor de control abilitate, personalul propriu operatorului de transport (patron, manager, administrator, persoana desemnata sa organizeze si sa conducă nemijlocit activitatea de transport, conducatoriii auto) este obligat sa pună la dispoziție, toate documentele care atesta dreptul, modul de desfășurare a activitatii de transport si actele de identitate ale reprezentantului sau.

18.    In perioada de 15 de zile de la comunicarea deciziei de retragere a autorizației de traseu si pana la aplicarea măsurii de către direcția de specialitate, operatorul de transport are obligația sa efectueze cursele programate pe traseul respectiv.

19.    In situații deosebite - calamitati naturale, conflict armat, stări de necesitate declarate de conducerea statului si alte asemenea cazuri - operatorii de transport au obligația de a răspunde operativ la solicitările PMB si ale reprezentanților sai.

20.    Publicitatea, afisajul si reclama care se realizează prin intermediul autovehiculelor se va face in baza legislației in vigoare.

21.    După semnarea contractului de delegare a serviciului nu sunt permise modificări constructive ale autovehiculelor care au participat la licitație.

22.    Sa nu permită afectarea domeniului public si privat al municipalității prin salubrizarea, spalarea sau dezinfectarea autovehiculelor.

23.    La capetele de linie, operatorii de transport au obligația sa asigure informarea publicului calator privind orarul de plecări - sosiri al curselor ce utilizează traseul respectiv.

24.    In cazul inlocuirii unui autovehicul, noul autovehicul trebuie sa îndeplinească cel puțin condițiile pe care le-a îndeplinit autovehiculul înlocuit, la solicitarea traseului.

25.    Sa utilizeze numai autovehicule dotate cu tahografe.

26.    Sa nu folosească conducătorii auto pe trasee mai mult de 8 ore pe zi.

Art. 16- Conducătorii autovehiculelor au următoarele obligații:

1. Sa dețină asupra lor si sa prezinte organelor de control următoarele documente:

•    permisul de conducere corespunzător categoriei vehiculului respectiv;

•    atestatul valabil si eliberat in condițiile prevederilor legale in vigoare;

•    copia conforma a licenței de transport eliberata de ARR^^A A

•    autorizația de traseu - in original;    v ' ' "    1


certificatul de înmatriculare al vehiculului, taloni de inspecție auto vizate de RAR;

•    legitimații de călătorie;

•    polița de asigurare suplimentare de accidente pentru persoanele transportate;

•    polița de asigurare obligatorie de răspundere civila auto

•    foaia de parcurs.

2.    Sa aiba o tinuta corespunzătoare si o comportare civilizata fata de publicul calator.

3.    Sa acorde timp suficient pentru imbarcarea si debarcarea calatorilor si bagajelor.

4.    Sa supravegheze urcarea si coborârea pasagerilor.

5.    Sa nu oprească pentru urcarea sau coborârea calatorilor in stafiile RATB.

6.    Sa nu transporte pasageri peste capacitatea de transport menționata in certificatul de inmatriculare.

7.    Sa nu blocheze intersecțiile, stațiile publice cu autovehicule prin parcarea sau efectuarea unor lucrări de intretinere si reparații.

8.    Sa completeze toate rubricile foii de parcurs.

9.    Sa afișeze in interiorul autovehiculului, la loc vizibil, un ecuson care sa conțină numele, prenumele si fotografia conducătorului auto;

10.    Sa utilizeze ori de cate ori este nevoie instalația de climatizare a salonului autovehiculului.

11.    Refuzul sau sustragerea de la prezentarea documentelor necesare desfășurării activitatii de transport, către organele de control abilitate.

CAPITOLUL IV

Registrul operatorilor de transport local

Art.17- Datele privind operatorii de transport deținători de autorizații de traseu se inscriu in Registrul operatorilor de transport local, tinut la serviciul de specialitate si cuprinde:

•    număr curent;

•    denumirea operatorului de transport;

•    adresa si numărul de telefon;

•    numărul de înregistrare de la Registrul Comerțului;

•    tipul capitalului (de stat, privat, străin, mixt);

•    numărul de dosar la Serviciul Metodologie Licențiere Transport Urban;

•    data eliberării licenței de transport;

•    seria si numărul licenței de transport;

•    vizele anuale;

•    data eliberării copiei conforme a licenței de transport;

•    seria si numărul copiei conforme a licenței de transport;

•    numărul de inmatriculare al autovehiculului;

•    marca, tipul si anul de fabricație al autovehiculului;

•    numărul de locuri;

•    amenajari speciale;

•    numele si prenumele administratorului;

•    data eliberării autorizației de traseu;

•    vize anuale;

•    persoana desemnata de operatorul de transport pentru organizarea si conducerea nemijlocita a activitatii de transport;

•    suspendarea, contestațiile, modul de rezolvare;

•    sancțiunile;

•    alte mențiuni.

Datele cuprinse in Registrul operatorilor de transport rutier si al licențelor se vor păstră si pe suport magnetic la sediul serviciului de specialitate, ca parte din baza dșjâato'n^Geștuia.

Art.18- Totalitatea traseelor pe care se realizează sau se solicita executarea transportului de persoane formează “Programul de transport public local de persoane prin servicii regulate pe trasee secundare”.

Administratorul “Programul de transport public local de persoane prin servicii regulate pe trasee secundare” este direcția de specialitate din cadrul PMB.

Art.19- Traseele pe care se executa transportul de persoane si cursele prin care se realizează acestea se pot propune de către:

-DTDSC

-    ARR

-    deținătorii de licențe de transport.

-    cetățenii municipiului București.

Traseele propuse vor fi supuse spre analiza CGMB.

CAPITOLUL VI

Tarife pentru prestațiile efectuate de către serviciul de specialitate

Art.20- Pentru prestațiile efectuate de serviciul de specialitate, in activitatea de eliberare a autorizațiilor se percep tarife diferențiate, aprobate de CGMB.

Art.21- Sumele datorate pentru operațiunile ocazionate de dobândirea autorizațiilor se achita de către operatoriide transport interesați in conturile deschise la unitățile bancare sau la Casieria PMB.

Art.22- Modificarea tarifelor se face trimestrial in funcție de coeficientul de indexare (inflație) publicat in Buletinul statistic editat de Comisia Naționala pentru Statistica, de prevederile legislative nou-aparute si se aproba de către Primarul General al municipiului București.

Art.23 - Tarifele percepute pentru eliberarea fomularelor sunt următoarele :

-    Eliberarea formularului autorizației de traseu- 50 lei

-    Eliberarea exemplarului de serviciu pentru fiecare autovehicul- 30 lei

-    Vizarea anuala a formularului autorizației de traseu sau a exemplarului de serviciu- 20 lei

-    Eliberarea unui duplicat al autorizației de traseu- 100 lei

-    Eliberarea autorizației de traseu suspendate:

-    La prima suspendare- 150 lei

-    La a doua suspendare- 300 lei.

CAPITOLUL VI

Metodologia de constatare si sancționare a contravențiilor prevăzute de prezentul regulament

de:


Art.24- Constatarea si sancționarea contravențiilor prevăzute de prezentul regulament se realizează

inspectori ai servicului de specialitate din cadrul PMB, imputemiciti in acest scop;

funcționarii din cadrul serviciilor de circulație ale politiei;

personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Finanțelor conform competentelor acordate; personalul cu atribuții de control din cadrul Autorității Natioanle pentru Protecția Consumatorilor; personalul cu atribuții de control al operatorului de transport rutier sau ai Asociației de Operatori, numai pentru vehiculele deținute in proprietate, administrare^aujn asociere.

Art.25- In cazul aplicării de sancțiuni contraVehfionâle, personalul din cadrul serviciului de specialitate va intocmi, in urma controlului, o notificare calneXiperatorul de transport caruia ii aparține angajatul sancționat.

Art.26- Metodologia de constatare si sancționare a faptelor savarsite cu vinovăție si prevăzute in prezentele norme ca fiind contravenții se realizează conform OUG nr. 2/2002, aprobata si completata, cu modificările ulterioare.

Art.27- Constituie contravenție, in măsură in care, potrivit legii penale nu sunt considerate infracțiuni si se sancționează, conform prezentului regulament următoarele fapte:

a)    nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 15 pct. 8, 14, 15, 17, 18, 21 si art. 16 pct. 11 se sancționează cu amenda de la 4.000 lei la 5.000 lei;

b)    nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 15 pct. 1, 3, 4, 6, 9, 13, 19, 20, 22, 23, 16 si art. 16 pct. 6, 7, 8 se sancționează cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei;

c)    nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 15 pct. 2, 5, 7, 10 si art. 16 pct. 1, 4, 5 se sancționează cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;

d)    nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 15 pct. 11, 12 si art. 16 pct. 2, 3, 9, 10, precum si calatoria far a legitimație valabila se sancționează cu amenda de la 100 lei la 500 lei.

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii

Pentru prestarea serviciului de transport public local de calatori, desfasurat pe trasee secundare, un operator sau o asociație de operatori poate obține contract de delegare a serviciului pentru un traseu sau mai multe trasee ale unei grupe ori trasee independente.

Atribuirea serviciului de transport public local de persoane se va face prin procedura de licitație deschisa, conform prevederilor OG nr. 60/2001 privind achizițiile publice, aprobata prin Legea 212/2002 cu modificările si completările ulterioare, pe baza documentației de elaborare si prezentare a ofertei, intocmita de direcțiile de specialitate si avizata de Comisa de Transporturi si Infrastructura Urbana. Durata contractului de delegare a serviciului public de transport local de persoane este de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii pentru inca 1 an. Taxa perceputa pentru utilizarea traseului se va stabili in caietul de sarcini al licitației.

Operatorii de transport asociati vor face dovada asocierii prin act legalizat, conform prevederilor legale, pe baza caruia pot participa la licitațiile respective.

In cazul unei asociații de operatori castigatoare a licitației pentru un traseu, contractul de delegare a serviciului va fi semnat numai după aprobarea ciclogramei de transport de către direcția de specialitate a PMB, care face parte integranta din contract.

Obligația de a emite legitimații de călătorie cu tarife reduse de tip abonament in minim doua variante - pentru 1 zi si pentru 1 luna.

Distribuirea legitimațiilor de călătorie se va face :

-    in puncte fixe de pe traseele deservite, pe baza de contract;

-    prin conducătorul autovehiculului.

8