Hotărârea nr. 86/2006

HOTARAREnr. 86 din 2006-04-13 HOTARIRE 86 din 13/04/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU INVESTITIA "RETEA METROPOLITANA DE FIBRA OPTICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU TELECOMUNICATII - NETCITY"
HOTARIRE nr. 86 din 13/04/2006
HOTARIRE 86 din 13/04/2006

HOTARIRE     86 din 13/04/2006

PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU INVESTITIA "RETEA METROPOLITANA DE FIBRA OPTICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU TELECOMUNICATII - NETCITY"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate pentru investitia "Retea metropolitana de fibra optica a municipiului Bucuresti pentru telecomunicatii - NETCITY"

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de  specialitate  al  Directiei  Coordonare Reglementare Infrastructura ;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In baza prevederilor Hotararii C.G.M.B. nr.27/2002 privind aprobarea schemei generale a retelei principale de fibra optica a municipiului Bucuresti pentru transmisii de fluxuri informationale;

Tinand seama de Referatul nr.3849/2005 privind realizarea retelei metropolitane de fibra optica a municipiului Bucuresti pentru telecomunicatii, denumita NETCITY, aprobat de Primarul General;

In baza Studiului de prefezabilitate aprobat prin avizul CTE – PMB nr. 871/2005;

In baza Studiului de fezabilitate aprobat prin avizul CTE – PMB nr.903/12.04.2006;

In conformitate cu prevederile art.40 (1) din O.U.G nr.45/2003 privind finantele publice locale;

In baza prevederilor H.G. 90/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat;

In temeiul art.38(2) lit.”m” si art. 46(1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate pentru investitia " Retea metropolitana de fibra optica a municipiului Bucuresti pentru telecomunicatii - NETCITY ", prevazuti in Anexa 1.

Traseul retelei metropolitane este prevazut in Anexa 2.

Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Finantarea, proiectarea, executia si administrarea investitiei (intretinere, exploatare, dezvoltare) vor fi realizate de partenerul privat desemnat printr-o procedura concurentiala.

Art. 3 - Orice dispozitie contrara prezentei hotarari se abroga.

Art.4 - Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.04.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 13.04.2006

Nr.86

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

ANEXA 1


//£•<£?


Indicatori tehnico-economici ale proiectului public-privat

Principalii indicatori tehnico-economici pentru Etapa I sunt următorii:

Magistrală

•    Are 9 noduri centrale. Nodurile vor avea facilități pentru a putea găzdui echipamente active

•    conectarea între modurile magistralei: „full mesh” .

•    lungime rețea magistrală: 92 Km Rețea de distribuție

•    noduri de distribuție conectate fiecare la câte două noduri centrale

•    fiecare nod va deservi intre 5000 și 8000 de utilizatori

•    lungime rețea de distribuție este 452 Km Rețea de branșamente

•    noduri locale fiecare conectate la câte două noduri de distribuție

•    fiecare nod local va deservi intre 100 și 150 abonați

•    lungime rețea branșamente: 845,1 Km

Canalizație:

•    pozarea rețelei se va face în întregime pe trotuar și spații verzi. Pe bulevardele mari canalizație se va realiza pe ambele părți ale bulevardului

•    șanț lățime 50cm, adâncime 80cm. Șanțul va fi realizat în trepte pentru o mai bună tasare

•    se vor realiza camere de tragere de dimensiune 800x800x1 OOOmm. Se va realiza câte o cameră de tragere la fiecare 15 Om, la fiecare intersecție și la schimbările de direcție ale traseului

•    se vor instala tuburi HDPE direct in pământ. Pentru coborârea rețelelor existente se vor folosi tuburi HDPE cu diametrul de 32mm și 40mm. Pentru rețeaua metropolitană de fibră se vor folosi tuburi HDPE cu diametrul 50mm

•    canalizatia va avea trei zone: o zona pentru coborârea rețelelor existente, o zona pentru rețeaua de fibra optica a municipalității si o zona pentu extinderi ulterioare ale rețelei de fibra optica a municipalității

•    total lungime șanț canalizație: 845,6 Km

•    numărul de străzi afectate: 1539

•    numărul de camere de tragere: 4123

Se va realiza o zona pilot in care rețeaua se va face pana la nivelul de utilizator, zona ce va coincide cu proiectul PMB “ReabilitareaXeefiul Istoric - Etapa I”. Aceasta se

va realiza in cadrul Etapei I


Dimensi onare Etapa I:

•    lungime totală tubulatură instalată pentru coborârea rețelelor existente: 3.651 Km

•    lungime totală cablu fibră * nr. perechi instalat: 168.000 Km

Servicii oferite

•    Conductă suport pentru rețelele operatorilor. în conducte vor putea fi instalate cabluri (fibră optică sau cupru) pentru coborârea în subteran a celor montate in prezent aerian

•    Conductori de fibră optică (fibră neagră), puse la dispoziția operatorilor pe trase ele solicitate de aceștia

•    Rețea metropolitană de telecomunicații, care să asigure serviciile de telecomunicații ale P.M.B și ale instituțiilor publice. Aceasta va permite dezvoltarea rapidă a informatizării activităților publice cu fiabilitate ridicata și costuri scăzute, precum si implementarea programelor P.M.B. care utilizează transmisiuni de date, imagini, si voce

Devizul general estimat pentru Etapa I inclusiv TVA este:

EURO

RON

TOTAL GENERAL

88.228.059

309.698.133

din care C+M

81.515.000

286.157.457

Lungimea estimat a rețelei de canalizatie ce va fi realizata in Etapa II este de aproximativ 720 km.

Costul estimativ pentru Etapa II inclusiv TVA este:

EURO

RON

TOTAL GENERAL

74.993.850

263.243.412

din care C+M

69.287.750

243.213.860

Termene de realizarea a investiției:

•    Etapa 1: 2 ani, 2006-2008 '

•    Etapa II: 2 ani, 2008-2010

Realizai ea rețelei se va face pe tronsoane/bucle care vor fi date in folosința pe măsură ce devir. funcționale.

Parteneriat

Partenerul privat va fi ales pe baza selecției sinegocierilor finale pentru Etapele I si II. Alegerea partenrului pentru Etapa I se va face ‘ iiî^b^za studiului de fezabilitate întocmii pentru aceasta, iar pentru Etapa II pe baza studiul^ de prefezabilitate ce va fi făcut in următoarele de la aprobarea studiului ț


Pentru Etapa III, se va negocia cu partenerul privat in momentul in care va apare cadrul legal referitor la Zona Metropolitana.

Realizarea Parteneriatului

Autoritatea Publică propune pentru noul sistem de "Rețea metropolitana de fibra optica a Municipiului București un proiect de parteneriat public privat, prin care investitorul este solicitat să facă proiectarea, construcția, operarea și transferul sistemului de "Rețea metropolitana de fibra optica a Municipiului București", inclusiv finanțarea integrala a investiției.

Participarea Autorității Publice la realizarea parteneriatului public privat se rezumă la punerea la dispoziție a accesului la domeniul public, la facilitarea obținerii de avize, autorizații, certificări si orice altor documente legale emise de către alte autoritati publice eventual la terenului aferent construcțiilor anexe, daca este cazul.

Proiectarea tehnica de detaliu se va face de la caz la caz, in funcție de particularitățile locale. Realizarea acestui proiect se va face prin corelarea pe cat posibil cu celelalte proiecte ale PMB indeosebi cele de reabilitare ale străzilor si Managementul Traficului.

Traseul rețelei metropolitane pentru Etapa I este conform Anexei 2.

ANEXA 2 - LISTA STRĂZILOR CUPRINSE IN REȚEAUA NETCITY


NR. CRT

NUME STRADA

1

1 DECEMBRIE 1918.

2

13 SEPTEMBRIE.

3

A. GIUGARU

4

A. PAPPIA

5

ABANOSULUI.

6

ABRUD.

7

ACADEMIEI

8

ACIDAVA.

9

ADAMESCU GHEORGHE.

10

ADRIAN.

11

AGRICULTORILOR.

12

AGRICULTORILOR.

13

ADY ENDRE.

14

AFLUENTULUI.

15

AGRICULTORILOR

16

ALBA.

17

ALEXANDRESCU GRIGORE.

18

ALBAC

19

ALEXANDRIA.

20

ALEXANDRINA.

21

ALEXANDRU.

22

ALBINELOR.

23

ALIZEULUI.

24

ALIZEULUI.

25

ALIZEULUI.

26

ALBISOARTEI.

27

ALECSANDRI VASILE.

28

ALUNISULUI.

29

ALUNISULUI.

30

ALUNISULUI.

31

ALEEA CÂMPUL MOȘILOR

32

ALEEA CARSTEA ADRIAN

33

ALEEA MADROGAN

34

ALEEA NUCULUI

35

ALEEA TIBLES

36

ALEXANDER VON HUMBOLDT

37

ALEXANDRESCU GRIGORE.

38

ALEXANDRIA.

39

ALEXANDRU CEL BUN

40

ALEXANDRU CONSTANTINESCU

41

ALEXANDRU DEPARTEANU

42

ALEXANDRU IVASIUC

43

ALIZEULUI.

44

ALPINESTI.

45

ALUNISULUI.

46

AMARA

47

ARON PUMNUL.

48

ARON PUMNUL.

49

AMARADIEI.

50

AMIDONULUI

51

AMIRAL BALCESU

52

AMIRAL MURGESCU

53

AMMAN
54

ANCUTA DOAMNA

55

ANDREESCU ION, pictor.

56

AVIAȚIEI.

57

AVIAȚIEI.

58

ANDREI MURESAN

59

AVIATORILOR.

60

ANKARA.

61

ANTON PANN

62

ANTONIU ALEXANDRU.

63

ANUL 1821.

64

APOLODOR.

65

APRODUL PURICE.

66

ARCUȘULUI.

67

ARDELENI.

68

ARDEZIEI.

69

ARGENTINA.

70

ARHIEREUL CALIST

71

BAICULUI.

72

BAICULUI.

73

ARHITECT P. ANTONESCU

74

ARIESUL MARE.

75

ARIPILOR

76

ARISTIA COSTACHE.

77

ARMAND CALINESCU

78

ARMASULUI.

79

ARMENEASCA.

80

ARMINDENULUI

81

ARMONIEI.

82

AROMEI

83

ARON PUMNUL.

84

ATANASIU JEAN.

85

BARAJUL ARGEȘ.

86

ATELIERULUI.

87

ATENA.

88

ATLETILOR.

89

AURA BUZESCU

90

AUSTRULUI.

91

AV. T. ILIESCU

92

AVALANȘEI.

93

AVIAȚIEI.

94

AVIATOR ALEXANDRU SERBAN

95

AVIATOR BANCIULESCU

96

BASARABILOR.

97

AVIATOR MUNTENESCU

98

AVIATOR. MARASESCU

99

AVIATORILOR.

100

AVRAM IANCU.

101

AVRIG.

102

AXENTE URICARU

103

AZUGA.

104

B. P. HASDEU

105

BABA NOVAC

106

BACILA VASILE,maior.

107

BACIU JUDETU

108

BOCCACCIO GIOVANI.109

BACOVIA GHEORGHE.

110

BADESCU NICOLAE

111

BAGDASAR DUMITRU.

112

BAHLUIULUI.

113

BAIA DE ARAMA.

114

BAICULUI.

115

BOLDEȘTI.

116

BAILESTI.

117

BAITA

118

BAIULESCU ION.

119

BALANESCU

120

BALASANU ALEXANDRU.

121

BALASESCU NIFON.prof..

122

BALDANA

123

BALDOVIN PARCALABUL

124

BALOMIR.

125

BALOMIR.

126

BALS

127

BRADESCU BARBU.

128

BANAT.

129

BĂNCI LA OCTAV, pictor.

130

BĂNIEI

131

BANISOR.

132

BANU ANTONACHE

133

BRAȘOV.

134

BRAȘOV.

135

BANUL MANTA.

136

BANUL MĂRĂCINE.

137

BARAJUL ARGEȘ.

138

BARAJUL LOTRU

139

BARBAT VOIEVOD

140

BREZOIANU ION.

141

BREZOIANU ION.

142

BREZOIANU ION.

143

BARBU MUMULEANU

144

BARBU ST. DELAVRANCEA

145

BARBU VACARESCU

146

BARBULESCU MARIUS

147

BARCA.

148

BARCIANU DANIEL.prof..

149

BARDULUI.

150

BARIEREI.

151

BARITIU GHEORGHE.

152

BARLEA.

153

BARNOVA

154

BARSESCU AGATHA.

155

BARZAVA.

156

BUZOIANIIANI.

157

BUZOIANI IANI.

158

BASARABILOR.

159

BUZOIENI.

160

BAZALTULUI.

161

BD. BASARABIA

162

BD. CHISINAU

163

CALARASI.f


164

CALARASI.

165

BD. IULIU MANIU

166

BD. MARASESTI

167

BD. MARASTI

168

Bd. MIRCEA VODĂ

169

BD. TITULESCU NICOLAE.

170

B-dul C. COPOSU

171

B-dul HRISTOV BOTEV

172

B-dul ION MIHALACHE

173

B-dul MIRCEA VODĂ

174

CĂLUȘEI.

175

CĂLUȘEI.

176

BEGA.

177

BEIUS

178

BELDIMAN ALEX.

179

BELERCIU NICOLAE,slt.

180

BELLER RADU, It.av..

181

BERECHET

182

BERZEI

183

BIHOR.

184

BIRUINȚEI.

185

BISERICA ENEI

186

BISERICA FLOREASCA.

187

BITOLIA

188

BLEJAN FLOREA.serg. maj..

189

BOBALNA.

190

BOBULUI.

191

BOCCACCIO GIOVANI.

192

BODOC.

193

BOGDAN VODĂ.

194

BOGDANESCU IORDAN.

195

BOICESCU ALEXANDRU,dr..

196

BOISOARA

197

BOLDEȘTI.

198

BOLINTINEANU DIMITRIE.

199

CAUZAȘI.

200

BOLLIAC CEZAR.

201

BONEA CONSTANTIN.

202

BORANGICULUI.

203

BORCEA.

204

BOROCZIN,maior.

205

BORSA.

206

BOSIANU CONSTANTIN.

207

CEPTURA.

208

BOTESCU HARALAMBIE.dr..

209

BOZIORU.

210

BRADESCU BARBU.

211

BRADETULUI.

212

BRAILITA.

213

BRÂNDUȘELOR.

214

BRANDZA DIMITRIE.

215

BRANIȘTE VALERIU.

216

BRAȘOV.

217

BRAȘOVENI

218

BRATIANU I. C..219

BRATOCEA.

220

BRAULUI.

221

BRAZDEI.

222

BREAZA

223

BREZOI.

224

BREZOIANU ION.

225

BRIZEI.

226

BROSTEANU E.,g-ral.

227

BRUXELLES.

228

BUCOVINA

229

BUCSOIU

230

BUCUR.

231

BUDILA

232

BUESTRULUI

233

BUJORUL ALB.

234

BURADA

235

BURGHELE.dr..

236

BURLACU lOAN.cap.

237

BUSOLEI.

238

BUȘTENI.

239

BUTEICA MARIUS EMANOIL.

240

BUTOIANU MIHAIL,g-ral..

241

BUZDUGAN CONSTANTIN,poet.

242

BUZESCU PREDA.

243

BUZESTI

244

BUZOIANI IANI.

245

BUZOIENI.

246

COLENTINA.

247

COLENTINA.

248

BUZOIU THEODOR.serg. maj

249

C. A. ROSETTI

250

C. ARICESCU

251

C. ARION

252

CADEREA BASTILIEI.

253

CALAFAT

254

CALARASI.

255

CALATORULUI.

256

CALDARUSANI

257

CALDERON JEAN LOUIS.

258

CALEA FLOREASCA

259

CALEA GRIVITEI

260

CALEA MOȘILOR

261

CALEA PLEVNEI

262

CALEA SERBAN VODĂ

263

CALEA VITAN

264

CALIMACHI

265

CALIN ION,erou.

266

CALINESCU GEORGE.

267

CALINULUI.

268

CALISTRAT GROZOVICI

269

CALNISTE.

270

CALOIAN JUDETU.

271

CALTUNA.

272

CALUGARENI.

273

CĂLUȘEI.le


274

CAMELIEI

275

CAMIL RESSU

276

CĂMINULUI.

277

CAMPEANU ALEXANDRU,mr..

278

CAMPIA LIBERTĂȚII

279

CÂMPUL MOȘILOR.

280

CÂMPULUI.

281

CANTACUZINO l.,prof. dr..

282

CANTARII

283

CÂNTARULUI.

284

CÂNTECULUI

285

CAPRENI.

286

CAPSA ȘTEFAN,dr..

287

CARA ANGHEL.serg.maj..

288

CARACAS CONSTANTIN,dr..

289

CARAGEA IOAN VODĂ.

290

CARAIMAN

291

CARANDA GHEORGHE, It.av..

292

CARARUIA.

293

CĂRĂUȘILOR.

294

CARCALECHI ZAHARIA.

295

CAROLI

296

CAROTENI

297

CARPATI.

298

CARTOJAN

299

CĂRVUNARILOR.

300

CASIN.

301

CATIMACHI

302

CAUZAȘI.

303

CEASORNICULUI

304

CEAUȘ RADU.

305

CEDRILOR.

306

CEGAN IONITA.

307

CENAD.

308

CEPTURA.

309

CERCELUȘ.

310

CERCHEZ MIHAIL,g-ral..

311

CERNA

312

CERNA PANAIT.poet..

313

CERNAT ALEXANDRU,g-ral.

314

CERNĂUȚI

315

CERNICA.

316

CETINEI.

317

CHEFALULUI.

318

CHEILE ORZEI.

319

CHENDI ILARIE.

320

CHIBZUINTEI.

321

CHIPAROSULUI.

322

CHIRISTIGIILOR.

323

CHISCANI.

324

CHITAREI

325

CIBINULUI.

326

CIHOSCHI STANISLAV.

327

CIMITIRUL FUNDENI

328

CIOBĂNAȘULUI.

329

CIOCÂRLIEI

330

CIOCODEICA lOAN.sold..

331

CIORAN GABRIEL.

332

CIORCHINILOR.

333

CIPRIAN PORUMBESCU

334

CIREȘULUI.

335

CISNADIE

336

CIUCA MIHAI,dr..

337

CIUCAS.

338

CLABUCET.

339

CLAUDIAN LAURENTIU.dr.mr..

340

CLEJANI.

341

CLOPOTARII VECHI.

342

CLOPOTULUI.

343

CLOSANI

344

CLUCEREASCA ELENA.

345

CLUCERULUI.

346

CLUNET.dr..

347

COANDA CONSTANTIN,g-ral.

348

COBADIN.

349

COCARESCU OCTAV.cpt..

350

COGALNIC.

351

COIFULUI.

352

COJESCU IANCU.

353

COJOCARU ELENA SI VASILE

354

COLENTINA

355

COLNICULUI.

356

COLORIAN ANTON,prof.dr..

357

COLTEI

358

COLTEI

359

COLȚII BREZEI

360

COLȚII MORARULUI

361

COMAN ION,sold..

362

COMANA.

363

COMPETIȚIEI.

364

CONCORDIEI.

365

CONDEIULUI.

366

CONSTANTIN ANASTASIU

367

CONSTANTIN BALCESCU

368

CONSTANTIN BRANCOVEANU

369

CONSTANTIN BRANCUSI

370

CONSTANTIN BUDISTEANU

371

CONSTANTIN DANIEL.

372

CONSTANTIN KIRITESCU

373

CONSTANTIN MANESCU

374

CONSTANTIN MATEI

375

CONSTANTIN NOTARA

376

CONSTANTIN VODĂ.

377

CONSTANTINESCU GEORGE.ing,.

378

CONSTANTINESCU N..

379

CORABEASCA.

380

CORABIA

381

CORAVU ION,maior.

382

CORBITA.

383

CORIOLAN CAIUS MARCIUS.

384

CORNEA ION.

385

CORNELIA.

386

CORNESCU

387

CORNETULUI.

388

CORNUL CAPREI

389

COȘARULUI

390

COSITELOR.

391

COSTACHE MARINESCU

392

COSTA-FORU GHEORGHE.

393

COTROCENI.

394

COZIENI.

395

CRAIOVEANU LUCA.col..

396

CRAISORULUI.

397

CRÂNGUL CU ARȚARI.

398

CREATA.

399

CREMENITA.

400

CRETESCU ION.

401

CRETU PETRE,av..

402

CRISAN ȘTEFAN,serg..

403

CRISANA

404

CRISTEA MATEESCU

405

CRISTESCU DIMA.sIt..

406

CRISUL ALB.

407

CRISUL NEGRU.

408

CRIVATULUI.

409

CRIZANTEMELOR.

410

CRONICARILOR

411

C-TIN GEORGIAN

412

C-TIN MARINESCU

413

C-TIN PREZAN

414

C-TIN RADULESCU MOTRU

415

CUCUZEL

416

CULCER IOAN,g-ral..

417

CULEA NICOLAE.serg..

418

CULTUL PATRIEI.

419

CUTEZĂTORILOR

420

CUTITUL DE ARGINT.

421

CUZA ALEXANDRU IOAN.

422

CUZA VODĂ.

423

D. GROZDEA

424

D. HARJEU

425

D. MARINESCU

426

D. PERA

427

DACIA.

428

DAICAREANU.

429

DAISOARA.

430

DAMBOVICIOARA.

431

DÂMBULUI.

432

DARACULUI.

433

DARCLEE HARICLEA.

434

DĂRNICIEI.

435

DAVID ILIE ,seip..

436

DAVILA ANA.

437

DAVI LA CAROL,dr..

438

DECEBAL.te


439

DEGETARULUI.

440

DELAVRANCEA BARBU.

441

DELEA NOUA.

442

DELEA VECHE.

443

DELEANU DRAGUSIN.

444

DELURENI.

445

DEMETRU DOBRESCU

446

DEMOSTHENE AT.,g-ral medic.

447

DENTA.

448

DESPINA DOAMNA

449

DESPOT VODĂ.

450

DEVA

451

DILIGENTEI.

452

DIMA DUMITRU

453

DIMITRIE CANTEMIR

454

DIMITRIE TICHINDEAL

455

DINU VINTILA

456

DIONISIE FOTINO

457

D-NA GHICA

458

DOAMNA CHIAJNA.

459

DOAMNA OLTEA

460

DOBRESCU MATACHE.

461

DOBRICI.

462

DOBRINA.

463

DOBROESTI.

464

DOCENȚILOR.

465

DOCOLINA.

466

DODA

467

DOGARILOR.

468

DOICESTI

469

DOINA.

470

DOINA.

471

DOINEI

472

DOLJESTI.

473

DOMNITA ANASTASIA

474

DOMNITA RUXANDRA.

475

DONICI ALEXANDRU.

476

DONICI GHEORGHE,serg..

477

DORIN PA VEL

478

DOROBANȚI.

479

DORULUI.

480

DR C. NEGRI

481

DR. ATHANASIU

482

Dr. DUMITRU SERGIU

483

DR. HERESCU

484

Dr. IULIU BARASCHI

485

DR. LEONTE

486

DR. LISTER

487

DR. N. STAICOVICI

488

DR. SION

489

DR. THEOHARI

490

DR.L. PASTEUR

491

Dr.MAXIMILIAN POPPER

492

DRAGAN CONSTANTIN,sold..

493

DRAGHICEANU VIRGIL.494

DRAGOS VODĂ.

495

DRAGU TEODOR, ing..

496

DRAGUSA.

497

DRAJNA.

498

DRISTORULUI.

499

DROBOTA

500

DROSSU NICOLAE.cpt. av..

501

DRUMEA RADULESCU

502

DRUMUL MURGULUI

503

DRUMUL SĂRII

504

DRUMUL TABEREI.

505

DUCA GHEORGHE.îng..

506

DUDESTI.

507

DUMBRAVA NOUA.

508

DUMBRAVA ROȘIE.

509

DUMBRĂVENI

510

DUMINICII.

511

DUMITRANA

512

DUMITRESCU VASILE.

513

DUNAVAT.

514

DUZILOR.

515

E. PLESOIANU

516

ECHINOCȚIULUI.

517

ECONOMU CEZARESCU.

518

ECONOMU STOICESCU ATANASE.

519

EFORIEI

520

ELECTRONICII.

521

ELENA

522

ELENA CARAGIANI

523

ELENA CUZA

524

ELENA FARAGO

525

ELIADE MIRCEA.

526

ELINESCU NITA.

527

ELIZEU

528

EMANOIL PORUMBARU

529

EMIL ZOLLA

530

EMINESCU MIHAI.

531

ENE

532

ENESCU ATANASIE

533

ENESCU GEORGE.

534

EPISCOP CHESARIE

535

EPISCOPUL RADU.

536

EPISCOPUL TIMUS

537

EPISCOPUL TIMUS.

538

EPOCII.

539

ERNEST DJUVARA

540

EROII SANITARI.

541

EROILOR.

542

EROINA DE LA JIU.

543

EȘARFEI.

544

EUFROSINA POPESCU

545

EUGEN BOTEZ

546

EVIDENTIATILOR.

547

EXPOZIȚIEI.

548

FABRICA DE CHIBRITURI.549

FABRICA DE GLUCOZA.

550

FĂCLIEI.

551

FAGARAS

552

FAGARASANU.sIt..

553

FĂGETULUI.

554

FAGOTULUI

555

FANTANICA.

556

FARULUI.

557

FAT FRUMOS.

558

FECIOAREI.

559

FELEACU.

560

FELIX lACOB.dr..

561

FERDINAND I.

562

FERENTARI.

563

FEROVIARILOR.

564

FETITELOR.

565

FIBREI

566

FIERARI.

567

FILDEȘULUI

568

FILIBILIU ION,praf..

569

FILIMON NICOLAE.

570

FILOFTEIA GHEORGHIU

571

FINTA.

572

FLOREASCA.

573

FLORESCU DUMITRU.

574

FLORILOR.

575

FLUIERULUI.

576

FLUVIULUI.

577

FOCȘANI.

578

FOIȘORULUI.

579

FOLESCU GEORGE.

580

FRAȚII BUZESTI.

581

FRAULUI.

582

FRIGULUI.

583

FRUNZEI.

584

FRUNZIȘULUI.

585

FUICA VASILE.It.av..

586

FULGA ADRIAN.

587

FUNDENI.

588

FURCULESTI.

589

G. CALINESCU

590

G. DONIZETTI

591

G. MACAROVICI

592

GABRIELESCU GRIGORE.

593

GAINA NICOLAE,It.av..

594

GALA GALACTION.

595

GALEA NICOLAE.

596

GALILEEA.

597

GALL IULIU.

598

GALVANI LUIGI

599

GANESCU GRIGORE,prof..

600

GÂRBOV.

601

GARIBALDI GIUSEPPE.

602

GĂRII OBOR

603

GĂRII.604

GAROAFEI.

605

GĂZARULUI.

606

GAZELEI.

607

GENERAL BERTHELOT

608

GENERAL DONA

609

GENIULUI.

610

GENTIANEI

611

GEOAGIU.

612

GEORGE ENESCU

613

GEORGESCU GEORGE.

614

GH. BRATIANU

615

GH. LAZAR

616

GH. MARINESCU

617

GH. MISSAIL

618

GH. NICOLAE, SLD.

619

GH. PALADE

620

GH. SONTU

621

GH. TITEICA

622

GHE. LUPU

623

GHE. TATTARASCU

624

GHE. TITEICA

625

GHENCEA.

626

GHEORGHE JUDEȚUL

627

GHEORGHE MANEA

628

GHEORGHE MÂNU

629

GHEORGHIENI

630

GHEORGHIU PERICLE.

631

GHEORGHIVICI

632

GHERASE

633

GHERGHEL VASILE.

634

GHERGHINA.

635

GHERGHITEI.

636

GHICA TEI

637

GHIMES.

638

GHIMPAȚI.

639

GHINDEI.

640

GHINEA BRATASANU

641

GHIOCEI.

642

GHIRLANDEI.

643

GHIULAMILA ION,dr..

644

GILORTULUI.

645

GIULESTI.

646

GIURGIULUI.

647

GIUSEPPE GARIBALDI

648

GIUSEPPE VERDI

649

GIUVALA.

650

GLADIOLELOR.

651

GLASULUI.

652

GLIEI.

653

GLINKA MIHAIL IVANOVICI.

654

GLODENI.

655

GLUCOZEI

656

GOGA OCTAVIAN.

657

GOLESCU DINICU.

658

GRĂDINARILOR659

GRĂDIȘTEA FLORESTILOR

660

G-ral DIMITRIE SALMENI

661

GRAMONT.

662

GRÂNARULUI.

663

GRÂULUI.

664

GREACA.

665

GREBLEI

666

GRECEANU PAUL.

667

GRECEANU ȘTEFAN.

668

GRECEANUL RADU.

669

GRECESCU DIMITRIE.prof.dr..

670

GRIGORE CERCHEZ

671

GRIGORE COBALCEASCU

672

GRIGORE IONESCU

673

GRIGORE MANOLESCU

674

GRIGORE MOISIL

675

GRIGORE MORA

676

GRIGORE VASILIU BIRLIC

677

GRIGORE VODĂ

678

GRIVITEI.

679

GRUIA.

680

GURGHIULUI

681

HAGA.

682

HAGI DINA.

683

HAGI GHITA.

684

HAGIULUI

685

HALMEU.

686

HANS CR. ANDERSEN

687

HARALAMBIE NICOLAE,g-ral..

688

HARLAU.

689

HARSOVA.

690

HATEGANA.

691

HAȚEGULUI.

692

HĂȚIȘULUI.

693

HELIADE INTRE VII.

694

HENRI COANDA

695

HENTIA SAVA,pictor.

696

HERMANN

697

HIRAMULUI.

698

HORATIU

699

HOREI

700

HURMUZESCU

701

HUȘI.

702

IABLANITA.

703

IACOB NEGRUTZZI

704

IACOBESCU ALEXANDRU.

705

IACOVACHE ALEXANDRU,ing..

706

IALOMICIOAREI.

707

IANCU CAPITANU.

708

IANCU CAVALER DE FLONDOR.

709

IANCU DE HUNEDOARA.

710

IANCU JIANU.

711

IANCULUI.

712

IASOMIEI.

713

IATROPOL PANAIT.dr..714

IBRADESTI

715

ICOANEI.

716

IDILEI.

717

IENACHITA VACARESCU

718

IERNII.

719

ILEANA COSANZEANA.

720

ILFOV

721

ILIADA.

722

ILIAS VODĂ.

723

ILIE GRIPESCU

724

ILIE NEDELCU

725

ÎMPĂRATUL TRAIAN.

726

ÎNCLINATĂ.

727

INDEPENDENTEI.

728

INISOR.

729

INSTITUTUL MEDICO- MILITAR.

730

INT. PREOTESCU GHEORGHE.cpt..

731

INTR. AUGUSTIN

732

INTR. BABA NOVAC

733

Intr. DOINA

734

INTR. ECATERINA TEODOROIU

735

INTR. NEGRI

736

INTR. PARULUI

737

Intr. SFATULUI

738

Intr. VESELIEI

739

INTRA. VITEJILOR

740

INTRAREA APLOD

741

INTRAREA BOCCACIO

742

INTRAREA CĂLUȘEI.

743

INTRAREA CEPTURA.

744

INTRAREA DECENEU

745

INTRAREA EPISCOPUL RADU.

746

INTRAREA FUNDENI

747

INTRAREA GHERGHITEI.

748

INTRAREA GOSPODINELOR.

749

INTRAREA HELIADE INTRE VII.

750

INTRAREA NAVIGATORILOR

751

INTRAREA PLOPENI.

752

INTRAREA POMARLA.

753

INTRAREA SLOBOZIA

754

INTRAREA TARGU FRUMOS.

755

INTRE GÂRLE.

756

INULUI.

757

ION BERINDEI

758

ION BUDAI DELEANU

759

ION CAMPINEANU

760

ION CREANGA

761

ION DRAGALINA

762

ION GHICA

763

ION HELIADE RADULESCU

764

ION MAIORESCU

765

ON MINCULESCU

766

ON MINULESCU

767

ON MONA OTTESCU

768

ION NECULCE769

ION NITA

770

ION NUTU, SG.

771

ION OTETELESANU

772

ION PIRONASU

773

ION ROATA

774

ION TUCULESCU

775

ION VODĂ VITEAZUL.

776

IONCIL ERVADA

777

IONEL PERLEA

778

IONESCU ANTON.lt..

779

IONESCU ATANASIE .maior.

780

IONESCU BAICAN.lt..

781

IONESCU G. ION GEORGE

782

IONESCU THOMA.dr..

783

IORDANA.

784

IORGA NICOLAE.

785

IOSIF O. EUGEN,dr..

786

IPOTESTI

787

IPSILANTI VOIEVOD.

788

IPSILATI

789

ISER IOSIF,pictor.

790

ISLAZ

791

ISPIRESCU PETRE.

792

ISPRAVNICULUI

793

ISTRATI CONSTANTIN,dr..

794

ISTRIEI

795

ITCANI.

796

IULIA HASDEU

797

IULIAN ȘTEFAN.

798

IULIU TEODORI

799

JEAN MONETT

800

JIBLEA.

801

JIRULUI.

802

JITIA.

803

JOLIOT CURIE

804

JUDEȚULUI

805

JUGURENI.

806

JUSTIȚIEI.

807

KEPLER JOHANNES

808

KISELEFF PAVEL DIMITRIEVICI.

809

KNAPPE CAROL.

810

KOCH K. ROBERT.dr..

811

la Bl.

812

LABIRINT

813

LABORATOR

814

LABORATORULUI

815

LACUL TEI

816

LACULET

817

LAINICI

818

LALOSU

819

LAMAITEI

820

LANARIEI

821

LANȚULUI

822

LAROSU

823

LĂSTARULUI824

LEBEDEI

825

LEHLIU

826

LEONARD

827

LESPEZI

828

LEVANTICA

829

LIBERTĂȚII

830

LIBRARULUI

831

LICA GHE.

832

LINULUI

833

LIPOVA

834

LIPSCANI

835

LIREI

836

LITOVOI VOIEVOD

837

LIVENI

838

LIVIU REBREANU

839

LIZEANU

840

LOGOFĂTUL TAUTU

841

LOGOFĂTUL UDRISTE

842

LONDRA

843

LOTRU

844

LOVISTEI

845

LT. AV. MARCEL ANDREESCU

846

LT. LAZAROV

847

LT. LINTES

848

LUCACESTI

849

LUCEAFĂRULUI

850

LUGOJ

851

LUGOJANA

852

LUIGI CAZZAVILAN

853

LUIGI CAZZAVILLAN

854

LUMINIȘULUI

855

LUMINOASA

856

LUTERANA

857

M. I. GLINKA

858

MACAZULUI

859

MACEDONIEI

860

MAGHIRANULUI

861

MAGIRESTI

862

MAGNOLIEI

863

MĂGURĂ SLATIOAREI

864

MĂGURĂ VULTURULUI

865

MAGURICEA

866

MAICA DOMNULUI

867

MAIOR SORESCU

868

MAIORULUI

869

MALTOPOL

870

MALULUI

871

MAMULARI

872

MANDREA

873

MANGANULUI

874

MANOLACHE VORNICU

875

MANTULEASA

876

MARAMUREȘ

877

MARCEL IANCU

878

MARIA GHICULEASA2-1


879

MARIN POPA

880

MĂRȚIȘOR

881

MĂRȚIȘOR

882

MAȘINA DE PAINE

883

MATARI

884

MATASARI

885

MATASARI

886

MATEE

887

MATEI BASARAB

888

MATEI DUMITRU

889

MATEI ELINA VOIEVOD

890

MATEI MILLO

891

MATEI VOIEVOD

892

MATEIASUL

893

MAVROGHENI

894

MECET

895

MEDIANEI

896

MELINESTI

897

METEREZULUI

898

METODIEI

899

MEXIC

900

MIDIA

901

MIHAI BRAVU

902

MIHAIL KOGALNICEANU

903

MILETIN

904

MIORIȚA

905

MIRCEA CEL BATRAN

906

MIRCEA VULCANESCU

907

MIRESMEI

908

MIRINESCU

909

MIRON COSTIN

910

MIROSLAVELE

911

MITROPOLIT NIFON

912

MITROPOLITUL DOSOFTEI

913

MITROPOLITUL GRIGORE

914

MITROPOLITUL IOSIF

915

MITROPOLITUL VENIAMIN COSTACHE

916

MIULESTI

917

MIXANDREI

918

MOARA ROȘIE

919

MOECIU

920

MOGA

921

MOISE NICOARA

922

MONETARIEI

923

MONUMENTULUI

924

MORILOR

925

MORUZESTILOR

926

MOS ADAM

927

MOȚILOR

928

MOTRULUI

929

MOVILA

930

Mucenic BECHERU

931

MUGUR MUGUREL

932

MUGURAȘ

933

MUNCII934

MUNȚII TATRA

935

MURESANA

936

MUSATINILOR

937

MUZELOR

938

MUZEUL ZAMBACCIAN

939

N. GHIESCU

940

N. IONESCU

941

N. MARINESCU

942

NADA FLORILOR

943

NALBEI

944

NANU MUSCEL

945

NASAUD

946

NASAUD

947

NAUM RAMNICEANU

948

NĂVODARI

949

NĂZUINȚEI

950

NEDEIA

951

NEGOIU

952

NEGRENI

953

NEGULESCU ȘTEFAN

954

NEGURENI

955

NEGUSTORI

956

NEHOIASI

957

NERVA TRAIAN

958

NICOLAE GRIGORESCU

959

NICOLINEI

960

NICOPOLE

961

NISIPARI

962

NISIPARI

963

NUCETULUI

964

NUCULUI

965

OBEDENARU MIHAIL.dr..

966

OCCIDENTULUI.

967

OCOLULUI.

968

OCTAVIAN.

969

ODOAREI.

970

ODORHEI

971

OFRANDEI.

972

OLARI.

973

OLARU ZAMFIR.

974

OLIMPIADEI.

975

OLIMPULUI.

976

OLIMPULUI.

977

OLTENIȚEI.

978

OLTETULUI

979

ONCIUL DIMITRIE.

980

OPANEZ

981

OPRIS ILIE,maior..

982

ORADEA

983

ORHIDEELOR.

984

ORLANDO.

985

ORZARI.

986

OSTAȘILOR

987

OSTROV.

988

OTELUL ROȘU.989

OTESANI

990

OVIDIU.

991

P. GHEORGHEL

992

P. GHEORGHEL

993

P. ILARIAN

994

PACHE PROTOPOPESCU

995

PADESCU

996

PADESU

997

PADUROIU.

998

PADUROIU.

999

PAHARNICULUI.

1000

PAISULUI.

1001

PAJISTEI.

1002

PALANCA.

1003

PALEOLOGU.

1004

PĂLTINIȘULUI.

1005

PANAIT ISTRATI

1006

PANCOTA.

1007

PANDURI.

1008

PANGRATI ERMIL.ing..

1009

PANTAZI FLORICA.

1010

PANTELIMON.

1011

PANTEREI.

1012

PAPAZ

1013

PAPAZOGLU DUMITRU.lt. col..

1014

PARASCHIVESCU.

1015

PARFUMULUI.

1016

PARGARILOR

1017

PARIS

1018

PARTITURII.

1019

PASCAL ARISTIDE.

1020

PASCAL CRISTIAN,ing..

1021

PASTEUR LOUIS.dr..

1022

PASTORULUI

1023

PATINOARULUI

1024

PATLAGINEI.

1025

PAULESCU A.,lt..

1026

PAULINA.

1027

PĂUN ION PINCIO.

1028

PAUNASUL CODRILOR.

1029

PAUNESCU ION PALTIN.

1030

PAUZESCU

1031

PAVLOV P. I..

1032

PECIU NOU.

1033

PEISAJULUI.

1034

PELEAGA.

1035

PELINULUI.

1036

PENES CURCANUL.

1037

PEPELEA.

1038

PERONI

1039

PERONI

1040

PESCARILOR.

1041

PESCĂRUȘULUI.

1042

PETCU AVRAM.serg..

1043

PETOFI SANDOR.1044

PETRASCU GHE.

1045

PETRE LICIU

1046

PETRE TUTEA

1047

PETRESCU C-TIN

1048

PETRESCU MIHAIL.

1049

PETRESCU SERBAN.It.av..

1050

PETRINI GALAȚI MIHAIL,dr..

1051

PETRU CERCEL

1052

PETRU MAIOR.

1053

PETRU VODĂ.

1054

PIAȚA C. COPOSU

1055

PIAȚA CONCORDIA

1056

PIAȚA ROMANA

1057

PIATRA CRAIULUI.

1058

Pictor CONSTANTIN LECCA

1059

PICTOR ȘTEFAN LUCHIAN

1060

PIEPTĂNARI.

1061

PIETRELE DOAMNEI.

1062

PIPERA.

1063

PISCULUI.

1064

PISONI.ing..

1065

PITARUL HRISTACHE

1066

PLANTELOR.

1067

PLESOIANU VIRGIL.

1068

PLEVNEI.

1069

PLIVITULUI.

1070

PLOPENI.

1071

PLUGARILOR

1072

PLUTEI

1073

PODUL CORBULUI.

1074

PODUL ÎNALT.

1075

PODUL MARASESTI

1076

PODUL NEAGULUI.

1077

PODUL VADULUI.

1078

PODUL VÂRTOSULUI.

1079

PODULUI.

1080

POET PANAIT CERNA

1081

POIANA CU ALUNI.

1082

POLICLINICA PANDURI

1083

POLIGRAFIEI.

1084

POLIZU ELENA.

1085

POLIZU GHEORGHE.

1086

POLIZU ION.

1087

POLONA.

1088

POLONI VICTOR,dr..

1089

POLOVRACI

1090

POMARLA.

1091

POMPILUI ELIADE

1092

POPA IANCU

1093

POPA MARIN ,av..

1094

POPA NAE.

1095

POPA NAN.

1096

POPA PETRE.

1097

POPA RUSU

1098

POPA SAVU.1099

POPA SOARE.

1100

POPA ȘTEFAN

1101

POPA STOICA DIN FARCAS.

1102

POPA STOICA DIN FARCAS.

1103

POPA TATU

1104

POPASULUI

1105

POPEIA CORNELIU.col..

1106

POPESCU CANDIANO,g-ral..

1107

POPESCU GHEORGHE.

1108

POPISTEANU.av..

1109

POPOVAT PETRE,g-ral.

1110

POPOVICI NICOLAE,elev.

1111

PORTARESTI

1112

PORTOCALELOR.

1113

PORUMBARU ION.maior.

1114

POSTELNICUL STROE

1115

POTARNICHII.

1116

POTECA EUFROSIN.prof.

1117

POTERAS.

1118

POVERNEI

1119

POVERNEI.

1120

PRAGA.

1121

PRASILEI.

1122

PRECUPEȚII VECHI.

1123

PREDEAL.

1124

PREOT VASILE LUCACIU

1125

PREOTESCU GHEORGHE,cpt..

1126

PRESCUREA VALERIAN.

1127

PRIBOIULUI

1128

PRIETENIEI

1129

PRIMĂVERII.

1130

PRINCIPATELE UNITE.

1131

PRINOSULUI.

1132

PRIPORULUI.

1133

Prof. Dr. ALEX. LOCUSTEANU

1134

Prof. Dr. N. GEORGESCU

1135

PROF. DR. ST. NICOLAU

1136

Prof. ION BOGDAN

1137

PROF. PETRE CUMRANIC

1138

Prof. ZOSSIMA DEMARAT

1139

PROFESORILOR.

1140

PROGRESULUI.

1141

PROMETEU.

1142

PUCCINI GIACOMO.

1143

PUCHENI.

1144

PUȚUL CU ROATA.

1145

PUȚUL CU TEI.

1146

PUȚUL DE PIATRA.

1147

PUȚUL LUI CRĂCIUN.

1148

PUȚUL LUI ZAMFIR

1149

QUINET EDGAR.

1150

RACARI.

1151

RACHETEI

1152

RACOTA NICOLAE.

1153

RACOTEANU ION,maior.1154

RADITEI.

1155

RADNA.

1156

RADOVANU.

1157

RADOVICI ION.

1158

RADOVICI ST.ALEXANDRU ,g-ral..

1159

RADU CAPITARIU

1160

RADU DE LA AFUMAȚI.

1161

RADULESCU MUSAT.

1162

RADULESCU-MOTRU C-TIN.

1163

RADULUI.

1164

RAFIEI.

1165

RAHMANINOV SERGHEI VASILIEVICI

1166

RAHOVA.

1167

RAHOVEI.

1168

RAINER I. FRANCISC.prof..

1169

RAMASAGULUI.

1170

RAMNICU SARAT

1171

RAMNICU VALCEA

1172

RAMURI TEI

1173

RARES PETRU.

1174

RĂSĂRITULUI.

1175

RASCOALA 1907.

1176

RÂȘNOV

1177

RĂSPÂNTIILOR.

1178

RASURI.

1179

RATIU.dr..

1180

RAUSENI.

1181

RAZOARE.

1182

REACTORULUI

1183

RECRUTULUI.

1184

REDUTEI.

1185

REGIEI.

1186

REGINA MARIA

1187

REÎNVIERII

1188

REMETEA

1189

REMUS.

1190

RESSU CAMIL.

1191

RETEZATULUI.

1192

RITMULUI.

1193

RITORIDE.

1194

ROBESCU F. CONSTANTIN.

1195

ROBESCU RADU.lt..

1196

RODIEI.

1197

RODUL PĂMÂNTULUI

1198

ROMA.

1199

ROMANESCU ARISTIZZA.

1200

ROMANO ALEXANDRU,pictor.

1201

ROMBULUI.

1202

ROMNICEANU GRIGORE.dr..

1203

ROMULUS.

1204

RONDA.

1205

ROSCA PÂNDELE.

1206

ROSETTI C. A..

1207

ROSETTI MARIA.

1208

ROZETULUI.1209

ROZMARIN

1210

ROZNOV.

1211

RUCAR.

1212

RUDEANU TEODOSIE.

1213

RUMEOARA.

1214

RUSCHITA.

1215

RUSE DUMITRU.

1216

RUSSEL.dr..

1217

S. ALEXANDRESCU

1218

SABARULUI.

1219

SABINELOR.

1220

SACHELARIE VISARION.lt..

1221

SADULUI.

1222

SALAJ.

1223

SALCÂMILOR.

1224

SALCETULUI.

1225

SALINEI.

1226

SALTULUI.

1227

SANATESCU STEFAN.maior av..

1228

SANATORIULUI.

1229

SANDOR GHEORGHE.

1230

SANDU ALDEA CONSTANTIN.

1231

SANMEDRU

1232

SAPIENTEI

1233

ȘAPTE DRUMURI

1234

SARAFINESTI.

1235

SARANDY FROSA.

1236

SAVU MARIN,sold..

1237

SAVULESCU ALEXANDRU,arh..

1238

SCAENI.

1239

SCARLAT VARNAV

1240

SCARLATESCU.

1241

SCAUNE

1242

SCHEIUL DE JOS

1243

SCHEIUL DE SUS

1244

SCHITU DARVARI.

1245

SCHITU MAGUREANU

1246

ȘCOALA CIOCANU

1247

ȘCOALA FLOREASCA.

1248

ȘCOALA HERĂSTRĂU.

1249

SCOARȚEI.

1250

SCORTENI.

1251

SEBASTIAN MIHAIL.

1252

SECAREI

1253

SECERIȘULUI.

1254

SECUILOR.

1255

SEMICERCULUI.

1256

SENESLAV VOIEVOD

1257

SERBAN CONSTANTIN.

1258

SERBAN GHITA.sold..

1259

SERBAN ILIE.sold..

1260

SERBAN MANEA

1261

SERBAN VODĂ.

1262

SERBESTI.

1263

Serg. CONSTANTIN MUSAT1264

SERG. MAJ. TH. BUZOIU

1265

Serg.TURTURICA

1266

SEVASTOPOL.

1267

SEVEREANU CONSTANTIN,dr..

1268

SF. NICETA

1269

SF. TREIME

1270

SFANTA ECATERINA.

1271

SFANTA MARIA.

1272

SFANTA VINERI.

1273

SFANȚUL CONSTANTIN

1274

SFANȚUL ELEFTERIE.

1275

SFANȚUL SAVA

1276

SFANȚUL ȘTEFAN

1277

SFINȚII VOIEVOZI.

1278

SFREDELULUI

1279

SIBICEANU COSTACHE.

1280

SIBIU.

1281

SIGHET.

1282

SIGHIȘOARA.

1283

SILEXULUI.

1284

SILOZULUI.

1285

SILVIA

1286

SIMIGIULUI.

1287

SIMION ȘTEFAN,sold..

1288

SINAIA

1289

SINCAI GHEORGHE.

1290

SIRENELOR.

1291

ȘIRET.

1292

SLANIC

1293

SLANICEANU N.,ing..

1294

SLOBOZIA.

1295

SLUGERU DUMITRU.

1296

SMARANDA BRAESCU

1297

SOIMARESTILOR.

1298

SOIMOG

1299

SOLCA.

1300

SOLDAT MAGATTI

1301

SOLTUZULUI

1302

SOLZILOR.

1303

SOMEȘULUI.

1304

Sos. KISELEFF

1305

SOS. MIHAI BRAVU

1306

SOSEAUA MORARILOR

1307

SOSEAUA NORDULUI

1308

SOSEAUA TITULESCU NICOLAE.

1309

SPĂTARUL MIHAI.

1310

SPĂTARUL MILESCU NICOLAE.

1311

SPĂTARUL PREDA.

1312

SPERANTIA D. THEODOR.

1313

SPICULUI.

1314

SPINENI

1315

SPLAIUL UNIRII

1316

SRG. MAJ. CARPEA

1317

SRG. VASILE NITU

1318

STALPEANU GH.,lt. av„

1319

STAMATESCU GRIGOREJt.av..

1320

STANA DE VALE.

1321

STANEI.

1322

STANESCU IRINA.

1323

STANILOIU.sIt..

1324

STANISOARA.

1325

STAVILARULUI

1326

ȘTEFAN CEL MARE.

1327

ȘTEFAN DUMITRESCU

1328

ȘTEFAN HEPITESTI

1329

ȘTEFAN MIHAILESCU

1330

ȘTEFAN MORARU

1331

ȘTEFAN NICOLAU

1332

ȘTEFAN VODĂ

1333

STEFANESCU ȘTEFAN,elev.

1334

STEJARISULUI.

1335

STERE CONSTANTIN.

1336

STERIAN GHEORGHE.arh..

1337

ȘTIRBEI VODĂ

1338

ȘTIRULUI.

1339

STOIAN MILITARUL

1340

STOICA LUDESCU

1341

STOICA ȘTEFAN,col..

1342

STOICANESTI.

1343

STOLNICUL VASILE.

1344

STOLNICULUI.

1345

STROESCU VASILE.

1346

SUCEVITA.

1347

SUHAIA.

1348

SULINA

1349

SULIȚEI.

1350

SUTASULUI.

1351

SUZANA.

1352

TABLAN DUMITRU,serg..

1353

TACHE GHEORGHE.serg..

1354

TĂCIUNELUI

1355

TĂCU D.,ing..

1356

TAMASOAIA.

1357

TANASE CONSTANTIN.

1358

TANASE MARIA

1359

TANASESCU ION,medic.

1360

TARANU GRIGORE.dr..

1361

TARCAU

1362

TARGU FRUMOS.

1363

ȚĂRMULUI.

1364

TARNAVA.

1365

TEHERAN.

1366

TEIUL DOAMNEI

1367

TEIULUI.

1368

TEIUS.

1369

TELEAJEN.

1370

TELITA.

1371

TEMISANA

1372

TEODORESCU GH. DEM..

1373

TEODORESCU NICOLAE.ing..3c


1374

TEODOROIU D.,ing..

1375

TEODOROIU ECATERINA.

1376

TEOFIL

1377

TEPELUS.

1378

TEPES VODĂ.

1379

TESLEI.

1380

TEXIER JEAN.av..

1381

THEODOR NECULUTA

1382

TIBLES.

1383

TIGLINA

1384

TIMIȘOARA.

1385

TIMPULUI.

1386

TINERETULUI.

1387

TIRANA.

1388

TITU MAIORESCU

1389

TITUS.

1390

TOAMNEI.

1391

TOCULUI.

1392

TOGOMIR VOIEVOD

1393

TOMESCU NICOLAE.dr..

1394

TONY BULANDRA

1395

TOPOLOGULUI.

1396

TRAIAN

1397

TRAIAN VASILE.av..

1398

TRANSILVANIEI

1399

TREI SCAUNE

1400

TRIFOI.

1401

TRITENI

1402

TRIUNGHIULUI.

1403

TRIVALE.

1404

TROSCOTULUI.

1405

TROTUSULUI.

1406

TUBEROZELOR.

1407

TUDOR ȘTEFAN

1408

TUDOR VIANU

1409

TUFIȘULUI.

1410

TUGOMIR VOIEVOD

1411

TUNARI.

1412

TURBINEI

1413

TURCENI

1414

TURDA.

1415

TURMELOR

1416

TURNĂTORILOR.

1417

TURNUL EIFFEL

1418

TURTURELELOR.

1419

TURTURICA, serg..

1420

TUTUNARI.

1421

TUZLA

1422

ULIESTI

1423

UNDITEI.

1424

UNIRII

1425

UNITATII.

1426

URANUS.

1427

URCUȘULUI.

1428

URECHESCU1429

URSEANU VASILE,amiral.

1430

URSU ION,prof..

1431

URUGUAY

1432

USURELU ION,cap..

1433

V. BURLA

1434

V.V. STANCIU

1435

VACARESCU BARBU.

1436

VĂCĂREȘTI.

1437

VALAORI IULIU,prof..

1438

VÂLCELE.

1439

VALEA HARTIBACIULUI.

1440

VALEA MĂGURII

1441

VALEA MERILOR.

1442

VANJU MARE

1443

VÂNTULUI.

1444

VARNALI LEONIDA,dr..

1445

VARȘOVIA.

1446

VARTEJANU ARTHUR,maior.

1447

VASELOR.

1448

VASILE LASCAR

1449

VASILE LASCAR

1450

VASILE MILEA

1451

VASILE MOANGA

1452

VASILE PARVAN

1453

VASILE TONEANU

1454

VASILESCU GHEORGHE.

1455

VASILESCU ION,cpt..

1456

VATRA LUMINOASA.

1457

VEDEA.

1458

VEDEA.

1459

VELICU ȘTEFAN,sold..

1460

VENEREI.

1461

VENEZUELA.

1462

VERDETEI

1463

VERGULUI

-1464

VERICESCU.

1465

VERIGEI.

1466

VERONA ARTHUR,pictor.

1467

VERONICA MICLE

1468

VERZISORI.

1469

VESELIEI.

1470

VESPASIAN.

1471

VESTITORULUI.

1472

VICTOR MÂNU

1473

VICTORIEI.

1474

VICTORIEI.

1475

VIDELE

1476

VIDIN

1477

VIESPARILOR.

1478

VIILOR.

1479

VIILOR.

1480

VIISOAREI

1481

VIITORULUI.

1482

VIITORULUI.

1483

VIJELIE,cpt..1484

VIOLONCELULUI.

1485

VIORELE.

1486

VIRGILIU.

1487

VISANA

1488

VISARION.

1489

VIȘINILOR.

1490

VISTIERILOR.

1491

VITAN.

1492

VITEJILOR.

1493

VITEJILOR.

1494

VLAD DRACU.

1495

VLAD JUDETU.

1496

VLAD VODĂ

1497

VLADIMIRESCU TUDOR.

1498

VLADISLAV VOIEVOD

1499

VLADOIANU BARBU,g-ral.

1500

VLAHUTA ALEXANDRU.

1501

VLAICU AUREL.

1502

VOICULESCU VASILE.

1503

VOIEVOZILOR

1504

VOINESCU ION.

1505

VOINICULUI.

1506

VRANCEA.

1507

VRANCIOAIA.

1508

VREJULUI.

1509

VULCAN SAMUIL.

1510

VULCANEI.

1511

VULTURENI.

1512

VULTURILOR.

1513

WALTER MARACINEANU

1514

WASHINGTON.

1515

XENOPOL ALEXANDRU.

1516

ZABLOVSKI.ing..

1517

ZABRAUTIULUI.

1518

ZAGANESCU PAVEL.cpt..

1519

ZAGORITZ ALEXANDRU,arh..

1520

ZAHARIA PETRESCU

1521

ZAHARIA.sIt..

1522

ZALELOR.

1523

ZALIC

1524

ZALIC

1525

ZAMBILELOR

1526

ZECE MESE.

1527

ZEFIRULUI.

1528

ZEICANI.

1529

ZENOVIE AVRAM,maior.

1530

ZIDURI INTRE VII.

1531

ZIDURI MOȘI.

1532

ZIDURILOR.

1533

ZINCA GOLESCU

1534

ZIZIN.

1535

ZLATESCU CONSTANTIN,medic.

1536

ZORILEANU MIRCEA.av..

1537

ZORILENI

1538

ZORILOR.1539 IZOSIMA DUMITRU,ing..