Hotărârea nr. 82/2006

HOTARAREnr. 82 din 2006-04-13 HOTARIRE 82 din 13/04/2006 PRIVIND CONCESIONAREA FARA LICITATIE A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT ADIACENT IMOBILULUI DIN STR. SIBIEL NR. 3 A, SECTOR 4, IN SUPRAFATA DE 80 M.P., PENTRU EXTINDEREA LOCUINTEI
HOTARIRE nr. 82 din 13/04/2006
HOTARIRE 82 din 13/04/2006

HOTARIRE     82 din 13/04/2006

PRIVIND CONCESIONAREA FARA LICITATIE A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT ADIACENT IMOBILULUI DIN STR. SIBIEL NR. 3 A, SECTOR 4, IN SUPRAFATA DE 80 M.P., PENTRU EXTINDEREA LOCUINTEI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

H O T A R A R E

privind concesionarea fara licitatie a unui teren apartinand domeniului public al municipiului Bucuresti, situat adiacent imobilului din Str.Sibiel nr.3A, sector 4, in suprafata de 80 m.p., pentru extinderea locuintei

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte si Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Luand in considerare Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.78/31.08.2005 (anexa 1, poz.15) prin care se aproba Planul Urbanistic de Detaliu pentru extinderea locuintei;

Tinand cont de prevederile art.1(2) si art.3 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, modificata si completata;

            In conformitate cu art.15(e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor  de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In conformitate cu prevederile art.10(2) din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In temeiul prevederilor art.38(2), lit.”f” si “h”, art.46(2) si art.125 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H o t a r a s t e:

 

            Art.1 - Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Bucuresti a terenului situat adiacent imobilului din Str.Sibiel nr.3A, sectorul 4, in suprafata de 80 m.p.

Art.2 – Se aproba concesionarea catre Domnul SCUTELNICU DANIEL  STEFAN pentru o perioada de 49 de ani, a terenului situat adiacent imobilului din Str.Sibiel nr.3A, sectorul 4, in suprafata de 80 m.p., identificat conform planului anexat, in vederea extinderii locuintei.

Art.3 – Procedurile de concesionare vor fi demarate doar dupa prezentarea situatiilor juridice actualizate la 31 decembrie 2005 cu privire la teren.

            Art.4 - Redeventa minima anuala se va determina, la data semnarii contractului, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.207/2005, modificata si completata prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.286/2005.

            Art.5 - Primarul General al municipiului Bucuresti, prin Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte va incheia contractul de concesiune, iar Directia Venituri va raspunde de incasarea redeventei.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.04.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 13.04.2006

Nr.82

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative