Hotărârea nr. 81/2006

HOTARAREnr. 81 din 2006-04-13 HOTARIRE 81 din 13/04/2006 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 180 M.P., SITUAT IN STR. SIRENELOR NR. 24, SECTOR 5, PENTRU REALIZAREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINTE
HOTARIRE nr. 81 din 13/04/2006
HOTARIRE 81 din 13/04/2006

HOTARIRE     81 din 13/04/2006

PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 180 M.P., SITUAT IN STR. SIRENELOR NR. 24, SECTOR 5, PENTRU REALIZAREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINTE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

H O T A R A R E

privind concesionarea, prin licitatie publica, a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, in suprafata de 180 m.p., situat in

Str. Sirenelor nr.24, sectorul 5, pentru realizarea unei cladiri cu destinatia

de locuinte

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte si Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Luand in considerare Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 nr.5/03.03.2005 prin care se aproba Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea unei cladiri cu destinatia de locuinte;

Tinand cont de prevederile art.1(2) si art.3 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, modificata si completata;

            In conformitate cu art.13(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor  de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul prevederilor art.38(2), lit.”f” si “h”, art.46(2) si art.125 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H o t a r a s t e:

 

            Art.1 - Se aproba concesionarea prin licitatie publica, pentru o perioada de 49 de ani, a terenului situat in Str. Sirenelor nr.24, sectorul 5, cu o suprafata de 180 m.p., identificat conform planului anexat, in vederea realizarii unei cladiri cu destinatia de locuinte.

            Licitatia va fi organizata de Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte.

 

Art.2 – Procedurile de concesionare vor fi demarate doar dupa prezentarea situatiilor juridice actualizate la 31 decembrie 2005 cu privire la teren.

 

            Art.3 - Redeventa minima anuala se va determina, la data organizarii licitatiei, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.207/2005, modificata si completata prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.286/2005 si se va constitui in pretul de pornire al licitatiei.

 

            Art.4 - Primarul General al municipiului Bucuresti, prin Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte va incheia contractul de concesiune, iar Directia Venituri va raspunde de incasarea redeventei.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.04.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 13.04.2006

Nr. 81

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 


fi ' 6g Si M*.4s 33


CONSESiGNARE TEREH, EXTINDERE LOCUINȚA

Strsda SIRENELOR or. 24 SECT» 5, BUCUERESTS

ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

SC. 1:500

LEGENDA

LIMITE

ftfc: TERENUL CARE A GENERAT P.U.D.- CONCESIONARE ES LIMITA P.U.D. ANTERIOR APROBAT E3 LIMITE PARCELE

CIRCULAȚII

BBI CIRCULAȚII CAROSABILE

B3 CIRCULATII’PIETONALE/TROTUARE

>    ACCESE CAROSABILE

►    ACCESE PIETONALE

FUNCȚIUNI


CZ3 LOCUINȚEjNDIVIDUALE PE LOT

IS3 LOCUINTÂP+2+M prop.prinPUD aprobat cu Hot. nr.55/29.10.2002 si executata

ESI ȘCOALA, GRĂDINIȚĂ    #r'

SS PLANTAȚII-GRUPURI DE ARBORI E3 TEREN NEAMENAJAT sa ZONE ȘANTIER    î UÂ h


RELAȚII SPATIA!

DIRECȚII PRINCIPALE FRONTURI CONȚI FRONTURI DISCONTINl

CSI

CSI

cd


FRONTURI ALVEOLATE " ZONE DESTRUCTURATE

REGIM DE ÎNĂLȚIME

CONSTRUCȚII P- P+1 ETAJ CONSTRUCȚII P+2 - P+4 ETAJE CONSTRUCȚII P+4-P+6 ETAJE-,: CONSTRUCȚII P+7-P+10 ETAJE

STAREA CONSTRUCȚIILOR

® CONSTRUCȚII )N STARE REA ' Q CONSTRUCȚII IN STARE MEDIE @ CONSTRUCȚII IN STARE BUNA

fiftOU OE PROIECTARE •JPB-MS-ȚM. ARHITECTURA DESlGN


“URBE 200

iTntttPRgiBFftm;-,.

țp.UJ)» ■KTIHBMRt fcOCUINT*.

ICONCIțlIOMAIMI tlRCH-STR. SIRENELOR HA-24. IsECT.S, BUCURSBTI- *

PR0I6C

NB.234J

2004


SEF PROIECT confjkarh. C.-tin ENACHE    situației existente

asist,arh.indica STAH    ; •

IHTOCMÎ

QESEHAT    asist, arh.Angellca STAN