Hotărârea nr. 80/2006

HOTARAREnr. 80 din 2006-04-13 HOTARIRE 80 din 13/04/2006 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE A UNUI TEREN, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 110 M.P., SITUAT ADIACENT IMOBILULUI DIN STR. ALEXANDRINA NR. 40, SECTOR 1, PENTRU REALIZAREA EXTINDERII UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE BIROURI
HOTARIRE nr. 80 din 13/04/2006
HOTARIRE 80 din 13/04/2006

HOTARIRE     80 din 13/04/2006

PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE A UNUI TEREN, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 110 M.P., SITUAT ADIACENT IMOBILULUI DIN STR. ALEXANDRINA NR. 40, SECTOR 1, PENTRU REALIZAREA EXTINDERII UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE BIROURI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind concesionarea, fara licitatie a unui teren, apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, in suprafata de 110 m.p., situat adiacent imobilului din Str. Alexandrina nr.40, sector 1, pentru realizarea extinderii unei cladiri  cu destinatia de birouri

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte si Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand cont de prevederilor Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, modificata si completata;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor  de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In baza Hotararii C.G.M.B. nr.59/29.03.2001, de aprobare a Planului Urbanistic Zonal;

            In temeiul prevederilor art.38(2), lit.”f” si “h”, art.46(2) si art.125 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H o t a r a s t e:

 

            Art.1 - Se aproba concesionarea catre S.C. TOWN IMOBILIAR S.R.L., a terenului in suprafata de 110 m.p. – identificat conform planului anexat, ce face parte integranta din prezenta hotarare – teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, situat adiacent imobilului din Str. Alexandrina nr.40, sector 1, in vederea extinderii unei constructii cu destinatia de birouri. Contracte.

 

            Art.2 – Durata concesionarii este de 49 de ani.

 

Art.3 – Procedurile de concesionare vor fi demarate doar dupa prezentarea situatiilor juridice actualizate la 31 decembrie 2005 cu privire la teren.

 

            Art.4 - Redeventa minima anuala se va stabili la data perfectarii contractului, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.207/2005, modificata si completata prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.286/2005.

 

            Art.5 - Primarul General al municipiului Bucuresti, prin Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte va incheia contractele de concesiune, iar Directia Venituri va raspunde de incasarea redeventei.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.04.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 13.04.2006

Nr. 80

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative