Hotărârea nr. 74/2006

HOTARAREnr. 74 din 2006-04-13 HOTARIRE 74 din 13/04/2006 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 488,00 M.P., SITUAT IN STR. VIRGIL PLESOIANU NR. 17-19, SECTOR 1, PENTRU REALIZAREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINATA UNIFAMILIALA
HOTARIRE nr. 74 din 13/04/2006
HOTARIRE 74 din 13/04/2006

HOTARIRE     74 din 13/04/2006

PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 488,00 M.P., SITUAT IN STR. VIRGIL PLESOIANU NR. 17-19, SECTOR 1, PENTRU REALIZAREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINATA UNIFAMILIALA

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

H O T A R A R E

privind concesionarea, prin licitatie publica, a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, in suprafata de 488,00 m.p., situat in Str.Virgil Plesoianu nr.17-19, sector 1, pentru realizarea unei cladiri cu destinatia de locuinta unifamiliala

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte si al Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Luand in considerare Hotararea Consiliului Local al sectorului 1 numarul 208/21.06.2005, prin care se aproba Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea unei cladiri cu destinatia de locuinta unifamiliala, pe terenul situat in Str.Virgil Plesoianu nr.17-19, sectorul 1;

            In conformitate cu prevederile art.13(1) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, modificata si completata si ale art.1(2) si art.3 din Legea  nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor, modificata si completata;

            In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”f”, „h”, art.46(2) si art.125 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H o t a r a s t e:

 

            Art.1- Se aproba concesionarea prin licitatie publica, pentru o perioada de 49 ani, a terenului situat in Str.Virgil Plesoianu nr.17-19, sectorul 1, cu o suprafata de 488,00 m.p., identificat conform planului anexat, in vederea realizarii unei cladiri cu destinatia de locuinta unifamiliala.

                        Licitatia va fi organizata de Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte.

 

Art.2 – Procedurile de concesionare vor fi demarate doar dupa prezentarea situatiilor juridice actualizate la 31 decembrie 2005 cu privire la teren.

           

Art.3- Redeventa minima anuala se va determina, la data organizarii licitatiei, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea Consiliului General al  Municipiului Bucuresti numarul 207/2005, modificata si completata prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.286/2005 si se va constitui in pretul de pornire al licitatiei.

           

Art.4- Primarul General al municipiului Bucuresti, prin Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte va incheia contractul de concesiune, iar Directia Venituri va raspunde de incasarea redeventei.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.04.2006

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 13.04.2006

Nr.74

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative


LIMITA TERENULUI CARE A GENERAT PUD /LIMITA DE REGLEMENTARE LIMITA ZONEI STUDIATE ALINIAMENT

TERENURI

CLĂDIRI EXISTENTE CLĂDIRI EXISTENTE NOI CONSTRUCȚII PROPUSE

S teren=488mp POT=45%

CUT=1.2>