Hotărârea nr. 72/2006

HOTARAREnr. 72 din 2006-04-06 HOTARIRE 72 din 06/04/2006 PRIVIND TRANSMITEREA, FARA PLATA, A TERENULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, STR. PARCULUI NR. 67-79, SECTOR 1, DIN PROPRIETATEA AGENTIEI NATIONALE PENTRU LOCUINTE, IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI AGENTIEI NATIONALE PENTRU LOCUINTE, IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE PRIN CREDIT IPOTECAR SI PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE VIABILIZARE
HOT. 72 06/04/2006
HOTARIRE 72 din 06/04/2006

HOTARIRE     72 din 06/04/2006

PRIVIND TRANSMITEREA, FARA PLATA, A TERENULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, STR. PARCULUI NR. 67-79, SECTOR 1, DIN PROPRIETATEA AGENTIEI NATIONALE PENTRU LOCUINTE, IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI AGENTIEI NATIONALE PENTRU LOCUINTE, IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE PRIN CREDIT IPOTECAR SI PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE VIABILIZARE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind transmiterea, fara plata,  a terenului situat in Municipiul Bucuresti, Str.Parcului nr.67-79, sector 1, din proprietatea Agentiei Nationale pentru Locuinte, in proprietatea  Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, in vederea construirii de locuinte prin credit ipotecar si pentru realizarea lucrarilor de viabilizare

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate comun al Directiei  Evidenta Imobiliara si Cadastrala si Directiei de Investitii,

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al  Municipiului Bucuresti ;

            Luand in considerare solicitarea Agentiei Nationale pentru Locuinte nr.5706/2005 si prevederile Hotararii Consiliului de Administratie al Agentiei Nationale pentru Locuinte nr.24/20.05.2004 ;

            In baza Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata;

            In temeiul art.38(1) si (2) lit. “f“, art.46(2), art.95(2) lit.”f” si (3), art.125(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,  cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

            Art.1 -  Se  aproba transmiterea, fara plata, a terenului in suprafata de 26.639,44 mp situat in Str.Parcului nr.67-79, sector 1, din proprietatea Agentiei Nationale pentru Locuinte, in proprietatea privata a Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, in vederea construirii de locuinte prin credit ipotecar.

            Art.2  - Se aproba transmiterea, fara plata, a terenului in suprafata de 9701,91 mp situat in Str.Parcului nr.67-69, sector 1, din proprietatea Agentiei Nationale pentru Locuinte, in proprietatea publica a Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului Local al  Sectorului 1, in vederea realizarii lucrarilor de viabilizare.

            Art.3 - Pe durata executarii lucrarilor de constructie, Agentia Nationala pentru Locuinte isi pastreaza dreptul de folosinta gratuita a terenurilor prevazute la art.1 si 2.

            Schimbarea destinatiei terenului, atrage dupa sine revocarea de drept a prezentei hotarari.

            Art.4 - Hotararea C.G.M.B. nr.49/18.03.2004 isi inceteaza aplicabilitatea.

            Art.5 - Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti precum si din cadrul Primariei Sectorului 1, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.04.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.04.2006

Nr. 72