Hotărârea nr. 71/2006

HOTARAREnr. 71 din 2006-04-06 HOTARIRE 71 din 06/04/2006 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 156/2001 REFERITOARE LA APROBAREA NORMELOR PRIVIND DESFASURAREA TRANSPORTULUI IN COMUN IN MIJLOACELE DE TRANSPORT ALE RATB SI MODUL DE SANCTIONARE A ABATERILOR SAVARSITE MODIFICA ALIN. 1 AL ART. 10 DIN H.C.G.M.B. NR. 156/2001
HOT. 71 06/04/2006
HOTARIRE 71 din 06/04/2006

HOTARIRE     71 din 06/04/2006

PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 156/2001 REFERITOARE LA APROBAREA NORMELOR PRIVIND DESFASURAREA TRANSPORTULUI IN COMUN IN MIJLOACELE DE TRANSPORT ALE RATB SI MODUL DE SANCTIONARE A ABATERILOR SAVARSITE

MODIFICA ALIN 1 AL ART. 10 DIN H.C.G.M.B. NR. 156/2001

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.156/2001 referitoare la aprobarea Normelor privind desfasurarea transportului in comun in mijlocele de transport ale RATB si modul de sanctionare a abaterilor savarsite

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate comun al Directiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei si Regiei Autonome de Transport Bucuresti;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.2(2) si art.8(3) din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul prevederilor art.38(1) si art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 – Alineatul 1 al articolului 10  din Hotararea C.G.M.B. nr.156/2001 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Abaterile de la dispozitiile prezentei hotarari constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 80 RON la 150 RON.” 

            Art.2 – Regia Autonoma de Transport Bucuresti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare  a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.04.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.04.2006

Nr. 71