Hotărârea nr. 70/2006

HOTARAREnr. 70 din 2006-04-06 HOTARIRE 70 din 06/04/2006 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE PREDARE-PRELUATE A 40 DE AUTOBUZE MARCA IVECO INCHEIAT INTRE CANCELARIA PRIMULUI MINISTRU SI CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARIRE nr. 70 din 6/04/2006
HOTARIRE 70 din 06/04/2006

HOTARIRE     70 din 06/04/2006

PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE PREDARE-PRELUATE A 40 DE AUTOBUZE MARCA IVECO INCHEIAT INTRE CANCELARIA PRIMULUI MINISTRU SI CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Protocolului de predare-preluare a 40 de autobuze marca IVECO incheiat intre Cancelaria Primului Ministru si

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Ordinului Cancelariei Primului Ministru numarul 1215/2006;

            In temeiul prevederilor art.38(1) si art. 46(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E  :

 

            Art.1 - Se aproba Protocolul de predare-preluare a 40 de autobuze marca IVECO incheiat intre Cancelaria Primului Ministru si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 - Se imputerniceste Primarul General sa semneze Protocolul de predare-preluare prevazut la art.1.

            Art.3 - Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si Regia Autonoma de Transport Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.04.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.04.2006

Nr. 70

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

PROTOCOL

încheiat astazi_

Având in vedere dispozițiile HG nr.2028/2004 pentru autorizarea Cancelariei Primului - Ministru de a accepta o donație in favoarea statului roman, modificata si completata prin HG nr. 1314/2005,

In baza prevederilor Ordinului șefului Cancelariei Primului Ministru nr. 1215/20.02.2006,

Intre :

Cancelaria Primului - Ministru, reprezentata prin ALEODOR MARIAN FRINCU Șeful Cancelariei Primului - Ministru

si

Consiliul General al Municipiului București, reprezentat prin Primarul General ADRIEAN VIDEANU

s-a incheiat prezentul protocol.

1.Obiectul protocolului il reprezintă predarea de către Cancelaria Primului Ministru, respectiv primirea de către Consiliul General al Municipiului București a unui număr de 40 autobuze marca IVECO.

2.    Autobuzele care fac obiectul prezentului protocol, identificate cu seriile de sasiu, sunt cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul protocol.

3.    Vehiculele sunt complete si in stare de funcționare.

4.    Autobuzele vor fi utilizate in cadrul rețelei de transport in comun, de către Regia Autonoma de Transport București.

5.    Consiliul General al Municipiului București are obligația sa inmatriculeze in circulație autobuzele prin RATB, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

tofe/in funcție de valoarea de nou '    " ectiv 52.810 RON( curs BNR


6.    Autobuzele au fost e\ si gradul de uzura, la 15.195 El din data de 01.03.2006) . RATB va înregistra in actele contabile autobuzele ce fac obiectul prezentului protocol.


7.    Durata de viata a vehiculelor este de 4 ani, conform HG nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

8.    Cheltuielile legate de înmatricularea, întreținerea si repararea celor 40 autobuze vor fi suportate de către RATB.

Prezentul protocol s-a incheiat in trei exemplare, unul pentru Cancelaria Primului-Ministru, unul pentru Consiliul General al Municipiului București si unul pentru Regia Autonoma de Transport București.

CANCELARIA PRIMULUI MINISTRU

ȘEFUL CANCELARIEI PRIMULUI-MINISTRU

ALEODOR MARIAN FRINCU


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMAR GENERAL, ADRIEAN VIDEANU


RATB

DIRECTOR GENERAL, GHEORGHE ARON


ANEXA MCGrt&pr.


NR.CRT.

MARCA

TIP

NR.IDENTIFICARE

1

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006000447

2

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006000449

3

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006000452

4

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006000453

5

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006000456

6

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006000459

7

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006000521

8

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006000530

9

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006000533

10

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006000625

11

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006000631

12

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006000658

13

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006000663

14

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006000664

15

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006000666

16

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006000667

17

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006000669

18

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006000677

19

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006000814

20

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006000815

21

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006000818

22

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006000820

23

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006000823

24

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006000824

25

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006000826

26

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006000827

27

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006000829

28

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006000832

29

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006000833

30

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006000851

31

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006001005

32

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006001006

33

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006001008

34

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006001009

35

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006001011

36

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006001013

37

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006001017

38

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006001031

39

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006001131

40

IVECO FIAT

480.12

ZCF432F0006001136