Hotărârea nr. 7/2006

HOTARAREnr. 7 din 2006-01-06 HOTARIRE 7 din 06/01/2006 PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 225/2005, CU ATRIBUTIILE COMANDAMENTULUI ANTIEPIZOOTIC LOCAL SI PENTRU IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL DE A CONSTATA SI APLICA SANCTIUNI IN SITUATIA NERESPECTARII MASURILOR DISPUSE DE CATRE COMANDAMENTELE ANTIEPIZOOTICE
HOTARIRE nr. 7 din 6/01/2006
HOTARIRE 7 din 06/01/2006

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind completarea Hotararii G.C.M.B nr. 225/2005, cu atributiile Comandamentului antiepizootic local si pentru imputernicirea Primarului General de a constata si aplica sanctiuni in situatia  nerespectarii masurilor dispuse de catre comandamentele antiepizootice

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General, precum si Raportul de specialitate al Directiei protectia mediului si educatie eco-civica;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile O.G 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor si al Normei Sanitar Veterinare si Pentru Siguranta Alimentelor din 3 februarie 2005 privind masurile generale pentru prevenirea si combaterea bolilor infectocontagioase si parazitare la animale emisa de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor;

In baza prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata si ale O.G nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.38(3), art.46(1) si art.99 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art 1 - Se completeaza Hotararea C.G.M.B nr. 225/2005 dupa cum urmeaza:

            Articolul unic devine art. 1, anexa devine anexa 1.

Dupa articolul 1 se introduc articolele 2, 3, 4 cu urmatorul cuprins:"

Art.2 - Atributiile Comandamentului antiepizootic local sunt prevazute in anexa 2.

Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 - Nerespectarea masurilor dispuse de catre comandamentele antiepizootice, infiintate conform prevederilor legale, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda in cuantum de 5.000 RON.

Art.4 - Se imputerniceste Primarul General, precum si primarii sectoarelor 1-6, prin structurile de specialitate sa constate si sa sanctioneze contraventiile prevazute la art.3

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.01.2006.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.01.2006

Nr. 7

ANEXA la Hotararea 225/11.10.2005

 

 

Componenta Comandamentului Antiepizootic al

Municipiului Bucuresti

 

 

1. Primar General

- presedinte

2. Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

- secretar tehnic

3. Directorul Inspectoratului de Politie Sanitara si Medicina Preventiva

- membru

4. Directorul General al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti

- membru

5. Conducatorul Autoritatii Silvice si de Vanatoare a Municipiului Bucuresti

- membru

6. Directorul General al Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala

- membru

7. Sef Serviciu paza si deservire generala a obiectivelor de protectie civila

- membru

 

 

 

ANEXA 2 la HCGMB nr 7/ 06.01.2006

 

Atributiile Comitetului antiepizootic local al municipiului Bucuresti

 

1. analizeaza periodic situatia sanitara veterinara de pe teritoriul judetului si stabileste masuri pentru imbunatatirea acesteia;

2. in cazul aparitiei unor boli epizootice pe teritoriul judetului, comandamentul are urmatoarele sarcini:

b) stabileste planul general de masuri pentru prevenirea si combaterea epizootiilor, in conformitate cu prevederile legale sau recomandarile primite de la comandamentul antiepizootic central si organizeaza popularizarea lor;

c) asigura baza tehnica si materiala, precum si conditiile organizatorice necesare aplicarii planului de masuri;

d) urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere, stabilind responsabilitati pentru fiecare membru al comandamentului, pe sectoare de activitate si zone teritoriale;

e) analizeaza, in mod operativ evolutia epizootiei si eficienta actiunilor intreprinse, luand in completare masurile ce se impun;

f) asigura controlul si aplicarea sanctiunilor in situatia nerespectarii dispozitiilor adoptate de catre comandamentul antiepizootic central.