Hotărârea nr. 69/2006

HOTARAREnr. 69 din 2006-04-06 HOTARIRE 69 din 06/04/2006 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEIPRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI DE PUNERE IN CONFORMITATE CU BUNA PRACTICA INDUSTRIALA SI CU PREVEDERILE LEGISLATIEI SPECIFICE A RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA IN AVALUL A 126 DE STATII DE HIDROFOR (RETELELE TELESCOPICE) MODIFICATA PRIN HCGMB NR. 55/2009
HOTARARE nr. 69 din 6/04/2006
HOTARIRE 69 din 06/04/2006

HOTARIRE     69 din 06/04/2006

PRIVIND APROBAREA STRATEGIEIPRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI DE PUNERE IN CONFORMITATE CU BUNA PRACTICA INDUSTRIALA SI CU PREVEDERILE LEGISLATIEI SPECIFICE A RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA IN AVALUL A 126 DE STATII DE HIDROFOR (RETELELE TELESCOPICE)

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea strategiei Primariei Municipiului Bucuresti de punere in conformitate cu Buna Practica Industriala si cu prevederile legislatiei specifice a retelelor de alimentare cu apa in avalul a 126 de statii de hidrofor (Retelele Telescopice)

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Luand in considerare  Raportul Comisiei de Experti Internationali ai Concesiunii din data de 23.01.2004 care statueaza:

- Retelele Telescopice reprezinta o anomalie in sistemul de furnizare a apei in Bucuresti;

- costurile de punere in conformitate a Retelelor Telescopice cu Buna Practica Industriala si cu prevederile legislatiei specifice, precum si realizarea de racordari corespunzatoare intre aceste conducte noi, amplasate pe domeniul public, si cladiri care pot fi contorizate, nu au fost incluse in tarifele ofertate  la data licitatiei.

Urmare analizei efectuate in perioada  9 -11 august 2005, de o comisie mixta PMB-DUP, ARBAC si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. („Comisia Mixta”), a proiectelor realizate de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. pentru punerea in conformitate a Retelelor Telescopice.

In baza Clauzei 47.3 din Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti, incheiat la data de 29.03.2001 de Municipiul Bucuresti, in calitate de Concedent, cu S.C. Apa Nova Bucuresti S.A., in calitate de Concesionar, si a punctului 5.2 litera (ii) din Anexa IV „Tarife” a Caietului de Sarcini al Concesiunii,

In temeiul prevederilor art.38 (1) si art.46 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 – Se aproba strategia Primariei Municipiului Bucuresti de punere in conformitate cu Buna Practica Industriala si cu prevederile legislatiei specifice a retelelor de alimentare cu apa in avalul a 126 de statii de hidrofor (Retelele Telescopice) prin aplicarea solutiilor tehnice stabilite de Comisia Mixta, formata din : Directia Utilitati Publice din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, ARBAC si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.

Art.2 – S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. va finanta si realiza lucrarile de punere in conformitate a Retelelor Telescopice dupa aprobarea unei Ajustari Extraordinare a Tarifului („ExTA”) in conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune. Calculul ExTA se va face tinand cont de Raportul intocmit de un Inginer Evaluator de Costuri, independent, selectat de catre Comisia de Experti Internationali.

Art.3 – Ajustarea Extraordinara a Tarifului (ExTA), prevazuta la art.2, va fi stabilita pe baza costurilor estimate ale lucrarilor de punere in conformitate si va fi actualizata in situatia in care costurile reale ale lucrarilor depasesc +/- 10% din costurile estimate.

Art.4Imediat dupa aprobarea Ajustarii Extraordinare a Tarifului (ExTA) prevazuta la art.2, S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. va organiza licitatii, conform prevederilor legale, in vederea atribuirii contractelor de lucrari. Din comisiile de atribuire a contractelor de lucrari va face parte un reprezentant al Concedentului.

Art.5 Lucrarile de punere in conformitate a Retelelor Telescopice se vor finaliza in maximum 3 ani de la data obtinerii Ajustarii Extraordinare a Tarifului (ExTA) prevazuta la art.2, Municipiul Bucuresti acordand tot sprijinul pentru obtinerea autorizatiilor de construire necesare.

Art.6 Bunurile rezultate in urma lucrarilor de punere in conformitate a Retelelor Telescopice vor reprezenta Bunuri de Proiect, astfel cum sunt definite in Contractul de Concesiune, ce vor fi transferate Municipiului Bucuresti la incetarea Contractului.

Art.7 Pana la finalizarea lucrarilor de punere in conformitate, S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. nu va putea fi penalizata pentru neindeplinirea Nivelelor de Servicii C1, A5, A7, A8 pentru neconformitati in legatura cu Retelele Telescopice acestea fiind considerate „Excluderi Admise”.

Art.8Se imputerniceste Primarul General al Municipiului Bucuresti sa semneze orice document si sa faca toate demersurile necesare pentru punerea in aplicare a prezentei Hotarari.

Art.9Directia de Utilitati Publice din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. si ARBAC vor aduce la indeplinire prevederile prezentei Hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.04.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.04.2006

Nr. 69