Hotărârea nr. 67/2006

HOTARAREnr. 67 din 2006-04-06 HOTARIRE 67 din 06/04/2006 PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE DESCHISA A CLUBULUI DE AGREMENT "LA CLUB" DE CATRE ADMINISTRATIA LACURI PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI
HOTARIRE nr. 67 din 6/04/2006
HOTARIRE 67 din 06/04/2006

HOTARIRE     67 din 06/04/2006

PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE DESCHISA A CLUBULUI DE AGREMENT "LA CLUB" DE CATRE ADMINISTRATIA LACURI PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind inchirierea prin licitatie deschisa a Clubului de Agrement „La Club” de catre Administratia Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Achizitii si Concesionari si Contracte;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”f” si „h”, art.46(2) si art.125 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 - Se aproba inchirierea prin procedura de licitatie deschisa a Clubului de Agrement „La Club” – Satul Francez.

            Art.2 – Licitatia publica deschisa va fi organizata de catre Administratia, Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti.

Art.3  Se aproba documentatia pentru licitatie : Caietul de sarcini, Regulamentul de organizare si desfasurare a licitatiei, documentele necesare pentru inscrierea la licitatie, metodologia de stabilire a cuantumului inchirierii, contractul de inchiriere – cadru, prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 – Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

           

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.04.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.04.2006

Nr. 67

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCUREȘTI


DOCUMENTAȚIA PENTRU

LICITAȚIA PUBLICA DESCHISA privind închirierea in vederea utilizării Ia standarde ridicate a clubului de agrement „ La Club ” situat in: București, Sos. Nordului nr. 114 -140, Sector 1


DOCUMENTAȚIE

PENTRU

LICITAȚIE PUBLICA DESCHISA

Cap. I Documente necesare pentru înscrierea la licitație Cap. II Regulamentul de organizare si desfășurare a licitației Cap. III Semnarea contractului

Cap. IV Clauze speciale

ANEXE

Anexa 1 Fisa tehnica a clubului

Anexa 2 Fisa de calcul a redeventei

Anexa 3 Cerere de participare la licitație

Anexa 4 Contract - cadru de închiriere


DOCUMENTAȚIE

PENTRU

LICITAȚIE PUBLICA DESCHISA

Cap. I Documente necesare pentru înscrierea la licitație Cap. II Regulamentul de organizare si desfășurare a licitației Cap. III Semnarea contractului

Cap. IV Clauze speciale

ANEXE

Anexa 1 Fisa tehnica a clubului (caiet de sarcini)

Anexa 2 Fisa de calcul a chiriei

Anexa 3 Cerere de participare la licitație

Anexa 4 Contract - cadru de închiriere


I.

DOCUMENTAȚIA

NECESARA PARTICIPĂRII LA LICITAȚIE PENTRU PERSOANELE JURIDICE ROMANE/ STRĂINE

1.    Dovada depunerii garanției de participare

2.    Dovada achitării costului documentației de participare la licitație

3.    împuternicirea notariala acordata de acționarii sau asociații societății, persoanei care reprezintă societatea la ședința de licitație


4.    Statutul societății inclusiv toate actele adiționale relevante

5.    Certificat de inregistrare

6.    Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului

7.    Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligațiilor de plata a impozitelor si taxelor datorate de la bugetul general consolidat si bugetul local, exigibile la data depunerii ofertelor.

8.    Dovada deținerii in proprietate si/sau administrare de structuri de primire (hotel si restaurant) clasificate cel puțin la nivelul de clasificatie al clubului de agrement „ La Club”

9.    Dovada experienței similare de minim 5 ani

10.    Situațiile financiare incheiate la 31.12.2003, 31.12.2004 si 31.12.2005, vizate si inregistrate la organele competente

11.    Scrisoare de bonitate bancara

Pentru persoanele juridice străine toate documentele se vor prezenta in copii insotite de traduceri in limba romana, legalizate.

II.

REGULAMENT DE

ORGANIZARE SI DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI

I.    OBIECTUL LICITAȚIEI - inchirierea in vederea utilizării la standarde ridicate a clubului de agrement „LA CLUB” cu profil de agrement si alimentație publica situat in Sos. Nordului nr.114 - 140, Sector 1, București.

II.    FORMA LICITAȚIEI - licitație deschisa cu strigare cu adjudecare la cea mai mare oferta.

III.    PUBLICITATE - anunțul de licitație se va publica in unul sau mai multe ziare naționale cu cel mult 30 de zile dar nu mai puțin de 15 zile inainte de data licitației.

IV. OFERTA - va reprezenta: ■ CHIRIA lunara fixa


V. PREȚUL DE PORNIRE A OFERTEI va fi:

CHIRIA lunara in valoare de 20.736 EuroJ

VI.    SALTUL DE SUPRALICITATIE va fi:

■    2.000 Euro.    '

VII.    DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR

■    Ofertele se vor depune in limba romana la sediul Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement București pana la data comunicata in anunțul publicitar.

VIII.    GARANȚIA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

Ofertantii vor depune la inscriere o garanție de participare reprezentând echivalentul in lei a 25.000 EURO la cursul B.N.R. valabil la data de_.

Garanția se va depune sub forma de scrisoare de garanție bancara sau ordin de plata original vizat de Direcția de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului București.


Contul de garanție al Administrației Lacuri Parcuri si Agrement București este nr.

_ deschis la Direcția de Trezorerie si Contabilitate Publica a

Municipiului București.

Garanția de participare se pierde:

o Daca ofertantul câștigător nu semnează procesul-verbal de adjudecare o Daca ofertantul câștigător nu semnează contractul in termen de maximum 10

zile de la data semnării procesului-verbal de adjudecare.

Garanția de participare se restituie: o Ofertantilor participanti declarați necastigatori;

o Ofertantului câștigător, in termen de maximum 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului la Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement Bucresti si numai după depunerea garanției de buna execuție a contractului.

IX.    GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE A CONTRACTULUI

Garanția de buna execuție a contractului va fi in cuantum de 3 ori valoarea chiriei lunare si se va depune sub forma de scrisoare de garanție bancara si va avea o valabilitate corespunzătoare duratei contractului de inchiriere.

X.    DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului de inchiriere va fi de 5 ani, cu incepere de la data semnării si inregistrarii contractului la sediul Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement București.

XI.    COSTUL DOCUMENTAȚIEI de licitație este de 100 lei.

Documentația de licitație se va procura de la Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 4, Sector 1, București.

XII.    CONDIȚII OBLIGATORII PRIVIND ACCEPTAREA PARTICIPĂRII LA LICITAȚIE

3.    Ofertantul sa aiba in obiectul de activitate al societarii activitatile COD CAEN: 5530, 5510, 9272, 9262.

4.    Ofertantul sa nu fie sub stare de interdicție, instituire curatela, reorganizare si lichidare judiciara, dizolvarea si lichidarea firmei, precum si condamnare penala prev. art. 21, lit. e si g din Legea 26/1990, republicata.

5.    Ofertantul sa nu inregistreze obligații exigibile la 31 decembrie 2005 neachitate către bugetul general consolidat si bugetul local atat pentru sediul principal cat si pentru sucursale, filiale si sedii secundare.

6.    Ofertantul sa dețină in proprietate si/sau administrare structuri de primire (hotel si restaurant) clasificate cel puțin la nivelul de clasificatie a clubului de agrement „ La Club”, respectiv certificat de clasificatie categoria I.

7.    Ofertantul sa inregistreze o cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani (2003, 2004, 2005), de minim echivalentul a 2.000.000 EURO stabiliți la cursul valutar de la data de 31.12 a fiecărui an.

8.    Ofertantul sa inregistreze o rata medie a profitului net pe ultimii 3 ani (2003,

2004, 2005) de minim........%.

XIII. PROCEDURA SI MODUL DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI

Pentru participarea la licitație, ofertantii depun la sediul Administrației Lacuri Parcuri si Agrement București pana la data si ora comunicata in anunțul publicitar documentele necesare solicitate.

Comisia de licitație verifica si analizeaza documentele de participare la licitație depuse de ofertanti si intocmeste lista cuprinzând ofertantii acceptați, care include pe toti ofertantii care au depus documentația completa si indeplinesc condițiile obligatorii prevăzute la cap. XII din prezentul regulament.

Lista se va afișa la locul desfășurării licitației cu cel puțin o ora inainte de ora fixata pentru inceperea acesteia.


Ședința de licitație are loc in zi


Ofertantilor acceptați li se inmaneaza taloane cu numere de identificare, corespunzătoare numărului de ordine din lista.

Președintele comisiei de licitație anunța:

a)    denumirea si numărul de ordine al ofertantilor din lista cuprinzând ofertantii acceptați;

b)    modul de desfășurare a licitației.

Licitația se desfasoara după regula licitației competitive

■    După inceperea ședinței se primesc de la ofertanti prin strigare si prin ridicarea talonului de participare, ofertele care trebuie sa respecte condițiile de salt menționate la cap VI.

■    Daca la o a treia repetare a ultimei oferte nu se striga o oferta mai mare, președintele comisiei de licitație anunța adjudecarea spre inchiriere a clubului de agrement „La Club” ofertantului care a oferit cea mai mare oferta.

■    In situația prezentării unui singur ofertant, licitația nu va mai avea loc, Administrația Lacuri Parcuri si Agrement București urmând sa organizeze o noua licitație.

■    In situația in care după deschiderea ședinței de licitație, nici unul dintre ofertantii inscrisi nu oferă cel puțin prețul de pornire al licitației, obiectul închirierii nu se va adjudeca, urmând ca Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București sa organizeze o noua licitație.

■    Președintele comisiei de licitație anunța ofertantul câștigător, declara inchisa ședința de licitație si întocmește procesul-verbal de licitație.

Procesul-verbal de licitație va fi semnat de membrii comisiei, de adjudecatar si de ceilalți ofertanti.

Refuzul de a semna se consemnează in procesul-verbal.

III.

SEMNAREA CONTRACTULUI

Contractul de închiriere se va semna in maxim 10 zile de la data întocmirii procesului-verbal de adjudecare.

Nesemnarea contractului de închiriere, in termen, va conduce la pierderea garanției de participare.

In cazul in care Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București nu ajunge sa încheie contractul cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, aceasta are dreptul:

a)    de a invita ofertantii, in ordinea descrescătoare a clasamentului, in vederea incheierii contractului;

sau

b)    de a anula licitația, urmând sa organizeze o noua licitație

IV.

CLAUZE SPECIALE

Adjudecatarul are obligația sa respecte clauzele speciale nominalizate mai jos:

=> Sa mențină profilul de activitate al Clubului Francez

=> Sa asigure exclusivitate pentru membrii Clubului privind activitatea de agrement => Sa respecte contractele comerciale in derulare privind activitatea de alimentație

publica si agrement precum si cele de inchiriere pentru salonul de infrumusetare si dutty free .

Prezentele clauze speciale vor face parte integranta din contractul de inchiriere.

FISA TEHNICA A CLUBULUI DE AGREMENT « LA CLUB »

(caiet de sarcini)

1. Date privind identificarea spațiului

1.1.    Denumire : « La Club »

1.2.    Adresa : Sos. Nordului nr.l 18-140, sector 1, Mun. București

1.3.    Proprietar : Consiliul General al Municipiului București, administrat de către Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București

1.4.    Profilul de activitate : Prestări servicii de agrement si alimentație publica in regim de club privat atat pentru membrii acestuia cat si pentru chiriașii Satului francez.

1.5.    Zona de amplasare : « Satul francez »

2. Date privind unitatea

2.1.    Utilitati:

-    incalzire : centrala. Centrala termica pe combustibil lichid si gazos care deservește clubul de agrement si imobilele din sat.

-    canalizare : Da

-    electricitate : I.D.E.B. si generator propriu

2.2.    Stare fizica : Foarte buna

3. Suprafața care face obiectul contractului de închiriere:

Teren tenis Teren tenis acoperit Hol recepție Hol vestiare clienti Vestiare barbati Vestiare femei Cabinet masaj Hol masaj Jacuzzi Hol Jacuzzi Sauna barbati Sauna femei Piscina cu bazin Bar piscina Oficiu bar piscina Hol acces terasa Bucătărie Terasa personal Sala de mese Hol etaj Oficiu bar etaj Restaurant bar

648 m2 684 m210 m2

38,40 m2 40,05 m40,05 m2

35 m2 10,05 m2

27 m2 52 m2

32,50 m2 32,50 m2

582 m2 12,60 m10 m2FISA TEHNICA A CLUBULUI DE AGREMENT « LA CLUB »

1. Date privind identificarea spațiului

1.1.    Denumire : « La Club »

1.2.    Adresa : Sos. Nordului nr.118-140, sector 1, Mun. București

1.3.    Proprietar : Consiliul General al Municipiului București, administrat de către Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București

1.4.    Profilul de activitate : Prestări servicii de agrement si alimentație publica in regim de club privat atat pentru membrii acestuia cat si pentru chiriașii Satului francez.

1.5.    Zona de amplasare : « Satul francez »

2. Date privind unitatea

2.1.    Utilitati:

-    incalzire : centrala. Centrala termica pe combustibil lichid si gazos care deservește clubul de agrement si imobilele din sat.

-    canalizare : Da

-    electricitate : I.D.E.B. si generator propriu

2.2.    Stare fizica : Foarte buna

3. Suprafața care face obiectul contractului de inchiriere:

Teren tenis Teren tenis acoperit Hol recepție Hol vestiare clienti Vestiare barbati Vestiare femei Cabinet masaj Hol masaj Jacuzzi Hol Jacuzzi Sauna barbati Sauna femei Piscina cu bazin Bar piscina Oficiu bar piscina Hol acces terasa Bucătărie Terasa personal Sala de mese Hol etaj Oficiu bar etaj Restaurant bar

648 m2 684 m210 m2

38,40 m2 40,05 m40,05 m2

35 m2 10,05 m2

27 m2 52 m2

32,50 m2Recepție birouri    111    m2

Terasa - aerobic    60,50    m2

Sala aerobic    76,60    m2

Hol fitness-aerobic    16,50    m2

Squash    83,40    m2

Sala fitness    96,50    m2

Benzi alergare    14,20    m2

Sala forța    15,60    m2

Terasa fitness-bar    34    m2

Hol scarf - bar    7,60    m2

Peluza    2380    m2

Terasa piscina    700    m2

Terasa mese (bar-piscina)    202,50    m2

Teren basket    176    m2

SUPRAFAȚA TOTALA = 6.919 m2

In suprafața totala, care va face obiectul contractului de inchiriere, nu sunt incluse

Salonul de infrumusetare si Dutty free-ul pentru care exista deja contracte de inchiriere in

derulare.

4.    Clubul este dotat cu bunuri mobile pentru desfasurarea activitatilor de prestări servicii de agrement si alimentație publica.

Toate aceste bunuri vor fi predate LOCATARULUI pe baza de proces-verbal de predare-primire, care se va constitui in anexa la contractul de inchiriere.

5.    Valoarea minima de licitație pentru chiria lunara :

-    20.736 Euro/luna,

6.    Chiria se va plăti lunar, incepand cu data incheierii procesului-verbal de predare-primire al spațiului.

7.    Garanția de participare la licitație :

25.000 Euro sau echivalent in lei la data de.................................

ANEXA2


FISA DE CALCUL A CHIRIEI

1.    Suprafața : 6919 m.p.

2.    Tariful si chiria corespunzătoare tipului de activitate, conform H.C.G.M.B. nr. 59/1997 si H.C.G.M.B. nr.94/1998

- profil: Prestări servicii agrement si alimentație publica

In cazul in care se schimba profilul de activitate cu un profil al cărui tarif de baza este superior tarifului licitat, se va lua in calculul chiriei pentru tariful de baza al profilului de activitate ce urmeaza a se desfasura in spațiu.Nr.

Crt.

DESTINAȚIA

Suprafața

Total

Tarif

Total

2

m

m

Euro/m2

Euro/m

1

TERENURI OCUPATE CU TERASE

ACOPERITE SAU NEACOPERITE EXISTENTE DIN CONSTRUCȚIE

TEREN TENIS

TEREN TENIS AC. TERASA FITNESS-BAR TERASA-AEROBIC TERASA PISCINA

TEREN BASKET

648

684

34

61

700

176

2303

1

2303

2

SPATII PENTRU PRODUCȚIE

HOL RECEPȚIE

HOL    VESTIARE

CLIENTI

VESTIARE BARBATI EVSTIARE FEMEI

HOL MASAJ HOLJACUZZI

HOL ACCES TERASA HOL ETAJ

HOL FITNESS-AEROBIC HOL SCĂRI

210

38

40

40

10

52

8

22

17

8

445

1

445

3

SPATII PENTRU PRODUCȚIE SI PRESTAȚII DE

SERV INCLUSIV BIROURILE SI DEPOZITELE AFERENTE

CABINET MASAJ JACUZZI

SAUNA BARBATI

SAUNA FEMEI

PISCINA CU BAZIN TERASA PERSONAL RECEPȚIE BIROURI SALA AEROBIC

SQUASH

APARATE FITNESS BENZI ALERGARE

SALA FORȚA

35

27

33

33

582

13

111

77

83

.44—^ Z

, 16 !

1119

1

1119

4

UNIT ATI DE ALIM PUBLICA

INCLUSIV BIROURILE, DEPOZITELE SI DEPENDINȚELE AFERENTE EXISTENTE LA ACEEAȘI ADRESA

BAR PISCINA

OFICIU BAR PISCINA BUCĂTĂRIE

SALA DE MESE

OFICIU BAR ETAJ RESTAURANT BAR TERASA MESE (BAR-PISCINA)

13

10

142

17

14

274

203

672

4

2688

5

SPAȚIU VERDE

PERIER (PELUZA)

2380

2380

0,15

357

6

TOTAL

6919

6919

6912

Valoarea minima a chiriei lunare este de: 6.912 Euro x 3 = 20.736 Euro

ANEXA3

CERERE

de participare la licitație pentru închirierea in vederea utilizării Ia standarde ridicate a Clubului Francez situat in Sos. Nordului nr. 114 -140, sector 1, București

Subscrisa, S.C. _, cu sediul in

_, inmatriculata la

Oficiul Registrului Comerțului sub nr. _, cu cod

fiscal_, reprezentata de_, in calitate

de_.

Va rugam sa aprobați includerea pe lista ofertantilor in vederea participării la licitația organizata de Municipiul București prin A.L.P.A.B. pentru închirierea in vederea utilizării Ia standarde ridicate a Clubului Francez.

Menționam ca am luat la cunoștința de cerințele desfășurării licitației conform documentației, prin depunerea prezentei cereri insusindu-ne respectivele condiții, cu care suntem de acord.

ANEXA4


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

încheiat astazi.........../.................

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

1.1. Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București cu sediul in București, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 4, sector 1, reprezentata in mod legal de Director Cirstea Virgil,

cod fiscal nr.................................., cont bancar nr..................................

deschis la..........................................., telefon 222.84.19, in calitate de LOCATOR

si


1.2. S.C................

in.................................

Registrul Comerțului sub nr.


Director ............................., cont bancar nr

la............................................, telefon nr...


....................., cu sediul

...., inmatriculata la reprezentata in mod legal de

........................., deschis

,fax..................... in calitate de LOCATAR

au convenit sa incheie prezentul contract de inchiriere

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1.    Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București, in calitate de LOCATOR

inchiriaza, iar ......................................................... in calitate de LOCATAR ia cu

chirie clubul de agrement “La Club” format din spațiu construit in suprafața de ..........mp si

teren aferent in suprafața de ......mp, situat in București, Sos. Nordului nr. 118-140, sector 1,

folosit pentru activitate de prestări servicii de agrement si alimentație publica.

2.2.    Predarea-primirea spațiului este consemnata in procesul-verbal, semnat de ambele parti, anexa la prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1.    Durata contractului de inchiriere este de 5 ani cu intrarea in vigoare de la data semnării si înregistrării contractului la Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București.

3.2.    Contractul poate fi prelungit de părțile contractante prin act adițional incheiat cu 30 de zile inainte de expirarea termenului prevăzut in contract, pentru o perioada de 30 de luni calendaristice.

IV. DEFINIȚII

4.1. In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a)    contract - prezentul contract de inchiriere, cu toate anexele si orice acte care prin efectul legii sau prin voința pârtilor exprimata in scris fac parte integranta din contract.

b)    locator si locatar - părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;

Locator - parte in contractul de inchiriere care se obliga sa transmită folosința unui lucru sau sa presteze unele servicii sau sa execute o lucrare in schimbul unui preț, respectiv Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București

Locatar - parte in contractul de inchiriere cs^&etteficiâza de folosința unui lucru sau de prestarea unor servicii sau de executarea unei Kî€?paî3 i^sĂif^MI unui preț.

c)    prețul inchirierii - chiria plătită pentru folosjxea^Abuluhtqnstruit si a terenului aferent.

d)    forța majora - un eveniment mai presus? de controlul pârtilor, care nu se datoreaza greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul ihcheierii contractului si care


face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunțiativa. Nu este considerat forța majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din parti.

e) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

V.    PREȚUL SI PLATA CHIRIEI

5.1.    Prețul inchirierii - chiria - pentru folosirea spațiului construit si a terenului

aferent este de ................................ EURO/luna (exclusiv TVA), dar nu mai puțin de

................., echivalentul in lei la cursul BNR din data inregistrarii contractului.

5.2.    Plata chiriei se face lunar, cel mai târziu pana la data de 10 a lunii (inclusiv), pentru luna in curs (data de 10 ale lunii fiind evidențiata ca data pana la care suma trebuie sa intre in contul Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement București), platibili in lei la cursul oficial la data efectuării plătii, dar nu mai puțin decât cursul BNR precizat la art. 5.1.

5.3.    Pentru prima luna plata chiriei se va face pana la data de 30 ale lunii in curs.

5.4.    Plata chiriei se va face prin conturile LOCATORULUI si LOCATARULUI, comunicate in scris reciproc de părțile contractante.

5.5.    Pentru neplata chiriei la termenele prevăzute la art. 5.2 si 5.3 in cuantumul prevăzut la cap. V, art. 5.1, LOCATARUL va plăti dobânzi si penalitati de intarziere, după cum urmeaza :

a)    dobânzi de intarziere de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere începând cu ziua imediat următoare scadentei obligației de plata, pana la achitarea integrala a debitului datorat;

b)    penalitati de intarziere de 0,6% pentru fiecare luna si/sau fracțiune de luna intarziere incepand cu ziua de intai a lunii următoare celei in care acestea aveau termen de plata, pana la achitarea integrala a debitului datorat.

c)    Nivelul majorării si a penalității de intarziere se va actualiza in conformitate cu nivelul stabilit prin legislația in vigoare.

VI.    OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

6.1.    Sa pună la dispoziția LOCATARULUI cu titlu de folosința clubul de agrement

“La Club” format din spațiu construit in suprafața de .....................mp si teren aferent in

suprafața de ........................ mp, situat in București,

6.2.    Sa pună la dispoziția LOCATARULUI cu titlu de folosința bunurile aflate in dotarea clubului de agrement “La Club” menționate in procesul-verbal de predare-primire, care constituie anexa la prezentul contract.

6.3.    Sa controleze modul cum este folosit (potrivit destinației) si intretinut de către LOCATAR spațiul închiriat, putând rezilia unilateral contractul, in condițiile in care LOCATARUL nu il utilizează corespunzător.

6.4.    Spatiile in care isi desfasoara activitatea salonul de infrumusetare si duty free-ul pentru care exista contracte de închiriere in derulare nu fac parte din obiectul prezentului contract.

VIL OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

7.1.    Sa folosească spațiul închiriat conform destinației prevăzute in contract.

7.2.    Sa plateasca chiria stabilita la cap. V, pana la termenele stabilite la art. 5.2 si 5.3.

7.3.    Sa constituie garanția de buna execujtie~<uclauzelor contractuale inainte de

încheierea prezentului contract. Aceasta garantie^este in suma de ........................... lei

reprezentând contravaloarea chiriei calculata pefntki o perioada d^ trei luni.

7.3.1.    Garanția de buna execuție se va depune intr-un cont special, la o banca agreata de ambele parti contractante, dobânzile revenind LOCATARULUI.

7.3.2.    Garanția de buna execuție va putea fi eliberata numai pe baza unei notificări din partea Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement București către banca care a emis scrisoarea de garanție sau a constituit depozitul bancar, la data incetarii valabilitatii prezentului contract.

7.4.    Au obligația de a face imbunatatiri si lucrări necesare punerii in funcțiune si întreținerii clubului de agrement “La Club” se vor face cu fonduri financiare si forte proprii, fara pretenția rambursării contravalorii manoperei si a materialelor consumate, la incheierea prezentului contract. Ele se vor face decât cu acordul scris al LOCATORULUI, precum si cu obținerea tuturor avizelor legale.

7.5.    Este interzis LOCATARULUI sa instraineze dreptul de folosința prin subinchiriere, asociere, colaborare, locație totala sau parțiala, inclusiv cesiunea spatiilor închiriate, unei terte persoane.

7.6.    Sa comunice LOCATORULUI in termen de 15 zile orice modificare a contractului de societate si/sau a statutului, precum si schimbarea obiectului de activitate care se va face in scris cu acordul proprietarului.

7.7.    Sa nu aduca modificări la structura interioara si exterioara a clădirilor fara a obține acordul prealabil in scris, al LOCATORULUI si condiționat de obținerea autorizațiilor si avizelor necesare in condițiile art. 7.4.

7.8.    In situația renunțării unilaterale, sa comunice LOCATORULUI cu cel puțin 30 de zile inainte de eliberarea spațiului si sa il predea in stare de funcționare pe baza de proces-verbal.

7.9.    Sa suporte singur prejudiciile suferite de clienti pe teritoriului clubului.

7.10.    Sa folosească bunurile puse la dispoziția sa de către LOCATOR potrivit destinației stabilite.

7.11.    Sa păstreze caracterul de club privat permițând accesul clientilor doar in baza abonamentului de membru „La Club ”.

7.12.    Sa respecte contractele comerciale in derulare privind activitatea de alimentație publica si agrement, precum si cel de închiriere pentru salonul de înfrumusețare si duty free.

7.13.    Sa incheie polițe de asigurare pentru club împotriva incendiilor si cutremurelor.

7.14.    Taxele locale, precum si utilitățile consumate sunt in sarcina LOCATARULUI.

7.15.    Neutilizarea spațiului in anumite perioade ale anului din motive dependente de LOCATAR nu exclude plata chiriei pentru aceste perioade.

7.16.    La expirarea termenului de închiriere, LOCATARUL va preda clubul de agrement „La Club ” asa cum l-a preluat prin proces-verbal de predare-primire, avand obligația de a plăti daunele cauzate ca urmare a deteriorării spațiului si a dotărilor acestuia. In situația in care se constata ca garanția de buna execuție nu acopera valoarea daunelor provocate, LOCATARUL se obliga sa achite diferența fara nici o obiecție.

7.17.    Sa incheie un protocol cu Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București in termen de 30 de zile de la incheierea contractului de închiriere, prin care sa se stabilească nivelul tarifelor pentru serviciile prestate chiriașilor Satului Francez.

VIII.    PACT COMISORIU EXPRES

8.1. Daca una din parti nu isi îndeplinește obligațiile menționate, prezentul contract se considera desființat de drept fara a mai fi necesara intervenția instanțelor de judecata.

IX.    ÎNCETAREA CONTRACTULUI

9.1. încetarea contractului de inchirierd, poâti -âvea^loc in următoarele situații:

- la expirarea duratei stal    prea acestuia, in


condițiile legii;-    in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către LOCATAR, prin denunțarea unilaterala de către LOCATOR ;

-    in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către LOCATOR fara plata vreunei despăgubiri;

-    la dispariția dintr-o cauza de forța majora a bunului inchiriat sau in cazul imposibilității obiective a LOCATORULUI de a-1 exploata, prin renunțare, fara plata ;

-    deschiderea procedurii lichidării judiciare sau a falimentului impotriva LOCATARULUI.

9.2.    In situația încetării contractului sau a expirării termenului de închiriere, LOCATARUL se obliga sa elibereze spațiul si sa-1 predea LOCATORULUI pe baza de proces-verbal, in stare de funcționare. In caz contrar, obligațiile de plata stabilite prin contractul de închiriere curg pana la efectiva predare sau evacuare a spațiului.

9.3.    încetarea contractului isi va produce efectele de drept in termen de 30 de zile de la notificarea pârtii in culpa asupra intenției de reziliere, daca in acest termen partea in culpa nu isi îndeplinește obligațiile asumate prin contract.

9.4.    In situația precizata la alineatul precedent, LOCATARUL are obligația sa elibereze spațiul la notificarea Administrației Parcuri, Lacuri si Agrement București. La încheierea prezentului contract, LOCATARUL va da o declarație (angajament de evacuare) pe propria răspundere prin care va fi de acord cu evacuarea sa necondiționata in situația nerespectarii clauzelor contractuale, declarație care va constitui titlu executoriu de evacuare, ce se va anexa la contract, facand parte din acesta.

9.5 In baza angajamentului de evacuare prevăzut anterior, in caz de refuz a eliberării de buna voie a spațiului inchiriat, LOCATORUL are dreptul sa-1 evacueze pe LOCATAR in mod fortat, fara autorizare judecătoreasca si fara punere in intarziere.

9.6.    Prezentul contract poate înceta prin acordul scris al pârtilor, in baza unor motive temeinic justificate, cu condiția înștiințării in scris cu cel puțin 60 de zile inainte de data renunțării.

9.7.    In cazul in care întârzierile depasesc 60 zile de la data scadenta, pe langa sancțiunile prevăzute la art. 5.5, contractul inceteaza de drept conform art. 8.

X. LITIGII

10.1.    Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de închiriere se vor rezolva pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare, sunt de competenta instanțelor judecătorești romane de drept comun.

10.2.    Dreptul aplicabil pârtilor contractuale este dreptul roman.

XI. FORȚA MAJORA

11.1.    Forța majora exonerează părțile de răspundere pentru neindeplinirea totala sau parțiala a obligațiilor ce le revin, conform prevederilor din contract.

11.2.    Prin forța majora se înțelege orice eveniment independent de voința pârtilor, imprevizibil si inevitabil aparut după intrarea in vigoare a contractului si care împiedica părțile sa-si execute integral sau parțial obligațiile contractului.

Cazul de forța majora se va comunica celeilalte parti de partea interesata, in termen de 5 zile prin telex, fax, telefon, urmat de o scrisoare recomandata sau mențiunea constatării evenimentului de acest gen de către organele competente.

11.3.    In condițiile in care forța majora conduce la o decalare a obligațiilor pârtilor mai

mare de 6 luni, părțile se vor reuni pentru a hotari asupca=exegutarii clauzelor contractuale in viitor.    /■

In cazul dispariției sau imposibilității de exploatare din cauze obiective a spațiului ce face obiectul prezentului contract, justificate de parfi, 'contractul isi inceteaza valabilitatea la

solicitarea uneia din parti.    s-y . ' JXII. DISPOZIȚII FINALE

12.1.    Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adițional semnat de ambele parti contractante.

12.2.    Prezentul contract de închiriere, împreuna cu anexele nr. 1 (schița spațiului) si nr. 2 (procesul-verbal de predare-primire a spațiului si a bunurilor aflate in dotarea clubului), care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezintă voința pârtilor.

12.3.    Prezentul contract de închiriere a fost incheiat in 4 (patru) exemplare, astazi ..................., data semnării lui.

LOCATOR,

LOCATAR,


ADMINISTRAȚIA LACURI PARCURI SI AGREMENT

BUCUREȘTI


SC....................................
19DECLARAȚIE

S.C......................................................................................, cu sediul

in.................................................................................................................................................,

înmatriculata la Oficiul Registrul Comerțului sub nr..........................., Cod fiscal

...................................., cu cont bancar nr................................ deschis la

............................., legal reprezentata de ........................., declar pe propria

răspundere, sub sancțiunea răspunderii penale, ca societatea

nu se afla in reorganizare judiciara

sau faliment

Către,

Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București

S.C. _, legal reprezentata de

_, va solicit inscrierea la licitația publica cu strigare

organizata de Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București din data de_

in vederea inchirierii clubului de agrement „La Club”.

Am luat la cunoștința din dosarul de prezentare de actele necesare inscrierii, sens in

care anexez următoarele inscrisuri:

Data    Semnătură,21


Z<1