Hotărârea nr. 66/2006

HOTARAREnr. 66 din 2006-04-06 HOTARIRE 66 din 06/04/2006 PRIVIND APROBAREA NORMELOR PRIVIND ASIGURAREA NUMARULUI MINIM DE LOCURI DE PARCARE PENTRU NOILE CONSTRUCTII SI AMENAJARI AUTORIZATE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI APROSPECTELOR NECESARE UNEI CORECTE FUNCTIONARI A ARTERELOR DE CIRCULATIE
HOTARIRE nr. 66 din 6/04/2006
HOTARIRE 66 din 06/04/2006

HOTARIRE     66 din 06/04/2006

PRIVIND APROBAREA NORMELOR PRIVIND ASIGURAREA NUMARULUI MINIM DE LOCURI DE PARCARE PENTRU NOILE CONSTRUCTII SI AMENAJARI AUTORIZATE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI APROSPECTELOR NECESARE UNEI CORECTE FUNCTIONARI A ARTERELOR DE CIRCULATIE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea normelor privind asigurarea numarului minim de locuri de parcare pentru noile constructii si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului Bucuresti si a prospectelor necesare unei corecte functionari a arterelor de circulatie

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si al Directiei Cultura;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

            Tinand seama de prevederile H.G. nr.525/1996 republicata privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

            In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”f” si „k” si art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

            Art.1  - Se aproba normele privind asigurarea numarului minim de locuri de parcare pentru noile constructii si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului Bucuresti si a prospectelor necesare unei corecte functionari a arterelor de circulatie, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Se excepteaza de la prevederile prezentei hotarari, constructiile pentru care au fost deja aprobate documentatiile de urbanism zonal (PUZ) sau documentatiile de urbanism de detaliu (PUD), a caror proiectare si procedura de autorizare sunt in curs de derulare.

Art.3 – Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Centrul de  Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.04.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti,06.04.2006

Nr. 66

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

ANEXA la HCGMB nr. .^...din

Norme privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație pe teritoriul Municipiului București

A. Norme privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București

Capitolul I. PRINCIPII GENERALE

Art. 1. Prevederile prezentelor Norme privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare (numite în continuare Norme) se vor aplica la elaborarea, avizarea si aprobarea documentațiilor pentru realizarea clădirilor și amenajărilor private pe teritoriul Municipiului București.

Art. 2. Pentru construcțiile finanțate din fonduri publice, normele de asigurare a numărului minim de parcaje se vor stabili prin procedura de avizare/aprobare a proiectului.

Art. 3. Sunt prevăzute reglementari și pentru construcțiile existente pe lotizări anterioare intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului României pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism H.G. 525/1996, hotărâre ale cărei prevederi stau la baza prezentelor Norme.

Capitolul II. NORME DE PARCARE PE FUNCȚIUNI URBANISTICE

Art. 4. Numărul minim de locuri de parcare necesar realizării clădirilor si amenajărilor pentru autorizare in construcții noi pe teritoriul Municipiului București se dimensionează in funcție de destinația si suprafața utila specifica funcțiunilor ce se regăsesc in clădire.

Art. 5. Construcții de locuințe - necesită parcaje dispersate la domicilii, garaje individuale, iar în unele cazuri parcaje-garaje în interiorul construcțiilor. Parcarea/gararea autoturismelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice, asigurându-se numărul de locuri de parcare funcție de suprafața construita desfasurata a locuinței si de tipul de locuire. Numărul minim de locuri de parcare ce trebuie asigurat se stabilește după cum urmează:

5.1.    Subzonele locuințelor unifamiliale cu acces si lot propriu:

5.1.1.    Se va asigura minim 1 (un) loc de parcare la o locuința a cărei suprafața construita desfasurata este de maxim 1 OOmp;

5.1.2.    Se vor asigura minim 2 (doua) locuri de parcare la o locuința a cărei suprafața construita desfasurata este mai mare de lOOmp;

5.2. Subzonele locuințelor semicolective/colective cu acces si lot folosit in comun:

5.2.1. Se va asigura minim 1 (un) loc de parcare pent^fiecam apartament cu suprafața construita desfasurata de maxim lOOmp;    /p\


5.2.2. Se vor asigura minim 2 (doua) locuri .. construita desfasurata mai mare de lOOmp. L

I

5.3. Subzonele locuințelor colective (tip blocuri):

5.3.1.    Se va asigura minim 1 (un) loc de parcare pentru fiecare apartament;

5.3.2.    Fata de prevederile articolului 5.3.1.este necesara, pentru vizitatori, suplimentarea cu minim 20% a totalului locurilor de parcare/garare stabilite.

Art. 6. Construcții cu funcțiuni de invatamant (scoli postliceale, universități, cămine studentesti), financiar bancare, birouri, hoteluri (indiferent de categoria de confort), de alimentație publica:

6.1. Pentru toate categoriile de construcții menționate se va asigura minim 1 (un) loc de parcare pentru fiecare 60mp ai suprafeței utile aferente destinației respective, cu excepția construcțiilor destinate comerțului si alimentației publice, pentru care se va asigura minim 1 (un) loc pentru fiecare 20mp ai suprafeței construite desfășurate;

6.2.    Fata de prevederile articolului 6.1 se va asigura suplimentarea cu minim 20% a totalului locurilor de parcare/garare stabilite, pentru salariati/vizitatori/aprovizionare;

6.3.    Din totalul locurilor de parcare realizate se vor prevedea garaje în procent de 75% din care maxim 25% la sol, atunci când condițiile de amplasament permit acest lucru;

Art. 7. Construcții cu funcțiuni comerciale, amenajari pentru agrement, sportive:

7.1. Pentru toate categoriile de construcții menționate se va asigura minim 1 (un) loc de parcare pentru fiecare 20mp ai suprafeței desfășurate construite;

7.2.    Fata de prevederile articolului 6.1 se va asigura suplimentarea cu minim 10% a totalului locurilor de parcare/garare stabilite, pentru salariati/ /aprovizionare;

7.3.    Din totalul locurilor de parcare realizate se vor prevedea garaje în procent de 75% din care maxim 25% la sol, atunci când condițiile de amplasament permit acest lucru;

7.4.    Pentru aceste construcții totalul locurilor de parcare calculate conform art. 7.1. si 7.2., accesele rutiere se vor realiza numai pe artere de circulație de categoria a IIl-a. Aceste unitati vor asigura în interiorul parcelei spații pentru circulația pietonala in condiții de siguranța si confort, spatii pentru circulația rutiera, platforme pentru parcarea autovehiculelor de mare tonaj pentru aprovizionare/autocare, spatii plantate.

Art. 8. Construcții cu funcțiuni industriale (producție si depozitare), service-auto/showroom, de sanatate:

8.1.    Pentru toate categoriile de construcții menționate se va asigura minim 1 (un) loc de parcare pentru fiecare 100mp ai suprafeței desfășurate construite;

8.2.    Fata de prevederile articolului 8.1 se va asigura suplimentarea cu minim 30% a totalului locurilor de parcare/garare stabilite, pentru salariati/vizitatori/aprovizionare;

8.3.    Din totalul locurilor de parcare realizate se vor prevedea garaje în procent de 60% din care maxim 40% la sol, atunci când condițiile de amplasament permit acest lucru;

8.4. Pentru construcțiile industriale, service-auto/showroom, totalul locurilor de parcare (calculate conform art.

8.1.    si 8.2.) accesele rutiere se vor realiza numai pe artere de circulație de categoria a lll-a. Aceste unitati vor asigura în interiorul parcelei spații pentru circulația pietonala in condiții de siguranța si confort, spatii pentru circulația rutiera, platforme pentru parcarea autovehiculelor de mare tonaj pentru aprovizionare, spatii plantate.

Art. 9. Construcții cu funcțiuni de servicii publice (spalatorjuauto, vulcanizări, statii distribuție carburanți):


9.1.    Pentru toate categoriile de construcții menționate se va* fiecare 30mp ai suprafeței desfășurate construite;

9.2.    Fata de prevederile articolului 9.1 se va asigura supjir parcare/garare stabilite, pentru salariati/vizitatori/aprovizionare*

9.3. Pentru construcțiile cu funcțiunea de servicii publice (spălătorii auto, vulcanizări accesele rutiere se vor realiza numai pe artere de circulație de categoria a lll-a.

Capitolul III. Dispoziții finale

Art. 10. Asigurarea numărului minim de locuri de parcare, rezultat din calcul, este obligatoriu pentru obținerea avizelor sau acordurilor necesare eliberării autorizației de construire.

Art. 11. Se exceptează de la aplicarea prevederilor anterioare construcțiile amplasate pe terenuri care nu dispun de acces carosabil si care sunt supuse restricțiilor impuse de regulamentele speciale de urbanism.

Art. 12. Nerealizarea numărului minim de locuri de parcare prevăzut in Norme, pentru construcțiile noi, propuse a se realiza in afara teritoriului de referința al zonei centrale a orașului, delimitat de traseul Inelului principal de circulație (Bulevardul Nicolae Titulescu, Bulevardul lancu de Hunedoara, Șoseaua Ștefan cel Mare, Șoseaua Mihai Bravu, Calea Vacarestilor, Șoseaua Olteniței, Șoseaua Viilor, Strada Progresului, Bulevardul Geniului, Șoseaua Grozăvești, Șoseaua Orhideelor, Bulevardul Nicolae Titulescu), obliga solicitantul la plata unei taxe de 10.000 EURO pentru fiecare loc nerealizat in parcela proprie, in vederea constituirii unui fond pentru construirea de parcaje publice, subterane sau supraterane pe teritoriul Municipiului București. In aceste condiții, Autorizația de Construire nu va fi eliberata, fara plata taxei de exceptare de la norma corespunzătoare numărului de locuri de parcare nerealizate, specificate in avizele Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si al Comisiei Tehnice de Circulație ale PMB. Prevederea se aplica numai pentru max.20% din norma de locuri calculata.

Art. 13. Modul de constituire al fondului pentru construirea de parcaje in construcții amenajate si procedura de plata a taxei se vor reglementa prin dispoziția Primarului General al Municipiului București.

Art. 14. Se interzice rezervarea locurilor de parcare din proprietatea publica a municipiului București ca "parcaje de reședința" sau orice alta servitute de uz privat, precum si obstructionarea accesului liber la parcare cu obiecte sau instalații fixe sau mobile.

Art. 15. Se interzice amplasarea de garaje individuale pe terenurile proprietate publica a municipiului București.

Art. 16. Se interzice desfasurarea activitatilor de publicitate comerciala prin deplasarea sau staționarea vehiculelor purtătoare de panouri publicitare pe caile rutiere sau in parcajele publice ale municipiului București.

Art. 17. Nerespectarea prevederilor prezentelor Norme constituie contravenție și se sancționează conform art. 26 din Legea 50/91 cu modificările si completările ulterioare.

B. Norme de asigurare a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație situate pe teritoriul Municipiului București, pe categorii si funcțiuni

Capitolul I. PRINCIPII GENERALE

Art. 1. Prevederile prezentelor Norme privind asigurarea lățimii profilelor transversale ale arterelor de circulație din rețeaua stradala a orașului se vor aplica la elaborarea proiectelor pentru realizarea tuturor obiectivelor și amenajărilor pe teritoriul Municipiului București.

Art. 2. Sunt prevăzute reglementari pentru incadrarea arterelor de circulație pe categorii funcționale conform Planului Urbanistic General (PUG) si Regulamentului Local de Urbanism (RLU) ale Municipiului București, aprobate prin HCGMB nr. 269/2000.


sarsă se întreprindă acțiuni rjîmde artere de circulație,


Art. 3. Pentru ameliorarea calității mediului la scara întregului orâș -este-n concertate, care să vizeze stabilirea unor profile transversale pentru corespunzător tuturor cerințelor: de locuire, de transport auto, de'ciri

Capitolul II. NORME PENTRU DIMENSIONAREA ARTERELOR DE CIRCULAȚIE

Art. 4. Normele se diferențiază în funcție de categoriile arterelor de circulație si de funcțiile acestora in sistemul major de circulație al orașului, stabilite prin Regulamentul Local de Urbanism (RLU) și Planul Urbanistic General (PUG) ale Municipiului București.

Art. 5. Prospectele arterelor de circulație pe categorii si funcțiuni urbane vor fi dimensionate astfel:

5.1.    Artere de circulație de categoria I:

5.1.1.    Artera de circulație de categoria l-a, al cărei prospect va avea minim 44,00m lățime, fara zona de tramvai, compus dintr-un carosabil de 28,00m (patru benzi de circulație pe sens) si trotuare de minim 6,00m, separate de carosabilul arterei prin zone verzi de aliniament de minim 2,00m;

5.1.2.    Artera de circulație de categoria l-a, al cărei prospect va avea minim 47,00m lățime, compus dintr-un carosabil de 31,00m (trei benzi de circulație pe sens si zona proprie de tramvai, in axul arterei, de 10,00m) si trotuare de minim 6,00m, separate de carosabilul arterei prin zone verzi de aliniament de minim 2,00m;

5.1.3.    Artera de circulație de categoria l-a, al cărei prospect va avea minim 35,00m lățime, fara zona de tramvai, compus dintr-un carosabil de 21,00m (trei benzi de circulație pe sens) si trotuare de minim 5,00m, separate de carosabilul arterei prin zone verzi de aliniament de minim 2,00m;

5.1.4.    Artera de circulație de categoria l-a, al cărei prospect va avea minim 38,00m lățime, compus dintr-un carosabil de 24,00m (doua benzi de circulație pe sens si zona proprie de tramvai, in axul arterei, de 10,00m lățime) si trotuare de minim 5,00m, separate de carosabilul arterei prin zone verzi de aliniament de minim 2,00m;

5.1.5.    In cazul in care artera de circulație de categoria l-a nu include zona proprie de tramvai in axul arterei, spațiul median de 10,00m lățime va fi pastrat ca rezerva pentru viitoarele dezvoltări necesare.

5.2.    Artere de circulație de categoria a ll-a:

Artera de circulație de categoria a ll-a, al cărei prospect va avea minim 24,00m lățime, cu/sau fara linii de tramvai in axul arterei, compus dintr-un carosabil de 14,00m (doua benzi de circulație pe sens) si trotuare de minim 3,00m, separate de carosabilul arterei prin zone verzi de minim 2,00m. Arterele de circulație din aceasta categorie nu vor avea zona proprie pentru liniile de tramvai.

5.3.    Artere de circulație de deservire locala de categoria a lll-a:

Artera de circulație de categoria a lll-a al cărei prospect va avea minim 12,00m-13,00m lățime, compus dintr-un carosabil de 7,00m (o banda de circulație pe sens) si trotuare de minim 1,50m, separate de carosabilul arterei prin zone verzi de aliniament de 1,00-1,50m;

4.4.    Artere de circulație de deservire locala de categoria a IV-a:

4.4.1.    Artera de circulație de categoria a IV-a (cu funcționare in rețeaua stradala din zona, in sistem “sens unic” sau de acces la loturi), cu prospect de minim 8,00m lățime, compus dintr-un carosabil de 5,00m (o banda de circulație, cu posibilitatea de depășire) si trotuare de min. 1,50m, avand lungimea maxima de 200m;

4.4.2.    Artera de circulație de categoria a IV-a (cu funcțiunea de acces la ioturi si cu traseu înfundat), cu prospect de minim 5,50m-6,00m lățime, compus dintr-un carosabil de 3,50m-4,00m (o banda de circulație) si trotuare de minim 1,00m;

4.4.3.    Artera de circulație cu traseu infundat nu va avea o lungime mai mare de 50,00m si va fi prevăzută la căpătui infundat cu bucla pentru întoarcerea autovehiculelor, cu raza de minim 6,00m.


Capitolul III. Dispoziții finale

Art. 5. Pe arterele de circulație de categoriile I si II avand fronturi 20,00m, se vor asigura artere locale de minim 6,00m lățime, aliniament si pietonale de minim 3,00m.

PROFILE STATUTE PENTRU DIVERSE CA VIGORII    anexa bi

DE ARTERE DE CIRCULAȚIE ARTERE DE CIRCULAȚIE DE CATEGORIA I
ARTERE DE CIRCULAȚIE DE DESERVIRE LOCALA DE CATEGORIA IV