Hotărârea nr. 64/2006

HOTARAREnr. 64 din 2006-04-06 HOTARIRE 64 din 06/04/2006 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL AGENTIEI DE REGLEMENTARE A NIVELELOR DE SERVICII APA-CANAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (ARBAC) PE ANUL 2006
HOTARIRE nr. 64 din 6/04/2006
HOTARIRE 64 din 06/04/2006

HOTARIRE     64 din 06/04/2006

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL AGENTIEI DE REGLEMENTARE A NIVELELOR DE SERVICII APA-CANAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (ARBAC) PE ANUL 2006

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Agentiei de Reglementare a nivelelor de servicii Apa-Canal a municipiului Bucuresti (ARBAC) pe anul 2006

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali si Raportul Agentiei de Reglementare a nivelelor de servicii Apa-Canal a municipiului Bucuresti (ARBAC);

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38(2) lit. „d” si ”i” si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Agentiei de Reglementare a nivelelor de servicii Apa-Canal a municipiului Bucuresti (ARBAC) pe anul 2006, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Agentia de Reglementare a nivelelor de servicii Apa-Canal a municipiului Bucuresti (ARBAC) si directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.04.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.04.2006

Nr. 64

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

Municipiul București

ARBAC

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5

Tel/Fax: 311.21.18; 311.20.63

Autorizație HCGMB nr. 153/23.08.2001. C.I.F. 14618886 B.R.D. - S.M.B. Cont lei R065BRDE410SV19718614100


Anexa la HCGMB privind aprobarea bugetului ARBAC pe anul 2006

r...    .....


nr.


Proiect

BUGET ARBAC 2006

Nr.

Rd.

Cod

clasificatie

economica

DENUMIRE INDICATORI

Prevederi

Anul 2005 (lei)

A

B

C

D

TOTAL VENITURI

A.    Venituri curente

Cota din valoarea facturii serviciilor ANB, conform Contractului de Concesiune si

HCGMB nr. 271/1999, 15/2000, 153/2001 si 218/2004

(1 EURO = 3,6591 lei)

B.    Sold reportat BUGET ARBAC 2005

1 618 976

1 268 976

350 000

TOTAL CHELTUIELI

1 613 976

01

A. CHELTUIELI CURENTE 2006

1 553 976

02

CHELTUIELI PERSONAL

783 976

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

770 000

24

Cheltuieli pentru intretinere si gospodărire

35 000

25

** Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional

650 000

26

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament

15 000

27

Reparații curente

15 000

28

Reparații capitale

0

29

Cârti si Publicații

30 000

30

Alte cheltuieli

25 000

69

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

60 000

70

Cheltuieli de capital

60 000

74

Investiții ale instituțiilor publice si activitatilor autofinantate

60 000

89

D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

5 000

90

Rezerve, Excedent/Deficit

5 000

91

Rezerve

0

92

Excedent

5 000

93

Deficit

0

*Din care 115.600 Euro/an - pentru contractele cu cei trei membri 218/2004


DIRECTOR GENERAL Adrian CRI5