Hotărârea nr. 63/2006

HOTARAREnr. 63 din 2006-04-06 HOTARIRE 63 din 06/04/2006 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRU AL ASOCIATIEI MUNICIPIILOR DIN ROMANIA
HOT. 63 06/04/2006
HOTARIRE 63 din 06/04/2006

HOTARIRE     63 din 06/04/2006

PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRU AL ASOCIATIEI MUNICIPIILOR DIN ROMANIA

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind participarea Municipiului Bucuresti ca membru al

Asociatiei Municipiilor din Romania

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Relatii Internationale;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38(1) si (2) lit.”y” si art.46(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 - Se aproba participarea Municipiului Bucuresti ca membru al Asociatiei Municipiilor din Romania, potrivit statutului acestei organizatii.

            Art.2 – Plata cotizatiei de membru se suporta anual din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti dupa aprobarea acestuia.

Cuantumul acestei cotizatii este de 0,10 RON/cetatean.

Art.3 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

           

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.04.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.04.2006

Nr. 63