Hotărârea nr. 61/2006

HOTARAREnr. 61 din 2006-04-06 HOTARIRE 61 din 06/04/2006 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII INDICATORILOR STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI DIN STR. C. A. ROSETTI NR. 25, SECTOR 1
HOT. 61 06/04/2006
HOTARIRE 61 din 06/04/2006

HOTARIRE     61 din 06/04/2006

PRIVIND APROBAREA MODIFICARII INDICATORILOR STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI DIN STR. C. A. ROSETTI NR. 25, SECTOR 1

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea modificarii indicatorilor studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului din Strada C.A.Rosetti nr.25, sector 1

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Investitii;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu Ordonanta Guvernului Romaniei nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata;

            In temeiul prevederilor art.38(1) si (2) lit.”m” si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 - Se aproba modificarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate pentru lucrarile de consolidare la imobilul din Strada C.A.Rosetti nr.25, sector 1, dupa cum urmeaza:

 

INDICATOR

U.M

VALORI MODIFICATE INCLUSIV T.V.A

in preturi noiembrie 2002

Valoarea totala a investitiei – consolidarii

din care constructii montaj

Mii lei

 

Mii lei

4.626 RON

 

4.013 RON

           

Art.2 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

           

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.04.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.04.2006

Nr. 61