Hotărârea nr. 60/2006

HOTARAREnr. 60 din 2006-04-06 HOTARIRE 60 din 06/04/2006 PRIVIND ACORDAREA SPORULUI PENTRU CONDITII VATAMATOARE SI A CONSCEDIULUI DE ODIHNA SUPLIMENTAR PERSONALULUI DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARIRE nr. 60 din 6/04/2006
HOTARIRE 60 din 06/04/2006

HOTARIRE     60 din 06/04/2006

PRIVIND ACORDAREA SPORULUI PENTRU CONDITII VATAMATOARE SI A CONSCEDIULUI DE ODIHNA SUPLIMENTAR PERSONALULUI DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind acordarea sporului pentru conditii vatamatoare si a concediului de odihna suplimentar  personalului  Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane privind acordarea sporului pentru conditii vatamatoare si a concediului de odihna suplimentar personalului  Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit.”c” din Hotararea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare; ale art. 18 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 250/1992, republicata, privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica;

In aplicarea prevederilor art.14 din Ordonanta Guvernului  nr.3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2006 personalului bugetar, precum si ale art.16 din Ordonanta Guvernului  nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici;

Tinand seama de prevederile H.G. nr.261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite si avizul nr. 4047/R/06.02.2006 al Inspectoratului Teritorial de Munca al Municipiului Bucuresti din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, de buletinul de determinare prin expertiza nr. 38/10.11.2005 eliberat de Directia de Sanatate Publica Bucuresti din cadrul Ministerului Sanatatii, precum si de buletinul de masuratori nr.33 din 13.09.2005 eliberat de Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei – Directia Teritoriala Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 38 (1) si (2) lit. „i” si art. 46(1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE :

 

Art. 1  -  Se aproba acordarea unui spor de 10% din salariul de baza pentru conditii vatamatoare pentru personalul Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Sporul pentru conditii vatamatoare va fi acordat corespunzator timpului efectiv  lucrat in locurile de munca mentionate la art. 1.

Art.3 - Personalul prevazut  la art.1 va beneficia in fiecare an calendaristic de 3 zile de concediu de  odihna suplimentar.

Art.4 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si Directia Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.04.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.04.2006

Nr. 60

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

Anexa la H.C.G.M.B. nr    l€)6'C>ț' 6 (


DIRECȚIA GENERALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICPIULUI BUCUREȘTI


Personalul care isi desfasoara activitatea in compartimentele din sediile din bd. Bibescu Vodă nr. 1 si din str. Dimitrie Cantemir nr. 1, sector 3, București:


Nr.

crt.

Compartimentul

1.

CONDUCEREA INSTITUȚIEI: Director general Directori

Contabil sef

2.

SERVICIUL FINANCIAR -CONTABILITATE

3.

SERVICIUL MANAGEMENT -RESURSE UMANE

4.

COMPARTIMENTUL DE PROTECȚIA SI MEDICINA MUNCII

5.

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

6.

BIROUL JURIDIC, CONTENCIOS SI LEGISLAȚIE

7.

SERVICIUL

ADMINISTRATIV -3