Hotărârea nr. 6/2006

HOTARAREnr. 6 din 2006-01-06 HOTARIRE 6 din 06/01/2006 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN STR. SF. VINERI/ BDUL MIRCEA VODA, SECTOR 3, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 IN VEDEREA REALIZARII UNUI PARCAJ PUBLIC SUPRAETAJAT
HOTARARE nr. 6 din 6/01/2006
HOTARIRE 6 din 06/01/2006

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind transmiterea unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, situat in Str.Sf.Vineri/Bdul.Mircea Voda, sector 3, in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 in vederea realizarii unui parcaj public supraetajat

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.38(2) lit. ”f”, art.46(2) si art.95(2) lit.”f” si lit.”q” si (3) din Legea nr.215 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba transmiterea terenului situat in Bucuresti, Str.Sf.Vineri/Bdul.Mircea Voda, sector 3, in suprafata de 2260 mp, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 in scopul realizarii unui parcaj public supraetajat.

Art.2 - Terenul se identifica potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 - Se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 3 sa hotarasca cu privire la asocierea sau cooperarea in scopul realizarii unor investitii pe terenul prevazut la art.1.

Art.4 - In situatia in care in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei nu s-au inceput lucrarile de investitii sau terenurile nu sunt folosite conform destinatiei pentru care au fost transmise in administrare, prezenta hotarare se revoca de drept.

Art.5 - Primarul General al Municipiului Bucuresti si Primarul Sectorului 3 prin directiile de specialitate precum si Consiliul Local al sectorului 3 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.01.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.01.2006

Nr. 6