Hotărârea nr. 59/2006

HOTARAREnr. 59 din 2006-04-06 HOTARIRE 59 din 06/04/2006 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI DE COMEDIE ABROGA H.C.G.M.B. NR. 180/1999
HOTARIRE nr. 59 din 6/04/2006
HOTARIRE 59 din 06/04/2006

HOTARIRE     59 din 06/04/2006

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI DE COMEDIE

ABROGA H.C.G.M.B.NR. 180/1999

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea organigramei, numarului de posturi, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Teatrului de  Comedie

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane prin care se propune aprobarea organigramei, numarului de posturi, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Teatrului de Comedie, institutie publica de cultura cu personalitate juridica din subordinea C.G.M.B;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38 (1) si (2) lit.”e” si 46(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 - Se aproba organigrama, numarul total de 117 posturi, statul de functii si Regulamentul de organizare si functionare ale Teatrului de  Comedie, conform anexelor 1, 2 si 3.

Art.2 – Anexele 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 – La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea C.G.M.B. nr.180/1999.

Art.4 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si Teatrul de Comedie vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.04.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.04.2006

Nr. 59

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 O

JS

&

>

z

O


TEATRUL DE COMEDIE
ț.


>

s

X

M


ffi

n

o

2

ca


ANEXA 2 la HCGMB nr


zvo-g


STAT DE FUNCȚII AL TEATRULUI DE COMEDIEA. FUNCȚII DE EXECUȚIE

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

NIVEL DE STUDII

GRAD/TREAPTA

PROFESIONALA

NR.

POSTURI

ANEXA O.G. 3/2006 IN BAZA CARORA SE STABILESC SALARIILE DE BAZA (a;b)

1

Consultant artistic

s

IA

1

IV/2

2-4

Consultant artistic

s

I

3

IV/2

5-6

Pictor scenograf

s

I

2

IV/2

7

Regizor artistic

s

III

1

IV/2

8-21

Actor

s

I

14

IV/2

22-30

Actor

s

II

9

IV/2

j 31-33

Actor

s

III

3

IV/2

34-35

Actor

s

IV

2

IV/2

36

Actor

s

V

1

IV/2

37

Actor

s

Debutant /V

1

IV/2

38

Secretar literar

s

I

1

IV/2

39

Secretar literar

s

II

1

IV/2

40

Secretar literar

s

IV

1

IV/2

41

Referent

SSD

II

1

IV/2

42-43

Maestru lumini sunet

I

2

IV/2

44

Sufleor teatru

I

1

IV/2

45

Sufleor teatru

III

1

IV/2

46

Machior/ peruchier

I

1

IV/2

47

Machior/ peruchier

III

1

IV/2

48

Regizor scena(culise)

M

I

1

IV/2

49-51

Regizor scena (culise)

I

3

IV/2

52-53

Supraveghetor sala

M,G

I

2

IV/2


54-56

Garderobier

M,G

I

3

IV/2

57-67

Muncitor calificat

I

11

IV/2

68-74

Muncitor calificat

II

7

IV/2

75-79

Muncitor calificat

III

5

IV/2

80-82

Muncitor calificat

IV

3

IV/2

83-84

Muncitor calificat

VI

2

IV/2

85-86

Maistru

I

2

V/2

87-88

Economist

S

Specialist IA

2

V/l

89

Economist

S

I

1

V/l

90

Consilier juridic

S

IA

1

V/l

91

Consilier juridic

S

I

1

V/l

92

Inginer

S

I

1

V/l

93

Contabil

M

IA

1

V/l

94

Contabil

M

11

1

V/l

95

Merceolog

M

IA

1

V/l

96-97

Referent

M

IA

2

V/l

Lsss=:==^>^.

98-102

Referent

M

I

5

V/l

V z * /%

8w\';

103

Referent

M

II

1

V/l

\    104

Administrator

M

I

1

V/2

\    105

Muncitor calificat

I

1

V/2

< -.J z

zț --^rK\ i <

106

Muncitor calificat

II

1

V/2

.,-5 \ \

/ 107

Secretar dactilograf

M,G

I

1

V/2

'""A

s *A y

108

Îngrijitor

I

1

V/2

109

îngrijitor

II

1

V/2

110

Casier

M

I

1

V/2

111

Casier

M,G

11

1

V/2

$

112

Sef formație paza pompieri

1

V/2

113-117

Pompier

I

5

V/2

TOTAL

117

B. FUNCȚII DE CONDUCERE

NR.

GRT

FUNCȚIA DE CONDUCERE

INDEMNIZAȚIA MAXIMA DE CONDUCERE (procent din salariu de baza )

NR.

POSTURI

ANEXA LA OG 3/2006 IN BAZA CAREIA SE STABILEȘTE INDEMNIZAȚIA DE CONDUCERE (a;b)

I.

DIRECTOR

50%

1

VI/1

2.

DIRECTOR ADJUNCT

40%

1

VI/1

3.

CONTABIL SEF

40%

1

VI/1

4.

SEF BIROU

25%

1

VI/1

5-6

SEF SECȚIE

30%

2

VI/1

7-8

SEF FORMAȚIE MUNCITORI

15%

2

VI/1

TOTAL

8Nivelul salariilor de bază și al indemnizației de conducere pentru fiecare funcție este cel stabilit pe baza OG 3/2006, a metodologiei de aplicare a.criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale, precum și pe baza Hotărârilor privind ,/ Creșterile salariale și se modifică conform actelor normative apărute ulterior datei aprobării statului de funcții.

Salariile de merit se stabilesc o dată pe an prin dispoziția conducerii, conform art. 10 alineatele 1, 2, 3, 4, 5 din OG nr. 3/2006.

Pentru conducătorul instituției, acordarea salariului de merit si a celorlalte drepturi de natura salariata se aproba de primarul general.

Denumirea funcțiilor de muncitori calificați este cea care corespunde muncii efectiv prestate, potrivit indicatorului tarifar de calificare (ex.: muncitor întreținere, conducător auto, zidar, zugrav, electrician, mecanic auto, etc.), structura acestor funcții urmând a fi stabilită de către Teatrul de Comedie.

Nivelul salariilor de bază corespunzător funcțiilor, gradelor și treptelor profesionale prevăzute în prezentul stat de funcții precum și al celorlalte drepturi salariale aferente se va încadra în sumele alocate prin bugetul instituției la “Titlul I - Cheltuieli de personal”, subdiviziunea “cheltuieli cu salariile”.

Repartizarea funcțiilor pe structura compartimentelor conform organigramei și numărului de posturi aprobat, reprezentând normele de constituire aprobate (birou - minim 3 posturi, din care 1 post de conducere; serviciu - minim 6 posturi, din care 1 post de conducere) se va face prin dispoziția primarului general.

în cazul în care organigrama (structura organizatorică) și numărul de personal aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nu se modifică, statul de funcții se va aproba anual, prin dispoziția primarului general.

Transformările de posturi vacante vor fi aprobate de primarul general.

ANEXA 31aHCGMBnr

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL TEATRULUI DE COMEDIE BUCUREȘTI

Preambul:

Regulamentul de organizare si funcționare Stabilește: obiectul, domeniul si atribuțiile Teatrului de Comedie, structura organizatorica, numărul de personal si organizarea instituției.

Dispozițiile concrete si detaliate de organizare si funcționare a compartimentelor sunt prevăzute in Regulamentul Intern (redactat in conformitate cu articole din Codul muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003) si fisele de post.

Capitolul I Dispoziții generale

Art.l. Teatrul de Comedie este instituție publica de cultura, instituție profesionista de spectacole cu personalitate juridica si funcționează in subordinea Consiliului General al Municipiului București (denumit in continuare C.G.M.B.)

Art.2. Teatrul de Comedie , infiintat prin Dispoziția Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romania, nr. 128/7.X.1960, aflat în subordinea Consiliului General al Municipiului București în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 442/22.06.1994 republicată în 1997, cu sediul central in București, sector 3, str. Sf. Dumitru nr.2, cod IBAN RO05 TREZ7035010xxx000123 deschis la Trezoreria Sectorului 3, cod fiscal nr. 4221152, are pe teritoriul Capitalei doua puncte de lucru:

un sediu central format din doua săli de spectacole si un corp administrativ, situat in str. Sf. Dumitru nr.2;

cinci sedii auxiliare: o sala de repetiții, atelier mecanic, magazie costume, atelier tamplarie, atelier pictura.

Art.3. Teatrul de Comedie este o instituție de cultura cu finanțare de la bugetul local si venituri proprii pe care le realizează din: incasarile provenite din vanzarea biletelor de intrare la spectacol si a caietelor program; din sponsorizări de la persoane fizice si juridice; din închirierea de spatii, din asocieri - organizate conform normelor legale in vigoare

Art.4. Activitatea instituției este coordonata metodologic de către Direcția Cultura si de direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primăriei Municipiului București (P.M.B).

De asemenea, instituția este coordonata metodologic si de către Ministerul Culturii si Cultelor avand obligația de a aplica normele si normativele elaborate in domeniul culturii de către acesta, precum si de a asigura aplicarea strategiei (in domeniul respectiv), pentru afirmarea creativitatii in toate formele sale, pentru protejarea si promovarea.4r-ad+tiiJor si identității culturale pe principiul culturii, al artei si al libertății de creație.

Capitolul II Obiectul de activitate

Art.5. Obiectul de activitate al instituției este prezentarea de spectacole de teatru din dramaturgia naționala si universala, spectacole muzical coregrafice, cu scopul promovării actului de cultura, educației publicului spectator, si organizarea de activitati culturale publice: conferințe, expoziții, lansari de carte, activitati comerciale cu scop publicitar si cultural.

Spectacolele sunt prezentate, pe baza unui repertoriu, pe stagiune.

Instituțiile profesionale pot realiza si alte forme de spectacole precum: recitaluri, montaje literar artistice, spectacole de poezie si muzica, critici de arta literara, dramaturgie, in cadrul unor concursuri si festivaluri sau spectacole înregistrate pentru radiodifuziune si televiziune.

Capitolul III Structura organizatorica

Art.6. Structura organizatorica a instituției cuprinde:

A.    Conducerea instituției formata din:

(1)    Conducerea executiva o 1 director

o 1 director adjunct o 1 contabil sef

(2)    Organele de conducere consultative

o Consiliul de Administrație o Consiliul Artistic

B.    Aparatul de specialitate ( realizează obiectul de activitate al instituției, respectiv activitatea de baza), format din :

compartimentul artistic;

-    compartimentul secretariat literar-organizare spectacole;

secția scena;

C.    Aparatul funcțional format din următoarele:

Biroul Resurse Umane - Salarizare;

Compartiment Protecția muncii Compartiment juridic

Secția Producție;

Formație PSI;

Compartiment Administrativ;

Compartiment Financiar - Contabil.

Coordonarea , precum si relațiile dintre secțiile, birourile si compartimentele de la punctele B si C , se stabilește prin organigrama.

Art.7. (1) Numărul de personal si structura organizatorica se stabilesc de către instituție cu consultarea direcțiilor de specialitate din aparatul P.M.B.

(2) Organigrama se aproba sau poate fi actualizata cu aprobarea C.G.M.B.

A.    In activitatea de specialitate :

-    stabilește repertoriul propriu, respectiv un portofoliu de piese, pe baza unor proiecte culturale imediate si de perspectiva, pe principiul libertății de creație a unor criterii specifice de valoare si selecție, urmărind introducerea in circuitul municipal a operelor si prestațiilor artistice valoroase autohtone si străine ;

-    asigura pregătirea pana la premiera a spectacolelor incluse in repertoriul propriu, respectiv regia artistica si regia tehnica, decoruri, costume etc.

-    prezintă publicului spectator spectacolele din repertoriul propriu;

-    aduce la cunoștința publicului, spectacolele ce urmeaza a fi prezentate prin diverse metode de popularizare: afisaj, reclama, inclusiv mass-media, difuzare programe, vinzarea biletelor de spectacole prin casieriile proprii sau prin difuzori in instituții, scoli, institute, agenti economici etc.

-    asigura elementele de decor, costume, peruci etc. fie prin mijloace proprii, fie prin achiziționarea din afara instituției;

-    asigura activitatile specifice in sala de spectacol: difuzare programe, indrumare spectatori pentru ocuparea locurilor, pastrarea in timpul spectacolului a hainelor publicului spectator in spatii special amenajate, ambianta adecvata in holuri etc;

-    intretine relații de colaborare cu alte instituții de cultura in vederea organizării unor manifestări comune, expoziții, schimburi de experiența;

-    desfasoara si alte activitati in domeniul cultural, in funcție de priorități.

B.    In activitatea funcționala :

-    asigura, in conformitate cu prevederile legii, pastrarea, integritatea, protejarea si valorificarea patrimoniului public incredintat si utilizarea eficienta a acestuia;

-    întocmește propuneri pentru bugetul anual de venituri si cheltuieli, iar, după aprobarea acestuia de către C.G.M.B., asigura execuția acestuia prin folosirea eficienta a fondurilor alocate sau a celor provenite din venituri extrabugetare, după caz;

-    face propuneri pentru lucrări de investiții, dotări specifice, reparații capitale si curente pe care le include in bugetul de venituri si cheltuieli; asigura condițiile necesare pentru realizarea lor la termenele stabilite sau executarea lucrărilor si realizarea achizițiilor respective pentru diversele dotări in vederea modernizării activitatii in raport cu obiectivele artistice si de perspectiva pe care instituția si le propune;

-    intocmeste bilanțul contabil pe care il prezintă departamentului de specialitate din cadrul P.M.B., subvenția ramasa neconsumata la finele anului varsandu-se la buget, după caz;

-    asigura, potrivit prevederilor legale, administrarea si gospodărirea imobilelor din dotare pentru desfasurarea activitatii de baza;

-    după caz, poate incheia contracte de închiriere pentru spatiile deținute, cu aprobarea Direcției Cultura in vederea obținerii de venituri suplimentare, precum si contracte de asociere pentru activitati care prezintă interes comun, in legătură cu scopul cultural, artistic, științific al instituției, cu respectarea prevederilor legale in domeniu; actele adiționale la contractele încheiate se supun spre avizare Direcției Cultură;

-    raportează compartimentelor de specialitate ale P.M.B. date operative, indicatori specifici de activitate, rapoarte periodice si prezintă spre aprobare sau avizare diverse documente si documentații potrivit reglementarilor legale;

-    desfasoara si alte activitati, in funcție de cerințele organelor coordonatoare, P.M.B.,

C.G.M.B. si Ministerul Culturii si Cultelor, in conformitate cu prevederile unor acte normative in vigoare sau aparute ulterior.

Capitolul V

Atribuțiile si competentele conducerii executive si ale organelor de conducere consultative ale instituției

A.(l) Conducerea executiva

Art. 9. Conducerea executiva in componenta careia se includ funcțiile stabilite potrivit art. 6 lit. A(l) are obligația de a aduce la îndeplinire toate atribuțiile instituției prevăzute la art. 8 cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare.

A.(2) Organele de conducere consultative

Consiliul de Administrație

Art. 10. Consiliul de Administrație este un organ de conducere consultativ, numit prin decizia directorului instituției, avand in componenta 5 membri:

-    membrii conducerii executive

-    consilierul juridic

-    reprezentant al P.M.B. din cadrul direcției de specialitate ( Direcția Cultura)

-    in funcție de ordinea de zi, vor fi invitați la dezbateri specialiști din cadrul instituției.

Principalele atribuții ale Consiliului de Administrație sunt:

-    dezbate problemele privitoare la conducerea tuturor sectoarelor instituției care aduc la îndeplinire proiectele culturale si activitatile artistice prevăzute in repertoriu;

-    dezbate execuția bugetului de venituri si cheltuieli in raport cu prioritățile de moment si cele de perspectiva ale actului cultural sau științific;

-    dezbate problematica legala de derulare a unor investiții, necesitatea unor dotări specifice si aprovizionarea cu materiale necesare desfășurării spectacolelor etc.

-    dezbate problemele organizatorice din activitatea curenta;

-    propune structura organizatorica si structura funcțiilor utilizate de instituție ( statul de funcții), alte probleme legate de activitatea de resurse umane;

-    aproba acordarea sporului pentru condiții grele de munca, potrivit prevederilor legale in vigoare;

-    dezbate alte probleme ce se impun a fi rezolvate in realizarea obiectului de activitate al instituției;

-    stabilește costul biletelor și tarifelor practicate de instituție, în urma analizei prețului pieței, ținând cont în același timp de misiunea de educare culturală și de accesul cât mai larg la actul artistic pentru toate categoriile sociale;

Dezbaterile Consiliului de Administrație se concretizează in concluzii sau propuneri care se adopta cu respectarea legislației in vigoare.

Acestea nu au caracter obligatoriu pentru conducerea executiva a instituției.

Consiliul de Administrație este obligat sa invite reprezentanții sindicatului sau reprezentantul oamenilor muncii din instituție sa participe la ședințele sale, in care se dezbat probleme din sfera de interes a sindicatului, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Participarea se face cu statut de observator cu drept de opinie, dar fara drept de vot.

Consiliul de Administrație se întrunește trimestrial sau ori de cite ori este nevoie, la propunerea directorului. Membrii consiliului de administrație se convoacă de către directorul instituției prin intermediul secretarei cu minim 24 ore inainte de data desfășurării ședinței. Dezbaterile, concluziile si propunerile Consiliului de Administrație se consemnează intr-un proces verbal, intocmit de secretarul ședinței, intr-un registru special.

Consiliul Artistic

Art.ll. Componenta Consiliului Artistic se Stabilește prin decizia directorului.

Art.12. Consiliul Artistic este un organ de conducere consultativ avand in componenta 5-11 membri:

-    directorul

-    secretarii literari

-    reprezentanți ai personalului de specialitate din instituție - scenografi, regizori artistici,

actori;

-    reprezentanți ai P.M.B. din cadrul direcției de specialitate, după caz;

-    alte personalități artistice din instituție si din afara instituției, inclusiv din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, după caz.

Principalele atribuții ale Consiliului Artistic sunt:

-    dezbaterea proiectelor culturale, activitatile artistice ( științifice ) din domeniul de activitate specific ce se desfasoara in instituție, inclusiv cele dispuse de către P.M.B., după caz dezbate repertoriul propriu al teatrului pentru fiecare stagiune;

-    dezbaterea, la nevoie, a unor aspecte legate de regia artistica si tehnica a unor spectacole de

teatru;

-    dezbaterea problemelor legate de stimularea si exprimarea valorii spiritualității naționale, promovarea unor prestații artistice de valoare, afirmarea creativitatii si talentului pe principiul libertății de creație, al primordialității valorii;

-    dezbaterea altor probleme de ordin artistic, respectiv din activitatea de specialitate ce se impun a fi rezolvate.

Dezbaterile Consiliului Artistic se concretizează in concluzii sau propuneri cu respectarea legislației in vigoare, care se adopta in prezenta a cel puțin doua treimi din membri, cu votul majorității simple. Acestea nu au caracter obligatoriu pentru conducerea executiva a instituției.

Consiliul Artistic se întrunește ori de cite ori este nevoie, la propunerea directorului, la cererea expresa a unor realizatori de spectacole, creatori etc.

Capitolul VI

Competentele, atribuțiile si responsabilitățile conducerii, secțiilor, compatimentelor, birourilor si formațiilor din cadrul Teatrului de Comedie.

Art.13. Atribuțiile fiecărui post se detaliaza in fisele de post întocmite conform Anexei nr. 3 la H.G. 125/1999 si se modifica corespunzător actelor normative aparute ulterior.

DIRECTOR

>    Directorul, numit în condițiile legii, este managerul general al instituției, care asigură conducerea curenta a instituției, coordonând derularea programelor asumate de aceasta in domeniul specific de activitate;

>    Dezvolta relații permanente de informare a departamentelor direcțiilor P.M.B., precum si a altor persoane juridice sau fizice interesate;

r- îndeplinește funcția de ordonator de credite si reprezintă instituția in relațiile cu autoritatile; r Fundamentează si propune proiectul de organigrama, numărul de personal, statul de funcții si

Regulamentul de organizare si funcționare al instituției, supunandu-le spre aprobare conform reglementarilor legale;

>    Elaborează împreuna cu directorul adjun^t^t^țab^ul sef proiectul de buget al instituției si il inainteaza direcțiilor de specialitate d^fh'P.'M.’B.ș'p/e-aVizare;

/."•/)    S'

>    Angajeaza cheltuieli, incheie contracte si alte operațiuni financiar-contabile impreuna cu directorul adjunct si contabilul sef;

>    Urmărește modul in care se realizează proiectele culturale propuse precum si modul de execuție al bugetului instituției.

>    Stabilește obiectivele generale in cadrul programului anual si proiectele culturale pe termen lung si scurt, asigurând organizarea activitatii instituției pe baza acestor programe;

>    Coordonează activitatea personalului de conducere si de execuție, incadrat in instituție;

>    Informează autoritatile locale si guvernamentale, după caz, cu privire la desfasurarea activitatii instituției precum si cu privire la derularea unor programe culturale;

>    Informează compartimentele din cadrul P.M.B. si comisiile de specialitate ale C.G.M.B. cu privire la masurile inițiate pentru buna desfășurare a activitatii instituției, precum si pentru dezvoltarea permanenta a ofertei culturale locale

>    Se sesizează cu privire la disfunctionalitatile din activitatea instituției, solicitând in acest sens note explicative șefilor de compartimente;

>    Primește si distribuie spre analiza si propune rezolvarea corespondentei adresata instituției;

>    Propune spre aprobare masuri organizatorice, administrative sau disciplinare privind buna desfășurare a activitatii instituției.

>    Asigura, prin masuri specifice, calitatea serviciilor oferite publicului, precum si buna organizare a fiecărui compartiment, acordând atentie utilizării strategiilor de marketing;

>    Asigura aplicarea masurilor legale privind integritatea patrimoniului instituției si recuperarea eventualelor pagube;

Asigura cunoașterea si respectarea legislației in vigoare;

Asigura informarea operativa a membrilor Consiliului de administrație asupra desfășurării activitatii instituției, a principalelor probleme rezolvate si a masurilor adoptate;

Concepe si pune in practica obiective, politici, strategii si sisteme coerente in domeniul resurselor umane, avand in vedere articularea obiectivului strategic al domeniului resurselor umane cu activitatea principala a instituției;

Analizează, avizeaza sau aproba, după caz, cererile personalului angajat al instituției; Analizează periodic necesarul de personal, propunând organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, in condițiile legii;

>    Evalueaza performantele profesionale individuale ale personalului de conducere din subordine directa, aproba fisa postului si fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale ale întregului personal angajat in instituție.

>    In exercitarea atribuțiilor sale, emite decizii, note de serviciu, adrese personalului instituției, precum si acorduri, avize si instrucțiuni privind desfasurarea activitatii specifice instituției;

>    Dispune încadrarea, detașarea, transferul in interesul serviciului, prelungirea, încetarea sau desfacerea contractului de munca pentru personalul instituției;

>    Controlează respectarea programului de activitate la nivelul instituției;

>    Urmărește operațiunile de verificare gestionara la termenele stabilite de lege, asigurând buna desfășurare si valorificare a acestora;

>    încurajează dezvoltarea performantelor personalului prin: cunoașterea aspirațiilor colectivului, asigurarea unei perspective de dezvoltare si a unei atitudini de incredere, oferirea de sprijin pentru obținerea unor rezultate pozitive pentru colectiv, organizarea de cursuri de pregătire profesionala;

>- Răspunde de angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare repartizate si aprobate potrivit sarcinilor institgtiei-pgcare o conduce;

Răspunde de realizarea veniturilor; X v A


>    Coordonează activitatea de personal dispunând de prerogative disciplinare, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca aceștia au savarsit o abatere disciplinara;

>    Participa la elaborarea si aproba Regulamentul intern si Regulamentul de Organizare si funcționare si răspunde de dispozițiile cuprinse in acesta;

>    Răspunde de prezentarea la termen a situațiilor financiare referitoare la patrimoniul aflat in administrare si a execuției bugetare precum si de monitorizarea programului de achiziții publice si a programului de investii publice;

>    răspunde de asigurarea condițiilor necesare pentru desfășurarea activității de audit public intern la nivelul instituției

>    răspunde de organizarea activității de control financiar preventiv în instituție, conform prevederilor legale în vigoare;

>    răspunde de organizarea activității privind sănătatea și securitatea muncii, conform prevederilor legale în vigoare.

în perioada absentării din instituție sau când postul de director este vacant, atribuțiile postului de director sunt preluate de directorul adjunct sau de altă persoană numită de acesta sau de Primarul General, după caz.

Directorul adjunct

■    Directorul adjunct asigura buna desfășurare a activitatii tehnico economice a instituției, in conformitate cu dispozițiile legale;

■    Reprezintă pe directorul instituției in lipsa, fiind înlocuitorul sau de drept pentru toate problemele instituției, daca nu a fost emisa o alta dispoziție in acest sens de către organul ierarhic superior;

■    Participa la elaborarea proiectului de buget al instituției si coordonarea ulterioara a acestuia;

■    Asigura conducerea curenta a compartimentelor din subordine, precum si a celorlalte servicii pe linie tehnico-fmanciara;

■    In colaborare cu șefii de secții, birouri, compartimente si formații întocmește planuri anuale de investiții si de dotare cu mașini, utilaje si aparatura necesara tuturor sectoarelor de activitate, cu aprobarea conducerii;

■    întocmește planul centralizat de aprovizionare cu materialele necesare bunei desfășurări a activitatii;

■    Avizează propunerile de reparații curente si capitale la construcții si instalații;

■    Controlează si răspunde de gestionarea bunurilor materiale, de integritatea întregului patrimoniu al instituției;

■    Controlează si răspunde de încadrarea corecta in normele de consum de materii prime si materiale, combustibili si energie;

■    Coordonează elaborarea tuturor materialelor cu privire la activitatea compartimentelor subordonate, precum si la activitatea financiara si administrativa;

■    Participa la organizarea selecțiilor privind achiziția publica de bunuri si servicii;

■    Verifica si depunerea situațiilor financiare si a contului de execuție la termenele legale stabilite;

Analizează referatele primite spre aprobare si asigura posibilitățile de lichidare a tuturo neajunsurilor reclamate împreuna cu serviciile abilitate;

Coordonează activitatea de P.S.l. a instituției;

Coordonează, controlează si urmărește mzof^rjîaîpturor problemelor ce apar si care-i sun prezentate pe baza de referate de caj^sefuf-^kjnfj^rtimentului Administrativ, a Secție

Producție, Compartimentului Organizare spectacole, precum si a contabilului sef care coordonează Biroul Financiar - Contabil.

Contabilul sef

■    Asigura si răspunde de conducerea activitatii curente a contabililor din subordine, stabilind sarcini concrete, îndrumând, controlând si urmărind efectuarea lor;

■    Elaborează situația financiara si contul de execuție bugetara trimestrial si anual;

■    Asigura verificarea actelor si a inregistrarilor notelor contabile atat in contabilitate cat si in execuție;

■    Participa la organizarea selecțiilor privind achizițiile publice de bunuri si servicii;

■    Programează, organizează si urmărește respectarea normelor privind inventarierea patrimoniului;

■    Asigura aplicarea masurilor privind integritatea patrimoniului instituției si recuperarea pagubelor aduse acesteia;

■    Reprezintă pe directorul adjunct, in lipsa acestuia, fiind înlocuitorul sau de drept pentru toate problemele financiar- economice, administrative, in care scop are si a doua semnătură.

■    Planifica si elaborează lunar, pe baza propunerilor primite, necesarul de credite;

■    întocmește lunar contul de execuție bugetara .

■    Verifică și vizează actele comisiilor de recepție, inventariere, casare și declasare, transferare a bunurilor;

■    Organizează și răspunde împreună cu directorul adjunct de inventarierea bunurilor aparținând teatrului, în conformitate cu prevederile legale la termenele stabilite;

■    întocmește planul de venituri și cheltuieli anual, urmărind încadrarea cheltuielilor pe articole bugetare și a utilizării fondului aferent precum și a planului de venituri;

■    Avizează încadrarea gestionarilor, organizează instruirea personală sau în colectiv a acestora și propune atunci când este cazul, predarea sau preluarea de către alți salariați a gestiunilor;

■    Răspunde de buna gospodărire a instituției, urmând realizarea unui regim de economii;

■    Răspunde de procurarea, întreținerea și conservarea bunurilor instituției;

■    Elaborează documentația economică necesară privind turneele ;

■    înregistrează în conturile de cheltuieli sau a rezultatelor financiare ori pe seama unor fonduri potrivit dispozițiunilor legale, a pierderilor, a pagubelor produse de calamități și a altor pagube aduse unității, care nu s-au produs cu vinovăție;

■    Repartizează pe activități fondurile aprobate prin bugetul și creditele bugetare deschise;

■    Verifică toate documentele contabile care atestă mișcarea obiectelor de inventar, utilaje, mijloace fixe, etc. precum și ale diverselor sectoare de activitate din teatru;

■    Verifică actele de casă și bancă, deconturile, situațiile inventarierilor, răspunzând de toate cheltuielile și veniturile;

■    Contabilul șef solicită compartimentelor teatrului documentele și informațiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale.

Biroul Resuse Umane - Salarizare

■    încheie si gestionează contracte individuale de munca ale personalului angajat inclusiv ale colaboratorilor (recrutarea, încadrarea personalului, avansarea);

■    Elaborarea procedurilor necesare evaluării posturilor din statul de funcții si a performantelor profesionale individuale ale salariatilor in colaborare cu șefii de servicii si birouri.

■    întocmirea planurilor privind promovarea personafufui;..

■    Fundamentează fondul de salarizare din cadrulbugetului/'A^

■    Stabilirea nevoilor pentru formare si perfectionarejprofesidnala;

■    Elaborarea statelor de funcții anuale in cohfoym|țate cu numanil de posturi aprobat;

■    Elaborarea schemelor de incadrare, cu modificările produse in legislație (indexări, majorări, promovări atunci când este cazul);

■    întocmirea dosarelor de pensionare si urmărirea finalizării acestora prin emiterea deciziilor;

■    întocmirea diferitelor situații la solicitările forurilor tutelare (Direcțiile de specialitate din

cadrul    Administrația Financiara);

■    Complectarea dosarelor de personal, la zi.

■    Răspunde si intocmeste diferitele situații solicitate de organele de control.

■    Organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante si pentru promovare, in conformitate cu legislația in vigoare si asigurarea secretariatului comisiilor de examinare nominalizate de conducerea instituției prin decizie;

■    Vizarea semestriala a legitimațiilor de serviciu ale salariatilor;

■    Eliberarea de adeverințe salariatilor pentru diferite scopuri;

• Programarea si urmărirea concediilor de odihna ale salariatilor;

■    Colaborarea eficienta cu toate compartimentele instituției;

■    Redactarea si actualizarea Regulamentului Intern;

■    Propune, impreuna cu organele de protecția muncii, locurile de munca si meseriile cu condiții grele, periculoase , conform legii, in vederea acordării sporurilor

■    Participa, impreuna cu serviciile de specialitate, la determinarea si elaborarea necesarului de personal pe structura, funcții si meserii, grade si trepte profesionale, in limita numărului de personal si a creditelor aprobate;

■    Stabilește in cadrul Contractului de munca drepturile salariate si celelalte drepturi prevăzute de legislația in vigoare: salariul de baza, indemnizația de conducere, salariul de merit, sporuri ce se acorda la salariul de baza;

■    Executa si alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele normative in vigoare.

■    întocmește statele de plata a drepturilor salariale, si efectuează viramentele privind obligațiile de plata ale instituției si ale salariatilor către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale etc;

■    întocmește lunar, trimestrial, semestrial si anual situații privind asigurările sociale de sanatate, declarații privind plata ajutorului de șomaj, dări de seama privind calcularea, reținerea si virarea impozitelor pe salarii, statistici privind numărul personalului si veniturile salariale;

■    întocmește Fisele Fiscale nr. 1 si nr.2, in conformitate cu prevederile legale si le susține in fata organelor abilitate;

■    Pune in plata contractele intocmite in baza Legii nr.8/1996, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

■    întocmește adeverințele pentru personalul plătit in baza Legii nr.8/1996;

Compartimentul protecția muncii

Conform prevederilor Legii 90/1996 și OMMSS 508/2002 - privind aprobarea normelor generale de protecția muncii se înființează Compartimentul de protecția muncii, in subordinea directorului instituției.

■ Întocmește impreuna cu celelalte compartimente din cadrul instituției, proiectul programului de masuri si propuneri privind prevederile necesare pentru protecția muncii, urmărește si răspunde de realizarea masurilor prevăzute;

Răspunde de instruirea in domeniul protecției muncii la angajare, lunar, trimestrial și anual după caz, a muncitorilor si a celorlalte categorii de salariati din instituție;

Analizează cauzele accidentelor de muncasi^tnrtțolpavirilor profesionale si propune, ir scris masurile legale de eliminare imediata^Ss^tora;'

Informează conducerea instituției asupra4ccjd,eiitelor de munca produse in unitate.
/Z


■    Pariticipa la cercetarea cauzelor accidentelor de munca ;

■    Stabilește potrivit legii, schimbarea locurilor de munca pe baza avizelor medicale a personalului instituției;

■    Coordonează activitatea de protecția muncii in conformitate cu legislația in vigoare;

Compartiment Juridic

■    Reprezintă, pe baza mandatului conducerii, interesele instituției in faza de consilieri prearbitrare, discuții precontractuale si in orice situație ce necesita asistenta juridica;

■    Avizează aplicarea corecta a prevederilor in materie civila si de legislația muncii;

■    Elaborează proiectele de contracte : de munca, contract colectiv, de drept de autor si drepturi conexe, contractelor de achiziție publica, etc

■    Avizează Regulamentul de Organizare si Funcționare al instituției si Regulamentul Intern;

■    Avizează din punct de vedere juridic, deciziile luate de conducerea instituției (la solicitarea acestora) contractele si orice alte convenții incheiate de diverse persoane fizice si juridice, contractele de munca si actele de personal;

■    La sesizarea contabilului sef, Stabilește impreuna cu conducerea instituției modul de recuperare al debitelor in vederea reîntregirii patrimoniului;

■    Face parte prin efectul legii din Consiliul de administrație al instituției;

■    Acorda consultații juridice conducerii si salariatilor in probleme legate de activitatea acestora

■    Redactează, motivează in drept si in fapt, reprezintă instituția in acțiunile civile, penale, in fata instanțelor de fond, ordinare si extraordinare;

■    Reprezintă instituția in fata tuturor instanțelor de judecata pe cale ierarhica, in fata organelor de cercetare penala si a oricărui organ al administrației de stat, pe baza de mandat, pentru actele contencioase si necontencioase;

Compartimentul FINANCIAR - CONTABILITATE

■    Răspunde de buna funcționare a activitatii financiar-contabile a instituției, in conformitate cu dispozițiile legale si delegările de autoritate primite din partea conducerii instituției;

■    întocmește si supune spre consultare consiliului de administrație proiectul anual al bugetului de venituri si cheltuieli, situațiile financiare, structura cheltuielilor si stocurilor de valori materiale si propune masuri pentru utilizarea eficienta a fondurilor;

■    Urmărește executarea integrala si întocmai a bugetului aprobat;

■    întocmește toate documentele si efectuează toate înregistrările contabile in conformitate cu prevederile legislative si cu indicațiile metodologice ale direcției de specialitate din Primăria Municipiului București, urmărește recuperarea sumelor debitoare si achitarea sumelor creditoare;

■    Centralizează propunerile de dotare cu echipamente intocmit de compartimentele instituției si alcătuiește planul de investiții, urmărind realizarea lui;

■    Verifica legalitatea si exactitatea documentelor de decontare;

■    Verifica legalitatea si exactitatea datelor din documentele de evidenta gestionara;

■    întocmește si transmite orice situație economico-financiara solicitata de conducerea instituției, de Administrația Financiara, de Institutul National de Statistica etc.

■    Asigura intocmirea actelor justificative si a documentelor contabile cu respectarea dispozițiilor legale si asigura înregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a acestora in funcție de natura lor.

■    Asigura evidenta corecta a rezultatelor activit^fife^rtojpÎRq-financiare.

■    Ia masurile necesare in vederea preve/ifrii^eturnarilor.Vde fonduri, degradărilor sau

sustragerii de bunuri materiale sau bănești;    \

■    Asigura întocmirea corecta si in termen a documentelor cu privire la depunerile si plățile in numerar, controlând respectarea plafonului de casa aprobat;

■    Urmărește primirea la timp a extraselor de cont , verificarea acestora si a documentelor insotitoare;

■    Asigura controlul asupra tuturor documentelor prin care se autorizează efectuarea de cheltuieli in general sau din care deriva direct sau indirect angajamentele de plăti;

■    Exercita controlul zilnic asupra operațiilor efectuate de casierie si asigura încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plata, luind masurile necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul;

■    Răspunde de asigurarea fondurilor necesare, in limita creditelor bugetare aprobate, desfășurării in bune condiții a activitatilor administrației;

■    Răspunde de asigurarea creditelor necesare in vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul General al Municipiului București;

■    Controlează si ia masuri pentru buna conservare si securitate a bunurilor materiale si bănești, in scopul prevenirii degradărilor, distrugerilor, pierderilor si risipei;

■    Urmărește circulația documentelor si ia masuri de îmbunătățire a acesteia;

■    Asigura clasarea si pastrarea in ordine si in condiții de siguranța a documentelor si actelor justificative ale operațiilor contabile si evidenta pierderii sau distrugerii lor parțiale sau totale;

■    Participa la analiza si selecția ofertelor de achiziții publice, conform prevederilor legale;

■    Prezintă, spre aprobarea conducerii administrației bilanțul contabil, raportul explicativ, participa la analiza rezultatelor economice si financiare pe baza datelor din bilanț si urmărește aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce ii revin din procesul verbal de analiza;

■    Răspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce-i revin in domeniul contabil, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare efectuate de organele in drept;

■    întocmește documentația necesara deschiderii finanțării investițiilor la Trezoreria Statului;

■    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției sau rezultate din actele normative in vigoare;

■    Asigura gestiunea obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe si mișcarea acestora;

■    Asigura folosirea eficienta a parcului auto prin planificarea riguroasa a transporturilor, controlul foilor de parcurs, intocmirea F.A.Z.-urilor si consumului lunar de combustibil;

■    Asigura funcționarea parcului auto;

■    întocmește si urmărește casarea mijloacelor fixe si declararea obiectelor de inventar (pentru sediul central);

■    Valorifica mijloacele fixe sau obiecte de inventar scoase din gestiunea teatrului, conform legilatiei in vigoare;

Compartiment Secretariat literar - organizare spectacole

■    Studiază texte dramatice din literatura naționala si universala si le propune conducerii instituției pentru a fi incluse in repertoriu;

■    Asigura documentația necesara regizorilor artistici pentru realizarea spectacolului;

■    Editează caietele program, afișele, fluturasii, benerele si orice alt fel de alte materiale publicitare;

■    Menține relațiile cu mass-media;

■    Inițializează demersurile pentru contractele intocmite in baza Legii nr.8/1996 si pentru

publicitate si sponsorizări;    _

■    Asista la repetiții;    \\ A

■    Se implica in organizarea activitatilor culturale din teatru^

■    Se ocupa de editarea textelor spec    e de regizori;
■    Efectuează programarea spectacolelor in colaborare cu regizorul tehnic;

■    Menține relația cu presa scrisa si mass-media pentru promovarea spectacolelor aflate in repertoriul teatrului;

■    Se ocupa de afisajul stradal;

■    întocmește si urmărește realizarea veniturilor din vanzarea de bilete, caiete program si alte materiale publicitare;

■    Tine evidenta personalului artistic colaborator de la alte instituții de cultura;

■    Elaborează strategii de marketing si colaborare cu alte instituții pentru anumite evenimente culturale;

■    Urmărește atragerea de venituri rezultate din sponsorizări, sub diverse forme;

■    întocmește dosarele de solicitare a sponsorizărilor si a parteneriatelor;

■    Urmărește indeplinirea solicitărilor din partea publicului spectator;

■    Se ocupa de organizarea si buna desfasurarea a deplasărilor si turneelor ;

■    Afiseaza in interiorul instituției materialele publicitare si programul spectacolelor din

repertoriu;

Compartiment artistic

In exercitarea atribuțiilor care le revin, actorii au, pe langa indatoririle generale ale întregului personal artistic de scena, următoarele îndatoriri specifice:

■    încadrarea completa in munca si disciplina fiecărui colectiv de creație artistica in care a fost distribuit de conducerea teatrului,

■    Primirea oricărui rol încredințat, depunand toata conștiinciozitatea si măiestria personala pentru realizarea lui,

■    Respectarea cu strictete a programului, orarul si disciplina repetițiilor si a oricăror reprezentații sau manifestări artistice programate;

■    Consultarea, după ora 12, a programului de repetiții si spectacole afișat de conducătorul compartimentului regizorat pe avizierul teatrului si ramanerea la dispoziția instituției pentru orice modificare a programului afișat, chiar si in cazul când este dublat sau dublează ori când face parte dintr-o distribuție paralela;

■    Respecta litera spectacolului in care este distribuit si nu introduce sau omite texte ori cuvinte inclusiv schimbări sau inversări),

■    Studiază in formele stabilite de teatru, organizat sau individual, in vederea pregătirii spectacolelor si ridicării calificării profesionale, respectând datele stabilite si indicațiile primite;

■    Actorii sunt obligați sa realizeze figurația la spectacolele in care sunt distribuiti in acest scop;

■    Participa la toate turneele si deplasările stabilite de director sau înlocuitorii sai delegați ca atare;

■    Activitatea de regizor tehnic se refera la concepția in ansamblu, la calitatea ideologica si artistica a spectacolului de teatru;

■    Îndruma, supraveghează si monitorizează colectivul de creație artistica, dandu-le indicații obligatorii;

■    Colaborează cu secretariatul literar la promovarea dramaturgiei originale si la pregătirea propunerilor pentru constituirea fondurilor de piese ale teatrului si pentru întocmirea repertoriilor de spectacole pe stagiuni, colaborează cu organizarea spectacolelor la elaborarea materialelor de popularizare a activitatii teatrului-,>• colaborează cu regizorul de culise la intocmirea repertoriilor periodice de reprezențatîi.

Atribuțiile pictorului scenograf se refera la asigurarea calitatii artistice, sub aspect plastic a spectacolului. In acest scop:

■    Creeaza schitele artistice pentru decoruri, mobilier, recuzita, costume, etc. necesare spectacolului, potrivit viziunii generale a regizorului artistic, ținând seama de posibilitățile tehnice si financiare ale teatrului, inclusiv existentul in magazie, astfel efecte maxime cu minimum de cheltuieli,

■    Executa schitele tehnice pentru ateliere, stabilind cotele necesare in mod detaliat pentru fiecare reper (inaltime, grosime, lățime) prezentând mostre de materiale si eșantioane de culoare, de asemenea executa elevații de decoruri;

■    Realizează desene la scara 1/50 sau la mărime naturala pentru toate reperele ce trebuie executate in exterior,

■    Urmărește pe baza schitelor aprobate planurile de execuție la scara necesara pentru realizarea lor in ateliere;

■    Urmărește in ateliere executarea obiectelor si lucrărilor conform schitelor si planurilor,

■    Sprijină aprovizionarea materialelor necesare spectacolului ce urmeaza a fi montat;

■    Participa activ la repetițiile cu decor, lumini, costume si machiaj, dând personalului tehnic de scena si din ateliere toate indicațiile si precizările necesare;

■    Urmărește spectacolul montat, după premiere si reluări, propunând toate masurile necesare pentru menținerea si eventual imbunatatirea calitatii acestuia;

■    împreuna cu regizorul coordonator de scena intocmeste planul caracteristic de predare la scena a elementelor de decor, costume, recuzita, etc.

Secția Scena, coordonata de un sef secție

■    Urmărește desfasurarea la timp si in condiții normale a activitatilor de la scena;

■    Efectuează si afiseaza programarea repetițiilor si spectacolelor in colaborare cu Compartimentul Secretariat Literar - Organizare Spectacole;

■    Contribuie la elaborarea documentațiilor pentru organizarea deplasărilor si turneelor, din punct de vedere tehnic;

■    Afiseaza programul de repetiții si anunța personalul artistic si tehnic, in legătură cu acesta;

■    Anunța in termen util orice modificare intervenita in programul de spectacole si repetiții;

■    Tine evidenta activitatilor de la scena, concretizata in completarea condicilor de spectacole si repetiții;

Secția producție, coordonata de un sef secție

■    Executa integral sau parțial decorurile si costumele pentru spectacolele din repertoriu;

■    Efectuează diverse reparații la decoruri, costume sau reparații de intretinere;

■    Asista la repetițiile tehnice pentru a lua la cunoștința eventualele modificări intervenite la decoruri sau costume;

■    întocmește devizul estimativ si devizul final, pe baza bonurilor de consum pentru materialele consumate;

Formație muncitori - mânuitori decor, cu sef formație muncitori

■    Asigura montarea, manevrarea si demontarea decorurilor si recuzitei din spectacolele la sediu si in deplasare;

■    Participa la repetițiile tehnice;

■    Urmărește zilnic starea decorurilor si sesizează eventualele defecțiuni constatate;

■    După terminarea spectacolelor sau repetițiilor, depozitează in ordine precisa, decorurile si recuzita.

A '7 /

Formație muncitori ateliere cu sef formație /    - -

■    Executa lucrările specifice atelierelor respective (mecanica, crbitorie, tamplarie);


/./


■    Completează ordinele de lucru cu cantitatile de materiale folosite la execuția fiecărui reper;

■    Efectuează diverse reparații, solicitate de șeful de secție, sau diversele compartimente ale instituției;

Compartiment aprovizionare

■    Activitatea de aprovizionare are ca drept obiectiv achiziționarea tuturor bunurilor si materialelor necesare desfășurării lucrărilor in ateliere si la scena pentru montarea si reprezentarea spectacolelor, precum si a celor necesare întreținerii si normalei folosiri a clădirilor si bunei funcționari a tuturor mașinilor si instalațiilor;

■    Gestionează sumele de bani si documentele de plata incredintate pentru efectuarea operațiunilor de aprovizionare;

■    întocmește formele, conform dispozițiilor in vigoare, pentru predarea la magazie a bunurilor si materialelor achiziționate.

Formația PSI

■    Asigura protecția împotriva incendiilor;

■    Elaborează planurile de evacuare in caz de calamitate sau incendiu;

■    Veghează pentru respectarea condițiilor impuse de lege privind fumatul si lucrul cu foc;

■    Instruiește personalul instituției in acțiunea de aparare civila;

■    Intervine operativ in cazul unor calamitati: inundații, inzapeziri, incendii etc.;

■    Sesizează in timp util eventualele avarii intervenite la instalațiile de stingere a incendiilor;

■    Asigura respectarea dispozițiilor Comandamentului de Pompieri, întocmind, in funcție de acestea planuri de masuri si urmărind respectarea lor;

■    Răspunde de instructajul PSI al salariatilor, executa exerciții periodice si aplicații practice;

■    Verifica si intretine mijloacele PSI;

■    întocmește planurile de evacuare pe care le afiseaza in loc vizibil;

■    Răspunde de prezentarea documentelor si de relațiile solicitate de Brigada de Pompieri in timpul controlului sau efectuării cercetărilor in caz de incendiu;

Compartiment administrativ

■    Executa lucrările de întreținere curenta (zugrăveli, vopsitorii, lacatuserie, tamplarie etc) care nu necesita intervenția unor antreprize specializate in colaborare cu Secția Producție;

■    Organizează si asigura efectuarea curățeniei in spatiile deținute;

■    Efectuează manipulări de mobilier si de publicații in funcție de necesitați;

■    Asigura curățenia si întreținerea tuturor clădirilor si a spatiilor exterioare din vecinătatea acestora;

■    Intervine operativ in cazul unor avarii sau calamitati ;

■    Răspunde de luarea tuturor masurilor care sa asigure întreținerea, modernizarea, repararea si exploatarea instalațiilor si a altor echipamente din dotare, in condiții de deplina siguranța;

■    Asigura gestiunea obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe;

■    Se preocupa de achiziționarea materialelor necesare activitatii administrative;

■    întocmește documentațiile pentru diversele autorizații de funcționare ale instituției;

■    Face propuneri privind reamenajarile, reparațiile capitale si curente ale sediilor, urmărește aprobarea si executarea proiectelor, executarea si recepția lucrărilor in conformitate cu proiectele si cu devizele aprobate, in comjjtiite^fegjslatiei in vigoare si in colaborare cu biroul contabilitate-financiar.


Capitolul VII

Personalul Teatrului de Comedie

Art.14 In Statul de funcții sunt prevăzute nivelele de studii pentru posturile respective.

Art.15. Ocuparea posturilor se face prin concurs, cu respectarea reglementarilor in vigoare.

Art.16. Condițiile de munca, salarizare, concediu de odihna si alte drepturi ale persoanei angajate sunt prevăzute in contractul individual de munca si in Regulamentul Intern.

Art.17. Locul de munca, programul de activitate si obligațiile de serviciu ale personalului Teatrului de Comedie se stabilesc de către director, la propunerile șefilor de secție si de birouri, in conformitate cu necesitățile instituției si se consemnează in fisa postului si Regulamentul Intern. Art.18. Personalul instituției răspunde material, administrativ si penal de bunurile pe care le manipulează si care ii sunt date in gestiune.

Art.19. Sancționarea disciplinara a personalului din subordine precum si litigiile de munca se soluționează in condițiile actelor normative in vigoare;

Cap. VIII

Patrimoniul Teatrului de Comedie

Art.20(l) Teatrul de Comedie isi desfasoara activitatea in spatii proprietate publica a Municipiului București, atribuite in administrare prin acte ale autoritatii administrației publice locale.

(2) Teatrul de Comedie are in administrare:

■    Sala de repetiții situata in str. Sf. Vineri nr. 11

■    Sediul central format din doua Săli de spectacole si corp administrativ, situat in str. Sf. Dumitru nr.2;

■    Magazie costume - str. Smardan nr. 18

■    Atelier tamplarie -str. Franceza nr.9

■    Atelier pictura + magazie decoruri - str. N. Tonitza nr.3

■    Atelier mecanic -str. Tonitza nr.3

(3)    Bunurile imobile fac parte din domeniul public al Municipiului București conform Legii nr.213/1998, iar bunurile mobile din dotarea instituției (mijloace fixe, obiecte de inventar) fac parte din domeniul privat al Municipiului București;

(4)    Instituției ii revine obligativitatea inventarierii anuale a patrimoniului mobil si imobil si a transmiterii acestuia către Direcția Cultura, spre luare la cunoștința si introducerea in baza de date a direcției.

Capitolul IX Buget, relații financiare

Art.21 (1) Teatrul de Comedie este o instituție publica de cultura finanțata de la bugetul CGMB si din venituri proprii pe care le realizează din: incasarile provenite din vanzarea biletelor de intrare la spectacol si a caietelor program; din sponsorizări de la persoane fizice si juridice, din inchirierea de spatii, din asocieri si orice alte activitati comerciale cu caracter cultural, organizate conform normelor legale in vigoare;

(2)    Bugetul de venituri si cheltuieli al Teatrului prevederile legale in vigoare;

(3)    Angajarea cheltuielilor, incheierea contrarei! se asigura de către ordonatorul de credite;


eratiuni financiar-contabile


15


(4)    Teatrul de Comedie poate primi finanțări pentru programe culturale de interes local, național si internațional, donații si sponsorizări, in condițiile prevederilor legale in vigoare;

(5)    Teatrul de Comedie stabilește colaborări cu alte teatre din tara si străinătate, pe baza de parteneriat, si incheie contracte de asociere cu agenții economici si organizații nonguvemamentale, in vederea dezvoltării serviciilor de lectura si a programelor culturale.

CapitolulX Dispoziții finale

Art.22. Anual se intocmeste raportul de evaluare a activitatii, cu consultarea Consiliului de Administrație si Consiliului Artistic;

Art.23. Prezentul regulament se completează cu prevederile legilor specifice aplicabile domeniului de activitate al instituției, respectiv Legea nr.504/2004 privind instituțiile publice de spectacole si concerte si Ordonanța nr.26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultura.

Art.24. Prezentul regulament a fost întocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu H C.L.M.B. nr. 115/20.04.2000 privind aprobarea REGULAMENTULUI CADRU de organizare si funcționare al instituțiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București si se va modifica si completa, după caz, cu celelelate reglementari legale in vigoare sau cu reglementările legislative aparute ulterior aprobării acestuia.

16