Hotărârea nr. 58/2006

HOTARAREnr. 58 din 2006-04-06 HOTARIRE 58 din 06/04/2006 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA 13, SEPTEMBRIE - STR. IZVOR, SECTOR 5 - ANSAMBLUL ARHITECTURAL CATEDRALA MANTUIRII NEAMULUI
HOT. 58 06/04/2006
HOTARIRE 58 din 06/04/2006

HOTARIRE     58 din 06/04/2006

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA 13, SEPTEMBRIE - STR. IZVOR, SECTOR 5 - ANSAMBLUL ARHITECTURAL CATEDRALA MANTUIRII NEAMULUI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea 13 Septembrie – Str. Izvor, sector 5 – Ansamblu Arhitectural Catedrala Mantuirii Neamului

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti  si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Luand in considerare avizul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;  

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului MLPAT nr.91/1991 modificat si completat prin Ordinul MLPTL nr.1943/19.12.2001;

- Ordinului MTCT nr.1107/01.08.2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr.525/19965 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG-ul Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B nr.269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art.38(1) si (2), lit”k” si art.46(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba Planul Urbanistic Zonal Calea 13 Septembrie – Str. Izvor, sector 5 – Ansamblu Arhitectural Catedrala Mantuirii Neamului.

 Art.2 - Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Art.3 - Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 - Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5 (cinci) ani.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.04.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.04.2006

Nr. 58