Hotărârea nr. 55/2006

HOTARAREnr. 55 din 2006-03-16 HOTARIRE 55 din 16/03/2006 PRIVIND CUMPARAREA TERENURILOR SITUATE IN PERIMETRUL CUPRINS INTRE BDUL UNIRII, STR. NERVA TRAIAN, BDUL OCTAVIAN GOGA SI BDUL MIRCEA VODA, SECTOR 3
HOTARIRE nr. 55 din 16/03/2006
HOTARIRE 55 din 16/03/2006

HOTARIRE     55 din 16/03/2006

PRIVIND CUMPARAREA TERENURILOR SITUATE IN PERIMETRUL CUPRINS INTRE BDUL UNIRII, STR. NERVA TRAIAN, BDUL OCTAVIAN GOGA SI BDUL MIRCEA VODA, SECTOR 3

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind cumpararea terenurilor situate in perimetrul cuprins intre Bdul.Unirii, Str. Nerva Traian, Bdul.Octavian Goga si Bdul.Mircea Voda, sector 3

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei  Evidenta Imobiliara si Cadastrala,

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Luand in considerare prevederile H.G. nr.373/2004 pentru aprobarea schimbarii denumirii amplasamentului obiectivului de investitii abandonat, situat in Municipiul Bucuresti, Bdul Unirii, sectorul 3, din “Centrul de Creatie si Cultura – Cantarea Romaniei” in “Esplanada” si aprobarea Programului prioritar de reconversie functionala a acestuia si de finalizare a constructiilor existente;

In temeiul art.38(1) , (2) lit.”f ” si lit.”m” si art.46 (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba cumpararea terenurilor situate in perimetrul cuprins intre Bdul. Unirii, Str. Nerva Traian, Bdul.Octavian Goga si Bdul.Mircea Voda, sector 3, conform planului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, terenuri ce vor fi afectate de lucrarile necesare realizarii proiectului „Esplanada”.

Art.2 - Primarul General va nominaliza comisia de negociere in vederea cumpararii terenurilor prevazute la art.1.

Art.3 – Se supune aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti expertiza de evaluare agreata de parti in vederea cumpararii terenurilor prevazute la art.1.

Art.4 - Contravaloarea terenurilor se va suporta din bugetul local;

Art.5 - Primarul General al Municipiului Bucuresti, prin directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.03.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 16.03.2006

Nr. 55

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative