Hotărârea nr. 53/2006

HOTARAREnr. 53 din 2006-03-16 HOTARIRE 53 din 16/03/2006 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 DIN H.C.G.M.B. NR. 207/29.09.2005, MODIFICATA PRIN "METODOLOGIA DE CALCUL A EVALUARII TERENURILOR APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT SI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, DESTINATE EXECUTARII DE CONSTRUCTII"
HOT. 53 16/03/2006
HOTARIRE 53 din 16/03/2006

HOTARIRE     53 din 16/03/2006

PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 DIN H.C.G.M.B. NR. 207/29.09.2005, MODIFICATA PRIN "METODOLOGIA DE CALCUL A EVALUARII TERENURILOR APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT SI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, DESTINATE EXECUTARII DE CONSTRUCTII"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind modificarea Anexei nr.2 din H.C.G.M.B. nr.207/29.09.2005, modificata privind „Metodologia de calcul a evaluarii terenurilor apartinand domeniului privat si public al Municipiului Bucuresti, destinate executarii de constructii”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Achizitii, Concesionari si Contracte;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, modificata si completata, ale Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, modificata si completata;

In baza prevederilor Hotararii Guvernului Romaniei nr.216/1998 privind aprobarea Normelor metodologice cadru de aplicare a Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, modificata si completata;

In temeiul prevederilor art.38 (2), lit.”f”, „g”, „h” si ale art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba adaugarea unui nou indice de utilizare (U) in cadrul Anexei nr.2 a Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.207/29.09.2005, modificata privind „Metodologia de calcul a evaluarii terenurilor apartinand domeniului privat si public al Municipiului Bucuresti, destinate executarii de constructii”, dupa cum urmeaza:

U = 0,85 pentru constructiile de utilitate publica sau de protectie sociala, ce vor fi realizate de PMB si Primariile Sectoarelor 1-6 in asociere cu alti investitori (persoane fizice/juridice).

Art.2 - Primarul General al Municipiului Bucuresti, Primariile Sectoarelor 1-6, prin directiile de specialitate va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.03.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 16.03.2006

Nr. 53