Hotărârea nr. 50/2006

HOTARAREnr. 50 din 2006-03-16 HOTARIRE 50 din 16/03/2006 SE APROBA PROTOCOLUL DE INFIINTARE, ORGANIZARE, REGLEMENTARE SI CONTROL A PRESTATIEI DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI DESFASURAT INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI LOCALITATI ALE JUDETULUI ILFOV
HOTARIRE nr. 50 din 16/03/2006
HOTARIRE 50 din 16/03/2006

HOTARIRE     50 din 16/03/2006

SE APROBA PROTOCOLUL DE INFIINTARE, ORGANIZARE, REGLEMENTARE SI CONTROL A PRESTATIEI DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI DESFASURAT INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI LOCALITATI ALE JUDETULUI ILFOV

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Protocolului de infiintare, organizare, reglementare si control a prestatiei de transport public de calatori desfasurat intre Municipiul Bucuresti si localitati ale Judetului Ilfov

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.6/2006 pentru completarea art.23 din O.G. nr.86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de calatori;

In temeiul art.38(1), (2) lit.”y” si art.46(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 – Se aproba Protocolul de infiintare, organizare, reglementare si control a prestatiei de transport public de calatori desfasurat intre Municipiul Bucuresti si localitati ale Judetului Ilfov, prezentat in anexa nr.1.

Art.2- Se aproba tarifele practicate pentru efectuarea serviciului de transport public de calatori intre Municipiul Bucuresti si localitati ale Judetului Ilfov, prezentate in anexa nr.2.

Art.3 – Anexele nr.1 si nr.2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 – Se imputerniceste Primarul General al Municipiului Bucuresti sa semneze pentru si in numele Municipiului Bucuresti protocolul prevazut la art.1.

Art.5 – Primarul General, prin directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si Regia Autonoma de Transport Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.03.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 16.03.2006

Nr. 50

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

PROTOCOL

încheiat astazi.............................

In conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 6/2006 pentru completarea art. 23 din Ordonanța Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport local de calatori, intre:

1 Consiliul General al Municipiului București reprezentat prin

Primar General - Adriean Videanu

2 Consiliul Județean Ilfov reprezentat prin

Președinte -Doru Laurian Badulescu

Art. 1 OBIECTUL PROTOCOLULUI

înființarea, organizarea, reglementarea, coordonarea si controlul prestației serviciului de transport public de calatori desfasurat intre localitățile Județului Ilfov si Municipiului București.

Art. 2 BENEFICIARII COLABORĂRII

Utilizatorii transportului public de suprafața, posesori ai legitimațiilor de călătorie.

Art. 3 OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV

1)    Confecționarea, montarea si întreținerea indicatorarelor stațiilor de oprire. Amplasarea stațiilor se va face in conformitate cu OUG nr. 195/12.12.2002 privind circulația pe drumurile publice. Interstatia minima in localitati va fi de 500 de m. iar in afara acestora de 1000 m.

2)    Confirmarea curselor la capetele de linii situate in localitățile din Județul Ilfov

3)    Alocarea spatiilor pentru capetele de linii, care sa permită întoarcerea autobuzelor in condiții de siguranța, staționarea acestora in afara pârtii carosabile si care sa permită accesul la grup sanitar si apa potabila.

4)    întreținerea cailor de circulație si a terminalelor de transport public. Drumurile si capetele de linii trebuie sa corespunda constructiv circulației vehiculelor grele, asa cum simt autobuzele care au sarcina maxima /osie de 10 tone.

5)    Deblocarea circulației mijloacelor de transport public in cazul căderilor abundente de precipitații sau a unor defecte aparute in județul Ilfov, prin acordarea de sprijin material si uman.

6)    Asigurarea protecției personalului regiei si mijloacelor de transport public pe toata durata funcționarii serviciului, atat pe trasee cat si la capetele de linie.

7)    Consiliul Județean Ilfov impreuna cu Consiliile locale de pe teritoriul județului vor stabili agenții economici care sa incheie contracte cu RATB in vederea vanzarii biletelor si abonamentelor.

8)    Organizează echipe de control din cadrul Politiei Comunitare Ilfov pentru a verifica buna desfășurare a transportului in comun, sa sancționeze persoanele care călătoresc fara billet sau abonament.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

1)    Asigura parcul stabilit pe linii (conform Anexei 1), prin prestatorul de servicii desemnat.

2)    Introduce in exploatare numai vehicule de transport curatate si ale căror sisteme si instalații asigura funcționarea lor in condiții tehnice prevăzute de lege.

3)    Consiliul General al Municipiului București distribuie abonamente si bilete valabile pe liniile preorășenești prin reteua unităților de vanzare R.A.T.B. din municipiul București, asigurând asemenea centre la toate capetele de linie din municipiu.

Art.4 MODALITATI DE PLATA

Plata cheltuielilor de transport (conform Anexei 1) se va face prin vanzarea biletelor si abonamentelor de călătorie si prin transferuri de la bugetul de stat ( pentru persoanele ce beneficiază de gratuitati si reduceri).

1)    Cheltuielile ( conform Anexei 1) pot fi modificate prin acord comun al Consiliului General al Municipiului București si Consiliului Județean Ilfov in funcție de variația cererii de transport care implica modificarea numărului de vehicule sau trasee.

2)    Lunar, pana pe data de 10 ale lunii următoare R.A.T.B. va puncta cu reprezentantul Consiliului Județean Ilfov ^yaloarea biletelor si abonamentelor vândute prin distribuitorii din Județ^(lft\ApfcJfiecare localitate si cei din rețeaua unităților de vanzare a Municipiului București, precum si confirmarea curselor la cap de linie.
3)    Trimestrial se va analiza valoarea veniturilor si a cheltuielilor pe fiecare

linie.

4)    Virarea diferenței de tarif, suma ce reprezintă protecție sociala acordata calatorilor, se va face de la Consiliul Județean Ilfov către Consiliul General al Municipiului București care le va aloca R.A.T.B.

Art.5 DURATA:

Prezentul protocol intra in vigoare la data semnării sale, pentru o perioada de 1 an, cu posibilitatea prelungirii sale, daca nu este denunțat de cel puțin una din parti, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea valabilitatii sale.

Art.6 DISPOZIȚII FINALE :

Orice modificare adusa clauzelor prezentului protocol se face prin act adițional cu acordul pârtilor.

Eventualele litigii aparute in executarea prezentului protocol vor fi soluționate pe cale amiabila de către parti.

Neexecutarea din culpa uneia dintre parti a obligațiilor prevăzute in prezentul protocol poate atrage rezilierea acestuia după notificarea prealabila a celeilalte parti.

CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV

PREȘEDINTE,

Dorii Laurian BADULESCU

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMAR GENERAL, Adriean VIDEANUAnexa 1LISTA LINIILOR PREORĂȘENEȘTI DIN ARIA METROPOLITANA

Nr. crt

Indicativ

Traseul

Lungime totala propusa

(km c. d.)

Lungime in județul

Ilfov propusa (km c. d.)

Parc

Interval de

succedare

[min]

Costuri estimate pentru

Ilfov 2006 [RON]

Vechi

Propus

Vechi

Propus

Vechi

Propus

1

144

402

Piața Sudului-Danubiana

7,500

5,400

4

3

17,3

15,0

806,072

2

147

404

Granitul S.A- Ferma Pantelimon

4,750

3,350

1

1

33,0

33,0

146,690

3

150

405

Carrefour Militari-Postul Chitila

11,000

11,000

2

1

60,0

66,0

250,587

4

152

406

Lujerului-Chiajna

7,575

5,100

5

2

10,0

22,7

390,875

5

154

414

Piața Sudului-GLINCARN

9,200

7,100

5

2

12,0

27,6

426,583

6

164

422

Clabucet-Ferma Chitila

9,775

5,725

8

4

7,4

14,7

810,488

,7

171

425

CFR Progresul-Bumbacaria Jilava

7,650

7,450

3

2

15,0

23,0

546,013

200

400

Republica-Primaria Dobroesti

4,450

1,825

1

1

30,0

30,0

149,268

'P

X (

>^03

427

Ghencea-Dumitrana

15,000

10,725

2

1

50,0

90,0

213,122

’T

id

S&)4

431

Ghencea-C.F.R. Centura Jilava

14,800

9,900

2

1

44,3

88,8

203,926

D/

>214

433

Ghencea-Darasti Ilfov

15,200

10,925

2

1

45,0

91,2

241,939

Tar

434

Piața Sudului-Agropol Popesti-Leordeni

9,350

7,250

1

1

68,0

68,0

101,809

f.v

' 303

453

Ghencea-Electromagnetica Varteju

13,125

8,850

5

2

14,0

39,4

431,148

’Î4

401

401

Granitul - Branesti

12,900

11,500

3

2

20,0

38,7

628,776

15

407

407

Dep. Alexandria-Cornetu

11,000

9,800

8

3

9,3

22,0

1111,229

16

408

408

Ghencea-C.F.R. Domnești

13,400

9,350

3

2

25,4

40,2

487,871

17

409

409

Institutul Oncologic-Moara Afumați

13,700

10,625

2

2

35,0

35,0

529,322

18

410

410

Granitul S.A-Spitalul Balaceanca

13,750

11,350

4

2

16,0

41,3

541,568

19

412

412

Institutul Oncologic- Posta Petrachioaia

20,700

17,625

2

2

55,0

55,0

667,241

20

415

415

Institutul Oncologic-Sitaru

37,600

34,850

2

2

100,0

100,0

782,598

21

416

416

Institutul Oncologic-Moara Vlasiei

28,900

25,825

4

2

52,3

86,7

688,092

22

417

417

Institutul Oncologic-Stefanesti

13,200

10,125

3

1

26,4

79,2

243,782inc23

418

418

Piața Sudului-Primaria Berceni

13,000

8,000

1

20,2

78,0

206,516

24

419

419

Piața Sudului-Vidra

15,450

10,450

2

2

39,3

39,3

472,728

25

421

421

Valea Oltului- Zurbaua

16,325

11,000

5

3

20,0

32,7

577,677

26

426

426

Institutul Oncologic-Dascalu

22,200

19,125

1

1

140,0

140,0

98,551

27

428

428

Ghencea-Teghes

16,900

12,850

2

1

51,0

101,4

287,656

28

430

430

Granitul S.A- Islaz

18,000

16,600

1

1

88,0

88,0

463,663

29

432

432

Institutul Oncologic-Posta Sindrilita

17,700

14,625

1

1

92,0

92,0

403,511

30

439

439

Dep Alexandria- Primăria Clinceni

10,500

8,700

1

1

70,0

70,0

459,165

31

443

443

Piața Presei Libere-Silistea Snagovului

39,900

34,350

1

1

190,0

239,4

361,117

32

444

444

Piața Presei Libere-Micsunesti Moara

50,500

44,950

2

2

110,0

110,0

428,669

33

445

445

C.F.R.Constanâa -Dimieni

16,300

16,200

2

2

40,0

48,9

835,180

34

446

446

Piața Presei Libere-Gruiu

41,500

35,950

1

2

150,0

124,5

478,815

35

448

448

Piața Presei Libere-Sitaru

37,300

31,750

4

2

52,3

111,9

608,272

36

449

449

Piața Presei Libere-Scoala Tamasi

19,000

HÎ3,450

11

2

7,3

57,0

534,276

37

450

450

P-ta Presei Libere-Spit.SAI Balotesti

23,000

30,500

17,450

2

2

65,0

65,0

778,929

38

451

451

P-ta Presei Libere- Moara Vlasiei

24,950

2

2

80,0

80,0

909,655

39

454

454

Institutul Oncologic-Ganeasa

17,200

14,125

1

1

104,0

104,0

388,897

40

456

456

Ghencea-Primaria Clinceni

13,200

9,150

2

2

40,0

40,0

524,718

41

458

458

Valea Ialomitei-Biobaza Darvari

17,025

12,600

4

2

24,3

51,1

544,092

, 42

R59

459

Granitul S.A-Tânganu

16,500

15,100

6

2

16,4

49,5

612,354

460

460

Laromet S.A-Buftea

11,800

9,800

9

3

7,7

23,6

862,066

461

461

Granitul S.A.-Caldararu

11,250

9,850

1

1

75,0

75,0

209,117

466

466

Complex RATB Titan-Glina

5,650

5,200

2

1

30,0

33,9

157,095

471

471

CFR Progresul-Copaceni

16,000

15,800

3

2

30,0

48,0

723,954

473

473

CFR Progresul-Vidra

18,050

17,850

3

1

27,4

108,3

418,591

'^8

476

476

Piața Presei Libere-Gara Peris

33,300

27,750

0

2

99,9

838,927

49

603

455

Dep. Alexandria IFA Măgurele

6,250

3,600

3

3

16,0

16,0

555,691

TOTAL

144

86

24.138.880


TARIFE PRACTICATE


PENTRU CURSELE 144 (402), 147 (404), 200 (400), 243 (434), 466, 603 (455):

-    LA BILETE:    1,20 RON / CĂLĂTORIE;

-    LA ABONAMENTE    1 LINIE    27 RON;

LUNARE:    2 LINII (1 URBANĂ)    32 RON;

GENERALE (INCLUDE ȘI LINII URBANE)    42 RON;


PENTRU CURSELE 150 (405). 152 (406), 154 (414), 164 (422), 171 (425), 203 (427), 204 (431), 214 (433), 303 (453), 401, 407, 408, 409, 410, 417, 418, 419, 421, 428, 430, 432, 439, 445, 449, 454. 456,


458, 459, 460. 461, 471.473:

-    LA BILETE:    1,5    RON

-    LA ABONAMENT    I LINIE    36    RON

-    LA ABONAMENT    2 LINII (1 URBANĂ)    43    RON

-    LA ABONAMENT GENERAL    54    RON;


PENTRU CURSELE 412.415, 416,426, 446, 448,476

-    LA BILETE:

-PÂNĂ LA 20 KM -PÂNĂ LA 30 KM -PESTE 30 KM

-    LA ABONAMENTE LUNARE:

-PÂNĂ LA 20 KM -PÂNĂ LA 30 KM -PESTE 30 KM

-    REDUCERE 50% PENTRU:


2.2 RON / CĂLĂTORIE; 2,5 RON/CĂLĂTORIE; 3,0 RON / CĂLĂTORIE;


64 RON ; 74 RON; 86 RON;


-ELEVI Șl STUDENȚI;

-PENSIONARI CU PENSIA MAI MARE DE 380 RON.

- GRATUITĂȚI PENTRU:

-    PENSIONARI CU PENSIA MAI MICĂ DE 380 RON;

-    VETERANI DE RĂZBOI SI VĂDUVELE ACESTORA;

-    EROU REVOLUȚIEI DIN DECEMBRIE 1989.