Hotărârea nr. 5/2006

HOTARAREnr. 5 din 2006-01-06 HOTARIRE 5 din 06/01/2006 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN BDUL 1 DECEMBRIE 1918/ STR. SUCCESULUI, SECTOR 3, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 IN VEDEREA REALIZARII DE LOCUINTE SOCIALE
HOTARARE nr. 5 din 6/01/2006
HOTARIRE 5 din 06/01/2006

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

 

privind transmiterea unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, situat in Bdul.1 Decembrie 1918/Str.Succesului, sector 3, in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 in vederea realizarii de locuinte sociale

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.38(2) lit. ”f”, art.46(2) si art.95(2) lit.”f” si lit.”q” si (3) din Legea nr.215 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 -  Se aproba transmiterea terenului situat in Bucuresti, Bdul.1 Decembrie 1918/Str. Succesului, sector 3, in suprafata de 9680,00 mp, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 in vederea realizarii de locuinte sociale.

Art.2 - Terenul se identifica potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 - Se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 3 sa hotarasca cu privire la asocierea sau cooperarea in scopul realizarii unor investitii pe terenul prevazut la art.1.

Art.4 – In situatia in care in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei nu s-au inceput lucrarile de investitii sau terenurile nu sunt folosite conform destinatiei pentru care au fost transmise in administrare, prezenta hotarare se revoca de drept.

Art.5 - Primarul General al Municipiului Bucuresti si Primarul Sectorului 3 prin directiile de specialitate precum si Consiliul Local al sectorului 3 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.01.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.01.2006

Nr. 5


- -    iK...

~\i. jț'-' ■.-• ?-Z-- AiZy’ ț ', .    ' '*


'•Rzbbb <■>■,. .'! j

'ti' ;‘i‘,;' '. i" P’iȘj'-'i'.'A '"v^ÎX'. ' r‘<-7 -A4 -SS?445:»7* ‘ I
R

’ $

~Zî i?

^vOl-O&o


fi/


)'f


I >?s


. £>


■< L. 1


SSSL    "si

izzZ••