Hotărârea nr. 48/2006

HOTARAREnr. 48 din 2006-03-16 HOTARIRE 48 din 16/03/2006 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A UNEI SOLICITARI DE TRANSMITERE A IMOBILULUI GARAJELE LEONIDA SI A TERENULUI AFERENT DIN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 48 16/03/2006
HOTARIRE 48 din 16/03/2006

HOTARIRE     48 din 16/03/2006

PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A UNEI SOLICITARI DE TRANSMITERE A IMOBILULUI GARAJELE LEONIDA SI A TERENULUI AFERENT DIN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind inaintarea catre Guvernul Romaniei a unei solicitari de transmitere a imobilului Garajele Leonida si a terenului aferent din proprietatea publica a statului in proprietatea publica a Municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Cultura;

Luand in considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art.9 alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.38(1), (2) lit.”f”, (3) si ale art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se solicita Guvernului Romaniei transmiterea imobilului Garajele Leonida, situat in Bdul.General Gh.Magheru nr.28-30, sectorul 1, si a terenului aferent, din proprietatea publica a statului si din administrarea R.A. „A.P.P.S.” in proprietatea publica a Municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art.2 - Predarea-preluarea imobilului (garaje) situat in bdul.General Gh.Magheru nr.28-30, sectorul 1 si a terenului aferent se va face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii si cu sarcinile existente pe respectivul imobil, patrimoniul si evidentele contabil-financiare ale institutiilor prevazute la art.1 urmand a se modifica in mod corespunzator.

Art.3 - Directia Evidenta Imobiliara si Cadastrala si Directia Cultura vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.03.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 16.03.2006

Nr. 48