Hotărârea nr. 47/2006

HOTARAREnr. 47 din 2006-03-16 HOTARIRE 47 din 16/03/2006 PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII SCOLII POPULARE DE ARTA BUCURESTI IN SCOALA DE ARTA BUCURESTI
HOT. 47 16/03/2006
HOTARIRE 47 din 16/03/2006

HOTARIRE     47 din 16/03/2006

PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII SCOLII POPULARE DE ARTA BUCURESTI IN SCOALA DE ARTA BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind schimbarea denumirii Scolii Populare de Arta Bucuresti in

Scoala de Arta Bucuresti

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Cultura;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.38(3) si ale art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba schimbarea denumirii Scolii Populare de Arta Bucuresti in Scoala de Arta Bucuresti.

Art.2 – Directia Cultura si Scoala de Arta Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.03.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 16.03.2006

Nr. 47