Hotărârea nr. 40/2006

HOTARAREnr. 40 din 2006-03-16 HOTARIRE 40 din 16/03/2006 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN STR. SFANTA VINERI INTERSECTIE CU BDUL MIRCEA VODA, SECTOR 3, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 IN VEDEREA REALIZARII UNUI PARCAJ PUBLIC MULTIETAJAT
HOTARIRE nr. 40 din 16/03/2006
HOTARIRE 40 din 16/03/2006

HOTARIRE     40 din 16/03/2006

PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN STR. SFANTA VINERI INTERSECTIE CU BDUL MIRCEA VODA, SECTOR 3, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 IN VEDEREA REALIZARII UNUI PARCAJ PUBLIC MULTIETAJAT

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind  transmiterea unui teren apartinand domeniului privat al Municipiului Bucuresti, situat in str. Sfanta Vineri intersectie cu Bdul.Mircea Voda, sector 3, in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 in vederea realizarii unui parcaj public multietajat

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei  Evidenta Imobiliara si Cadastrala;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.38(2) lit.”f” si ”g”, art.46(2) si art.95(2) lit.”f”, ”q” si (3) din Legea nr.215 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba transmiterea terenului situat in Bucuresti, Str.Sfanta Vineri intersectie cu Bdul.Mircea Voda  sector 3, in suprafata de 762 mp, identificat potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, in scopul realizarii unui parcaj public multietajat.

Art.2 – Se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 3 sa hotarasca cu privire la asocierea sau cooperarea in scopul realizarii unor investitii pe terenul prevazut la art.1.

Art.3 – In situatia in care in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, nu s-au inceput lucrarile de investitii sau terenurile nu sunt folosite conform destinatiei pentru care au fost transmise in administrare, prezenta hotarare se revoca de drept.

Art.4 - Primarul General al Municipiului Bucuresti si Primarul Sectorului 3 prin directiile de specialitate precum si Consiliul Local al sectorului 3 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.03.2006

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 16.03.2006

Nr. 40

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative