Hotărârea nr. 4/2006

HOTARAREnr. 4 din 2006-01-06 HOTARIRE 4 din 06/01/2006 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN CALEA CALARASILOR/ BDUL DECEBAL, SECTOR 3, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 IN VEDEREA REALIZARII UNUI PARCAJ PUBLIC SUPRAETAJAT
HOTARARE nr. 4 din 6/01/2006
HOTARIRE 4 din 06/01/2006

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind  transmiterea unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, situat in Calea Calarasilor  / Bdul.Decebal, sector 3, in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 in vederea realizarii unui parcaj public supraetajat

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.38 (2) lit. ”f ”, art.46(2) si art.95(2) lit.”f” si lit.”q” si (3) din Legea nr.215 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se  aproba  transmiterea terenului situat in Bucuresti, Calea Calarasilor / Bdul.Decebal, sector 3, in suprafata de 1371,00 mp,  din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 in scopul realizarii unui parcaj public supraetajat.

Art.2 - Terenul se identifica potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 – Se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 3 sa hotarasca cu privire la asocierea sau cooperarea in scopul realizarii unor investitii pe terenul prevazut la art.1.

Art.4 – In situatia in care in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei nu s-au inceput lucrarile de investitii sau terenurile nu sunt folosite conform destinatiei pentru care au fost transmise in administrare, prezenta hotarare se revoca de drept.

Art.5 - Primarul General al Municipiului Bucuresti si Primarul Sectorului 3 prin directiile de specialitate precum si Consiliul Local al sectorului 3 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.01.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.01.2006

Nr. 4