Hotărârea nr. 38/2006

HOTARAREnr. 38 din 2006-03-16 HOTARIRE 38 din 16/03/2006 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 216/2005, PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI PENTRU ANUL 2006
HOTARIRE nr. 38 din 16/03/2006
HOTARIRE 38 din 16/03/2006

HOTARIRE     38 din 16/03/2006

PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 216/2005, PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI PENTRU ANUL 2006

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr. 216/2005, privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in Municipiul Bucuresti pentru

anul 2006

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Venituri si al Directiei Cultura;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile pct. 5 de la Titlul VIII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente si Rectificarea din M.O. nr. 56/2006;

In conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 38(2) lit.”d”, art. 46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 - Punctul 11 din Anexa nr. 2 la H.C.G.M.B. nr. 216/2005 se va modifica dupa cum urmeaza:

Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru filmare:

            a) pentru Centrul istoric:

            - 2.100 lei/zi/locatie - filme scurt sau lung metraj, filme si seriale de televiziune si altele asemenea;

            - 2.600 lei/zi/locatie - videoclipuri si spoturi cu caracter publicitar.

            b) pentru celelalte zone:

            - 1.400 lei/zi/locatie - filme scurt sau lung metraj, filme si seriale de televiziune si altele asemenea;

            - 1.800 lei/zi/locatie - videoclipuri si spoturi cu caracter publicitar.

            Art.2 - Punctul 2.11 din Anexa nr. 4 la H.C.G.M.B. nr. 216/2005 se modifica, astfel:

            (1) Aceasta taxa se percepe pentru utilizarea temporara a domeniului public pentru desfasurarea activitatii de filmare profesionista (filme scurt sau lung metraj, filme si seriale de televiziune, videoclipuri, spoturi publicitare si altele asemenea), in scopul obtinerii de venituri.

            (2) Solicitarea se adreseaza in scris, Primariei Municipiului Bucuresti, impreuna cu declaratia prevazuta in anexa la prezentele norme, de regula cu 5 zile lucratoare inainte de inceperea activitatii. In urma verificarii si avizarii activitatii de catre un reprezentant al compartimentului de specialitate, beneficiarul va primi acordul/avizul sau refuzul in scris.

            (3) Taxa se calculeaza in lei/zi/locatie in functie de zona si se plateste anticipat, la data obtinerii acordului/avizului Primarului General. Taxa se aplica pe zi indiferent de numarul de ore de filmare efectuate/solicitate.

            (4) In intelesul prezentei hotarari prin locatie se intelege suprafata/perimetrul ocupat(a), reprezentand domeniul public, necesar(a) desfasurarii activitatii de filmare, dar nu mai mult de 1.500 mp. Pentru suprafetele solicitate suplimentar taxarea se face la multiplu de 1.500 mp.

            (5) Delimitarea Centrului istoric Bucuresti, asa cum este prevazuta in anexa nr. 1 la O.G nr. 77/2001 este urmatoarea:

            - la Nord: bd. Elisabeta (de la intersectia cu Calea Victoriei), bd. Carol (pana la intersectia cu str. Hristo Botev);

            - la Est: str. Hristo Botev (de la intersectia cu bd. Carol pana la intersectia cu bd. Corneliu Coposu);

            - la Sud: bd. Corneliu Coposu (de la intersectia cu str. Hristo Botev), Splaiul Independentei (pana la intersectia cu Calea Victoriei);

            - la Vest: Calea Victoriei (de la intersectia cu Splaiul Independentei pana la intersectia cu bd. Elisabeta)

            (6) Sunt exceptate de la plata acestei taxe filmele documentare si filmele studentesti.

            (7) Este exceptata de la plata taxei activitatea de fotografiere profesionista.

            Art.3 - Pentru stationarea temporara a autovehiculelor pe domeniul public pe timpul desfasurarii activitatii de filmare profesionista se plateste taxa, dupa cum urmeaza:

            - pentru autovehicule cu masa totala autorizata de pana la 3,5 t, inclusiv, 6 lei/zi/vehicul;

            - pentru autovehicule cu masa totala autorizata cuprinsa intre 3,5 t si 7,5 t inclusiv, 10 lei/zi/vehicul;

            - pentru autovehicule cu masa totala autorizata mai mari de 7,5 t: 13 lei/zi/vehicul.

            La aceasta taxa se aplica TVA conform prevederilor legale.

            Art. 4 - Punctul 12 din Anexa nr. 2 la H.C.G.M.B. nr. 216/2005 se va modifica dupa cum urmeaza:

            Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru desfasurarea unor evenimente

            - 1.800 lei/zi pentru suprafete de pana la 1.000 mp, inclusiv;

            - 3.500 lei/zi pentru suprafete cuprinse intre 1.001 mp si 5.000 mp inclusiv;

            - 7.000 lei/zi pentru suprafete mai mari de 5000 mp.

            Pentru evenimentele constand in expozitii de pictura, fotografie, flori, arta, artizanat, expozitii ale micilor meseriasi si altele asemenea taxa este de 1,80 lei/mp/zi.

            Art.5 - Punctul 2.12 din Anexa nr. 4 la H.C.G.M.B. nr. 216/2005 se modifica, astfel:

            (1) Aceasta taxa se percepe pentru utilizarea temporara a domeniului public in scopul desfasurarii urmatoarelor evenimente:

            - spectacole in aer liber, concerte cu caracter promotional;

            - festivaluri sau alte manifestari promotionale;

            - expozitii de pictura, fotografie, flori, arta, artizanat, expozitii ale micilor meseriasi si altele asemenea;

            - si alte activitati asemenea.

            (2) Solicitarea se adreseaza in scris, Primariei Municipiului Bucuresti, impreuna cu declaratia de impunere, de regula cu 10 zile inainte de inceperea activitatii. In urma verificarii si avizarii activitatii de catre un reprezentant al compartimentului de specialitate, beneficiarul va primi acordul/avizul sau refuzul in scris.

            (3) Taxa se calculeaza in lei/zi in functie de suprafata solicitata si se plateste anticipat, la data obtinerii acordului/avizului Primarului General.

            (4) Pentru evenimentele constand in expozitii de pictura, fotografie, flori, arta, artizanat, expozitii ale micilor meseriasi si altele asemenea taxa se calculeaza ca produs al suprafetei folosite, in mp, indiferent de zona, aplicandu-se valorile prevazute in prezenta hotarare.

            (5) Sunt exceptate de la plata taxei evenimentele cu caracter umanitar si evenimentele finantate de la bugetul Municipiului Bucuresti.

            Art.6 - Declaratiile de impunere privind utilizarea temporara a locurilor publice pentru filmare si pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru desfasurarea unor evenimente sunt prevazute in anexa nr. 1 si 2.

            Art.7 - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

            a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere;

            b) nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute in prezenta hotarare.

            (2) Contraventiile prevazute la:

            - alin. 1 lit. a) se sanctioneaza persoanele fizice cu amenda de la 150 lei la 250 lei, iar persoanele juridice se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 900 lei;

            - alin. 1 lit. b) se sanctioneaza persoanele fizice cu amenda egala cu echivalentul valorii taxei datorate, iar persoanele juridice se sanctioneaza cu amenda ce reprezinta de 3 ori valoarea taxei datorate, dar nu mai mult de 5.000 lei.

            Art.8 - Sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata taxelor datorate de catre persoanele juridice se sanctioneaza conform Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicata.

            Art.9 - Controlul si aplicarea santiunilor se va efectua de catre compartimentele de specialitate imputernicite in acest sens.

            Art.10 - Plata amenzilor nu constiuie drept de autorizare pentru desfasurarea oricarei activitati mentionate in prezenta hotarare.

            Art.11 - Sumele incasate din taxele pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru filmare si pentru desfasurarea unor evenimente, taxa pentru stationarea temporara a autovehiculelor pe domeniul public pe timpul desfasurarii activitatii de filmare profesionista, precum si sumele incasate reprezentand amenzi pentru sanctiunile prevazute la art. 7 si art. 8 constituie venit la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

            Art.12 - Pentru plata peste termen a taxelor se datoreaza majorari si/sau penalitati de intarziere conform prevederilor din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

            Art.13 - Se modifica nivelurile impozitului pentru terenurile amplasate in extravilan prevazute in anexa nr. 1 din H.C.G.M.B. nr. 216/2005 cu cele prevazute in anexa nr. 3, conform prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente.

            Art.14 - La pct. 1.4 lit. f din Anexa nr. 1 a HCGMB nr. 216/2005 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in municipiul Bucuresti, pentru anul 2006, in loc de: 100 + 2 lei/m2 pentru fiecare m2 care depaseste 1000 m2 se va citi: 100 + 0,02 lei/m2 pentru fiecare m2 care depaseste 1000 m2.

            Art.15 - Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.16 - Prezenta hotarare se comunica Primariilor sectoarelor 1 - 6 si se aduce la cunostinta publica, conform legii.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.03.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 16.03.2006

Nr. 38

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

Anexa nr.l

la H.C.G.M.B. nr. / /g»    2006

DECLARAȚIE DE IMPUNERE

privind utilizarea temporara a locurilor publice pentru filmare profesionista pe raza municipiului București

DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI

......................................................................*) cu domiciliul / sediul in localitatea.........................................

strada.........................................nr..........bloc...........sc.............sector/judet.............................tel/fax.....................

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului.....Cod Fiscal.........B anca.....

.......cont IBAN..........reprezentată prin......................................................**)

funcția.......cod numeric personal.......C.I. seria.....nr..............

*) denumirea persoanei fizice sau juridice

**) numele si prenumele persoanei autorizate sa reprezinte persoana juridica

Declar pe propria răspundere ca in data de......

.desfășor activitatea de filmare:

Nr.

Crt.

Locația

Perioada (nr. zile)

Suprafața

ocupata

Permis

Filmare

Valoare taxa (lei/zi/locatie)

Valoare taxa (lei)

0

1

2

3

4

5

6

Alte informații:

•    Titlul filmului......................................

•    Numele si prenumele directorului...............................

•    Compania producătoare.................................

•    Tipul producției (film artistic de lung metraj, scurtmetraj, film TV,etc)..............

•    Tipul de asigurare pe timpul filmărilor...    ...    .....................

•    Descrierea sumara a scenelor care urmeaza sa fie filmate............................................................................

•    Numărul vehiculelor utilizate cu masa totala autorizata de pana la 3,5 t, inclusiv.......................................

•    Numărul vehiculelor utilizate cu masa totala autorizata cuprinsa intre 3.5 t - 7.5 t, inclusiv.......................

•    Numărul vehiculelor utilizate cu masa totala autorizata mai mare de 7.5 t..................................................

Ma oblig ca la terminarea filmărilor sa aduc/predau domeniul public in starea inițiala.

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals in declarație, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 474 Cod Penal, ca datele din aceasta declarație sunt reale si complete.


(semnătură autografa)


DECLARAȚIE DE IMPUNERE

privind utilizarea temporara a locurilor publice pentru desfasurarea unor evenimente, conform art.5, pe raza municipiului București

DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI

......................................................................*) cu domiciliul / sediul in localitatea.........................................

strada.........................................nr..........bloc...........sc.............sector/judet.............................tel/fax.....................

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului...............Cod Fiscal.......................Banca...........

.....................cont IBAN............................reprezentată prin......................................................**)

funcția.................cod numeric personal.....................C.I. seria.............nr..........................

*) denumirea persoanei fizice sau juridice

**) numele si prenumele persoanei autorizate sa reprezinte persoana juridica

Declar pe propria răspundere ca in data de

desfășor activitatea de


Nr.

Crt.

Locația

Perioada (nr. zile)

Suprafața

ocupata

Valoare taxa (lei/zi)

Valoare taxa (lei)

0

1

2

3

4

5

Ma oblig ca la terminarea activitatii sa aduc/predau domeniul public in starea inițiala.

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals in declarație, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 474 Cod Penal, ca datele din aceasta declarație simt reale si complete.

Data


(semnătură autografa)


IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN

Categoria de folosință

Clasa de calitate (lei/ha)

I

II

III

IV

V

Teren arabil

36

34

32

30

20

Pășune - Faneata

20

18

16

14

12

Vie

40

Plantație de vie tanara si plantație in regenerare pana la intrarea pe rod

X

Livada

40

Livada tanara si livada in regenerare pana la intrarea pe rod

X

Pădure sau alt teren cu vegetație forestiera

9

Păduri in varsta de pana la 20 de ani si păduri cu rol de protecție

X

Teren pe care se afla amenajări piscicole

24

Teren cu construcții

22

Drumuri si cai ferate    /    ' ,,

X

X

X

X

X

Teren neproductiv    }î    v ?

X

X

X

X

X