Hotărârea nr. 37/2006

HOTARAREnr. 37 din 2006-03-16 HOTARIRE 37 din 16/03/2006 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE ALE C.G.M.B. MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 130/2004
HOTARIRE nr. 37 din 16/03/2006
HOTARIRE 37 din 16/03/2006

HOTARIRE     37 din 16/03/2006

PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE ALE C.G.M.B.

MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 130/2004

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind modificarea organigramei, a numarului de posturi

si a statului de functii ale aparatului propriu de specialitate ale C.G.M.B.

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii), cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.G. nr. 2/2006, ale O.G. nr. 3/2006, ale O.U.G. nr. 1/2006, ale Legii nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ale H.G. nr. 170/2005;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 38 (2) lit.”e”, art. 46 (1), ale art. 68 (1) lit. „t” si (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 - Numarul de posturi contractuale din cadrul aparatului propriu de specialitate al C.G.M.B. se suplimenteaza cu 29 de posturi, conform anexei nr. 1, numarul de functii publice ramanand nemodificat.

Art. 2 - (1) Se modifica anexele nr. 1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 si 1.26 ale H.C.G.M.B. nr. 130/2004, cu completarile si modificarile ulterioare, conform anexelor nr. 2-13.

            (2) Alte unitati de implementare a proiectelor se pot infiinta prin dispozitie a Primarului General.

Art. 3 - Se imputerniceste Primarul General al Municipiului Bucuresti sa aprobe, in mod interimar, prin dispozitie, suplimentarea numarului de posturi in cadrul unitatilor de implementare a proiectelor, pe perioada de derulare a acestora, modificarea structurii organizatorice si numarul de posturi ale compartimentelor din cadrul aparatului propriu de specialitate, precum si Regulamentul de organizare si functionare al acestora, pe care le va supune spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 4 - Anexele nr. 1-13 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5 - Hotararile C.G.M.B. nr. 130/2004 privind aprobarea organigramei, numarului de posturi si a statului de functii ale P.M.B. si nr. 2/2005 privind aprobarea statului de functii al P.M.B. se modifica in mod corespunzator.

Art. 6 - Regulamentul de organizare si functionare al compartimentelor nou infiintate va fi aprobat prin Dispozitie a Primarului General in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 7 - Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.04.2006.

Art.8 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.03.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti. 16.03.2006

Nr. 37

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nf

Numărul de posturi contractuale ale aparatului propriu de specialitate al C.G.M.B. se suplimentează după cum urmeaza:

-    Direcția financiar contabilitate: 10 posturi de inspector de specialitate gradul profesional IA;

-    Direcția achiziții, concesionari, contracte: 5 posturi de inspector de specialitate gradul profesional IA;

-    Direcția transporturi, drumuri, sistematizarea circulației: 7 posturi de inspector de specialitate gradul profesional IA;

-    Direcția protecția mediului si educație eco-civica: 7 posturi inspector de specialitate gradul profesional IA.34

CABINET PRIMAR GENERAL

8

26

SERVICIUL MANAGEMENT SI ASISTARE CONDUCERE

SERVICIUL STRATEGIE SI ARMONIZARE PROGRAME

SERVICIUL PROGNOZA SI STATISTICA

SERVICIUL PROTOCOL REPREZENTARE

11


10


SERVICIUL EVIDENTA SI ANALIZA DOCUMENTE

U.I.P. privind reabilitarea infrastructurii educaționale in București*

* Numărul de posturi, structura UIP si ROF-ul se stabilesc prin Dispoziție a Primarului GeneralAnexa nr. 3

Hc«rf-ns nr. 3^0 &


* Funcționează pana la externalizare, posturile urmând a se redistribui prin Dispoziție a Primarului GeneralAnexa nr. 4 HC&MÎ,
Anexa nr. 6

nr. t* Numărul de posturi, structura UIP si ROF-ul se stabilesc prin Dispoziție a Primarului Generalf+CGMS nr.Numărul de posturi, structura UIP si ROF-ul se stabilesc prin Dispoziție a Primarului Generalnr.#/^

HtbM6 nr.


DIRECȚIA AUDIT PUBLIC INTERN

26

3

23

SERVICIUL AUDIT INTERN PENTRU APARATUL PROPRIU AL CGMB

10

1

9

SERVICIUL AUDIT INTERN PENTRU UNITĂȚILE SUBORDONATE C.G.M.B.

12

1

11

COMPARTIMENT DE

3

MONITORIZARE SI

0

METODOLOGIE

3


DIRECȚIA DE TRANSPORTURI,

42

DRUMURI, SISTEMATIZAREA

4

CIRCULAȚIEI

38

SERVICIUL STRATEGIE TRANSPORT URBAN SI REȚELE STRADALE

22

1

21

SERVICIUL SISTEMATIZAREA CIRCULAȚIEI SI AUTORIZARE TRANSPORT URBAN

18

1

17

U.I.P. privind infrastructura in București*

U.i.P. privind programul multisector al

Muncipiului București*

DIRECȚIA COORDONARE

39

REGLEMENTARE

4

INFRASTRUCTURA

35

SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII INFRASTRUCTURA

9

1

8

SERVICIUL SUPRAVEGHERE AVARII

9

1

8

SERVICIUL COORDONARE REGLEMENTARE

20

1

19

U.I.P. privind infiintarea rețelei metropolitane de fibra optica - NETCITY

* Numărul de posturi, structura UIP si ROF-ul se stabilesc prin Dispoziție a Primarului General* Numărul de posturi, structura UIP si ROF-ul se stabilesc prin Dispoziție a Primarului General