Hotărârea nr. 36/2006

HOTARAREnr. 36 din 2006-03-16 HOTARIRE 36 din 16/03/2006 PRIVIND APROBAREA FINANTARII STUDIULUI "STRATEGIA DE PARCARI IN MUNICIPIUL BUCURESTI" PRINTR-UN GRANT OFERIT DE GUVERNUL SPANIOL SI DERULAT PRIN BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE
HOTARIRE nr. 36 din 16/03/2006
HOTARIRE 36 din 16/03/2006

HOTARIRE     36 din 16/03/2006

PRIVIND APROBAREA FINANTARII STUDIULUI "STRATEGIA DE PARCARI IN MUNICIPIUL BUCURESTI" PRINTR-UN GRANT OFERIT DE GUVERNUL SPANIOL SI DERULAT PRIN BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea finantarii studiului „Strategia de parcari in municipiul Bucuresti” printr-un grant oferit de Guvernul Spaniol si derulat prin Banca Europeana  pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Managementul Credite Externe si Directiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile O.U.G nr.45/2003 privind finantele publice locale si Legea datoriei publice nr.313/2004 cu modificarile ulterioare;

In temeiul art.38(1) si (2) lit.”d”, „m” si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba finantarea studiului „Strategia de parcari in municipiul Bucuresti” printr-un grant oferit de Guvernul Spaniol si derulat prin Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare.

Art.2 - Finantarea strategiei de parcari in municipiul Bucuresti, in valoare totala de 600.000 EURO (exclusiv TVA), se va asigura printr-un grant oferit de Guvernul Spaniol si derulat prin Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare.

Art.3 - Se imputerniceste Primarul General al Municipiului Bucuresti sa semneze pentru si in numele Municipiului Bucuresti, Scrisoarea Mandat (prezentata in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare), ce urmeaza a se incheia intre Primaria Municipiului Bucuresti si BERD, cat si orice alte documente necesare bunei desfasurari a proiectului.

Art.4 – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti:

-          Directia Managementul Creditelor Externe;

-          Directia Financiar, Contabilitate;

-          Directia Buget;

-          Directia de Investitii;

-          Directia de Achizitii Concesionari si Contracte;

-          Directia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei;

-          Directia Juridic, Contencios si Legislatie.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.03.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 16.03.2006

Nr. 36

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

Anexa Ia    nL

SCRISOARE MANDAT

DE LA: BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCȚIE SI DEZVOLTARE

D-lui Adriean Videanu - Primar General Primăria Municipiului București România

Stimate D-le Primar Videanu,

Ref: Proiect privind Parcări Private in București

1.    înțelegem că Primăria Municipiului București intenționează să includă participarea sectorului privat pentru îmbunătățirea situației parcărilor din București crescând totodată capacitatea parcărilor in afara traficului rutier. în acest moment se preconizează ca Primăria să creeze una sau mai multe zone de parcare pentru o parcare stradala din centrul Bucureștiului si să o supună licitației companiilor private (Sponsorul/sponsorii) împreuna cu solicitarea adresata Sponsorului/sponsorilor pentru asigurarea finanțării privind facilitățile de parcare in zonele respective. Plata sponsorilor se presupune a cuprinde taxele de parcare (cat si anumite amenzi posibile) din zonele respective de parcare atât stradale cat si ne stradale (Proiectul).

2.    Acest lucru, confirma interesul Băncii Europene pentru Reconstrucție si Dezvoltare (Banca) in sprijinirea Primăriei in perioada de pregătire a proiectului prin asigurarea grantului pentru cooperarea tehnica, acesta fiind administrat de Banca, grant numit (Fonduri pentru Cooperarea Tehnica) pe care Banca încearcă sa-1 obțină (care face subiectul confirmării sponsorilor). Pe lângă aceasta, in urma rezultatelor satisfăcătoare a negocierilor si a interesului din partea sponsorilor de a fi selecționați de către Primărie pentru primirea finanțării din partea Băncii, Banca va fi de asemenea interesata in asigurarga-pfiLtermen lung a finanțării sponsorilor sau finanțarea printr-o companie privata in scopul^riarițăfir proiectului. Termenii si condițiile unei

astfel de finanțări vor fi negociate cu sponsorii (atunci când aceștia vor fi selecționați de primărie) după evaluare si va face subiectul negocierii unui plan general de finanțare si de acorduri satisfacătore pentru Banca (incluzând acolo unde este necesar respectarea procedurilor publice de consultanta ale Băncii), prin aprobarea oficiala a managementului Băncii si a Comitetului Director al acesteia, negocierea si execuția unei documentații de finanțare corespunzătoare cat si îndeplinirea condițiilor de aplicabilitate.

3. Aceasta scrisoare intenționează sa pună bazele prin care Banca sa lucreze cu Primăria in perioada fazei de pregătire a proiectului. Bazându-ne pe discuțiile avute anterior cu Dvs., se preconizează ca sprijinul Băncii acordat Primăriei in perioada de pregătire sa cuprindă prevederile Fondurilor de Cooperare tehnica pe care Banca va căuta sa le obțină pentru finanțarea unui contract cuprinzător de consultanta care sa includă doua etape:

Etapa I: Studiu de Fezabilitate, (costuri estimative de 300.000 EURO) pentru evaluarea situației parcărilor din oraș (adică un studiu de baza) si modul in care poate fi atrasa participarea sectorului privat in sectorul parcărilor din București cat si modul in care poate fi structurata aceasta participare, si

Etapa H : Consultanta de Negociere (costuri estimative de 300.000 EURO) prin care un consultant experimentat in negocieri pentru parteneriat public/privat sa poată oferi consultanta Primăriei in perioada procesului de licitație pentru selecționarea sponsorului/sponsorilor pentru Proiect. Pentru diminuarea costurilor de negocieri, Banca va fi dornica sa precizeze in aceasta etapa disponibilitatea acesteia de a oferi finanțare unei companii pentru acest scop care sa fie stabilita de sponsor/sponsori.

(Faza I (se presupune ca va dura 6 luni) va începe după semnarea acestui acord. Faza n va începe după terminarea fazei I si după ca Primăria va lua o hotărâre de continuare a Proiectului așa cum s-a preconizat in Raportul Final pentru Faza I.

Daca, pentru orice motiv, Primăria nu a luat hotărârea de a continua cu cel puțin un proiect de parcare (bazat pe recomandările propunerilor consultanților din Raportul Final al Fazei I) in termen de 12 luni de la transmiterea Raportului Final pentru Faza I Primăriei si Băncii, atunci Primăria va plăti Băncii imediat la cererea acesteia, onorariul pentru proces de 100.000 EURO (Onorariul pentru Proces).

Daca Banca întrerupe derularea proiectului sau daca managementul Băncii sau Comitetul Director al acesteia decide să nu aprobe finanțarea sponsorului sau sponsorilor selecționați de Primărie, atunci Primăria nu va fi obligata sa plătească onorariul pentru Proces.

7.


Aceasta scrisoare de acord va fi redactata in limbile Engleza si Romana, asigurându-se că in caz de conflict sau neconcordanta dintre versiunile in limba Engleza si Romana a acestei scrisori de acord, versiunea in limba Engleza sa prevaleze.

Aceasta scrisoare de acord va fi guvernată de legislația Engleza. Orice conflict, controversă sau reclamație care poate apărea sau s-ar referi la aceasta scrisoare, sau nerespectarea, încheierea sau lipsa de valabilitate a acesteia, vor fi rezolvate prin arbitraj în conformitate cu regulile de arbitraj UNCITRAL care sunt în prezent în vigoare. Va exista un singur arbitru iar autoritatea împuternicita va fi Tribunalul din Londra al Arbitrarii Internaționale. Locul procesului va fi la Londra, Anglia si va fi utilizată limba Engleza. Părțile își vor aroga orice drepturi prin Actul de Arbitraj din 1996 sau altfel spus vor face apel la orice arbitraj prin tribunalul Englez. în ciuda regulilor de arbitraj UNCITRAL, tribunalul de arbitraj nu va lua sau furniza nici o măsura interimară împotriva Băncii, iar Primăria va fi de acord să nu apeleze la vreo altă autoritate juridică. Această scrisoare de acord poate la opțmnSSrBăncii să fie impusă de către Banca în

.................................~~-...._

wwfy.bucuresti-primaria.ro

Pag 4


orice tribunal cu competentă. Nimic din aceasta scrisoare nu va fi interpretat ca o renunțare, sau ca o alta schimbare a vreunei imunități, privilegiu sau excepție a Băncii din stabilirea Acordului Băncii Europene pentru Reconstrucție si Dezvoltare, convenție internaționala sau orice lege aplicabilă.

Vă rugam ca Primăria sa transmită Băncii aceasta scrisoare cu semnătura autorizata pentru a confirma acordul Primăriei pentru punctele menționate in aceasta scrisoare.

Așteptam sa lucram împreuna in următoarele săptămâni așa încât o evaluare a acestui proiect important sa fie lansata cat mai curând posibil.

Cu sinceritate,

BANCA EUROPEANA DE RECONSTRUCȚIE SI DEZVOLTARE

Susan Goeransson

Infrastructura Municipala si de Mediu

Suntem de acord cu termenii si condițiile descrise mai sus. Confirmam si garantam ca au fost obținute toate aprobările, autorizațiile si consimțămintele necesare semnării acestei scrisori si ca se vor efectua toate plățile ce decurg de aici.

Primăria Municipiului București

Adriean Videanu

Primar GeneralB-dul Regina Elisabeta 47, sector-5,-București, România; tel.: +4021305 55QQ:.wwsi bucuresti-primaria.ro

Pag 5