Hotărârea nr. 35/2006

HOTARAREnr. 35 din 2006-03-16 HOTARIRE 35 din 16/03/2006 PRIVIND SUPLIMENTAREA VALORII INVESTITIEI "REFACEREA INFRASTRUCTURII IN ZONA PILOT A CENTRULUI ISTORIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"
HOTARIRE nr. 35 din 16/03/2006
HOTARIRE 35 din 16/03/2006

HOTARIRE     35 din 16/03/2006

PRIVIND SUPLIMENTAREA VALORII INVESTITIEI "REFACEREA INFRASTRUCTURII IN ZONA PILOT A CENTRULUI ISTORIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind suplimentarea valorii investitiei „Refacerea infrastructurii in zona Pilot a Centrului Istoric al Municipiului Bucuresti”

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei;

Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.45/2003 privind finantele publice locale si ale O.U.G nr.60/2001 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.38(1), art.38(2) lit.”m” si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba suplimentarea valorii obiectivului de investitii „Refacerea infrastructurii in zona Pilot a Centrului Istoric al Municipiului Bucuresti” cu 10,62 mil.EURO respectiv de la 9,5 mil.EURO la 20,12 mil. EURO conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Finantarea se asigura din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art.3 – Directia Transporturi, Drumuri si Siguranta Circulatiei si Directia Buget vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.03.2006.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 16.03.2006

Nr. 35

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

Zona Pilot - Costul infrastructurii si a lucrărilor de peisaj stradal

Anexa lct Rc&na r>r\


Lungimea

străzii

(m)

Suprafața medie strada (m2)

Suprafața

trotuar

(m2)

Suprafața

totala

(m2)

Costuri peisaj stradal (Euro)

Costuri

Infrastructura

(Euro)

Costuri totale de dezvoltare (Euro)

Străzi

Caldarari

75

523

244

767

245.440

165.000

410.440

Covaci

280

1.536

741

2.277

728.640

616.000

1.344.640

Filitti

130

578

367

945

302.400

286.000

588.400

Franceza

450

3.251

2.537

5.788

1.852.160

990.000

2.842.160

Gabroveni

240

1.468

814

2.282

730.240

528.000

1.258.240

Lipscani

510

4.440

2.189

6.629

2.121.280

1.122.000

3.243.280

Mandinesti (ex. Sf. Dumitru)

120

760

339

1.099

351.680

264.000

615.680

Pasajul Francez

80

254

123

377

120.640

176.000

296.640

Pictor Tonitza

240

960

777

1.737

555.840

528.000

1.083.840

Poștei

140

1.159

714

1.873

599.360

308.000

907.360

Șelari

275

2.124

833

2.957

946.240

605.000

1.551.240

Sepcari

145

867

555

1.422

455.040

319.000

774.040

Smardan

240

1.537

700

2.237

715.840

528.000

1.243.840

Soarelui

55

170

149

319

102.080

121.000

223.080

Stavropoleos

215

1.637

886

2.523

807.360

473.000

1.280.360

Zarafi

55

177

94

271

86.720

121.000

207.720

Total străzi

3.250

21.441

12.062

33.503

10.720.960

7.150.000

17.870.960

Străzi de acces

Franceza

-

-

-

1.000

200.000

-

200.000

Gabroveni/Sepcari

-

-

-

1.000

200.000

-

200.000

Lipscani Vest

-

-

-

500

100.000

-

100.000

Lipscani Est

-

-

-

2.000

400.000

-

400.000

Șelari

-

-

-

1.500

300.000

-

300.000

Stavropoleos

-

-

-

500

100.000

-

100.000

Total străzi de acces

-

-

-

6.500

1.300.000

-

1.300.000

Reamenajarea spatiilor deschise

Biserica (nod #1)

-

-

-

1.250

250.000

-

250.000

Intrare muzeu (nod #2)

-

-

-

250

50.000

-

50.000

Parcare Lot/Biserica (nod #3)

-

3.000

600.000

-

600.000

Piața Băncii Naționale (nod #4)

-

** ** •

250

50.000

-

50.000

Total reamenajare spatii deschise

\"

33.503

950.000

-

950.000

Total

,L .    :

■\ \\

12.970.960

7.150.000

20.120.960