Hotărârea nr. 341/2006

HOTARAREnr. 341 din 2006-12-14 HOTARIRE 341 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA PARTENER IN CONSORTIUL CONSTITUIT PENTRU DERULAREA PROIECTULUI "ASK-IT@BUCHAREST" LA NIVELUL MUNIVCIPIULUI BUCURESTI
HOTARIRE nr. 341 din 14/12/2006
HOTARIRE 341 din 14/12/2006

HOTARIRE    341 din 14/12/2006

PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA PARTENER IN CONSORTIUL CONSTITUIT PENTRU DERULAREA PROIECTULUI "ASK-IT@BUCHAREST" LA NIVELUL MUNIVCIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea participarii Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, ca partener in consortiul constituit pentru derularea proiectului „ASK-IT@BUCHAREST”

la nivelul municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti;

            Vazand raportul Comisiei de Sanatate si Protectie Sociala si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala, O.U.G. nr.102/1999 privind protectia sociala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.”d” si ”e” alin.6 lit.”a” pct.2, alin.7 lit.”a” si art.46 alin.2 lit.”f” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 Se aproba participarea Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti ca partener in consortiul constituit pentru executarea proiectului „ASK-IT@BUCHAREST”, prevazut in anexa 1 la contractul de finantare.

 

            Art.2 Se imputerniceste directorul general al Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti sa reprezinte interesele municipiului Bucuresti in cadrul proiectului.

 

            Art.3 Se aproba modelul contractului de finantare a proiectului „ASK-IT@BUCHAREST”, intre Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti si consortiul „ASK-IT@BUCHAREST”, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

            Art.4 Cheltuielile, reprezentand contributia municipalitatii, respectiv echivalentul sumei de 56.000 Euro din costul eligibil total al proiectului, defalcat potrivit bugetului de proiect prezentat in anexa 2 la contractul de finantare, vor fi prevazute si suportate din bugetele anuale ale Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, respectiv pentru perioada de derulare a proiectului, din articolele de buget indicate de Directia de Buget din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.

 

            Art.5 Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti si directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarullui General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr. 341

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 


1.1.    DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în București, strada Academiei nr.3-5, sector 3, cod fiscal 15531230. cont RO84 TREZ 7035 026X XX00 0132 deschis la Trezoreria sector 3, tel. 315.58.27, fax 314.23.16, reprezentată prin d-l Alexandru - Cătălin Dicu, în calitate ce director generai, denumită în continuare D.G.A.S.M.B. și

1.2.    ATC ROM SRL, cu sediul în București, strada Biharia nr. 67-77(METAV Business Park), sector 1, București. R.C. J40/11111/2000, cod fiscai R -1-3571696. cont IBAN RO88BUCU013709812511RC01 deschis la Alpha Bank-Romania. sucursala Unirii . tei./fax 021-2011191/ 021-2011197.. reorezentata prin d-i Dimitris Baltas. în calitate ce Administrator, denumită în continuare ATC ROM

Având in veaere:

-roiectui Integrat ASKAT denumit în continuare ;Prciectui” este un proiect co--inantat ce Comisia Europeana Contract N. 51129811, venind n ajutorul dezvoltării unui spațiu Amciant Inteligent {Ami) in vederea integrării funcțiilor si sen/iciiicr centru oerscanele cu oizabilitati IMI) cin diferite medii, oferind soluții

tersonanzate. autcccntigurate. eiatat facilitând transmiterea


Intuitive, aplicații si servicii intr-un context sontinutuiui informațiilor intre organizații si procesarea acestora. Mai exact, scodui este de a furniza o interfața de calitate foarte duna centru utilizatorii Ml. aaresandu-se efectiv următoarelor trei categorii: a) utilizatori finta. -b) sen/icii si aplicații furnizate si ic', Platforme ce 'nstaiare (ex: =DA. mobiie. desktop-uri, ’aptop-uri). Vcr fi construite interfețe alternative, demonstrând o interacțiune intuitiva muitimodaia corespunzătoare Identificării configurației parametrilor ofenna posibilitatea utilizatorilor sa 'si personalizeze Interfețele furnizate. Acoe.ntui se oune ce furnizarea unui dispozitiv care sa asioure Întrec serviciul. Independent oe mediu, ocatie in

ntenorui sau exteriorul casei, utilizatorului si aoiiitatile acestuia.

In cras. in timcui unei calatorii.etci. tioui


:n caorui Proiectului au fost planificate ceie 7 centre oiiot de implementare, iar Bucurestiui a fost seiectat printre acestea. Centrele oiiot ASK-IT soresc sa •'aca demonstrații locale si prin asocierea ou diferiți furnizori de sen/icii oe telefonie mobila, prin semnarea unor contracte cu persoane fizice, autoritari locale si reprezentanți ai industriei locale.

ATC ROM este partener ASK-iT in cadrul Proiectului, a *ost de acord sa le -eprezentant si in continuare ai centrului oiiot din București in caorui Proiectului ASKJT. Tino -esponsabii cu implementarea acestuia In București denumit în continuare ASK-iT@BUCHARE3T) si sa coordoneze activitatiie grupuriior locale de interese (In special autcritati. oarticipanti din industrie si persoane t'izicel oare vor fi de acord sa participe la implementare.

D.G.A.S.M.B. a fost inclus in obiectivele Proiectului, oanicipand 'a prezentări referitoare la Proiect si ia obligațiile partenerilor panicioanti ia mciementare asupra carora s-a convenit prin orezentui contract:

Au convenit următoarele:


Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI2.1. Ca urmare a încheierii prezentului contract, D.G.A.S.M.B. și ATC ROM vor derula în parteneriat, la nivelul municipiului București, Proiectul ASK-IT@BUCHAREST, conform bugetului de proiect, criteriilor, procedurilor administrative și operaționale necesare implementării proiectului, stabilite de comun acord.

Pentru aducerea la indepiinire a obiectului prezentului contract:

D.G.A.S.M.B.:

■    Va asista si coordona selectarea, coordonarea si sprijinirea oersoaneicr cu dizabilitati ce toata perioada procesului de selecție a cersoanelor care vor beneficia de serviciile oferite in cadrul Proiectului:

•    Colectează informații despre accesibiiizarea spatiilor cin București si ale unor puncte de interes In concordanta cu specificatiiie Tehnice definite in contextul Proiectului ÂSK-iT:

■    Participa si contribuie :a expertiza si ntainiriie cin cadrui ^rciectuiui si la activitatile ce diseminare in Romania si internațional:

•    Părticică la organizarea evenimentelor imoortante ce nivel Eurcceam n București centru discutarea rezultatelor Proiectului ASKVT'SBucnaresî.


470 ROM:

> Va derula si va curta responsabilitatea tuturor ceicriaitcr activitati din cadrui croiectuiui. crevazute in contractul cu Comisia Burooeana


2.2. Pentru derularea Proiectului ASK-I7(®BUCHARE3T


3.A.S.M.3. o finanțare (nerambursabilă) cu titlu gratuit în sumă ce : neprezentând 2A38% din cestui eiigibii rotai ai Proiectului.

2.3. Contribuția D.G.A.S.M.B. este de 56.000 EUR. 'eprezentand costui eiigibii tetai ai Proiectului, tiuoă cum urmează:

2.3.1. contribuție exclusivă. ?n natură. în sumă ce 'ecrezentând contravaloarea amortizării ecnioamenteior.


miilcaceior fixe. aflate în patrimoniul D.G.A.S.M.B.. Proiectului ce toată curata ce deruiare a acestuia:

2.3.2. contribuție acoperind suma de zg.gco EUR. o


POM acer


din


2.4.


categorii de cheltuieli costui activităților ce croiectuiui.

Oosturiie ce categorii


prevăzute n ouoetui


vor ti derulate de către


ciectuiui


Ticsite

ciata i care AM. 3.


n cacrui

ceicriaitcr

-eorezinta

in cadrui


de cheltuieli, resoectiv surse : rezentate în bugetul Proiectului, care face parte integrantă din i este crezentat în anexa acestuia.


e -inantare sunt crezentul contract


Art.3. DURATA CONTRACTULUI


3.1. -mzentui contract ce finanțare se încheie si este vaiacii oara la data de 01 Octombrie 2C08.


Art.4. APUCAEILITATE


a A --ezentUi contract, cuca semnarea ce ambeie cârti, intră m vigoare, devermo aciicaoii duoa data intrării n vigoare a ~otâ rarii Consiliului Generai al MumcioiuiuiBucurești privind aprobarea participării D.G.A.S.M.B/c constituit pentru derularea Proiectului ASK-IT^Bl

în t coBSertiul h/țnivelul


municipiului București.


Art.5. PROCEDURA DE LUCRU ÎN CADRUL PROIECTULUI

5.1.    D.G.A.S.M.B. va efectua operațiunile de deschidere a contului Proiectului.

5.2.    ATC ROM asigură D.G.A.S.M.B. plata sumei menționate la art. 2.2.. în contul

Proiectului, de la data adoptării hotărârii Consiliului General al Municipiului București privind aprobarea participării D.G.A.S.M.B. ca partener în consorțiul constituit pentru derularea Proiectului ASK-IT@BUCHAREST ia nivelul municipiului București.    -4

5.3.    Prima tranșă de finanțare in suma de.5500 EUR ( activitati corespunzatoarea anului 2006) va fi virată de către ATC ROM. in contul Proiectului, in termen de 'ÎS zile ce la data primirii notificării scrise din partea D.G.A.S.M.B. cu privire la Inceoerea activităților, restul sumei urmând a fi virate potrivit perioadelor ce ceruiare a activitatiior prevăzute in proiect.

5.4.    D.G.A.S.M.B. va vira. ce asemenea, în contui Proiectului, contravaloarea contribuției sale prevăzută ia art. 2.2.2., respectiv 46.000 EUR. în tranșe corespunzătoare bugetului său anuai aprobat ce către Consiliul General ai Municipiului București pentru proiectul ASK-IT@BUCHAREST. ce anui în curs m care se efectuează viramentul

5.5.    Pentru anul 2006, D.G.A.S.M.B. va vira în contui Proiectului suma corespunzătoare cheituieiilor și costurilor necesare activităților Proiectului până la sfârșitul anului, calculate de la intrarea în vigoare a contractului, conform art. 41.. conform cu bugetul sau aprobat de către C.G.M.B. pentru D.G.A.S.M.B.

5.3. “cate cheltuielile privind derularea Proiectului ASK-iT@BUCHARE37 vor d efectuate ?n conformitate cu ougetui acestuia, numai în caza -ncr documente justificative (state de saiarii. facturi fiscaie etc.), care vor fl centralizate ce cătrea acestuia:

c)    cneituieii de transport cazare, diurnă aferente deplasărilor personalului care ucrează în cadrui Proiectului:

d)    cneituieii efectuate pentru organizarea unor evenimente m legătură cu Proiectul:

e)    cneituieii de regie jchirie. utilităti. telefon etc.; pentru soatiile în care se derulează activitățile din caarui Proiectului:

f)    costurile materialelor eonsumaDile și cheltuielile coerationaie :egate direct ce -eaiizarea acilvitătiior prevăzute în Proiect (combustibil, piese ce schimb etc. :

g)    aite costuri derivând direct din cerințele Oroiectului .raportări, copieri, multiplicări etc.):

h)    cneituieii neprevăzute pentru accoerirea eventualelor variații cantitative si de

5.8. Vor fi considerate cheltuieli eligibile la decontafre qlinilcete efectuate cîițjw precum și bgî^Ctului și vor pfbțparii în vigoare


de D.G.A.S.M.B. în vederea pregătirii activităților c|n cad acelea care presupun activități ce ating rezultate viztffce^ fi plătite în cadrul Proiectului, chiar dacă s-au desfășurata a contractului de finanțare.

5.9.    Orice economie obținută în cadrul Proiectului va putea D.G.A.S.M.B. pentru activitățile suplimentare legate de Proiect.

5.10.    în vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor stabilite prin Proiect D.G.A.S.M.B.:utilizată de către


a)    realizează toate activitățile convenite prin prezentul contract conform Proiectului ASK-IT@BUCHAREST. fără a opera nici o modificare decât cu acordul scris prealabil al ATG ROM:

b)    permite ATC ROM controlul realizării activitatilor Proiectului, în toate fazele sale de derulare, inclusiv accesui la documente întocmite m cadrul Proiectului:


c)    răspunde de formarea la niveiui D.G.A.S.M.B.. a echipei de ucru în cadrul Proiectului ASK-IT@BUCHARE3T:

d)    selectează beneficiarii care vor contribui a realizarea Proiectului:

a) va desfășura activitățile proprii în cadrul Proiectului la seoiui său. cu ajutorul echipamentelor, a bunuriicr și miiioaceior fixe pe care le are în dotare.


ATC ROM:

a) Va derula si va oadrui oroiectuiui.


curta responsaoiiitaiea tuturor ceicriaitor activitati prevăzute in contractul cu Demisia Burcoeana


in


Art.o. ÎNCHIDEREA PROIECTULUI xl. Proiectul este considerat închis caca colectivele acestuia au test realizate si ■'inantarea a fost efectuată în totalitate.

5.2. _a închiderea oroiectuiui. cănile vor încheia un proces - zercai ce încnicere care va cuprinde cetaiii privind realizarea obiectivelor oroiectuiui. mccui de utilizare ai sumeior. orecum si aite asoecte considerate necesare.

Ârt.7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

7.1.    Prezentui contract "ncetează:

-    orin acordul părților:    .

-    a data expirării duratei pentru care a fost încheiat:

-    ’n cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile de finanțare ce oare ie are în oadrui Proiectului ASK-IT@BUCHARES7, cu o notificare prealabilă, comunicată ou :5 zilei înainte de data la care partea interesată dorește încetarea contractului.

7.2.    De asemenea, prezentul contract nu își produce efectele, fiind desființat de drept. în căzui în care Consiliul Generai ai Municipiului București nu aprooă hotărârea crivind participarea D.G.A.S.M.B. ca partener în consorțiul constituit centru derularea Proiectului ASK-IT@BUCHARE5T la nivelul municipiului București.


Art.8. LITIGII


/■

8.1. Partenerii convin ca litigiile decurgând din//tnterpretareav/sl_executarea prezentei convenții, care nu pot fi soluționate pe cal4 amiabila^\s^$® supuse instanțelor judecătorești competente.    \

V. -----'

Art.9. CLAUZE FINALE


9.1.    Părțile, de comun acord, convin că bunurile achiziționate pe parcursul derulării Proiectului ASK-IT@BUCHAREST rămân ale D.G.A.S.M.B., iar Informațiile obținute pe parcursul derulării proiectului vor fi utilizate de către D.G.A.S.M.B. în activitatea proprie.

9.2.    încetarea convenției, problemele sesizate pe perioada derulării proiectului, cu impact negativ asupra moduiui de Implementare a acestuia, vor fi aduse la cunoștința celeilalte părți prin notificări.

9.3.    Modificarea și/’sau completarea prezentului contract pot fi făcute numai în scris, cu acordul ambeior' părți, printr-un act adiționai semnat și ștampilat de acestea.

R'-ezentui contract a fost încheiat la sediul D.G.A.S.M.B. astăzi....................în

toca exemolare originale, câte unul pentru fiecare parte.

ATC RCM SRL


DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI 3UCURESTI

OIREC


R GENERAL


DIRECTOR GENERAL


Dimitris 3ALTAS


Alexandru - Căiâiin DICU


DIRECTOR ECONOMIC Și ADMINISTRATIV Cristian Ștefan CUC

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE SI CFP

Maricica MORARU

SERVICIUL JURIDIC, -EGISLAT’E

Anexa 1.ASK-IT@BUCHAREST

'Sistem ambient de agenti inteiigenti pentru serviciile Integrate si bazate pe cunoaștere, destinate persoanelor cu dizabiiitari”

Autor: Direcția Generala de Asistenta Sociala a .Municipiului București

si AT C ROM

Locație: BUCUREȘTI

Durata: pana la 1 Octombrie 2008


CUPRINS:

1. Scurta prezentare a proiectului ASK-IT@Bucharest..............

H. Descrierea activiîatîior proiectului ASX-l7@Bucnarest...

i. Scurta prezentare a proiectului ASK-IT


Activitățile de cercetare in cadrul proiectului Ask-it au inceput in octombrie 2004 si vor dura pana in septembrie 2008. Consorțiul proiectului are 42 de parteneri din 13 tari europene care sunt «actori principali» ai sectoarelor industriale si de cercetare academica, reprezentativi pentru categoria de utilizatori finali apartinand comunitarilor de persoane cu dezabilitati. Ca parteneri ai acestui proiect fac parte firmele de cercetare industriala, cele de telefonie mobîTa. companiile de software, telecomunicații, institutele de cercetare si universitățile, aiaturi de organizațiile de batrani si oameni cu dizabiiitati. Toți acești aarteneri au ca scop final dezvoltarea de servicii integrate care sa vina in ajutorul persoanelor cu nevoi speciale in vederea creșterii caiitatii vieții acestora si asigurării unei autonomii personale.

Viziunea integranta a proiectului consta in dezvoitarea de servicii bazate pe teanologiile informaționale si comunicationaie. care ii -.or ajuta pe oamenii cu nevoi speciale isau persoanele cu probleme cauzate de imobilitate; sa se poata mișca independent i fara a avea nevoie de sprijinul însoțitorului personal), reaiizandu-se as trei pe ianga o creștere a nivelului caiitatii vieții acestora si integrarea ior din punct ie vedere social si economic. Aceste servicii constau in oferirea de informaui relevante si in :imn real, in primul rând pentru a facilita deplasările ^călătoriile) acestei categorii de persoane, dar in aceiași timp sa ie poata foiosi acasa sau ia serviciu. Proiectul Ask-it sorijina in acest fei integrarea socio-economica a persoanelor cu dizabiiitati.

Persoanele cu deficiente de mobilitate vor beneficia de serviciile oferite de Ask-it pe parcursul Întregii zile. pentru facilitarea deplasării in mijloacele publice de transport, lentru organizarea timpului liber, onn oarticioarea acestora ia activitati educaționale, economice si sociale, informațiile oferite de program pot consta m însoțirea asistarea; une: persoane cu deficiente de deplasare, care in momentul in care a ajuns la aeronort sa ooata fi inanimata spre o stafie ae autobuz, su i se indice modul in care sa ciunga ;n stane crecum ;i sa o ghideze spre un liotei sau restaurant adecvat nevoilor saie care sa aiba ■’aciiitati centru aceste persoane:. Totodată oersoana ooate utiliza sistemul orodus le ,-si<-;t pentru a tace rezer/area necesara.

Persoana cu deficiente de deplasare aflata in oraș. poate utiliza seiefonui momi pentru a solicita informații despre facilitățile oferite de acei oraș inctusiv daca acestea sunt sau au accesibile in raport cu nevoile sate. Profilul persoanei respective, Înregistrat pe dispozitivul mobil poate include si caracteristicile accesoriilor taie scaunuiui cu rotite eiectricf

Grupele de utilizatori curara ii se adreseaza serviciile proiectului Ask-it sunt armatoarele:

-    nevazatoni sau persoanele cu vederea scăzută

-    surzii sau persoanele cu probleme ie auz

-    persoanele cu deficiente de aepiasare sau in scaun :u rotile

-    persoanele cu dificultăți de inv atare

-    oersoaneie analfabete

ll.a. Plan de realizare si descrirea aclivitatilor D


Idcntil

PA 1

Denumire activitate proiect

Pi egalirc’a proiectului

pilot

Oala de început

Data dc

s 1 ti id ii

A 1 1

Dclinireu grupului de

Udei es

1 a

începerea

proiectului

Mai tic

2(Hi /

A 1.2

Definirea grupului de utilizatori

la

inecpeiea

proiectului

Mai tic 2007

A 1.3

DvOllilvd    si    SclvClia

Ihrnizoiik»r tic continui

Da

incepeicd

proiectului

fvlai 112007

PA 2

Cont imit si servicii spccilice site ului

■A ' 1

(\ -Io laic si \ alidaic dc

linie

f a

începerea pi oiev nil ui

Dec 2l)0o

A 2.2

lllllvldliccicu coiiliiiLilului in sisicin

La

niccpcica proiectul ui

1efi 2007

Pa 3

lichidarea pilotului

1 ,a

incepci ca proiectului

Manie

200/

.A i 1

Dezvolta rea

inii asii tiv lui 11 sile uf ui

1 a

i i u\ j >ercti proiectului

lan 2(107

A 3.2

Instalarea    aplicației

Ask-It (dîBucliaicsi in sile

i*’el>. 201)7

Manie

20u /


Durata

(tuni)


■>


•)


•)


■>


in cadrul proiectului ASK-IT@Bucharest

Pai'licipaic DGASMli

Va asisla si coordona seleclaica si sprijinirea persoanelor cri dizahihiali cuie vor beuelicia de

serviciile ol'eiile in Ciulini proiectului.    __

Se va ocupa de idenlilîeaiea persoanelor eu dizabiliInii ce unneaza a li selectate penii u a beneficia de set viciile

ASK Al

Va colecta informații despre gradul de accesibilitate iii spatiilor publice din București si iile unor puncte rle interes, in eoneoidanta eu spcciliealiile tehnice delînite iu contcstul proiectului ASK I1,


PA i

A I I

A 1.2

A I 3

Ă4.4

A 4 5

PĂ5"

A I

A 5 2

A >3


1 . laica Imit limiulu u apln alici sl optimizau l i .luicu proiectului pilot

Apiillc

200 7

Del ini i ca    eșantionului

La

de Icslaie

iliCepeiea

proiectului

Definirea planului de

1 a

le aI iu e

lueepei ea

piuieeiului

Testarea piopiiu zisa

Api il ie

2007

Analiza dalelor ublinule

Aug. 2007

Evaluare    rezultate

Aug. 2007

Bu» utesli iille centre de

leslaie

Diseminarea

iuloiuialiiloi

Dezvollarea    si

la.....

ddiuiiJl bhuieii toi un mlul

începerea

idilizatei ilor

proiccluliii

Organizarea    de

l a

evenimente    pentru

începerea

pl o mu vai ea pi meciului

pi iacelui ui

Parlieiparea    la

La

c\ eliinienle    pentru

IliCepeiea

promovai ea pi < ticciului

pioleelulul

Scpl . 200/

Mai iie

200/

Maicii 2007

Scpl. 2007

Mai. 200S

Mai 2008

Scpl. 2008

Scpl. 2008

Sept. 2008


Va idoiililica si va seleela persoanele eu dizabililali care \or puiticipa la lesluiea piopiiuzisu a dispoziIiviIui pilei.

Va ajula la iutoemirea planului de leslare

Va asisla si .sprijini peisoanlele cu dizabililali implieale in procesul de leslare.

Va participa in procesul de analiza a iczultalelor obliuule in nuna leslaiii dispozitivului pilol

Va participa la evaluaiea le/ullalelor leslaiii dispozitivului pilol piin dcpalsaiea uiilizaloiului intr-un all ccniro de IcsIuic(ca. I Ir \\ ea.slle, Alena)

Va participa la dezvolt,nea si aduiinislraica unui loiuin al uiilizaloiilor ASk II, lummcaic\a li lunclional si după inelieieiea pioicelulut.

Va patlieipa la organizarea unui eveniment iutpoilant(de iii vel înnoptau) in București penliii diseminaiea ie/ulialclor piuicelului VSk I I m Bk» llAKkSI

Va pai lieipa la evenimentele impui Iunie si iulalnirile , a nai ii zale de cunun lud ASk I I (cel puii u S mlalnii i de pinic.cl in taille partenere implicate m pioleel)ll.b. Prezentarea activitatilor din cadrul proiectului

PA 1. Pregătirea proiectului pilot ASK-IT@Bucharest - (iulie 2006 - decembrie

2007)


In urma conferinței de la Stuttgart, din data de 13 octombrie 2005. orașul București a fost desemnat centru de testare (pilot) a rezultatelor proiectului Ask-It aiaturi de: Newcastle. ÎTeismki. Madrid. Genova. Thessaioniki si Nuremberg.

Direcția Generala de Asistenta Sociala a Municipiului București a reprezentat orașul București ia Conferința Interantionala de prezentare a Proiectului ASK-IT de la Stuttgartt. aiaturi de compania ATC ROM si si-a manifestat disponibilitatea in susținerea proiectului.

Serviciile care vor fi oferite prin implementarea pilotului ASK-IT .a'Bucharest se incadreaza in armatoarele categorii:

-    transport: informații despre mijloacele de transport disponibile, precum si rutele acestora, spatii de parcare;

-    turism: informații despre hoteiurile care dispun de faciiitati centru persoanele cu tizaoiiitati. evenimente mondene, organizați de intreceri sportive:

-    servicii publice: informații despre ciadirile care dispun cie faciiitati pentru persoanele cu aizuoiiitati. asistenta on-iine

-    suport educațional: lista bibliotecilor accesibile persoanelor cu dizabiiitati adaptarea informațiilor recepționate in funcție de necesitați: pentru persoanele

carne - transpunerea mesajelor text in mesaje vocale, iar pentru persoanele surde -transpunerea mesaj eior vocaie in mesaje text.

A 1.1 Definirea grupului ue interes - : de ia Începerea proiectului pana in manie 2CG"

Direcția Generala de Asistenta cociaia "a asista si coordona selectarea ti spniinirea oersoaneior cu dizabiiitati care vor beneficia ae serviciile oferite m cadrul proiectului si sa isiguru sontaccui cu ■ organizațiile? asociațiile cersoaneior cu dizabiiitati din Municimui București care 1 or turniza eșantionul de testare.

A 1.2 Definirea grupurilor de utilizatori - ide ia Începerea proiectului pana in mame 2007)    ‘    ...

Categoriile de persoane carora li se adreseaza serviciile proiectului Ask-it sunt următoarele:

-    nevazatorii sau persoanele cu vederea scăzută

-    surzii sau persoanele cu probleme de auz

■    - persoanele cu deficiente de deplasare sau m scaun cu rotile

• persoaneie cu dificultăți de mvatare

-    persoaneie analfabete

in majoritatea cazurilor, persoanele cu dizabiiitati au nevoie de servicii de asistenta personala pe perioada călătoriei, îngrijire speciala ia hotei, servicii care sunt costisitoare a nu totdeauna accesibile. In acest scop. dispozitivul mo oii produs de A.s,<-it vr.e .n sprijinul acestor persoane, identificând si angajand personal pentru asistenta in loeuriie cmue acestea au nevoie ;pe pian local), ceea ce include servicii cum ar ; persoana care ofer", asistenta :a cunoască limba respectiva, sa posede cunoștințe in ucmemui respectivprecum si aice preterinte specifice, toate acestea.reaiizandu-se cu an cost limitat.


De asemenea tot in etapa de pregătire a proiectului pilot, trebuie definite si responsabilitățile care revin fiecărui stakeholder :

-    Site Manager (managerul site-uiui) - persoana care va fi responsabila de coordonarea site-uiui pilot. Acesta va comunica in principal cu ceilalți manageri de site din celelalte centre pilotec

-    Technical Manager (manager tehnic) - aceasta persoana va fi responsabila de coordonarea tuturor activitatilor de natura tehnica (definirea / pregătirea infrastructurii, instalarea aplicației )

"" - Communication & Dissemination Manager (manager de comunicare si diseminare) - aceasta persoana va fi responsabila de coordonarea tuturor activitatilor de diseminare, de organizarea de workshop-uri si participarea ia alte workshop-uri cu prezentări ale rezultatelor proiectului pilot

-    Content Manager (manager de conținut) - aceasta persoana va fi responsabila de seiec tarea/aranjarea/prezentarea conținutului informațiilor care vor fi iisoonibiie pe site. Dintre activitatile pe care trebuie sa ie îndeplinească fac parte: stabilirea si menținerea contactului cu mmizorii de conținut, administrarea dateior primate de la furnizorii de continui.

PA 2 Servicii si conținuturi specifice site-uiui

A 2.1 Colectare si validare de date - (de la începutul proiectului, i luna)

Direcția Generala de Asistenta Sociaia va colecta informații aespre graaui ue

accesibilitate ai spatiilor publice din București si aie unor ouncte de interes, in concordanta cu soecificatiile uhnice definite in contextul proiectului ASK-IT

A 2.2 introducerea continutuiui in sistem - de la inc epurai proiecruiui pana in februarie 2007)

PA 3 Instalarea pîlotuiui - (de la inceputui proiectului pana in martie 2t)O7>

90"


ezvoitarea mirastructum site-uiui


ue .a tnceoutut proiecruiui cana


.unt


a 3.2 instalarea aplicației ASK-I t făi Bucharest in site - : perioada februarie martie 2007)

200" -

anniie


A 3.3 Testarea îunctionaia a aplicației si optimizări - (perioada februarie 2007 . 2007':    *    '

PA 4 Testarea proiectului pilot - (perioada mai 2007 - decembrie 2007)

A 4.1 Definirea eșantionului de testare - ide la inceoutul proiectului nana in martie 200") ’ ’

Direcția Generala de Asistenta Sociaia va identifica si va selecta nersoaneie cu iizabifitatt care vor părticică ia testarea orooriuztsa a dispozitiviiui pilot.

A 4.2 Definirea pianuiui de testare - • de ia începutul proiectului pana in martie 2007) Direcția fetieraia ce sistema Sociaia va aiuta la Întocmirea oianuiui te testare.

A 4.3 Testarea propnu-zisa - , perioada aprilie 2007 - teptembne 2007)

Direcția Generala de Asistenta Sociala va asista si sprijini persoanleleMuldiD^amlitati implicate in procesul de testare.    " ;.....

A 4.4 Analiza datelor obținute - (perioada august 2007 - mai 2008)

Direcția Generala de Asistenta Sociala va participa in procesul de analiza a rezultatelor obținute in urma testării dispozitivului pilot.    '

A 4.5 Evaluare rezultate București- alte centre pilot - (perioada august 2007 -'mai 2008) ~

Direcția Generala de Asistenta Sociala va participa ia evaluarea rezultatelor testării dispozitivului pilot prin depalsarea utilizatorului intr-un alt centru de testare(ex. Newcastle, Atena).

PA 5 Diseminarea informațiilor - i de la inceputui proiectului pana in august 2007)

A 5.1 Dezvoltarea si administrarea forumului utilizatorilor - (perioada noiembrie 2006- septembrie 2008 )

ATC ROM va instala pe servereie companiei un foram care va ti accesat de grupurile ie utilizatori locali. Adresa web la care va G accesat forumul va fi făcută cunoscuta ulterior gruDuriior ie utilizatori, care se vor ocupa de diseminarea informației. La dezvoltarea si administrarea forumului utilizatorilor va participa si Direcția Generala de Asistenta Sociala a \ lume mi ului 3 ucuresti.

A 5.2. Organizarea ae evenimente pentru promovarea proiectului - .de proiectului pana in septembrie 2008 )

a începutul


organizarea

rezultatelor


începutul


Direcția Generala de Asistenta Sociala u Municipiului București va participa la mui eveniment importând de nivel European! in București pentru diseminarea proiectului ASK-IT'ătBUCHAREST

\ 5.2 Participarea la evenimente pentru promovarea proiectului - de proiectului nana in septembrie 2008)

Direcția Generala de Asistenta Soeiaia a Municipiului București evenimentele importante si intaininie organizate ne consortiui ASIĂ-f? proiect in tarile partenere implicate in proiect’.

a participa ia

iei puțin f intamin ae


ATC- ROM    DIRECȚIA GENERALA DE

ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIUL UL 3 UCURESTI

DIRECTOR GENERAL    DIRECTOR GENERAL

Dimitris SAL TAS    Alexandru Cătălin DICU

DIRECTOR ECONOMIC SI .ADMINISTRATIV

Cristian Ștefan CU C

SERVICIUL FINANCIAR CONT. ABILITATE SI C.E.P.

Maricica MORARU

SERVICIUL .JURIDIC. LEGISLAȚIE

A 4 2

Definirea planului de testare

2,000

A 4.3

Testarea propriu-zisa

8,000

A >1.4

Analiza (.falelor obținute

3,000

A 4.5

Evaluare rezultate București-alte site uri

3,000

PAS

Diseminarea informațiilor

A 5 1

Dezvoltarea si administrarea foiurnului utilizatorilor

2,000

A 5.2

Organizarea de evenimente penii u

2,000

promovarea pioiectului

A 5 3

Participarea la evenimente pentm piomovarea proiectului

Total

3,000

40,000

AH IlOil

PlKEt IOR GENERAL

Ihuiiii i» ii Al. i AS

4.000

10,000

1,666

1 ?666 reee

1,666

________________________________

1,666

1,666

4,000

1,666

4,000

8,000

10,000

20,00

8,000

0

86,000 Eur


IHKbt 1IA OLKLK Al I DL lA7.S7/:A'/.i SOCIALA . I AllWlCirit’Lll liOCCliLSlt

iMKEt TOK («KNliUAl,

Altlauili ii < ai ulm 1)1» li

D1K1A TOI» ECONOMIC SI ADIYIINIS I'«ATIV

» i iâlîuii Suiau <ll


SI l<\ I» .llll. 1‘INAN» 'IAU, » ON I ABILI I A 1 E SI C.F.P.

Miiiitiia lUOKAKll

SI l<\ l< llll .IIIIUDI» , CIA-ISI A I ll<