Hotărârea nr. 340/2006

HOTARAREnr. 340 din 2006-12-14 HOTARIRE 340 din 14/12/2006 PRIVIND TRANSMITEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 200 MP, SITUAT IN STR. STEAUA ROSIE NR. 5, SECTORUL 2, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 IN SCOPUL REALIZARII UNEI SECTII A POLITIEI COMUNITARE SECTOR 2 ABROGATA PRIN HCGMB NR. 312/2007
HOTARARE nr. 340 din 14/12/2006
HOTARIRE 340 din 14/12/2006

HOTARIRE    340 din 14/12/2006

PRIVIND TRANSMITEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 200 MP, SITUAT IN STR. STEAUA ROSIE NR. 5, SECTORUL 2, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 IN SCOPUL REALIZARII UNEI SECTII A POLITIEI COMUNITARE SECTOR 2

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind  transmiterea terenului  in suprafata de 200 mp, situat in Str.Steaua Rosie nr.5, sector 2,  apartinand domeniului privat al  municipiului Bucuresti, in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 in scopul realizarii unei sectii a Politiei Comunitare sector 2

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala;

            Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 proving proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul art.38 alin.(2) lit. “c“, alin.5 lit. “a”, art. 46 alin.21, art.95 alin.2, lit. “f “ si alin.3 din Legea nr.215 /2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006 ; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

          Art.1 Se  aproba  transmiterea terenului in suprafata de 200 mp situat in str.Steaua Rosie nr.5, sector 2, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti  in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 in scopul realizarii unei sectii a Politiei Comunitare sector 2.

            Art.2 Terenul prevazut la art.1 se identifica potrivit planului topografic scara 1 :500 care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.3  Neinceperea lucrarilor de investitii in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, precum si schimbarea destinatiei terenului atrag dupa sine revocarea de drept a acesteia.

          Art.4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si Consiliul Local al sectorului 2 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr.340

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

întocmit 04 -1961 Actualizat 11 - 1982