Hotărârea nr. 34/2006

HOTARAREnr. 34 din 2006-03-16 HOTARIRE 34 din 16/03/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, IN VEDEREA REALIZARII INVESTITIEI "EXTINDERE RACORD GAZE NATURALE" LA CAPELA CIMITIRULUI BELLU
HOTARIRE nr. 34 din 16/03/2006
HOTARIRE 34 din 16/03/2006

HOTARIRE     34 din 16/03/2006

PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, IN VEDEREA REALIZARII INVESTITIEI "EXTINDERE RACORD GAZE NATURALE" LA CAPELA CIMITIRULUI BELLU

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, in vederea realizarii investitiei „Extindere racord gaze naturale” la capela Cimitirului Bellu

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane;

Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art.40(1) din O.U.G nr.45/2003 privind finantele publice locale;

In temeiul art.38(1) si (2) lit.”m” si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti investitiei „Extindere racord gaze naturale” la capela Cimitirului Bellu, cuprinsi in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Finantarea investitiei se va face din alocatii de la bugetul local, in conditiile asigurarii fondurilor necesare realizarii investitiei.

Art.3- Directia Utilitati Publice, Directia Protectia Mediului si Educatie Eco-civica, Directia Buget, Directia Financiar Contabilitate, Directia Investitii si Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.03.2006.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 16.03.2006

Nr. 34

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

ANEXAI La HCGMB nr. 34-/2005

Indicatorii tehnico-economici

privind realizarea investiției „Extindere racord gaze naturale ” la capela Cimitirului Bellu

Valoarea totala a investiției: 82.813,49 RON Din care:

Instalație incalzire : 52.245 RON Racord Gaze : 27.318,49 RON Proiectare gaze : 3.250 RON

1 Euro= 3,6543 RON

Durata de realizare a investiției: 10 zile lucratoare de la avizarea dosarului de către Distrigaz București

„Extindere racord gaze naturale ” la capela Cimitirului Bellu:

■    2 centrale termice avand debitul de 4,0 Nmc/h

■    1 centrala termica avand debitul de 3,00 Nmc/hB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-Drimaria.ro

Pag 2