Hotărârea nr. 339/2006

HOTARAREnr. 339 din 2006-12-14 HOTARIRE 339 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 231-233, SECTOR 5
HOT. 339 14/12/2006
HOTARIRE 339 din 14/12/2006

HOTARIRE    339 din 14/12/2006

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 231-233, SECTOR 5

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Calea 13 Septembrie nr.231 - 233, sector 5

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de  Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Vazand avizele obtinute de la :

            -Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB : aviz nr.21/11/06.09.2006;

            -Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului:  Aviz nr.147/2006;

            -Agentia pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr.5512/245/2006;

            -Comisia de coordonare a PMB: Aviz nr.580301/2006;

            -Comisia de circulatie: Aviz nr.8814/2006;

            Tinand seama de prevederile :

            -Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

            -Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul , cu modificarile si completarile ulterioare ;

            -Ordinului MTCT nr. 1107/01.08.2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanismin municipiul Bucuresti ;

            -Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata ;

            -PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art. 38 alin. (5) lit.”c” coroborat cu art.46 alin.(2) lit.”e” din Legea  administratiei publice locale nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Calea 13 Septembrie nr.231 – 233, sector 5 - pentru o suprafata studiata S= 2100,00 mp – din care S=2014 mp teren proprietate persoana juridicp;

            Incadrare in PUG – Zona M2 subzona mixta cu cladiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+14 niveluri cu accente inalte.

            Indicatori urbanistici : POTmax = 70%, CUTmax = 3,0.

            Functiunea avizata : locuinte.

            Indicatori urbanistici avizati : POTmax = 40 %; CUTmax =5,1; Hmax – 51,50 m.

            Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

            Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

            Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr.339