Hotărârea nr. 338/2006

HOTARAREnr. 338 din 2006-12-14 HOTARIRE 338 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - SOS. GIURGIULUI - DRUMUL BERCENARULUI, SECTOR 4
HOT. 338 14/12/2006
HOTARIRE 338 din 14/12/2006

HOTARIRE    338 din 14/12/2006

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - SOS. GIURGIULUI - DRUMUL BERCENARULUI, SECTOR 4

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Sos. Giurgiului – Drumul Bercenarului, sector 4

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de  Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Vazand avizele obtinute de la :

            -Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB : aviz nr.9/4/22.03.2006;

            -Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului:  Aviz nr.120/2006/2550/23.10.2006;

            -Agentia pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr.4296/165/20.09.2006;

            -Comisia de coordonare a PMB: Aviz nr.522975/12/31.03.2006;

            -Comisia de circulatie: Aviz nr.4670/01.08.2006;

            Tinand seama de prevederile :

            -Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

            -Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul , cu modificarile si completarile ulterioare ;

            -Ordinului MTCT nr. 1107/01.08.2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanismin municipiul Bucuresti ;

            -Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata ;

            -PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art. 38 alin. (5) lit.”c” coroborat cu art.46 alin.(2) lit.”e” din Legea  administratiei publice locale nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Sos.Giurgiului – Drumul Bercenarului, sector 4, pentru o suprafata studiata S= 0,32 ha din care suprafata terenului care a generat documentatia S =  3245 mp – teren proprietate privata persoana juridica;

            Incadrare in PUG – conform PUG – MB aprobat cu Hotarara C.G.M.B. nr.269/2000, zona studiata prin PUZ se afla in subzona functionala M3 – “subzona mixta cu constructii avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri”. POT max.=60% cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proprotie de 75% cu cladiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activitati comerciale, sali de spectacole, garaje, etc; CUTmax=2.5; Rmh = functie de distanta dintre aliniamente (latimea strazii).

            Conditii de construire aprobate : Birouri, servicii, depozitare / instalatii tehnologice : POTmax = 60%, CUTmax = 2,5/1,2, Rmh = P + 4/P.

            Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

            Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

            Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

                                                                         

Bucuresti, 14.12.2006

Nr.338