Hotărârea nr. 337/2006

HOTARAREnr. 337 din 2006-12-14 HOTARIRE 337 din 14/12/2006 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN STR. SEGARCEA NR. 1/ DRUMUL TABEREI, SECTOR 6, IN SUPRAFATA DE 390 MP PENTRU REALIZAREA UNEI CONSTRUCTII CU DESTINATIE DE SPATIU COMERCIAL SI PRESTARI SERVICII
HOTARIRE nr. 337 din 14/12/2006
HOTARIRE 337 din 14/12/2006

HOTARIRE    337 din 14/12/2006

PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN STR. SEGARCEA NR. 1/ DRUMUL TABEREI, SECTOR 6, IN SUPRAFATA DE 390 MP PENTRU REALIZAREA UNEI CONSTRUCTII CU DESTINATIE DE SPATIU COMERCIAL SI PRESTARI SERVICII

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind concesionarea, prin licitatie publica, a unui teren apartinand domeniului public al Municipiului Bucuresti, situat in Str. Segarcea nr.1/Drumul Taberei, sector 6, in suprafata de 390 mp pentru realizarea unei constructii cu destinatie de spatiu comercial si prestari servicii

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, precum si raportul comun al Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte, al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala si al Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Luand in considerare Hotararea C.G.M.B. nr. 213/2005, anexa 1, pozitia 64, prin care se aproba Planul Urbanistic Zonal al sectorului 6, pe terenul situat la intersectia Str. Drumul Taberei/Str. Segarcea (nr. 1) pentru realizarea unei constructii cu destinatie de spatiu comercial si prestari servicii;

Tinand cont de prevederile art. 13(1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 10(2) din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul art. 38 (2) lit. c, art. 38 (5) lit. b, art. 46 (21) si art. 125 (1) si (2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea 286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1  Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Bucuresti, a terenului situat in Str. Segarcea nr. 1/ Drumul Taberei, sector 6, in suprafata de 390 mp.

 

Art. 2  Se aproba concesionarea prin licitatie publica, pentru o perioada de 49 ani, a terenului situat in Str. Segarcea nr. 1/ Drumul Taberei, sector 6, in suprafata de 390 mp,  identificat conform planului anexat ,in vederea realizarii unei constructii cu destinatie de spatiu comercial si prestari servicii.

Licitatia va fi organizata de Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte.

 

Art.3 Redeventa minima anuala se va determina, la data organizarii licitatiei, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea C.G.M.B. nr.211/2006, modificata.

 

Art.4 Primarul General al Municipiului Bucuresti, prin Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte va incheia contractul de concesiune, iar Directia de Venituri va raspunde de incasarea redeventei.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr. 337

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 cr>


t- *


r7 ( ' /? ;


rî-r1^ " I

i r-

1 *

-


’ ) <Qp ’y v^? :v


c-t7 î

( !

fO

I

;n


50-67

,<;& ■ ; ' £#6.5 _


</>

ni

o

>

"H

< )

IM

« f

^7? 1 ,$Â ?<


O /p-rR

i


;- jt

.<•    'i

iî J

t: -

i . !


£93:


*

r<^..o ț

(,J l

-r<to-


<r <^Vî •-

' jssi


M,-',


î ,W-

r


. C.’ <• ■

Sffs