Hotărârea nr. 334/2006

HOTARAREnr. 334 din 2006-12-14 HOTARIRE 334 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 135/2009
HOTARARE nr. 334 din 14/12/2006
HOTARIRE 334 din 14/12/2006

HOTARIRE    334 din 14/12/2006

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T  A R A R E

privind aprobarea Organigramei, a Statului de Functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Resurse Umane;

            Vazand raportul Comisiei Economic Buget-Finante si avizul comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Luand in considerare avizul nr.394636/25.08.2006 al Inspectoratului National pentru Evidenta a Persoanelor;

            Avand in vedere adresa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.1056566/2006 si avizul nr.1064107 din 06.11.2006;

            Tinand seama de prevederile O.G. nr.84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In conformitate cu prevederile art.3 din Metodologia privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor umane, financiare si materiale, anexa la H.G. nr.2104/2004;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.”a”, alin.3 lit.”b” si art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 Se aproba Organigrama, Statul de Functii si Regulamentul de Organizare si Functionare ale Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti, conform anexelor 1, 2 si 3.

            Art.2 Articolul 1 al H.C.G.M.B. nr.156/2006 isi inceteaza aplicabilitatea.

            Art.3 Celelalte prevederi ale Hotararii C.G.M.B. nr.156/2006 raman neschimbate.

            Art.4 Anexele 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.5 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si Directia Generala de Evidenta a Persoanelor vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr. 334

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

CONSII Ull. GENLKmi AL MUNICIPIULUI BUCURESI I


Anexa


la II.C.G.M.B. nr.


DIREG I IA GENERAI A DE EVIDEN I A A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


jpiRECTOR EXECUTIV ADJ ........|

SERVICIUL    ~

CON LABILITATE

COMPARTIMENTUL

FINANCIAR


TOTAL POSTURI: 110 din cate conducere: 12

99 funcții publice 11 funcții contractuale

Anexa iii .2 la U.C.G.M.B. nr. M_/i


/>*


DIRECȚIA GENERALA DE EVIDEN I A A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SI Al DE LUNC I II PE ANUL 2006


N r. cil.

I    9- V tO, {

II;

MO

II

15

16

Nii el

Numai

l iinclia (Ic

i <iiii11a i'ti111e111

1 unclia Oc i secuii,.

< . i iul (l cuplu

'>1 tui II

l'ushii i

( uiiilucae

< 611 < 1 llt'cl'C

£

ins | jcc 1 » >t

Sil) >c 1 Iul 1

I lilS.I 1

1

Oiieclor exeeiiliv

DIRECȚIA DE EVIDENT A A l’ERSOANI

EUR

26

....

......- -

1 iirecior executiv

i llspeCli II'

slipaiul 1

( l.isa 1

1

adj unei

Seriicinl analiza, iinli

nmai c, control

12

ilispei Im

silpi l lai 1

(.lașa 1

1

Sef serviciu

îlISpcCiol

supa iul 2

( kij.i 1

(>

illspccl, II

piiiicipul 1

( lașa 1

i

inspeclor

ilcbuluul

CliLSil 1

1

i clacul

SllpCI lOL _!

( lașa lll

i

i c lacul

tlcbulUUl

( lașa 111

1

ceri ii ini ucinaii/arc

valorificare baza date

J3

i n.->| )cch u

supa im 1

(lașa 1

1

Sef serviciu

icIcicJH tic spccjulîliilc

supa ia 1

( lașa 11

1

1 ‘    Mc’

Iclcbclil

SllpU'IOI 2

Clasa lll

10

l ela cili

GlIpCI R »L A

Clasa lll

1

DIRECȚIA Dl STARE

CIVILA

28

Oiieclor executiv

in.spcc li >i

supa lui 1

( lașa 1

1

adjunct


Anexa la O.C. 2/2006 sau

Anexa la O.G.

3 2006__________

l \ b|B C) la O.G 2/2006


IVb (B IC) la O.G. 2/2006


IVb (B+C) la O.G. 2/2006


IVb(B) la O.G. 2/2006


IVb(IPC') la O.G. 2/2006

IVb(B) la O.G. 2/2006


IVb (B+C) la O.G. 2/2006.0


, /

> .3

d II |s I o


1/


13 •

I.»

5015 l,

; 4 ; 53 25-1

55

5o 57

50

60


, i 6-1

o5

.o 6 / U(i


Set' n iul iutii uinucc .si emil ml slute cit ilu


l OlISlIiel j I ICI 11 li

Colisilivl jlUlelle lll3pvt 1<H hi^pcchu i clei viii relei ml releieni


t onipni tiuitului mențiuni tic slut e civila

ilISpcCIoi

leleieill

I elcreiil l clei Cili

ideiciil iJe spcciuliialc


Sci t icinl scliimbuii ti


superi..] 1

(I.IS.I 1

slipelloi 1

( l.ls.l 1

silpei iol 1

l l.ls.l 1

pl iile ipal 5

Clasa 1

supei iol 1

( I.IS.I III

superior 3

( lașa III

ele.liulanl

C lașa III


superior I superior I superior 2 .supei ioc 3 .lei,mani


cnumc, hnnsccicii, icconstiluiii,

inspci lor    supei ioc I


consilier juriilie inspeclol

i    inspcclor

!    icleienl

relcrcnl le lei\ li,

( ninpni tiuitului inloi mutica

insps'e lor ins| iei i. ir re Icrei ii relei cui

Serviciul icsut'sc uniune, piotcctiu muncii

inspcclor


IlIspcCiol insp.ciul inspeclol l clei Cili relereiil


supei i..i 2 supei ior 2 principal 3

superior I slipei iol 2 ileluil.ini


superior I vlei ml ni il .upeiior I supeliiu 7


sUpe I Iol 1


sllpel iol I supei u .i .3 pi ineipal I silpe'l lot 3 slipelloi )


Cl.isu I

< l.ls.l III ( lașa III Clasa III Clasa II

dispense

( lilSil I


CLls.l I

I LlS.I I

<    lilUU III

<    lilslI 111


Cl.ls.l I


i lașa I ( lașa III

(Insa III

( l.ls.l I


( lașa I « las.. I t las., I i lașa 111 1 I.IS.I III4 '< i ii 11»a rl i 111 c n I ii I juridic

Sen iciul relații publice


74-76

n


84

85 SC


.8"

?()

91

92

93


9 l-9(,

97

98


( oiupai liiucniul audit


]"> 11 ie 1 j 111 iei ie

llpe 1 ll.l

isiliei imi.lii

III. I) I

UlSpCLhM'

> 1 1 | ) V 1 IUI

ii isfici lor

o 11| ICI Iul

inspee (oi

pil Iile lp.ll

Ielele iii

Mlpdiol

l'C le 1 CI 11

llpe l iiil

1ClclClll

pl iile lp.ll

UI le L11 ol

MIJiCl Iul


Compartimentul imestitii, achiziții

inspecior i lîs pcCl Ol' i hsj )c c1 ui

Serviciul administi ati>


leleiClll


felul Cili


III.ICIIZHiei UI lli\ dl .11 11 i \ Ul

liniileilor calilicalpolei ) muncitor caiiJlcat(cle c li ician )


Scr\ iciul contabilitate


superior I supei ioc clei .Uliii ll


z.llpCI IUI I


( lașa I


( Ll .a I

i lașa I 1 1,1 .,1 I t Lisa III ( lașa III ( lașa III


(lașa I


( lașa I (’lasa I ( Lisa I


M

M

M

M

M


( lașa I


( Lisa I


d

1

>

x

1

Sel serviciu

1 Ylx li1 la O.G.

2, '2006

IVI) (li ( i la

O.G. 2'2006

1

IVb(B) la O.G.

1

1

2/2006

1

3

-......-....................

---------------- ---------------

l’Vb(B) la O.G.

>

5

2/2006

1

IVb(B) la O.G.

1

1

2/2006

Sel'serviciu

llb si Vl/lb la

1

O.G. 3/2006

llb la O.G.

i

3/2006

1

1

V/2b la O.G.

1

.>

1

3/2006

Director exectiliv

IVb (B+C) la

1

adjunct

O.G. 2/2006

8

. |

Sel serviciu

IVb (B i C) la

1

O.G. 2/2006


(!1011

liisjicUor

superior 1

( LlSel 1

1

11)1

li)'

Iu, lui

inspcchu illspci lui t ctei cii!

supui iur 2 principul 2 pi ineipal 2

clasa 1 l 'lașa 1 (’lasa III

1

1

1 Vb(B) la O.G.

2/2006

Io-, |ll(,

relei ci ii

i le 1 >i 11 ai ii

c lasa III

2

( oinpai tinicuiol financiar

1

II)'

IDK

|O9-1 10

in | , 11.9 relerenl

releielll

principul 1 .superior 1

sllpei iur 2

1 l.lsa 1

(’lasa III ( lașa III

1

1

■)

IVb(B)laO.G. 1

2/2006

ro i Al : 1 Hi hlSÎUHI

NOI 3

Nn vini salariilor de baza si al indemnizațiilor de conducere penii n fiecare fnnclie este siabilii conform O.G iir. 2/2006 pentru funcționarii publici si, in i« meiul O.G. ni. 3/2006 pentru personalul contractual, si se modifica in conformitate cu actele normative aparute ulterior datei aprobării si.iinbu ik tun. ui.

Salariile de merit se stabilesc o data pe an, prin dispoziția ordonatorului de credite, conform ai I. II din O.G nr.2/2006 pentru funcționarii publici, respectiv, art. 10 din O.G nr.3/2006 pentru personalul contractual.

In cadrul numai ului total de posturi aprobat, transformai ilc cor fi aprobaie de Primarul General al Municipiului București, liț cazul in care organigrama si numărul de personal aprobate prin IICGMB nu sc modifica, statul de funcții anual va fi aprobat prin dispoziție

l’i ouai'itliii General al Municipiului București.

\\

V'l

Anexa nr. 3 la H.C.G.M.B. nr.

REGULAMENTUL

PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCȚIONAREA DIRECȚIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CAPITOLUL !

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1, Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București este serviciu ouoiic de interes municipal cu personalitate juridica, înființai crin H.C.G.M.B. nr. 255/2004. ;n baza art. 5 cin O.G. 34/2001 privind înființarea, organizarea si funcționarea sen/iciiior publice comunitare ce evidenta a persoanelor, aprobata prin legea 372/2002. cu modificările si compietariie uiterioare, precum si in temeiul G. J.G. nr. 50/2004 cu modificările si compietariie uiterioare.

Art. 2. - (1) - Scopul Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București este aceia de a exercita competentele ce ii sunt conferite prin iege centru cu nerea in aplicare a prevederilor acteicr normative care reglementează activitatea ce evidenta a perscanelor. crecum si de eliberare a documentelor. în sistem de ghișeu unic.

-12) - Activitatea serviciului public comunitar se desfasoara in interesul persoanei si ai comunității, in sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe oaza si in executarea legii.

Art. 3. - j1) - In vederea îndeplinirii atribuțiilor. Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor este constituita, potrivit prevederilor art. 3 alin (2) din O.G. nr. 34/2001, prin reorganizarea Serviciului de Stare Divila din aparatul propriu ai Consiliului Generai ai Municipiului București si a Sectorului Evidenta Populației din cadrul Serviciului ir.aeoendent de Evidenta informatizata a Persoanei ai Municipiului București.

metodologia privind criteriile de dimensionare ~a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor umane, aprobate prin H.G. 2104/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) - Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București coordonează si controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor din cadrul sectoareloCMunicipiului București.

-    (2) - Activitatea serviciului este coordonata de Secretarul General al Municipiului București.

Art. 5. - (1) - Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor este condusa de un Director Executiv numit si eliberat din funcție crin Hctarare a Consiliului General ai Municipiului București, in condițiile legii, cu avizul inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor, in conformitate cu prevederile art. 9 alin. -11 din Metodologia aprobata prin H.G. nr. 2104/2004.

-    (2) - Directorul Executiv are obligația de a lua masuri pentru imbunatatirea activităților care intra In sfera sa de competenta, răspunzând in fata Secretarului Generai al Municipiului București pentru neajunsurile constatate ;n activitatea direcției.

Art. 5. :n îndeplinirea prerogativelor cu care este investita Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor cooperează cu celelalte structuri ale Primăriei, aie Ministerului Administrației si Internelor si dezvolta relații de colaborare cu autoritatiie publice, societăți, aoenti economici, precum si cu persoane fizice, oe probleme de interes comun, potrivit actelor normative in vigoare.

CAPITOLUL il

STRUCTURA ORGANIZATORICA

Art 7. Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor are următoarea structura organizatorica:

7.1.    Conducerea Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor

Director Executiv

7.2.    Direcția de Evidenta a Persoanelor - constituita din următoarele structuri:

Director Executiv adjunct

-    Serviciul Anaiiza, îndrumare si Control

-    Serviciul Actuaiizare-Vaiorificare Baza Date

7.3.    Direcția de Stare Civila- constituita din următoarele structun:

Director Executiv adjunct

-    Serviciul îndrumare si Control. Stare CCiia

-    Compartimentul Mențiuni de StaWxCivila ;^~=^erviciul Schimbări de Nume£ Transcrieri,: Reconstituiri, Disoense


Pag. 2


7.4.    Director Executiv Adjunct - cu următoarele structuri in subordine:

Serviciul Contabilitate Compartimentul Financiar

7.5.    Compartimente funcționale aflate in subordinea directa a Directorului Executiv:

Serviciul Resurse Umane, Protecția Muncii Serviciul Relații Publice^

Compartimentul Informatica

- Compartimentul Juridic Compartimentul Audit Compartimentul Investiții, Achiziții Serviciul Administrativ

Art. 3. Activitatea desfasurata de către structurile Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București In vederea atingerii obiectivelor orcouse are la baza relații de autoritate (ierarhice, funcționalei, relații de cooperare, de cccroonare si de control, potrivit atribuțiilor pentru fiecare compartiment In carte.

Art. 9. - (1) - Relațiile de autoritate ierahice se stabilesc intre conducerea Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București si structurile subordonate acesteia. In scopul organizării, menținerii si cerfecîionarii stării de funcționalitate a sistemului. Aceiași tio de relații se stabilesc Intre șefii serviciiicr si personalul subordonat acestora.

- (2) - In cadru! compartimentelor :n care nu sunt prevăzute funcții ce conducere se stabilesc relații de autoritate funcționale rntrs personajul cu funcția cea mai mare si restul personalului acestor structuri. :n vederea mdrumarii si îmbinării n mod unitar, m conformitate cu scopurile si obiectivele propuse, a activitatii acestora si a echilibrării sarciniior si asigurării unitatii ce acțiune in inaeplinirea obiectiveicr.

Art. 10. intre structurile Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municioiuiui București se stabiiesc relații de cooperare, pentru îndeplinirea sarcinilor soecifice si In vederea integrării obiectivelor in ansamblul atribuțiilor direcției.

CAPITOLUL III

ATRIBUȚIILE DIRECȚIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Art 11. Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor a .Municiciuiui București are următoarele atribuții principale:

1G1. Actualizează, utiiizeaza si valorifica Registrul de Evidenta a Persoanelor ai Municioiuiui București:

1G2. -urniz.eaza. in cadrul Sistemului național Informatic de evidenta a populației. date necesare centru actualizarea Registrului hationai de evidenta a cersoaneior:

Dccrccrea^a si ccntrcieaza metoooldgtc activitatea serviciilor publice comunitare de svidenta a cersoaneior ale sectoarelor Municipiului București;


Pag. 3


~ "ȚI,A ::■ ASE MANE

11.4.    Controlează modul de gestionare si de intocmire a registrelor “de stare civila si a listelor electorale permanente;

11.5.    Asigura emiterea certificatelor de stare civila, a cărților de identitate si a cărților de alegator;

11.8. Monitorizează si controlează modul de respectare a prevederilor legale in domeniul asigurării protecției datelor referitoare la persoana;

11.7. Gestionează resursele materiale si de dotare necesare activitatii proprii:

11.3. Tine evidenta registrelor de stare civila, exemplarul 2. si efectuează mențiuni pe acestea, conform comunicărilor primite:

11.3. Îndeplinește si alte atribuții in domeniui sau de activitate, dispuse de Consiliul General ai Municipiului București, in cadrul 'egal sau care decurg din acieie normative In vigoare.

CAPITOLUL IV

ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI EXECUTIV 3! ALE COMPARTIMENTELOR FUNCȚIONALE AFLATE IN SUBORDINE DIRECTA

Art. 12. Conducerea Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București se asigura de către Directorul Executiv numit prin Hotararea Consiliului Generai ai Municipiului București nr. 50/2005.

Art. 13. -ț1)- Directorul Executiv reprezintă Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București ‘n relațiile cu cetățenii, conducătorii instituțiilor publice din cadrul municipalității, din cadrui Prefecturii, conducătorii compartimentelor Gnctionaie din caorui Ministerului Administrației si Interneior. cri cu Institutiiie si crganismeie din afara sistemului Ministerului Administrației si internelor, cotrivit competentelor legale:

-    (2) - In aplicarea prevederilor legale de nivel superior, precum si a eroinelor si instrucțiunilor, Directorul Executiv emite decizii obligatorii oentru tot personalul din subordine:

-    (3) - in condițiile legii si aie reglementarilor specifice. Directorul Executiv poate delega atribuții Pin competenta sa personalului din subordine.

Art. 14. Directorul Executiv al Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor are următoarele atribuții, răspunderi si comoetente:

14.1. Conduce si coordonează întreaga activitate a Direcției Generale de Evidenta c Persoanelor; cooraoneaza si controlează metodologic activitatea serviciilor ouDiice comunitare de evidenta a persoanelor din cadrui sectoarelor MursiciDiuiui București.

București proiectul de buget al Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

14.4.    Aproba incheierea contractelor pentru derularea activitatii curente cu terti agenti economici, in limita competentelor acordate;

14.5.    Elaborează proiectul de organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare si funcționare si le supune spre aprobare C.G.M.B. conform reglementarilor legale; —

14.6.    Aproba Regulamentul Intern si aplicarea Normelor de Protecție si Securitate a Muncii.

14.7.    Coordonează activitatea de personal, putând dispune si transformarea posturilor in cadrul aceluiași număr de posturi, prevăzut pentru fiecare compartiment, cu neafectarea bugetului de venituri si cheltuieli de personai: asigura respectarea disciplinei muncii si indepiinirea atribuțiilor de serviciu de către personalul instituției.

14.3. Asigura apiicarea reglementariior in vigoare si a disDozitiiior Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor cu privire ;a activitatea de perfecționare a pregătirii orofesicnale a personalului:

14.9.    Verifica recuperarea pagubelor aduse instituției.

14.10.    Dispune orice alte masuri privind activitatea curenta a instituției, in condițiile legii, ale hotarariior Consiliului General si dispozițiilor Primarului General.

‘4.11. in perioada In care din motive obiective Directorul Executiv nu este prezent in instituție, atribuțiile postului sunt preluate de unul din directorii executivi adiuncti.

14.12.    In conditiiie legii si ale reglementarilor soecifice. Directcrui Executiv poate deiega atribuții din competenta sa personalului din subordine.

14.13.    Directorul Executiv răspunde in fata Consiliului General ai Municipiului București, de întreaga activitate pe care o desfasoara. potrivit fisei postului.

14,14. Directorul Executiv coordonează direct următoarele compartimente funcționale, fiecare dintre ele avand atribuții specifice.

Art. 15. COMPARTIMENTUL INFORMATICA

15.1. Asigura calitatea prelucrării informatice a datelor, efectuate de serviciile locale orecum si respectarea termenelor in care sunt prelucrate comunicările de stare civila:

15.2. Desfasoara activitati de studii si documentare tehnica Informatica), in scocui cunoașterii celor mai noi tehnologii In domeniul informatic si a oosibilitatilor de mplementare a acestora in cadrui sistemului informatic oropnu:

olabcreaza :u sceciaiistii structurjlfiLocform atice mterconectate mune aie Ministerului Administrare A sv'Werneior. in vederea iteior In conformitate cu prevederile 'egaie: A

3 cazsie de cate sicurahi utilizări
15.4.    Asigura tehnoredactarea, in-format electronic, a situațiilor statistice, analizelor periodice intocmite de structurile serviciului ce urmeaza a fi transmise Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor, periodic;

15.5.    Asigura protecția datelor si informațiilor gestionate si ia masuri de prevenire a scurgerii de informații clasificate si secrete de serviciu;

15.6.    Executa activitati pentru intretinerea preventiva a echipamentelor din dotare;

15.7.    Trimestrial, modifica parola fiecărui utilizator din cadrul Direcției de Evidenta a Persoanelor si transmite noile parole, in plic sigilat, la Serviciul pentru Administrarea Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor al Municipiului București;

15.3. Trimestrial, transmite la Serviciui pentru Administrarea Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor al Municipiului București starea tehnicii de caicul:

15.9.    Semestrial, verifica ia Serviciui Nomenclatura Urbana din cadrul Primăriei Municipiului București, prin comparație, nomenclatorul arterelor de circulație. Toate modificările vor fi comunicate imediat la Serviciului pentru Administrarea Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor al Municipiuiui București:

15.10.    Derulează activitati de administrare si exploatare a sistemelor informatice cin sacru D.G.E.P. - M.B.:

15.11.    Asigura implementarea suportului tehnic pentru sistemele informatice aflate in administrare, constând in echipamente, sisteme de operare, programe ce aolicatie. rețea locala de comunicații;

15.12.    Tine In actualitate evidenta echipamentelor, suportilor de informații si documentației rehnice cin dotare.

15.13.    Pune in aplicare reglementările privind confidențialitatea si protecția dateior referitoare la persoane.

15.14.    Desfasoara activitati de analiza si inainteaza propuneri in vederea dezvoltării funcțiilor Sistemului National Informatic pentru Evidenta Persoanelor:

15.15.    Participa la elaborarea programelor proprii logistice anuale de dotare.

15.16.    implementează moduie informatice si norme metodologice, puse ia disoozitie de Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor București prin Serviciui pentru Administrarea Eazeior de Date orivind Evicenta Persoanelor al Municioiuiui București:

15.17.    Monitorizează exploatarea sistemelor nformstlce croprii si a rețelei coaie de comunicații;

15.13. 'ncepiineste si aite atribuții n cerneau sau ce accvitate. direcției, in caarui legai sau care decurg, oin âpteie normative

n /'geare.


ART. 16. SERVICIUL RESURSE UNIUNE, .PROTECȚIA MUNCII

16.1. Coordonează si asigura activitatile privind recrutarea, selecția, formarea, incadrarea, pregătirea continua, evaluarea, promovarea in cariera, motivarea, recompensarea, sancționarea, precum si evidenta si prelucrarea automata a datelor referitoare la funcționarii publici si personalul contractual din structura serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor;

16.2. Executa activitati de verificare a sesizărilor si reclamatiilor privind conduita la locul de munca a personalului direcției;

16.3.    Participa la constituirea Comisiei de disciplina din cadrul D.G.E.P. - M.B. si asigura secretariatul acesteia;

16.4.    întocmește si gestionează documentele de personal (dosarele profesionaie/de personal, fisele de post, carnetele de munca etc.) si emite documentele de legitimare pentru funcționarii publici si personalul contractuai din cadrul direcției:

16.5.    întocmește si trimite autoritarilor competente documentația necesara In vederea pensionarii personalului, in condițiile eau:

16.6. Eliberează, la cererea persoanelor si instituțiilor, adeverințe si alte documente prin care se atesta anumite situații ce rezulta ain evidentele ce care ie deține:

16.7, Asigura, potrivit reglementarilor in vigoare, acordarea concediilor de odihna, medicale, de studii, rara piața sau a invoiriior:

16.3.    Asigura respectarea legaiitatii cu privire la acordarea dreoturiior personalului sporuri, indemnizații de conducere, alte drepturi de personal;:

18.3.    Primește si pastreaza declarațiile de avere si de Interese pentru funcționarii publici ai direcției:

15.10.    participa la controale si verificări privind acordarea drepturilor personalului. Inspecția muncii si aite prcbieme ce personal:

16.11.    'nainteaza conducerii inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor propuneri referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor pentru incadrarea pe posturi vacante de poiitisti. In statui “M” si detașarea acestora la serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor;

16.12.    Tine evidenta poiitistiior detasati si informează conducerea Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor cu privire ia modificările Intervenite in situația acestora, ;unar sau ori de cate cri este nevoie;

*5.’3. Asigura mdepiinirea formalităților privind încadrarea, modificarea sau încetarea raporturilor ce serviciu aie funcționarilor publici, respectiv a raporturilor de munca ale personalului contractual din cadrui D.G.E.P. - M.B.:

‘5/4. -mrticloa ’a r _ rcanizar


eiaccrarea prciectuipixfeTprganigrama. stat de ’unctii si Aeguiamen i -ncticrare a D.G.E.P    si- eiaooreaza Regulamentul intern:

16.15. Organizează concursuri pentrp ocuparea posturilor vacante si pentru avansarea ,^=pf3rsonaiuiui conform leali;

16.16.    Întocmește: anual pentru intreg personalul direcției rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale si fisele de evaluare;

16.17.    Analizează utilizarea forței de munca si propune masuri, asigura necesarul de personal corespunzător volumului de lucrări si cerințelor de munca in limita numărului de personal aprobat si a fondului de salarii;

16.18.    Asigura întocmirea, completarea, pastrarea si evidenta carnetelor de munca;

16.19.    Asigura si răspunde de aplicarea prevederilor legislației funcționarilor publici si a legislației pentru personalul contractual:

16.20.    Răspunde si se preocupa permanent de respectarea disciplinei muncii si 'espectarea programului de munca;

18.21.    Inainteaza conducerii insDectoraiului National pentru Evidenta Persoanelor □ repuneri, orivind sancționarea disciplinara a polițiștilor:

18.22.    Asigura, imoreuna cu celelalte structuri aie direcției, proiectarea si coordonarea apiicarii poiiticiior si strategiilor de specializare si perfecționare a pregătirii oersonaiuiui si propune masuri de optimizare a proceselor si activitatilor specifice In scocul indeoiinirii standardelor de performanta cerute;

16.23.    Asigura constituirea rondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil:

13.24.    Controlează aplicarea cu strictețe a normelor privind protecția muncii In concordanta cu uegea rsr. 319 Z2006:

18.25.    Asigura masurile necesare pentru prevenirea accidentelor de munca si a 'mboinaviriior profesionale; urmărește obținerea autorizațiilor de 'unctionare a D.3.E.R. - VI.3. cin punct de vedere ai protecției muncii:

18.26.    Răspunde de mstruirea si examinarea saiariatilor cu atribuții In domeniul proiecției muncii:

16.27. întocmește, pentru activitatea proprie, programele de iucru si graficele anuale, trimestriale si lunare:

de controi


orocuse


■*6.28. 'nformeaza operativ conducerea Instituției asupra accidentelor ce munca In unitate:

'8.29. Asigura evaluarea riscurilor de accidentare si imbciravire profesionala ,a locurile de munca si reevaiueaza riscurile ori de cate ori sunt modificate condițiile de munca si propune masurile de orevenire corespunzătoare, ce vor alcatui orcgraimui aruai ce protecție a muncii: evaluarea riscurilor presupune Certificarea 'actorilor de esc de accidentare si 'îmbolnăvire profesionala s: stabilirea n:vei_;ui ce "sc ce sco:ce^-are si imbcinavire profesionala si stabiiirea mveiuiui ce usc ce cc ce -nurca s; unitate:

16.30. Controlează, pe oaza progrsrfnului-de activitate. toate icurile ce munca.


Revenirii accidentelor de mi<teâ sumbeinavirildr profesionale-


CDUI


16.31.    Verifica anual, sau ori de cate ori este nevoie, daca noxele se incadreaza in limitele de nocivitate admise pentru mediul de munca, pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele abilitate sau laboratoarele proprii abilitate si propune masuri tehnice si organizatorice de reducere a acestora unde este cazul;

16.32.    Centralizează foile colective de prezenta a personalului la nivelul D.G.E.P. - M.B.;

16.33.    Asigura instruirea si informarea personalului in probleme de protecție a muncii, atat prin cele trei forme de instructaje (introductiv general, la locul de munca si periodic), cat si prin cursuri de perfecționare;

16.34.    Participa la cercetarea accidentelor de munca si tine evidenta acestora;

16.35.    Coiaboreaza cu serviciul medical pentru cunoașterea la zi a situației îmbolnăvirilor orcfesionale, efectuarea de controale comune la locurile de munca pentru Identificarea factoriior de risc de îmbolnăvire profesionala si oropune masuriie de securitate coresounzatoare:

16.36.    Coiaboreaza cu serviciui medical In fundamentarea programului ce masuri de protecție a muncii;

16.37.    Monitorizează starea ae sanatate a angaiatiior prin:

-    examene medicale la angajarea in munca:

-    control meaicai perioaic:

-    examen medical la reluarea activitatii.

16.38.    îndruma activitatea de "eabilitare profesionala, 'econversia orofesionaia. reorientarea profesionala In caz oe accident de munca, coala profesionala, boala legata ce profesie sau auoa afecțiuni cronice:

16.39.    Comunica existenta riscuiui ce imooinavire orofesionaia către toii factorii implicați In crccesui muncii, daca este cazul:

16.40.    Consiliază angajatorul pentru fundamentarea strategiei ce securitate si sanatate :a locui de munca:

16.41.    Participa la sistemul Informațional nationai privind accidentele de munca si boiiie profesionale:

16.42. indepiinesie si aite atribuții In comeniui sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul ^egai sau care decurg din actele normative In vigoare.

Art ■? COMPARTIMENTUL JURIDIC

întocmește

PTgfH    dîl'


sau particiDa la întocmirea proiecteior de acte normative cu caracter leaatura cu activitatea serviciului:

-mărește eficienta apiicarii regiementariior-interne in activitatea ce ororii si -'ace crccuner centru perfecționarea lor. crecuinsi pentru;acaptârea continua a egisiatiei

:=^care reglementează relațiile sociale specifice doniSeraultii de activitate:

-mo 3

17.3.    Avizează, pentru legalitate, actele normative cu caracter individual emise de Directorul Executiv al Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

17.4.    Reprezintă si apara interesele direcției in fata instanțelor judecătorești si a altor organe jurisdictionale, ori de cate ori Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București figurează ca parte in diverse dosare date spre soluționare, potrivit legii, instituțiilor competente.

17.5.    Participa la negocierea si avizeaza, potrivit legii, contractele, precum si actele încheiate de Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București, care angajeaza răspunderea juridica a acesteia;

17.3. Urmărește si analizeaza modul de soluționare si respectarea termenelor legale de rezolvare in domeniul petițiilor adresate direcției, privind aspecte ce "lac obiectul activitatii acesteia;

17.7. Verifica modul in care se aplica dispozițiile legale cu privire la apararea secretului de stat si de serviciu, modul de manipulare si de păstrare a documentelor secrete; asigura protecția dateior si informațiilor gestionate si dispune masuri ce orevenire a scurgerii ce informații clasificate;

17.3. Asigura consultanta, asistenta si reprezentarea instituției in favoarea ca reia exercita profesia, apara drepturile si interesele legitime ale salariatilor D.G.E.? - M.3. in .'aporturile lor cu autoritatile publice, instituțiile de orice natura, precum si cu orice cersoana juridica sau fizica, romana ori străină;

17.9. Asigura avizarea si contrasemnarea actelor cu caracter juridic m condițiile legii:

■7.10. Accraa asistenta juridica comisiei de discioiina:

17.11. indepiineste si aite atribuții in domeniul sau de activitate, discuse de conducerea direcției, m cadrul legai sau care decurg oin acteie normative in vigoare.

Ari. 18. SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

18.1.    Primește petițiile cetateniiorfcereri, reciamatii. sugestii etcj si le înregistrează ce tipuri de probleme:

18.2.    Clasifica documente ce ticuri de orobleme:

18.3. Verifica documentația cetățenilor oonform oazei de date existenta a nivelul direcției si daca aceasta este compieia. o nregistreaza. Caca documentația este incompleta, aceasta este returnata oetentuiui in vederea comoietarii:

18.4. Reactuaiizeaza. la solicitările compartimentelor Persoanelor a Municioiului București si cu amzui existenta 'a niveiui direcnei crv^-c dccurn-mat: cetitie;

direcției Generale mctcrumi Execuți' tmicattms :er"'


de Evidenta a taza ce date ::ecare tic teoetentuiui un si ?eiefonul !a


cn care

o


care poate fi contactat pentru eventuale completări si nelămuriri in legătură cu cele solicitate;

18.6.    Informează referitor la stadiul unei lucrări si solicita lămuririle necesare de la compartimentele de specialitate din cadrul Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

18.7.    Transmite către compartimentele de specialitate din cadrul Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București lucrările centralizate;

18.8.    Primește si eliberează răspunsurile transmise de compartimentele de specialitate din cadrul Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

18.9.    Aduce ia cunoștința conducerii propuneriie. sesizările si constatările cetățenilor crivind buna desfășurare a activitatii;

18.10.    Urmărește soluționarea si redactarea, in termenul legal, a raspunsurilor elaborate de compartimentele de specialitate ale Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București, către petenti:

13.11.    întocmește unar un raport privind situația lucrărilor scadente la nivelul Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București pe care ii inainteaza Directorului Executiv;

18.12.    Furnizează cetateniior. verbal, informații de interes public legate de activitatea Direcției Generale ae Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

13.13


18.14


Pune ia dispoziția cetateniior. de Interes cuoiic legate de comoetenta Direcției Generale


In vederea consultării, documente ce conțin Informații domemui evidentei oersoaneior si care Intra In de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

Solicita ae la compartimentele de specialitate din cadrul Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București crin telefon. ;amuririie necesare

asuora unor probleme neclare ridicate de cetateni la ghiseui de Informații:

18.15.    Oferă cetateniior care telefonează. Informații de interes oubiic, in măsură in care acestea sunt de competenta Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București si pot fi furnizate telefonic:

18.16.    In cazul in care ,informația de interes public solicitata se acorda la cerere. îndruma cetățenii către magistratura Direcției Generaie ae Evidenta a Persoanelor a Municioiului București:

18.17, P,ascunde solicitărilor de informații de interes public venite pe slte-ui sau crin aoreseie de e-mail ale Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municioiului București;

'3.18. Organizează rscrierea n audienta ’a-viȘT^ aaiuncti ai Direcției Generaie ae Eviden


executiv Si a directe.-; ev acu

eior ?, Municiciuiu: București: -    - A

\ “t

de cererile cscuse st ,n regi strat?


IjGlS. P-egatesîe materialele centru audiente


V/i

18.20.    Participa la audiente si intocmeste procesul verbal;

18.21.    Comunica răspunsurile către cetateni in termenele stabilite de prevederile legale in vigoare;

18.22.    Urmărește soluționarea solicitărilor adresate de către petenti in timpul audientei si intocmeste un raport privind rezolvarea acestora;

18.23. Colaborează cu compartimentele de specialitate ale Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București si cu reprezentanți ai mass-media acreditați la Primăria Municipiului București;

18.24. Redactează comunicate de presa;

18.25.    Analizează si evalueaza modul in care se reflecta acțiunile mtreprmse de către Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București in oresa:

18.26.    Furnizează ziariștilor, orompt si complet, orice informație de interes public care privește activitatea Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municioiului București;

18.27.    intocmeste iucrari de specialitate (analize si sinteze);

18.28.    Organizează conferințele de presa aie Direcției Generale ce Eviaenta a Persoanelor a Municipiului București;

13.29.    informează in timp util si asigura accesul ziariștilor ia activitatiie s. acțiunile ce interes public organizate ce Direcția Generala ce Evidenta a Persoanelor a Municipiului București:

13.30.


lanizeaza si întreține relația cu mass-meaia si cu ocini'


toiica ;n cerere


13.31. ;ntretine relații cu organele guvernamentale, comisiile oariamantare. partidele ooiitice si organizațiile apolitice, in vederea informării corecte a acestora despre activitatea si orooiemeie Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București, precum si a realizării unei atitudini favorabile fata de nceciimrea funcțiilor acesteia;

18.32. întreține reiatii profesionale amiabile cu structurile corespunzătoare din aite organizații similare romanești si străine;

13.33. Informează, ori ce cate ori este necesar. Directorul Executiv asupra aspectelor referitoare 'a imaginea Direcției Generaie ce Eviaenta a Oersoaneior a Municipiului București si dinamica acesteia si se ocuDa de gestionarea mediatica a crizelor ce oot afecta 'maginea mstitutiei si/sau a Directorului:

18.34.


gamzeaza cuiecerea. acar ~ mass-" er a


stocarea si difuzarea infcrmatliicr

ntermaticmaga^privma orooiemeie s; act-matiie „erecției Deneraie ce Evidenta a -’ersc arselor''a tVl^ruciciuiui București, "eaiizand canei ce cate n cmaccrsre cu mass-meaww ►, f A


18.35.    Difuzează ziariștilor dosare de presa legate de evenimente sau activitati ale Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

18.36.    Analizează evoluția imaginii Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București, utilizând si sondaje sociologice contractate cu instituții specializate;

18.37.    îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse cfe conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare^

Art. 19. COMPARTIMENTUL AUDIT

19.1. Examinează legalitatea, regularitatea si conformitatea operaționala a documentelor emise de Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București si propune masuri si soiutii pentru recuoerarea pagubelor produse instituției si sancționarea celor vinovati. după caz:

19.2.    Supraveghează, planifica, crogrameaza. organizează, coordonează urmărirea si controiui îndeplinirii deciziilor;

19.3.    Evaiueaza eficienta utilizării resurselor financiare, umane si materiale pentru mdepiinirea obiectivelor si ootinerea rezultatelor stabilite;

19.4.    Sprijină incepiimrea coiectiveior instituției publice printr-o abordare sistematica si metodica prin care se evaiueaza si se îmbunătățește eficacitatea sistemului de conducere. cazat ce gestiunea riscului, a controlului si a proceselor administrării:

19.5.    Asigura obiectivitatea si consilierea destinate sa imbunatateasca sistemele si sctivitatiie direcției.

inducerea


19.5. 'ndepiineste si alte atribuții m domeniul sau de activitate, dispuse de direcției, in cadrul legai sau care decurg din actele normative In vigoare.

Art. 20. COMPARTIMENTUL INVESTIȚII. ACHIZIȚII

20.1.    Organizează licitații publice, negocieri directe, cereri de oferte pentru achiziții de bunuri, servicii de lucrări conform O.U.G. 34/2006 (inclusiv consolidări de Imobile) necesare desfășurării activitatiior tuturor compartimentelor din cadrul D.G.E.P.-M.B.:

20.2.    -'opune Directorului Executiv spre aprobare componenta comisiilor ce evaluare bunuri, lucrări si servicii ce vcr constitui obiectul unei acnizitii cuoiice:

20.3.    Asigura întocmirea documentației de participare la procedurile de achiziții ce caza caietului de sarcini, precum si a documentației primite de la compartimentele din cadrul D.G.E.- -M.B.. care solicita demararea procedurilor'

20.4.    Asigura întocmirea -ormaiitatiior de cubiicitate centru procedurile crgarzate si /anzarea documentației;

20.5.    Asigura cu mncamentare întocmirea “Programului anuai de acmz

20.6.    Asigura primirea. înregistrarea si pastrarea ofertelor;

-■o-


.......    ~ T

20.7.    Asigura întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor si a proceselor verbale de atribuire;

20.8.    Asigura comunicarea scrisa a rezultatelor procedurilor către ofertanti;

20.9.    Asigura inregistrarea contestațiilor si comunicarea acestora către ministere, ofertantii implicați in procedura si către comisia de evaluare;

20.10.    Transmite răspunsurile la contestații;

20.11.    Asigura returnarea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție;

20.12.    Asigura încheierea contractelor cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, sen/icii si lucrări, precum si transmiterea acestora pentru urmărire compartimentelor de soecialitate, dar si compartimentelor beneficiare(solicitante);

20.13.    Asigura gestionarea bazei Pe date cu crivire ia procedurile organizate, oare cuprinde Informații cu privire la firmele participante si rezultatele acestora:

20.14.    Asigura întocmirea si supunerea aprobării C.G.M.3. a oroiecîului de hota rare centru aprobarea organizării licitației:

20.15.    Asigura întocmirea caietului de sarcini si a documentației de oarticipare la licitație:

20.16.    Asigura întocmirea fcrmaiitstiicr ce puciicitate pentru licitație si vanzarea caietului de sarcini:

acceselor


20.17. Asigura întocmirea proceselor verbale de descnidere a cferteior si veroaie de adiuoecare:

70.18. Asigura încheierea contractelor cu câștigătorii icitatiiicr de concesionari si ransmiterea lor centru urmărire compartimentelor ce soecialitate:

20.19.    Asigura urmărirea clauzelor contractelor de asociere/coiabcrare modelate conform legislației In vigoare;

20.20.    Asigura întocmirea de acte adiționale la contractele de concesionare, asociere/coiaborare:

20.21. A.sigura gestionarea cazei ce cate cu privire la mate contractele întocmite In caorui tcmoarrimentului:

-0.22. naepiineste si alte atriDutii in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției n cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare.

Ard. 2A SERV'CIUL ADMINISTRATIV

xl.-.aspunce ce utilizarea raționala a mooiieior si instalațiilor aferente:


21.3.    Răspunde de gospodărirea raționala a energiei electrice, apei, hârtiei si a altor materiale de consum cu caracter administrativ-gospodaresc;

21.4.    Organizează si asigura efectuarea curățeniei in birouri si celelalte incaperi si spatii aferente imobilelor administrative si grupurilor sociale;

21.5.    Participa la intocmirea si stabilirea programului financiar si a programului de aprovizionare referitor la cheltuielile administrativ-gospodaresti, cat si de asigurare a materialelor de intretinere, piese de schimb, inventar gospodăresc si rechizite de birou pentru direcție;

21.5. Răspunde de depozitarea si conservarea echipamentelor, materialelor si rechizitelor de birou, asigurând distribuirea acestora pe compartimente si servicii;

21.7, Asigura, conform legii, contractarea serviciilor pentru curățenia si intretinerea sediului in care isi desfasoara activitatea salariatii instituției si pentru întreținerea si repararea parcului auto. miiioaceior fixe, obiectelor de Inventar si imobilelor din oatrimoniui sau administrarea Direcției Generale de Evidenta a °ersoane!or a Municipiului București;

27.3. “ine eviaenta ștampilelor si sigiliilor din dotare si verifica modul de folosire a acestora;

21.3. Asigura materialele necesare bunei desfășurări a activitatii Instituției:

21.10.    Gestionează si actualizeaza banca de date privind fondul imobiliar administrat:

21.11.    Răspunde de întreținerea si reparația mijloacelor fixe din dotare:

21.12.    Asigura Identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din direcție;

21.13.    Obține avizele si autorizațiile de prevenire si stingere a mcendiilcr. prevăzute de ege:

27.14.    întocmește si actualizeaza permanent lista cu substanțe pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

27.15.    Eiaooreaza Instrucțiunile de aparare irnDotiva incenaiiior si stabneste sarcinile ce 'evin saiariatilor centru fiecare loc de munca:

21.*5. Verifica 'aptui ca, atat salariatii, cat si persoanele din exterior, care au acces n Instituție, primesc, cunosc si respecta instrucțiunile necesare erivmd masurile de aoarare moctnva incendiilor;

27.77. Stabilește responsabilii- in cadrul compartimentelor din direcție cu atrlbutl: orivmd punerea m aplicare, controlul si suoravegherea masurilor de aoarare Imootriva incendiilor:

21.1


3. Asigura miiioaceie tennice corespunzătoare si cerscnait de incendiu, precum si conoitiiie de pje'g^t^^apesîora de incendiu, profilul activitatii si marimea.aiditatip?-y


eoesar    'n

creiat cu 'srnva "scun c ~


OIRECC EESuAț

AM-m..


'UM A21.19.    Asigura întocmirea planurilor de intervenție si condițiile pentru ca acestea sa fie operaționale in orice moment;

21.20.    Asigura contactele, intelegerile, angajamentele, convențiile si planurile necesare corelării, in caz de incendiu, a acțiunii forțelor si mijloacelor proprii cu cele ale unităților de pompieri militari si cu cele ale serviciilor de urgenta ce pot fi solicitate in ajutor; sa permită accesul acestora in instituție in scop de recunoaștere, de instruire sau de antrenament si sa participe la exercițiile si aplicațiile tactice de intervenție organizate;

21.21.    Asigura si pune in mod gratuit la dispoziția forțelor chemate in ajutor mijloacele tehnice, echipamentele de protecție individuala, substanțele chimice de stingere care sunt specifice riscurilor care decurg din existenta si funcționarea unitatii saie, precum si medicamentele si antidotul necesare acordării primului ajutor;

21.22.    Propune prevederea fondurilor necesare realizării masurilor ce aparare împotriva incendiilor si asigura, ia cerere, plata cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au intervenit centru stingerea incendiilor m unitatea sa:

21.23.    îndeplinește si alte atribuții In domeniul sau de activitate, cisouse de conducerea direcției, In cadrul legai sau care decurg din acteie normative In vigoare

CAPITOLUL V

ATRIBUȚIILE DIRECȚIEI DE EVIDENTA A PERSOANELOR

Ari. 22 - ATRIBUȚII GENERALE

22.1.    Actuaiizeaza registrul ce evidenta a persoanelor ai municioiuiui Eucuresti, utilizează ar valorifica Registrul național de evidenta a perscaneior;

22.2.    Furnizează. în cadrul Sistemului național informatic de evidenta a populației, datele necesare pentru actualizarea Registrului național ae evioenta a perscaneior;

22.3.    Coordonează si controlează metodologic activitatea de evidenta a perscaneior a serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor ale sectoarelor Municioiuiui 3 ucu resti;

22.4.    Controlează moaui de gestionare si de întocmire a listelor electorale oermarente:

22.5. Asigura emiterea cânilor de iceniitate si a cânilor de alegator;

22.5. Monitorizează si controlează modul de 'esoectare a crevederilor ecaie în domeniul asiguram protecției aateior referitoare ia persoana;

— . indeciineste si aite atribuții m domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, n cacrui legal sau care decurg din actele normative in vigoare.

25, SERVICIUL ANALiZA, ÎNDRUMARE 5H3ONTRCL

ocrccneaza si controlează metodola    serviciilor puoiice comunitare de


-ag. 16

Ă-


sector privind eliberarea actelor de identitate, precum si a altor documente in sistem ghișeu unic;

23.2.    Coordonează organizarea, funcționarea, conservarea si exploatarea evidentelor manuale, deținute de serviciile publice comunitare de sector, in conformitate cu prevederile legale, ordinele si instrucțiunile care reglementează acest domeniu;

23.3.    Monitorizează activitatea de eliberare a actelor de identitate desfasurata de serviciile de sector, in scopul identificării cauzelor sau condițiilor care pot favoriza ori determina eliberarea actelor de identitate, ca urmare a declinării unei identitati false, pentru prevenirea acestor situații;

23.4.    Monitorizează calitatea informațiilor cu care este actualizat Registrul național de evidenta a populației si formulează propuneri in vederea optimizării aoiicatiilor informatice;

23.5. Asigura soluționarea. In termenul legai, a petițiilor cetățenilor, inclusiv a celor referitoare la activitatea si comportarea personalului direcției;

23.3. Tine legătură cu șefii serviciilor publice de sector de evidenta a persoanelor, centru cunoașterea nemijlocita a staoiuiui si modului de realizare a sarcinilor si atribuțiilor ce e revin:

23.7. Re baza concluziilor rezultate din activitatea sen/iciilor de sector, formulează prccuneri centru imcunatatirea muncii, completarea si modificarea metodciogiiior de ’ucru. extinderea ori restrângerea unor sfere de activitate:

23.3. Asigura colaborarea si schimbul permanent de informații. In scopul realizării operative si ce calitate a atribuțiilor de sen/iciu:

•*»


io


Oferă Informații de specialitate. :n cadrul programului de re

. Asigura protecția dateior si informațiilor gestionate si scurgerilor de informații clasificate:


latii cu pubiicui:

ia masuri oe prevenire a


23.11.    Desemnează un reprezentant pentru a participa ia concursurile centru încadrarea costurilor vacante din specialitatea evidenta persoanelor:

23.12.    Asigura constituirea fondului arhivistic neoperativ al sen/icluiui. din documentele rezultate din activitatea de profil.

23.13.    Monitorizează si controlează modul de respectare a prevederilor legaie în domeniul

asigurării orotectiei dateior referitoare fo cersoana:

23.14.    Centralizează si transmite ’noectoratuiui National centru E edenta 3erscaneicr situațiile statistice si rapoartele de analiza ce privesc activitatea de evidenta a cersoaneior desfasurata la niveiui Mumcimuiu; București:

23.15. Controlează moaui de gestionare si de'iat*acnîliF§^, listeicr eiectoraie permanente-J ._____„ ’ A AA,

23.18. Coordonează si urmărește activitatea.de-firaățiâte a^camior ce aieaamr


? 1IRECȚW fom

' “AjRS

23.17. îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare.

Art. 24. SERVICIUL ACTUALIZARE - VALORIFICARE BAZA DATE

24.1.    Actualizează Registrul de Evidenta a Persoanelor al Municipiului București;

24.2.    Comunica date referitoare la persoane fizice, solicitate de instituțiile cu atribuții in domeniul apararii, siguranței naționale si ordinii publice, justiție, de administrațiile financiare, de agenții economici, precum si la cererea persoanelor fizice si juridice, In temeiul legii:

24.3.    Colaborează cu structurile subordonate Centrului National de Administrare a Bazelor

de Date privind Evidenta Persoanelor, ale Direcției Generale de Pașapoarte, ale Direcției Regim Permise de Conducere si mmatricuiare a ’/ehicuieior. pentru realizarea sarcinilor comune, orecum si in sccoui optimizării activitatii soecifice:

24.4. Asigura soluționarea petițiilor oe probieme specifice:

24.5. Formulează propuneri centru imbunatatirea muncii, completarea si modificarea metodoiogiiior de iucru, extinderea cri restrângerea unor sfere de activitate:

24,3. Participă, atunci când este căzui, la controalele metodologice privind activitatea de soluționare a cereriior de eliberare a cărților ce Identitate de către serviciiie publice comunitare de sector:

24.7. Uimește cererile si documentele necesare, preia imaginile oetateniior. actuaiizeaza oaza de date cu informațiile referitoare ia persoana, generează lotui de producție, actuaiizeaza baza oe date cu raportul de producție si cu data inmanarii: eiibereaza acte de identitate si câni oe alegator, pentru rezolvarea unor situații decseoite, centru testarea si cunoașterea aoiicatiiior ori urmărirea medului ce unctionare a tehnicii din dotare:

24.3. Colaborează cu autoritati ale administrației cubiice locaie. ou atribuții pe 'inia întocmirii si eliberării documentelor ce Identitate, mișcării copulației si evidentei acesteia:

24.3. Efectuează verificările solicitate cu privire ia persoanele care nu au acte de Identitate asupra lor si au fost reținute sau arestate, suspecte sau prinse In flagrant, victime ale unor accidente sau infracțiuni, 'eadmise etc.:

24.10.    Efectuează verificări cu privire la persoană în dosarele ae senimbare de nume sau ce transcriere a certificatelor de stare civilă procurate din străinătate:

24.11.    Colaborează cu structunie subordonate Inspectoratului General ai Politiei Romane cri cu alte structuri aie ivlinisteruiui Administrației si internelor, pentru realizarea strifcutiiicr comune;

:mesie cturiie ae prc-auc:ie a oajiiioi^ge identitate si de alegator de ia serviciile iice de evidenta persoanelor aie-csâca'c^R^ior ‘ - 5 si ;e preda Serviciului pentru administrarea bazelor de date privind evictenta^iersoanelor al24.13.    Ridica cărțile de identitate si de alegator de la~Serviciul pentru administrarea bazelor de date privind evidenta persoanelor al Municipiului București si le preda serviciilor publice de evidenta persoanelor ale sectoarelor 1 - 6.

24.14.    Asigura protecția datelor si informațiilor gestionate si ia masuri de prevenire a scurgerilor de informații clasificate;

24.15.    Asigura constituirea fondului arnivistic neoperativ-al serviciului din documentele rezultate din activitatea de profil;

24.16.    îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare.

CAPITOLUL VI

ATRIBUȚIILE DIRECȚIEI DE STARE CIVILA

Art. 25. ATRIBUȚII GENERALE

25.1.    îndruma si controlează conform Metodologiei nr. 1/1997 pentru aplicarea unitara a cisoczitiiior Legii nr. 119/1996 (cu modificările si completările ulterioare) cu privire ia actele de stare civila, intreaga activitate de stare civila din Municipiul București:

25.2.    urmărește modul de rezolvare a deficientelor consemnate in procesul-verbal avand ca finalitate îndreptarea erorilor din cuprinsul actelor de stare civila:

25.2.    Efectuează controale :ematice, precum si verificări periodice privind gestiunea cenificateior de stare civiia ia sectoarele 1-3:

25.4.    ntocmeste situațiile statistice periodice, precum si anaiizeie semestriale, privind /clumui activitatii de stare civiia din București, pe care le inainteaza Inspectoratului \aticnai centru Evidenta Persoanelor.

25.5.    Primește, verifica si distruge certificatele de stare civila greșit comoietate si anulate, crimise de sen/iciiie publice comunitare iccaie oe evidenta a persoanelor:

25.5. Asigura prezenta unui reprezentant la predarea-primirea gestiunii de stare civiia. la schimbarea din funcție a ofițerilor de stare civiia sau cana. din diferite motive, ofițerul de stare civiia trebuie inlocuit pe o perioada mai mare de 30 de ziie:

25.7. întocmește si expediază intreaga corespondenta de stare civiia:

25.3,    ntocmeste referate cu concluziile rezultate m ..rma /erificariior s: rvestigatiiicr efectuate in aosareie de schimbare a numelui pe cale administrativa si "ace cropuneri motivate de aprobare sau respingere a cererii pe care e orezmta 'rlmarmu; Generai sere aprobare:

25.9. /erifica modui de mtocmire de către serviciile cuoiice com-.ncare locaie = rcsarsic' de transcriere a certificatelor de stare csviiajowcrgrate din strai ratate si e r'amteaza mspectoratuiui National pentru Evidenta Pe.rsoameTckșpre apreoare:

25.10. Avizează cererile de reconstituire si intocmire ulterioara a actelor de stare civila;

25.11.    Colaborează cu serviciile de politie judiciara si criminalistica pentru clarificarea situației persoanelor cu identitate necunoscuta;

25.12.    Organizează instruirea ofițerilor de stare civila pentru perfecționarea pregătirii profesionale atat din aparatul propriu, cat si de la sectoare, pentru clarificarea tuturor problemelor ridicate cu ocazia dezbaterii principalelor prevederi ale actelor normative care reglementează regimul actelor si faptelor de stare civila;

25.13.    Desemnează un reprezentant care sa participe la concursurile pentru încadrarea personalului de specialitate in domeniul stării civile din primarii:

25.14.    Asigura colaborarea si schimbul permanent de informării, in scopul realizării operative si de calitate a atribuțiilor de serviciu:

25.15.    Oferă informații de soeciaiitare. m cadrul programului ae relații cu cubiicui:

25.16.    Asigura protecția datelor si informațiilor gestionate si dispune masuri ae orevenire a scuraerii de informații clasificate.

25.17. îndeplinește si aite atribuții In domeniul sau de activitate. discuse de conducerea direcției. In cadrul legal sau care decurg din actele normative In vigoare.

Art. 26. SERVICIUL ÎNDRUMARE SI CONTROL STARE CIVILA

26.1. mtocmeste graficul de control anuai privina controlul asuora activitatii desfășurare de serviciile de stare civila ale orimariiior sectoarelor 1-6 :

26.2. mărunta si controlează conform Metodologiei nr. dispozițiilor Legii nr.119/1996 (cu modificările si c actele de stare civila. Intreaaa activitate ce stare civile


VI99/ centru aciicare 'moletarile ulterioare!


m-rara a privire a


nn municioiui București, crin


ccntruntarea acteicr întocmirii lor:


te stare civila cu documentele orimare care au stat a baza


26.3.    Verifica sentințele judecătorești precum si modul in care acestea au fost înscrise pe actele de stare civila (divorțuri, tagada paternității, stabilirea filiației. încuviințarea purtării numelui, contestarea recunoașterii de filiație, rectificări, anulari, completări, adopții, desfacerea adopțiilor, anulari de adopții, schimbări de nume din sirainatate):

26.4.    Verifica declarațiile de recunoaștere a filiației :

25.5.    Verifica deciziile de schimbare de nume pe cale administrativa, modui de înscriere a acestora ce actele de stare civila •

25.3


-erifica comunicările emise de =archet sau organele de ooiitie privind Identificarea sdavre cr -a cer:-mate :

-caul de înscriere a mentiun’fldj^pe 'marginea actelor de stare civila ca a căsătoriei, decesului-, 'divoctuiun re^unoasterii. taaacei oaternitatii.

^tryiintarea purtării numelui, scbinibarri "'*','i*?s^adoDtiei. etc :    .?»' <


i?ium£«£te caie administrativa, stabilirii de20

26.8.    Verifica modul de inscriere a mențiunilor privind cetatenia romana (renunțări, retrageri, redobândiri, acordări).

26.9.    Verifica asigurarea securității certificatelor de stare civila la primăriile sectoarelor 1-6, gestionarea si eliberarea certificatelor de stare civila prin confruntarea actelor si cererilor cu registrele desfasuratoare de certificate de stare civila ;

26.10.    Urmărește lista certificatelor de stare civila dispărute in alb de la alte primarii ;

26.11.    Verifica corespondenta înregistrata, modul acesteia de soluționare in termen si in conformitate cu prevederile legale in vigoare ;

26.12.    Verifica modul ae castrare a registrelor de stare civila si a opiselor alfabetice pentru nașteri, casatorii, decese precum si a celorlalte documente primare si lucrări de stare civila :

26.13.    Verifica modul de atribuire a codurilor numerice personale si mtocmeste ■'ormalitatiie de rectificare a C.M.P. atribuite greșit:

26.14.    verifica întocmirea si completarea opiselor alfabetice de naștere, căsătorie, deces si urmărește înaintarea in termen a exemplarului II la Direcția Generala de Evidenta a Dersoane!or a Municiciului București :

26.15.    întocmește procese-verbaie de control de fond. de gestiune si tematice si stabilește masuri centru indrectarea ercriicr. urmărește moaui de aducere :a îndeplinire a sarcinilor iasate cu rermene crecise de rezolvare :

26.16.    Participa la predare-preiuarea gestiunii de stare civila, ia schimbarea din funcție a cfiteriior de stare civiia. sau cane. cin diferite motive, ofiterui de stare civila trebuie Iniccuit ce o perioada mai mare de 30 ce zile :

23.17.Sesizează D.G.P.Vi.3. si participa ia verificările si cercetările ce se efectuează In cazul cisparitiei unor documente de stare civiia cu regim special :

26.18.    Centralizează si întocmește situațiile statistice precum si sintezele ce conțin activitatiie desfășurate lunar, trimestrial si anual de către serviciile cuolice comunitare locale ce evidenta a persoanelor:

26.19.    întocmește centru sectoarele 1-3 necesarul de registre de naștere, căsătorie, deces, de certificate de stare civila si de cerneala speciala centru anui următor pe care ii comunica i.N.E.P :

26.20.    întocmește necesarul de materiale auxiliare pentru sectoarele 1-6 si centru Direcția de -Stare Civiia a D.G.E.P. - M.B. topise, formulare tipizate):

26.21.    P.idica si cistribuie sectoarelor "-3 comanda de materiaie registre. certificate cerneaia sceciaia) de s cecozitui I.N.E.P. ce Paza procsseic'-vercaie crecare-crimire ;

anizeaza instruirea ofițerilor dex^țâre' civiiâx sionale a acestora :26.23. Primește si distribuie sectoarelor 1-6 listele de coduri numerice precalculate (C.N.P.) si controlează modul de atribuire, gestionare si inscriere a codurilor in actele de stare civila ;

26.24.    Asigura protecția datelor si informațiilor gestionate si dispune masuri de prevenire a scurgerii de informații clasificate ;

26.25.    Comunica Serviciului Contabilitate suma estimata necesara achiziționării de materiale de stare civila, pentru anul următor;

26.26.    Primește, verifica si distruge certificatele de stare civila greșit completate si anulate, trimise-de serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor:

28.27.    Întocmește si expediază corespondenta privind activitatea de mdrumare si contrei:

26.28.    Desemnează un reprezentant care sa carticioe :a concursurile pentru încadrarea

personalului de specialitate in domeniul stării civile din orimarii :

26.29.    Asigura colaborarea si schimbui permanent de '-nformatii m scocul -eaiizar'i operative si de calitate a atribuțiilor de serviciu :

26.30.    Oferă informații de specialitate, in cadrul programului de relații cu publicul ;

26.31.    Asigura constituirea fondului arhivistic neoDerativ ai sen/iciuiui din documentele rezultate din activitatea de profil :

onauc


’6.32. Indeolineste si aite atribuții In domeniul sau de activitate, disouse ce direcției, In cadrui legai sau care decurg din actele normative In vigoare.

Art.


z; .2,

27.3

27.4,

27.5,


ÎMPARTIMENTUL MENȚIUNI DE 37ARE CIVILA

.ntocmeste si expediază extrase pentru uzul organelor de stat In drept a e

-fectueaza verificări In arniva de stare civiia :

înregistrează comunicările de mențiuni primite ae la primariiie sectoarelor l-c : Oiaseaza comunicariie de mențiuni ia filele din registre in ordinea anilor, fapteior de

stare civiia produse, precum si a sectoarelor:

înscrie oe actele ae stare civiia mentiuniie de stare civila :


■7.3. Scade iucrariie in registrul de intrare-iesire si le claseaza m arniva proprie :

17.7. întocmește referat de restituire a comunicărilor ae mențiuni ce nu pot fi aiclicate oe acte din riverse metive, exceoiaza ucrarea la sectorul care a pomunicat-o in vederea mocmini unei mențiuni sorecte

27,3. ,nrec;streazs n egismu; speciai pomumcariie ce mențiuni privind cetatenia romana xn^-^eriuntari. 'saocaroiri. acordări, retrageri) primite de la inspectoratul National fu1"jd^ntru zvicenta -emcanelcr, oiaseaza la diele din registre si operează

mențiunile respective pe actele de stare civila, completează datele in formularul tip de comunicare de mențiune si o inainteaza la ex.l al registrului de stare civila (sectoarele 1-6);

27.9.    Verifica telefonic actele de stare civila, la solicitarea organelor de politie din București

si din tara, cat si din oficiu ;

27.10.    Informează, furnizează relații de stare civila publicului care se adreseaza direct compartimentului ;

27.11.    Înregistrează corespondenta sosita din străinătate, verifica, întocmește extrase pentru uzui organelor de stat si le inainteaza la I.N-.E.P ;

27.12.    Primește procesele-verbale de predare-primire a registrelor si opiseior de stare civila ex.ll. le înregistrează in registratura proprie si le claseaza :

27.13.    Aranieaza si ordonează registrele si opisele pe sectoare, pe r'apte, pe ani si pe număr de act:

27.14.    Etichetează registrele si opiseie alfabetice :

27.15.    ~me evidenta registrelor de stare civila, completând periodic registrul de inventar:

27.15.    Se Îngrijește oe reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civiia pierdute ori distruse - parțial sau total - după exemDiarui existent, certificând exactitatea cateior înscrise .

27.17. Inventariază registrele si ociseie ex.il ai căror termen de păstrare a expirat In /ederea oredarii acestora la Arhivele Naționale :

27.13. -"eca registrele castrare ce '100

ex.ll la Arhivele Naționale cuca expirarea termenului legal ce ani :


27.19.    Oferă informații de specialitate, in cadrul programului de relații cu oubiicui ;

27.20.    Primește, pastreaza si gestionează registrele si opiseie de stare civiia ex.il de la sectoarele 1-3. asigurând securitatea si conservarea acestor documente.

27.21.    Sndepiineste si aite atribuții In domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative In vigoare.

Vt. 28. SERVICIUL SCHIMBĂRI DE NUME, TRANSCRIERI. RECONSTITUIRI DISPENSE

28.1. Verifica modul de întocmire ne către sen/iciiie pudice comunitare coaie a dosarelor de transcriere a certificatelor de stare civiia crccurate rin rrairatate u e nainteaza ■a i.N.E.P. spre aprobare ;

sticatiiior


28.2. întocmește referate cu concluziile rezultate in-.urma /erificarucr u inv rmfrr^fectuate in dosarele de schimbare a numelui pe caie administrativa si

face propuneri motivate de aprobare sau respingere a cererii pe care le prezintă Primarului General spre aprobare ;

28.3.    Elaborează proiectul de dispoziție de schimbare de nume in vederea semnării de către Primarul General ;

28.4.    Comunica sectoarelor 1-6 dispozițiile de schimbare de nume ;

28.5.    Avizează cererile de reconstituire si întocmire ulterioara a actelor de stare civila ;

28.6.    Primește dosarele de dispensa de varsta si grad de rudenie, le analizeaza si intocmeste un referat de acordare sau respingere a dispensei :

28.7.    Elaborează proiectul de dispoziție de acordare a dispensei de varsta sau grad de rudenie in vederea semnării de către Primarul Generai :

28.3. Oferă informații de specialitate in caarui programului de reiatii cu ouciicul ;

28.9.    Rezolva corespondenta privind activitatea serviciului :

28.10.    Asigura constituirea fondului arnivistic neoperativ ai serviciului. din dccumenteie rezuitaie din activitatea de profil ;

28.11.    îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, disouse de conducerea direcției, In cadrul legal sau care decurg din actele normative In vigoare.

CAPITOLUL Vii

ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI EXECUTIV ADJUNCT Si ALE COMPARTIMENTELOR AFLATE IN SUBORDINE DIRECTA

Art. 29. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI EXECUTIV ADJUNCT

29.1.    Răspunde de organizarea si funcționarea In bune condiții a ceniaoiiitatii vaiorlior patrimoniale;

29.2.    Asigura întocmirea actelor justificative si a documentelor contabile, cu respectarea dispozițiilor legale:

29.3.    Asigura înregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate, m funcție de natura documentelor:

29.4.    Asigura evidențierea corecta a rezultatelor econcmico-financiare:

29.5.    Asigura verificarea tuturor ooeratiuniior avute cu alte :nstituiii sau societăți comerciale;

29.6. Asigura


nectare;


"edistrav


cnate m evidentele


cntacile


'ecum


-maturarea erorilor din caianteie c


e ciata. ciiap.tyjEL5.au diverse situații:


29J. Asigura rescectarea obligațiilor ^fc'p'vfrât«a acestora către bugetul de

IA atSLFCc. A-!    .77

\\O-    -

siPag. 04


asigurărilor de sanatate, fonduri speciale, etc., in mod complet si la termenele fixate, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor la fondurile speciale;

29.8.    Asigura urmărirea si executarea la timp a debitelor, precum si urmărirea recuperării lipsurilor constatate in gestiuni;

29.9.    la masurile necesare in vederea prevenirii deturnărilor de fonduri, degradărilor sau

sustragerilor de bunuri materiale sau bănești;

29.10.    Asigura întocmirea corecta si la termen a documentelor cu privire la depunerile si plățile in numerar, controlând respectarea plafonului de casa aprobat;

29.11.    Controlează utilizarea conform dipozitiilor legaie a bondurilor destinate plătii salariilor si a altor drepturi de personal;

29.12.    Verifica si semnează actele in baza carora se :ac Incasariie si ciatile. contracte economice, documentele contaciie oe baza carora se fac înregistrările, precum si situațiile, extrasele, balanțele, conturile de execuție bugetara, bilanțurile contabiie. etc.;

29.13.    Urmărește ia timp extrasele de cont si :e verifica pe acestea si documentele însoțitoare;

29.14.    Asigura controiui asupra tuturor documentelor crin care se autorizează efectuarea de cheltuieli, in generai sau din care deriva direct sau indirect angajamente de plăti;

29.15.    Asigura evidențierea corecta si pe categorii, a veniturilor încasate, crecum si virarea acestora !a termen, oe destinațiile legaie:

29.16.    Exercita controlul zilnic asupra operațiunilor efectuate cin casierie si asigura încasarea ia fimc a creanțelor, lichidarea obligațiilor ce plata, -uand masuriie necesare pentru staoiiirea -ascunderilor atunci cano este cazul:

29.17.    Răspunde de asigurarea fondurilor necesare, in limita creditelor bugetare acrobate, desfășurării in bune condiții a activiiatii administrației:

29.18.    Răspunde ae asigurarea creditelor necesare in vederea realizării obiectivelor de Investirii aprobate de Consiiiul Generai ai Municipiului București:

29.19.    Răspunde de încadrarea in cheltuielile bugetare aprobate, conform ciasificatiei bugetare:

29.20.    Răspunde de raportarea lunara ‘a Direcțiile si sen/iciiie ce sceclsiitate din cadrul R.M.6.. privind moaui in care au cost utilizate creditele bugetare aprobate:

29.21.    Răspunde de intocmirea si transmiterea ordonatorului principai de credite a •aoortuiui explicativ, al dărilor ce seama si oiianturiior contabiie Vimestriale si anuaie a execuțiilor bugetare Arare, potrivit prevederilor 'egale:

..e,22. ocntrcleăz.a si ia masuri pentru buna conâețvarb^ securitate a bununior materiale ,______si bănești, in scopul prevenirii distrugerilor, ptercteriidksi risipei;

Av-    <W    A..,.'-    , AX V- .,A


-tfAE Vi

29.23.    Urmărește circulația documentelor si ia masuri de imbunatatrre a acesteia;

29.24.    Asigura clasarea si pastrarea in condiții de siguranța a documentelor si actelor justificative ale operațiilor contabile;

29.25.    Face propuneri privind comisiile de inventariere si urmărește modul de desfășurare a acesteia, luând masurile ce se impun in vederea realizării in conformitate cu prevederile legale;

29.26.    Răspunde de evaluarea si reevaluarea mijloacelor fixe ce urmeaza a fi valorificate conform dispozițiilor legale;

29.27.    Rasounde de aplicarea elementelor de salarizare si întocmire a fiselor posturilor pentru personalul din subordine, precum si de starea disciplinara;

29.28.    Executa controlul financiar preventiv conform dispozițiilor legale;

29.29.    Organizează inventarierea periodica a tuturor valorilor patrimoniale ale direcției si urmărește definitivarea, potrivit legii, a rezultatelor inventarierii.

29.30.    Anailzeaza sistemul informațional existent in cadrul serviciului;

29.31.    Analizează activitatea economico-financiara pe baza de bilanț si stabilește masuri concrete si eficiente pentru Imbunatatirea continua a activitatii economico-financlare;

29.32.    Elabcreaza cugetul anual, centralizând propunerile compartimentelor din cadrul

Z □ U □ •

. ,2 . i_..    . -i'/i.    .

29,23. -lanifica investițiile, precum si modul de rambursare a creditelor angajate ce C.G.E.E.-Al.3. .ccnrorm dateicr furnizate de Serviciul Contabilitate. Comoartimentui -inanciar si de Comoartimentui mvestitii. Achiziții;

29.34. Urmărește eficienta foiosirii fondurilor alocate de ia buget pentru efectuarea tuturor categoriilor de cheltuieli;

29.35.    Urmărește cheltuielile si, prin aceasta corectează continuu bugetul D.G.c.R.-M.B. si previne angajarea acestuia in lucrări tara acoperire financiara:

29.36.    Analizează nivelul cheltuielilor, ținând cont de prioritățile de mvestii, dotări si achiziții aie C.G.E.E.-M.3.;

29.37.    Vizeaza iunar lista de cheltuieli, întocmită de Serviciul Contabilitate si de Comoartimentui Financiar;

29.38.    întocmește lucrări de raoortare periodica, cu privire la situația financiar-contabila a D.G.E.P.-M.3.;

29.39. Soiaboreaza cu celelalte compartimente de sceciaiitare cin cadrul E.G E - -UI. 3. pentru aducerea ia îndeplinire a atribuțiilor rezultate din prezentul Reauiament ce organizare si Funcționare;
29.40. Îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare.

Art. 30. SERVICIUL CONTABILITATE

30.1.    Răspunde de organizarea si funcționarea in bune condiții a contabilității valorilor patrimoniale;

30.2.    Asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor contabile privind mijloacele fixe si circulante, mijloacele bănești, fondurile proprii si alte fonduri, debitori, creditori si alte decontări, investițiile, cheltuielile bugetare si veniturile;

30.3.    Asigura respectarea cu strictete a prevederilor legale privind integritatea bunurilor materiale si ia toate masurile legale pentru recuperarea pagubelor produse direcției;

30.4.    întocmește lunar balanța de verificare centru conturile sintetice si cele analitice si urmărește concordanta dintre acestea:

30.5.    întocmește trimestrial si anual, biiant conîabii. si coordonează întocmirea raportului exoiicativ ia acestea:

30.6.    Prezintă spre aprobare conducerii direcției, bilanțul contabii si raporiui explicativ; particioa la analiza rezultatelor economice si financiare pe baza datelor din bilanț si urmărește aducerea ia îndeplinire a sarcinilor ce-i revin din procesui-verbai de analiza:

30.:


Răspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce-i revin In domeniul conîabii. stabilite ca urmare a controalelor financiar gestionare efectuate de orcanele in drept:

plică masurile de ^anizare si


30.3. Participa la organizarea si cenectionarea sistemului mcrmaticnai: raționalizare si multiplicare a lucrărilor de evidenta contabila, oe m; auiomaiizare a datelor:

30.9. Organizează si exercita controlul gestionar prin sondaj a gestiunilor din direcție:

30.10. Sesizează direcțiile si sen/iciile de specialitate din caarui P.M.B. asuDra cazurilor in care conducerea direcției nu a luat masuri pentru stabiiirea răspunderii materiale si 'ecuperarea pagubelor sau in cazul unor fapte deosebit de grave privind integritatea oatrimoniuiui:

30.11.    Urmărește permanent stocurile de valori materiale si ia masuri de reducere a stocurilor supranormative, fara mișcare si disponibile;

30.12.    Participa sa evaluarea mijloacelor fixe ce urmeaza a fi valorificate;

30.13.    Asigura prelucrarea automata a dateior conform documentelor tennice de sxcicatare:

50. î4. -diieaza rapoartele si listele de control pentru activitatea de contabilitate, gestiune, stocur. evidenta miiicaceiorfixe;


30.15.    Urmărește realizarea obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul General al Municipiului București cu finanțare integrala sau in completare de la bugetul de stat sau local;

30.16.    Analizează impreuna cu compartimentele de specialitate din cadrul direcției, modul de realizare a planului de investiții si ia masurile necesare pentru realizarea acestora;

30.17.    Efectuează calculele de fundamentare a indicatorilor economici si financiari privind veniturile si cheltuielile pe baza carora intocmeste proiectul de buget anual, defalcate pe trimestre;

30.18.    întocmește lunar propunerile de necesar de fonduri;

30.19.    ia masurile necesare, impreuna cu celelalte compartimente funcționale, ca direcția sa-si desfasoare activitatea, astfel incat cheltuielile de producție si circulație sa nu depaseasca prevederile de la-buget:

30.20.    Asigura respectarea stricta a nivelului de cneltuieii stabilite prin creditele bugetare acre bare:

30.21.    oaspunae de eliminarea imobilizărilor financiare si ia masurile necesare pentru □ revenirea formarii de noi imobilizări:

30.22.    Mobiiizeaza rezervele existente si răspunde pentru rezervele financiare aie

directei:

30.22. Asigura si răspunde ae efectuarea corecta a calculului privind drepturile bănești aie saianaiilcr. a reținerilor din salarii si a obiigatiiior fata de cugetul de stat si local, asigurările sociale si aite fonduri speciale;

30.24.    Anaiizeaza circuitul documentelor si face proouneri de îmbunătățire a acestuia:

30.25.    .ntccmeste documentația necesara deschiderii finanțării investițiilor 'a Trezoreria Stalului:

30.26. Asigura fondurile necesare, in limita creditelor aprobate, realizării pianului de Investiții:

30.27.    Asigura respectarea incadrarii in limitele cneituieiiicr de investiții acrobate, atat cantitativ, cat si valoric, pe obiective de investiții;

30.28.    Asigura desfasurarea ritmica a operațiunilor de decontare cu furnizorii In activitatea curenta si investiții:

30.29.    la masurile coresDunzatoare pentru încasarea intr-un termen cat mai scurt a contravalorii serviciilor prestate, precum si a cniriiior centru SDatiile închiriate de către D.G.E.P. - M.B.:

30.30. une evidenta veniturilor incasate pe categorii de venituri, conform ciasificatiei bugetare si raportează ia sfarsiiui lunii, /enituriie incasate.3i /irate :a cugetul de stat liceal;    >    \

•/A


if DIRECȚIA ,

.< 3E3URSE .MANE.

’M>f/

30.31.    întocmește lunar execuția bugetara si inainteaza la direcțiile si serviciile de specialitate din cadruhPrimariei Municipiului București;

30.32.    Participa la lucrările de intocmire a bilanțului contabil trimestrial si anual;

30.33.    Răspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce-i revin in domeniul financiar, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare, efectuate de organele in drept;

30.34.    Exercita controlul financiar preventiv conform dispozițiilor legale in vigoare.

30.35.    îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare.

Art. 31. COMPARTIMENTUL FINANCIAR

31.1.    Asigura si răspunde de efectuarea corecta si ia timp a calculului si clarii saiariiior si celorlalte drepturi de personal:

31.2.    Răspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce-i revin in domeniui nnanciar. srabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare efectuare de organele m drept:

31.3.    Asigura respectarea încadrării in ’imiteie cheituieiiior de investiții aprobate, arar cantitativ, cat si valoric, pe obiective ce investiții:

31.4.    Asigura desfasurarea ritmica a operațiunilor de decontare ou furnizorii m activitatea curenta si investiții;

31.5. Asigura oi ara la termen a sumelor care constituie coiigatia direcției rata de cugetui de star si iocal, asigurări sociaie, fonduri speciaie si aite obligații fata de terti:

conaucsrea


U.6. îndeplinește si aite atribuții In domeniui sau de activitate, dispuse ce direcției. In cadrui legal sau care decurg cin actele normative n vigoare.

CAPITOUL Vili

DISPOZIȚII FINALE

Art. 32. - (1) - Atribuțiile întregului personal al Direcției Generale ce -videnta a Persoanelor sunt prevăzute in fisele posturilor.

- (2) - Pe baza extraselor din prezentul regulament, șefii structurilor subordonate Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municioiului București întocmesc ’iseie oosturiior centru toate funcțiile cin structura, care /or fi aprobate de Directorul Executiv.

Art. 33. Personalul Direcției Generaie de Evidenta a Persoaneior a Municipiului București va 'i constituit din funcționari publici si personal contractual, conform 'egiememariic- n vigoare.

Art. 34. -arsenalul Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiuiu, București obligat sa cunoască si sa aplice" jrifocmai, prevederile prezentului

•ș^plament. în capitolele referitoare i-a activitatea propriei